LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS 2000 M. SAUSIO 6 D. ĮSAKYMO NR. 5 „DĖL NARKOTINIŲ IR PSICHOTROPINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠŲ PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2003 m. vasario 14 d. Nr. V-102

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos narkotinių ir psichotropinių medžiagų kontrolės įstatymo (Žin., 1998, Nr. 8-161) 4 straipsnio nuostatomis:

1. Papildau Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. 5 „Dėl narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 4-113; 2001, Nr. 66-2428; 2002, Nr. 79-3362) patvirtintus Narkotinių ir psichotropinių medžiagų sąrašus:

1.1. Į III sąrašo „Psichotropinės medžiagos, leidžiamos vartoti medicinos tikslams“ 1971 m. Psichotropinių medžiagų konvencijos III sąrašą po žodžių „Pentobarbitalis (Pentobarbital)“ įrašau žodžius:

„Tramadolis (Tramadol)“.

2. Nustatau, kad įsakymas įsigalioja nuo 2003 m. balandžio 1 d.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS KONSTANTINAS ROMUALDAS DOBROVOLSKIS