LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO IR

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL MOKYKLŲ PRIPAŽINIMO SVEIKATĄ STIPRINANČIOMIS MOKYKLOMIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2007 m. rugpjūčio 16 d. Nr. V-684/ISAK-1637

Vilnius

 

 

Įgyvendindami Vaiko gerovės valstybės politikos strategijos įgyvendinimo priemonių 2005–2012 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 184 (Žin., 2005, Nr. 25-802), 2.2 priemonę:

1. Tvirtiname Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis tvarkos aprašą (pridedama).

2. Pavedame įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijų sekretoriams pagal administravimo sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                            RIMVYDAS TURČINSKAS

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRĖ                                                            ROMA ŽAKAITIENĖ


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro ir Lietuvos Respublikos švietimo ir

mokslo ministro

2007 m. rugpjūčio 16 d.

įsakymu Nr. V-684/ISAK-1637

 

MOKYKLŲ PRIPAŽINIMO SVEIKATĄ STIPRINANČIOMIS MOKYKLOMIS TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis tvarkos aprašas (toliau vadinama – aprašas) nustato ikimokyklinio ugdymo, bendrojo lavinimo, profesinių mokyklų (toliau vadinama – mokyklos) pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis kriterijus bei tvarką.

2. Aprašas parengtas įgyvendinant Vaiko gerovės valstybės politikos strategijos įgyvendinimo priemonių 2005–2012 metų plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. vasario 17 d. nutarimu Nr. 184 (Žin., 2005, Nr. 25-802), 2.2 priemonę „plėtoti sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą“.

3. Aprašas skirtas mokykloms, siekiančioms būti pripažintomis sveikatą stiprinančiomis mokyklomis.

4. Apraše vartojamos sąvokos:

sveikatą stiprinanti mokykla – mokykla, kurioje pasitelkiant mokyklos bendruomenę ir socialinius partnerius ugdomi mokinių sveikos gyvensenos įgūdžiai, kuriama mokyklos bendruomenės sveikatai palanki fizinė ir psichosocialinė aplinka;

sveikatą stiprinančios mokyklos kriterijai – rodikliai, kuriais remiantis mokykla pripažįstama sveikatą stiprinančia mokykla.

Kitos šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme (Žin., 1991, Nr. 23-593; 2003, Nr. 63-2853) vartojamas sąvokas.

 

II. SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR KRITERIJAI

 

5. Nustatomi dviejų lygių kriterijai ir veiklos sritys mokykloms, siekiančioms būti sveikatą stiprinančiomis mokyklomis.

6. Pirmojo lygio kriterijai taikomi mokykloms, siekiančioms tapti pripažintomis sveikatą stiprinančiomis mokyklomis. Vertinamos šešios veiklos sritys. Kiekviena veiklos sritis vertinama pagal sveikatą stiprinančios mokyklos kriterijų vertinimo išvadą (1 priedas).

7. Antrojo lygio kriterijai taikomi mokykloms, iki šiam aprašui įsigaliojant pripažintoms sveikatą stiprinančiomis mokyklomis, taip pat mokykloms, jei nuo jų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis praėjo 5 metai (2 priedas).

 

III. SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ MOKYKLŲ VEIKLOS KOORDINAVIMO KOMISIJA

 

8. Mokyklos vertinimą dėl pripažinimo sveikatą stiprinančia mokykla atlieka Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro sudaryta Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis komisija (toliau vadinama – Komisija).

9. Komisiją sudaro 7 asmenys. Komisijos pirmininkas – Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos deleguotas atstovas. Po tris Komisijos narius deleguoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija.

10. Komisija atlieka šias funkcijas:

10.1. sprendžia mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis ekspertinius ir organizacinius klausimus;

10.2 parengia ir informuoja pareiškėjus apie vertinimo išvadas per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos;

10.3. koordinuoja sveikatą stiprinančių mokyklų veiklą;

10.4. teikia raštu pasiūlymus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijai dėl teisės aktų, kurie padėtų plėtoti sveikatą stiprinančių mokyklų veiklą, tobulinimo;

10.5. sprendžia ginčus pagal pateiktą prašymą artimiausiame posėdyje dėl mokyklos pripažinimo sveikatą stiprinančia mokykla.

11. Komisija turi teisę pasitelkti ekspertais mokyklų bendruomenių narius.

12. Komisijai vadovauja ir jos darbą organizuoja Komisijos pirmininkas. Komisijos pirmininkas:

12.1. atsako už Komisijos veiklą;

12.2. organizuoja posėdžius;

12.3. registruoja pažymėjimus, patvirtinančius, kad mokykla yra pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla, išduoda pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis pažymėjimus.

13. Komisijos nariams apie posėdį pranešama ne vėliau kaip prieš 10 darbo dienų. Kartu su pranešimu jiems pateikiama darbotvarkė. Komisijos posėdžiai laikomi teisėtais, jeigu juose dalyvauja daugiau kaip pusė Komisijos narių. Sprendimai priimami posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių paprasta balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas.

14. Komisijos sprendimai įforminami protokolais.

15. Komisiją techniškai aptarnauja Valstybinis aplinkos sveikatos centras.

 

IV. PRAŠYMŲ IR KITŲ DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

 

16. Mokyklos direktorius, siekdamas, kad mokykla būtų pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla ar pratęsiamas sveikatos stiprinančios mokyklos pripažinimo pažymėjimas, teikia prašymą Komisijai. Prašymai gali būti teikiami tiesiogiai arba siunčiami registruotu laišku adresu: Valstybinis aplinkos sveikatos centras, Kalvarijų g. 153, LT-08221 Vilnius.

17. Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

17.1. duomenys apie mokyklą (3 priedas);

17.2. mokyklos tarybos protokolas, kuriuo pritariama sveikatos stiprinimo programai;

17.3. mokyklos direktoriaus patvirtinta sveikatos stiprinimo 5 metų programa;

17.4. mokyklos direktoriaus patvirtinta grupės, organizuojančios sveikatos stiprinimo veiklą mokykloje, personalinė sudėtis.

 

V. ATITIKTIES SVEIKATĄ STIPRINANČIŲ MOKYKLŲ KRITERIJAMS VERTINIMAS

 

18. Vertinimas organizuojamas dviem etapais: pirmajame etape atliekamas prašymų atitikties 17 punktui vertinimas, antrajame – sveikatos stiprinimo programų kokybės ir atitikties sveikatą stiprinančių mokyklų kriterijams vertinimas.

18.1. Prašymų nagrinėjimas:

18.1.1. prašymų atitikties 17 punktui vertinimą atlieka Valstybinis aplinkos sveikatos centras;

18.1.2. jeigu kartu su prašymu nepateikiami dokumentai, nurodyti 17 punkte, pareiškėjui siunčiamas raštas, kuriame prašoma pateikti trūkstamą informaciją arba dokumentus. Jeigu pareiškėjas per nustatytą laiką prašomos informacijos nepateikia arba dėl pateiktos informacijos atitinkamo kriterijaus vertinimas nepasikeičia, prašymas atmetamas ir toliau nevertinamas. Apie tai pareiškėjas informuojamas raštu ir nurodomos atmetimo priežastys.

18.2. Jei prašymas atitinka 17 punktą, atliekamas sveikatos stiprinimo programų kokybės vertinimas:

18.2.1. iki einamųjų metų kovo 1 d. pateiktos sveikatos stiprinimo programos nagrinėjamos balandžio mėnesio Komisijos posėdyje, o pateiktos iki einamųjų metų spalio 1 d. – lapkričio mėnesio Komisijos posėdyje;

18.2.2. kiekvienas Komisijos narys sveikatos stiprinimo programas vertina balais užpildydamas 1 ir 2 prieduose vertinimo balais skiltį.

19. Galimos tokios vertinimo išvados:

19.1. mokyklą pripažinti sveikatą stiprinančia mokykla, kai sveikatos stiprinimo programa atitinka visus šio aprašo 1 priede nurodytus kriterijus ir įvertinama nuo 50 iki 85 balų;

19.2. sveikatos stiprinimo programą atmesti, jeigu ji įvertinama mažiau kaip 50 balų. Esant tokiam Komisijos sprendimui, mokykla, įvykdžiusi pirmo lygio kriterijų reikalavimus, gali pakartotinai teikti prašymą ir šio aprašo 17 punkte išvardytus dokumentus;

19.3. mokykloms, iki šiam aprašui įsigaliojant pripažintoms sveikatą stiprinančiomis mokyklomis, taip pat mokykloms, jei nuo jų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis praėjo 5 metai, leisti tęsti sveikatos stiprinimo mokyklos veiklą, jei sveikatos stiprinimo programa atitinka šio aprašo antro lygio kriterijų reikalavimus ir įvertinama ne mažiau kaip 15 balų;

19.4. mokykloms, iki šiam aprašui įsigaliojant pripažintoms sveikatą stiprinančiomis mokyklomis, taip pat mokykloms, jei nuo jų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis mokyklomis praėjo 5 metai, neleisti tęsti sveikatos stiprinimo mokyklos veiklos, jei sveikatos stiprinimo programa pagal šio aprašo antro lygio kriterijų reikalavimus įvertinama mažiau kaip 15 balų.

 

VI. PAŽYMĖJIMŲ IŠDAVIMAS

 

20. Mokykloms, pripažintoms sveikatą stiprinančiomis mokyklomis, 5 metams išduodamas pažymėjimas (4 priedas).

21. Pasibaigus pažymėjimo galiojimo laikui mokyklos direktorius iš naujo gali teikti prašymą pratęsti sveikatą stiprinančios mokyklos pripažinimo pažymėjimą šio aprašo nustatyta tvarka.

 

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Mokyklos, pripažintos sveikatą stiprinančiomis mokyklomis, skelbiamos Valstybinio aplinkos sveikatos centro interneto puslapyje.

23. Sveikatą stiprinančios mokyklos įgyja palankias sąlygas keistis informacija, skleisti darbo patirtį, rasti bendradarbiavimo partnerių šalyje ir užsienyje sveikatos stiprinimo ir ugdymo klausimais.

24. Mokyklų, pripažintų sveikatą stiprinančiomis mokyklomis ir atitinkančių antrojo lygmens sveikatą stiprinančių mokyklų kriterijus, bendruomenių nariai gali būti kviečiami būti sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos ekspertais.

25. Mokykla netenka sveikatą stiprinančios mokyklos statuso:

25.1. likvidavus ar reorganizavus mokyklą;

25.2. mokyklai savo iniciatyva atsisakius tęsti veiklą, susijusią su sveikatos stiprinimu, ir per 30 kalendorinių dienų apie tai raštu informavus Komisiją;

25.3. kai įvertinus sveikatos stiprinimo veiklą nustatoma, kad ji neįgyvendina sveikatos stiprinimo programos;

25.4. kai pažymėjimo galiojimas nepratęstas.

26. Praradus pažymėjimą, mokyklos direktorius informuoja Komisiją ir pateikia motyvuotą prašymą dėl dublikato išdavimo.

27. Pažymėjimo dublikatas išduodamas per 30 darbo dienų nuo motyvuoto prašymo dėl dublikato išdavimo gavimo dienos.

______________


Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis

mokyklomis tvarkos aprašo

1 priedas

 

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMŲ KOKYBĖS IR ATITIKTIES PIRMOJO LYGMENS SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS KRITERIJAMS VERTINIMO IŠVADA

 

Veiklos sritis ir tikslas

Sveikatą stiprinančios mokyklos kriterijai

Vertinimas balais (0–5)

1. Sveikatos stiprinimo veiklos valdymo struktūra, politika ir kokybės garantavimas. Siekiama užtikrinti sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos planavimą ir įgyvendinimą.

1.1. Sudaryta asmenų grupė, organizuojanti sveikatos stiprinimo veiklą mokykloje

 

1.2. Numatytas sveikatos stiprinimo procesų ir rezultatų vertinimas

 

2. Psichosocialinė aplinka. Siekiama plėtoti pasitikėjimą ir partnerystę, pagrindine vertybe laikant gerus mokyklos bendruomenės narių tarpusavio santykius.

2.1. Priemonės, numatančios mokyklos bendruomenės narių gerų tarpusavio santykių kūrimą ir puoselėjimą

 

2.2. Sudarytos galimybės dalyvauti programos vykdyme visiems bendruomenės nariams

 

2.3. Numatytos emocinės, fizinės, seksualinės prievartos ir vandalizmo mažinimo priemonės

 

3. Fizinė aplinka. Siekiama kurti saugią sveiką higienos reikalavimus atitinkančią ugdymo aplinką.

3.1 Priemonės, užtikrinančios mokyklos teritorijos, patalpų priežiūrą ir gerinančios aplinkos sveikatinimą

 

3.2. Priemonės, skatinančios visų bendruomenės narių fizinį aktyvumą

 

3.3. Priemonės sveikos mitybos organizavimui ir geriamojo vandens prieinamumui užtikrinti

 

4. Žmogiškieji ir materialieji ištekliai. Siekiama sutelkti išteklius sveikatos stiprinimui ir sveikatos ugdymui.

4.1. Mokytojų ir kitų ugdymo procese dalyvaujančių asmenų kvalifikacijos tobulinimo sveikatos stiprinimo ir sveikatos ugdymo klausimais organizavimas

 

4.2. Bendruomenės narių pasitelkimas sveikatos ugdymui

 

4.3. Metodinės medžiagos ir kitų sveikatos ugdymui reikalingų priemonių įsigijimo numatymas

 

4.4. Mokyklos partnerių įtraukimas

 

5. Sveikatos ugdymas. Siekiama užtikrinti sveikatos ugdymo kokybę.

5.1. Sveikatos ugdymas įtrauktas į dalykų ar ugdymo sričių teminius planus, pasirenkamųjų dalykų ir dalykų modulių programas

 

5.2. Sveikatos ugdymas apima visą bendrąjį lavinimą

 

5.3. Sveikatos ugdymas apima įvairias sveikatos temas: fizinis aktyvumas ir kūno kultūra; sveika mityba; tabako, alkoholio ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo bei nelaimingų atsitikimų, traumų, streso, prievartos, patyčių prevencija; rengimas šeimai ir lytiškumo ugdymas; užkrečiamųjų ligų prevencija; vartojimo kultūros ugdymas

 

6. Sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos sklaida ir tęstinumo laidavimas.

Siekiama skleisti sveikatą stiprinančios mokyklos patirtį vietos bendruomenei.

6.1. Sveikatos stiprinimo veiklos patirties sklaida mokykloje

 

6.2. Sveikatą stiprinančios mokyklos veiklos patirties pavyzdžių sklaida už mokyklos ribų

 

 

Komisijos, vertinusios______________________________________________ sveikatos stiprinimo

(mokyklos pavadinimas)

programą,__________________________________________________________________ išvada.

(programos pavadinimas)

 

Pastabos, pasiūlymai

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

 

Mokyklų pripažinimo sveikatą

stiprinančiomis mokyklomis

komisijos pirmininkas                                         (parašas)                       (vardas ir pavardė)

 

__________________

                 (data)

______________


Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis

mokyklomis tvarkos aprašo

2 priedas

 

SVEIKATOS STIPRINIMO PROGRAMŲ KOKYBĖS IR ATITIKTIES ANTROJO LYGMENS SVEIKATĄ STIPRINANČIOS MOKYKLOS KRITERIJAMS VERTINIMO IŠVADA

 

Veiklos sritis ir tikslas

Sveikatą stiprinančios mokyklos kriterijai

Vertinimas balais (0–5)

1. Sveikatos stiprinimo mokyklos veiklos veiksmingumo vertinimas. Siekiama užtikrinti sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos kokybę.

1.1. Mokykloje yra sveikatos stiprinimo veiklos ir vertinimo sistema

 

1.2. Pateikti vertinimo rezultatai ir išvados

 

2. Sveikatos stiprinimo mokyklos veiklos plėtojimo vizijos rengimas. Siekiama plėtoti sveikatą stiprinančių mokyklų veiklą ir gerinti jos kokybę.

2.1. Sveikatos stiprinimo veiklos, vertinimo rezultatai panaudojami šiai veiklai planuoti ir kokybei gerinti

 

2.2. Nustatyti nauji rodikliai penkeriems metams

 

2.3. Numatytos priemonės naujiems rodikliams įgyvendinti

 

 

Komisijos, vertinusios______________________________________________ sveikatos stiprinimo

(mokyklos pavadinimas)

programą,___________________________________________________________________ išvada

(programos pavadinimas)

 

Pastabos, pasiūlymai

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Mokyklų pripažinimo sveikatą

stiprinančiomis mokyklomis

komisijos pirmininkas                                          (parašas)                           (vardas ir pavardė)

 

_________________

                (data)

______________


Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis

mokyklomis tvarkos aprašo

3 priedas

 

DUOMENYS APIE MOKYKLĄ

 

1. Mokykla, siekianti būti pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla:

Pavadinimas*_____________________________________________________________________

Adresas*________________________________________________________________________

Telefonas* _____________ Faksas* _____________ El. paštas_____________________________

Interneto svetainės adresas___________________________.

 

2. Kontaktinis asmuo (koordinatorius)*________________________________________________

                                                                                                                             (vardas ir pavardė)

Pareigos_________________________________________________________________________

Telefonas* _____________ Faksas _____________ El. paštas______________________________

 

3. Bendras mokinių

skaičius _______,

iš jų:

4. Bendras darbuotojų skaičius __________,

iš jų mokytojų ___________

Ar mokykloje yra šie specialistai? (pažymėkite)

ikimokyklinio ugdymo grupėse____________

£ visuomenės sveikatos priežiūros specialistas

pradinėse klasėse______________________

£ mokytojo padėjėjas

5–10 klasėse__________________________

£ psichologas

11–12 klasėse_________________________

£ socialinis pedagogas

Profesinio mokymo grupėse______________

 

 

5. Sveikatos stiprinimo programos santrauka:

Pavadinimas*_____________________________________________________________________

Tikslas*_________________________________________________________________________

 

Uždaviniai_______________________________________________________________________

 

Laukiami rezultatai________________________________________________________________

 

6. Jūsų stipriosios pusės (veikla, kuria galėtumėte prisidėti prie sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo plėtros) (pažymėkite):

 

£ rengiant medžiagą

£ teikiant konsultacijas

£ dalyvaujant mokyme

£ kita (įrašykite)__________________________________________________________________

 

Mokyklos direktorius                                                (parašas)                                   (vardas ir pavardė)

 

* – žvaigždute pažymėta informacija bus skelbiama interneto puslapyje.

______________


Mokyklų pripažinimo sveikatą stiprinančiomis

mokyklomis tvarkos aprašo

4 priedas

 

 

 

 

PAŽYMĖJIMAS

 

 

 

_____________________________________________________________________________

(įstaigos pavadinimas)

 

pripažinta sveikatą stiprinančia mokykla

 

 

 

 

 

Pažymėjimas galioja iki

 

Mokyklų pripažinimo sveikatą

stiprinančiomis mokyklomis

komisijos pirmininkas                                                     (parašas)                             (vardas ir pavardė)

 

 

20..... m....................... d.

Vilnius

 

______________