LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS POLITIKŲ, TEISĖJŲ IR VALSTYBĖS PAREIGŪNŲ DARBO APMOKĖJIMO

Į S T A T Y M A S

 

2000 m. rugpjūčio 29 d. Nr. VIII-1904

Vilnius

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis

Šis įstatymas nustato Lietuvos Respublikos valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų, kuriems netaikomas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas, darbo užmokesčio dydžius ir apmokėjimo sąlygas.

 

2 straipsnis. Įstatymo taikymas

1. Šio įstatymo nustatyti darbo užmokesčio dydžiai ir apmokėjimo sąlygos taikomi valstybės politikams:

1) Respublikos Prezidentui;

2) Seimo Pirmininkui;

3) Seimo pareigūnams;

4) Seimo nariams;

5) Ministrui Pirmininkui;

6) ministrams;

7) merams;

8) savivaldybių tarybų pareigūnams.

2. Šio įstatymo nustatyti darbo užmokesčio dydžiai ir apmokėjimo sąlygos taikomi šių teismų teisėjams:

1) Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo;

2) Lietuvos Aukščiausiojo Teismo;

3) Lietuvos apeliacinio teismo;

4) Aukštesniojo administracinio teismo;

5) apygardų teismų;

6) apygardų administracinių teismų;

7) miestų ir rajonų apylinkių teismų.

3. Šio įstatymo nustatyti darbo užmokesčio dydžiai ir apmokėjimo sąlygos taip pat taikomi tiems valstybės pareigūnams, kuriems netaikomas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (toliau – valstybės pareigūnai):

1) prokuratūros pareigūnams;

2) Valstybės saugumo departamento generaliniam direktoriui ir jo pavaduotojams;

3) Specialiųjų tyrimų tarnybos direktoriui ir jo pavaduotojams;

4) Lietuvos banko valdybos pirmininkui, jo pavaduotojams ir valdybos nariams;

5) valstybės kontrolieriui ir jo pavaduotojams;

6) Seimo kontrolieriams;

7) moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolieriui;

8) vaiko teisių apsaugos kontrolieriui;

9) Seimo ar Respublikos Prezidento paskirtiems institucijų ir įstaigų vadovams bei pareigūnams;

10) Seimo, Respublikos Prezidento, kitų pagal specialius įstatymus paskirtų valstybinių komisijų ir tarybų pirmininkams, jų pavaduotojams ir nariams.

 

3 straipsnis. Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo užmokestis

1. Valstybės politikų darbo užmokestis susideda iš:

1) pareiginės algos;

2) priedo už ištarnautus Lietuvos valstybei metus.

2. Teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo užmokestis susideda iš:

1) pareiginės algos;

2) priedo už ištarnautus Lietuvos valstybei metus;

3) vienkartinės priemokos.

 

4 straipsnis. Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų pareiginės algos

1. Valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų pareiginės algos skaičiuojamos taikant Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos (toliau – MMA) dydžio koeficientus.

2. Pareiginė alga apskaičiuojama atitinkamą pareiginės algos koeficientą, nustatytą šio įstatymo priedėlyje, padauginus iš Vyriausybės patvirtintos MMA. Pareiginė alga apvalinama vadovaujantis bendromis skaičių apvalinimo taisyklėmis taip, kad paskutinis skaitmuo būtų 0 arba 5.

3. Savivaldybių tarybų narių, kaip valstybės politikų, pagrindinėje darbovietėje negautas atlyginimas už laiką, praleistą tarybos ar jos padalinių posėdžiuose, taip pat praleistą vykdant savivaldybės tarybos nario pareigas, mokamas Vietos savivaldos įstatymo nustatytais pagrindais.

 

5 straipsnis. Priedas už ištarnautus Lietuvos valstybei metus

1. Valstybės politikams, teisėjams ir valstybės pareigūnams mokamas priedas už ištarnautus Lietuvos valstybei metus nuo 1990 m. kovo 11 d. valstybės ir savivaldybių institucijose bei įstaigose einant viešojo administravimo valstybės tarnautojų bei A ir B lygio paslaugų valstybės tarnautojų, taip pat Valstybės tarnybos įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 1–6 punktuose nurodytas pareigas.

2. Tarnybos laikas einant ne tuo pačiu metu šio straipsnio 1 dalyje nurodytas pareigas susumuojamas.

3. Priedą už ištarnautus valstybei metus sudaro 3 procentai valstybės politiko, teisėjo ar valstybės pareigūno pareiginės algos už kiekvienus trejus metus, tačiau priedo dydis neturi viršyti 30 procentų pareiginės algos.

 

6 straipsnis. Vienkartinė priemoka

1. Teisėjams ir valstybės pareigūnams metų pabaigoje už viršvalandinį darbą, darbą poilsio ir švenčių dienomis išmokama ne didesnė kaip pareiginės algos dydžio vienkartinė priemoka. Ji mokama neviršijant teisėjų ar valstybės pareigūnų darbo užmokesčiui teisės aktų nustatyta tvarka skirtų lėšų. Jeigu šių lėšų nepakanka, taip pat jei teisėjas ar valstybės pareigūnas institucijoje nėra išdirbęs visų metų, priemokos dydis perskaičiuojamas proporcingai esamoms darbo užmokesčio lėšoms arba dirbtam laikui tais metais.

2. Institucijų teisės aktuose (statutuose, nuostatuose), reglamentuojančiuose teisėjų ir valstybės pareigūnų darbą, atsižvelgiant į šio straipsnio nuostatas konkretizuojamos šio straipsnio 1 dalyje nurodytų priemokų dydžių nustatymo ir išmokėjimo sąlygos bei tvarka.

 

7 straipsnis. Įstatymo įgyvendinimo tvarka

1. Šio įstatymo nustatytas Respublikos Prezidento darbo užmokesčio dydis ir apmokėjimo sąlygos pradedamos taikyti naujai išrinktam ar perrinktam Respublikos Prezidentui.

2. Seimo Pirmininko, Seimo pareigūnų ir Seimo narių darbo užmokesčio dydis ir apmokėjimo sąlygos pradedamos taikyti nuo kito naujai išrinkto Seimo pirmojo posėdžio dienos.

3. Valstybės politikams, teisėjams ir valstybės pareigūnams:

1) kurių vidutinis darbo užmokestis, Vyriausybės nustatyta tvarka apskaičiuotas iš trijų paskutinių mėnesių tarnybinių atlyginimų (pareiginių algų) ir iš paskutinių dvylikos mėnesių nustatytų priedų ir priemokų (toliau – buvęs darbo užmokestis), yra didesnis už šio įstatymo nustatytą darbo užmokestį, įsigaliojus šiam įstatymui, mokamas iki tol gautas darbo užmokestis ir 2000 metais nedidinamas. Nustatytu pereinamuoju laikotarpiu (2001 m. sausio 1 d. – 2003 m. sausio 1 d.) iki 2001 m. sausio 1 d. buvęs darbo užmokestis mažinamas kiekvieną mėnesį priklausantį darbo užmokestį apskaičiuojant (kol susilygins su šio įstatymo nustatytu darbo užmokesčiu) pagal formulę:

A =C (1 – M).

Čia:

A – pereinamuoju laikotarpiu priklausantis darbo užmokestis;

C – buvęs darbo užmokestis;

M – darbo užmokesčio perskaičiavimo koeficientas, laipsniškai mažinantis buvusį darbo užmokestį. Nustatomi šie pereinamojo laikotarpio koeficientai:

 

Metai

2001

2002

Pusmečiai

I

II

I

II

M

0,2

0,4

0,65

0,9

2) kurių buvęs darbo užmokestis yra mažesnis už šio įstatymo nustatytą darbo užmokestį, naujasis darbo užmokesčio dydis pasiekiamas laipsniškai, pereinamuoju laikotarpiu kiekvieną mėnesį valstybės politikui, teisėjui ar valstybės pareigūnui priklausantį darbo užmokestį apskaičiuojant pagal formulę:

A=[ (B–C) x D] +C.

Čia:

A – pereinamuoju laikotarpiu priklausantis darbo užmokestis;

B – šio įstatymo nustatytas darbo užmokestis;

C – buvęs darbo užmokestis;

D – darbo užmokesčio perskaičiavimo koeficientas, laipsniškai didinantis buvusį darbo užmokestį. Nustatomi šie pereinamojo laikotarpio koeficientai:

 

Metai

2000

2001

2002

2003

2004

2005

D

0

0,1

0,3

0,5

0,7

0,9

4. Pereinamuoju laikotarpiu į valstybės politiko, teisėjo ir valstybės pareigūno pareigas išrinktiems ar paskirtiems asmenims darbo užmokestis nustatomas ir apskaičiuojamas pagal šio straipsnio nuostatas ir nurodytas formules, kuriose dydis C reiškia naujai išrinkto ar paskirto valstybės politiko, teisėjo ar valstybės pareigūno darbo užmokesčio, apskaičiuoto pagal iki šio įstatymo įsigaliojimo galiojusias darbo apmokėjimo sąlygas, dydį.

5. Nuo 2006 m. sausio 1 d. valstybės politikams, teisėjams ir valstybės pareigūnams turi būti mokamas šio įstatymo nustatytas darbo užmokestis.

6. Skaičiuojant valstybės politikų, teisėjų ir valstybės pareigūnų darbo užmokestį pereinamuoju laikotarpiu, taikomas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo 69 straipsnio 5 dalies 1 punkte nustatytas pareiginės algos koeficiento bazės dydis.

 

8 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas, išskyrus 9 straipsnį, įsigalioja nuo 2000 m. rugpjūčio 1 d.

 

9 straipsnis. Pasiūlymai Vyriausybei

Lietuvos Respublikos Vyriausybė per du mėnesius nuo šio įstatymo paskelbimo „Valstybės žiniose“ parengia ir pateikia Seimui įstatymų, susijusių su šiuo įstatymu, pakeitimų ir papildymų įstatymų projektus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                    VALDAS ADAMKUS


 

Lietuvos Respublikos

2000 m. rugpjūčio 29 d.

įstatymo Nr. VIII-1904

priedėlis

 

I. Valstybės politikų pareiginės algos

(MMA dydžiais)

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Pareiginės algos koeficientas

1.

Respublikos Prezidentas

20

2.

Seimo Pirmininkas

17

3.

Seimo pareigūnai:

 

3.1.

Pirmininko pirmasis pavaduotojas

14

3.2.

Pirmininko pavaduotojai

13

3.3.

kancleris

13

3.4.

komitetų pirmininkai

12,2

3.5.

komitetų pirmininkų pavaduotojai

10,8

3.6.

pakomitečių pirmininkai, nuolatinių komisijų pirmininkai

10,5

3.7.

nuolatinių komisijų pirmininkų pavaduotojai

9,8

3.8.

frakcijų vadovai, kai frakcijos dydis

seniūnai

seniūnų pavaduotojai

3.8.1.

nuo 7 iki 10 narių

10,2

9,8

3.8.2.

nuo 11 iki 20 narių

10,5

10,1

3.8.3.

nuo 21 iki 30 narių

11,1

10,4

3.8.4.

nuo 31 iki 40 narių

11,9

11

3.8.5.

daugiau kaip 40 narių

12,5

11,6

4.

Seimo nariai

9,5

 

5.

Vyriausybė:

 

 

5.1.

Ministras Pirmininkas

17

 

5.2.

ministrai

14

 

6.

Savivaldybių merai ir

savivaldybės teritorijoje gyvena

 

tarybos pareigūnai

per 500 tūkst. gyventojų

per 100 tūkst. gyventojų

per 50 tūkst. gyventojų

50 tūkst. ir mažiau gyventojų

6.1.

merai

12

11

10

8,5

6.2.

merų pavaduotojai

10,5

9,8

8,8

7,7

6.3.

valdybos nariai

5,7

6.4.

komitetų pirmininkai

4,8

Pastaba. Savivaldybės tarybos komiteto pirmininkui nustatyto dydžio atlyginimas už pareigas mokamas tik tuo atveju, jei jis neišrinktas savivaldybės valdybos nariu.

 

II. Teisėjų pareiginės algos

(MMA dydžiais)

 

 

Pareiginės algos koeficientas

Eil. Nr.

Įstaigos pavadinimas

pirmininko ar jį pavaduojančiojo (kai nėra etatinio pavaduotojo)

pirmininko pavaduotojo

skyriaus pirmininko

teisėjo

1.

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

17

15,5

2.

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

17

15,5

14,5

3.

Lietuvos apeliacinis teismas

15

13,5

13

4.

Aukštesnysis administracinis teismas

13

11

5.

Apygardų teismai

12

11

10,5

 

6.

Apygardų administraciniai teismai

11

10,5

 

7.

Apylinkių teismai:

 

 

 

 

7.1.

kuriuose dirba 15 ir daugiau teisėjų

10

 

9,5

 

 

8,5

 

7.2.

kuriuose dirba 14 ir mažiau teisėjų

9,5

9

8,5

 

III. Prokuratūros pareigūnų pareiginės algos

(MMA dydžiais)

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Pareiginės algos koeficientas

1.

Generalinė prokuratūra prie Lietuvos

Aukščiausiojo Teismo

 

1.1.

generalinis prokuroras

16,7

1.2

generalinio prokuroro pavaduotojas

15,2

1.3.

departamento vyriausiasis prokuroras

14,7

1.4.

departamento valdybos vyriausiasis prokuroras

14,6

1.5.

skyriaus vyriausiasis prokuroras

14,5

1.6.

grupės vyriausiasis prokuroras

14,4

1.7.

departamento vyriausiojo prokuroro pavaduotojas

14,3

1.8.

valdybos vyriausiojo prokuroro pavaduotojas

14,2

1.9.

skyriaus vyriausiojo prokuroro pavaduotojas

14,1

1.10.

grupės vyriausiojo prokuroro pavaduotojas

14,0

1.11.

ONKT departamento prokuroras, tardytojas

13,8

1.12.

ONKT valdybos prokuroras, tardytojas

13,8

1.13.

ONKT skyriaus prokuroras, tardytojas

13,7

1.14.

ONKT grupės prokuroras, tardytojas

13,6

1.15.

departamento prokuroras, tardytojas

13,1

1.16.

valdybos prokuroras, tardytojas

13,1

1.17.

skyriaus prokuroras, tardytojas

13,0

1.18.

grupės prokuroras, tardytojas

12,9

2.

Apygardų prokuratūros prie apygardų teismų

 

2.1.

vyriausiasis prokuroras

11,8

2.2.

vyriausiojo prokuroro pavaduotojas

10,8

2.3.

skyriaus vyriausiasis prokuroras

10,4

2.4.

skyriaus vyriausiojo prokuroro pavaduotojas

10,1

2.5.

ONKT prokuroras, tardytojas

10,0

2.6.

prokuroras, tardytojas

9,5

3.

Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos miestų apylinkių prokuratūros prie apylinkių teismų

 

3.1.

vyriausiasis prokuroras

9,8

3.2.

vyriausiojo prokuroro pavaduotojas

9,3

3.3.

skyriaus vyriausiasis prokuroras

8,5

3.4.

skyriaus vyriausiojo prokuroro pavaduotojas

8,4

3.5.

prokuroras, tardytojas

8,3

4.

Šiaulių ir Panevėžio miestų apylinkių prokuratūros prie apylinkių teismų

 

4.1.

vyriausiasis prokuroras

9,7

4.2.

vyriausiojo prokuroro pavaduotojas

9,2

4.3.

skyriaus vyriausiasis prokuroras

8,5

4.4.

skyriaus vyriausiojo prokuroro pavaduotojas

8,4

4.5.

prokuroras, tardytojas

8,3

5.

Kitų rajonų (miestų) apylinkių prokuratūros prie apylinkių teismų

 

5.1.

vyriausiasis prokuroras

9,3

5.2.

vyriausiojo prokuroro pavaduotojas

8,8

5.3.

prokuroras, tardytojas

8,0

 

IV. Valstybės pareigūnų pareiginės algos

(MMA dydžiais)

Eil. Nr.

Pareigų pavadinimas

Pareiginės algos koeficientas

1.

Valstybės saugumo departamentas:

 

1.1.

generalinis direktorius

14,5

1.2.

generalinio direktoriaus pavaduotojai

12,9

2.

Specialiųjų tyrimų tarnyba:

 

2.1.

direktorius

14,5

2.2.

direktoriaus pavaduotojai

12,9

3.

Lietuvos banko valdyba:

 

3.1.

pirmininkas

15

3.2.

pirmininko pavaduotojai

12

3.3.

nariai

10

4.

Valstybės kontrolė:

 

4.1.

Valstybės kontrolierius

14,5

4.2.

Valstybės kontrolieriaus pavaduotojai

12,9

5.

Seimo kontrolieriai:

 

5.1.

Įstaigos vadovas

13

5.2.

Seimo kontrolieriai

12

6.

moterų ir vyrų lygių galimybių kontrolierius

12

7.

vaiko teisių apsaugos kontrolierius

12

8.

Seimo ar Respublikos Prezidento paskirtų rinkos priežiūros ir reguliavimo institucijų – Vertybinių popierių komisijos, Konkurencijos tarybos, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos:

 

8.1.

pirmininkai

12

8.2.

pavaduotojai

11

8.3.

nariai

7,5

 

9.

Seimo, Respublikos Prezidento, kitų pagal specialius įstatymus paskirtų valstybinių komisijų ir tarybų:

 

9.1.

pirmininkai

9

9.2.

pavaduotojai

7,3

9.3.

nariai

6

10.

Kiti Seimo ar Respublikos Prezidento paskirti institucijų ir įstaigų:

 

10.1

vadovai

8

10.2.

pareigūnai

7

 

 

part_f9ab2cc7ca3c468f93e829fbbe887b52_end