LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO 2002 M. GRUODŽIO 24 D. ĮSAKYMO Nr. 415 „DĖL GYVENTOJŲ, ĮSIGIJUSIŲ VERSLO LIUDIJIMUS, BUHALTERINĖS APSKAITOS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. balandžio 25 d. Nr. 1K-153

Vilnius

 

1. P a k e i č i u Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 415 „Dėl Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 127-5760; 2011, Nr. 49-2399), ir išdėstau 4.1 punktą taip:

4.1. prekybos verslo liudijimą įsigijęs gyventojas, kuris veiklos pajamoms apskaityti nenaudoja kasos aparato vadovaudamasis Kasos aparatų diegimo ir naudojimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 13 d. nutarimu Nr. 1283 (Žin., 2002, Nr. 82-3522), 11 punktu, parduoda prekes;“.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2012 m. gegužės 1 dieną.

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ