LIETUVOS RESPUBLIKOS

TRANSPORTO LENGVATŲ ĮSTATYMO 5 IR 7 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2005 m. gegužės 12 d. Nr. X-189

Vilnius

 

(Žin., 2000, Nr. 32-890; 2002, Nr. 62-2494, Nr. 116-5190; 2003, Nr. 69-3117; 2004, Nr. 171-6324)

 

1 straipsnis. 5 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas

1. 5 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „vaikai invalidai, I grupės invalidai“ įrašyti žodžius „asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, ar asmenys, pripažinti nedarbingais, ar asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis“, vietoj žodžių „tapę II ar III grupės invalidais“ įrašyti žodžius „pripažinti iš dalies darbingais ar sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis“, po žodžių „ir po to vykdytos SSSR agresijos“ įrašyti žodžius „žuvusių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų šeimų nariai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 11 13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Teisę įsigyti vienkartinį važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais, keleiviniais traukiniais bei vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais, reguliaraus susisiekimo laivais ir keltais bilietą su 80 procentų nuolaida turi asmenys, kuriems nustatytas neįgalumo lygis, ar asmenys, pripažinti nedarbingais, ar asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis, į Sveikatos apsaugos ministerijos nustatytą sąrašą įrašytomis ligomis sergantys asmenys, kuriems gydyti nuolat reikalinga hemodializė, bei juos lydintys asmenys (vienam asmeniui – vienas lydintysis); taip pat sukakę 85 metus ir vyresni asmenys; Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjai, pripažinti iš dalies darbingais ar sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis dėl 1991 m. sausio 1113 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos; žuvusių Lietuvos Respublikos nepriklausomybės gynėjų šeimų nariai, nukentėję nuo 1991 m. sausio 1113 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos; pasipriešinimo 19401990 metų okupacijoms dalyviai – kariai savanoriai, sukakę 70 metų ir vyresni.“

2. 5 straipsnio 2 dalies 1 punkte vietoj žodžių „II grupės invalidai“ įrašyti žodžius „asmenys, pripažinti iš dalies darbingais, ar asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis“ ir šį punktą išdėstyti taip:

1) asmenys, pripažinti iš dalies darbingais, ar asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių, kuriems teisės aktų nustatyta tvarka yra nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis;“.

3. 5 straipsnio 2 dalies 5 punktą pripažinti netekusiu galios.

4. Buvusį 5 straipsnio 2 dalies 6 punktą laikyti 5 punktu.

 

2 straipsnis. 7 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas

1. 7 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžio „invalidai“ įrašyti žodį „neįgalieji“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Neįgalieji, turintys sutrikusią judėjimo funkciją, turi teisę:

1) kiekvieną mėnesį gauti 0,25 minimalaus gyvenimo lygio (MGL) dydžio transporto išlaidų kompensaciją;

2) vieną kartą per 6 metus gauti iki 32 MGL dydžio specialių lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensaciją, jeigu šie asmenys gali patys vairuoti šiuos lengvuosius automobilius.“

2. 7 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžio „invalidas“ įrašyti žodį „neįgalusis“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Laikotarpiu, kai neįgalusis, turintis teisę gauti transporto išlaidų kompensaciją, atlieka bausmę laisvės atėmimo vietoje, ši kompensacija nemokama. Šis laikotarpis taip pat neįskaitomas specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo ir jų techninio pritaikymo išlaidų kompensacijai gauti.“

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2005 m. liepos 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________