LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APDRAUSTŲJŲ VALSTYBINIU SOCIALINIU DRAUDIMU IR VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO IŠMOKŲ GAVĖJŲ REGISTRO STEIGIMO, JO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO IR VEIKLOS PRADŽIOS NUSTATYMO

 

2007 m. balandžio 25 d. Nr. 435

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295) 10 straipsniu ir Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 86-2043; 2004, Nr. 124-4488) 6 straipsnio 2 dalimi, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įsteigti Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registrą.

2. Patvirtinti Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatus (pridedama).

3. Nustatyti Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro veiklos pradžią – 2007 m. lapkričio 1 diena.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                                                Gediminas Kirkilas

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministrė                                                                       Vilija Blinkevičiūtė


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2007 m. balandžio 25 d. nutarimu Nr. 435

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatai

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro nuostatai (toliau vadinama – šie Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro (toliau vadinama – registras) paskirtį, objektus, registro tvarkymo įstaigas, jų teises ir pareigas, registro duomenų tvarkymą, sąveiką su kitais registrais, registro duomenų apsaugą, skelbimą ir teikimą, registro reorganizavimą ir likvidavimą. Registro steigėja – Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

2. Registro paskirtis – registruoti šių Nuostatų 3 punkte numatytus objektus, rinkti, kaupti, apdoroti, sisteminti, saugoti, naudoti ir teisės aktų nurodytais atvejais teikti fiziniams ir juridiniams asmenims registro duomenis ir jų pagrindu suformuotus dokumentus, susijusius su registro objektais, atlikti kitus registro duomenų tvarkymo veiksmus.

3. Registro objektai:

3.1. valstybiniu socialiniu draudimu apdrausti asmenys (toliau vadinama – apdraustieji);

3.2. valstybinio socialinio draudimo išmokų (toliau vadinama – išmokos) gavėjai.

Registre netvarkomi nedarbo socialinio draudimo išmokų gavėjų duomenys (išskyrus šių Nuostatų 26.5 punkte nurodytus duomenis).

4. Šiuose Nuostatuose vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo (Žin., 1991, Nr. 17-447; 2004, Nr. 171-6295) ir kitų valstybinį socialinį draudimą reglamentuojančių teisės aktų, Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 86-2043; 2004, Nr. 124-4488), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2003, Nr. 15-597) sąvokas.

5. Registre tvarkomi ir asmens duomenys. Jų tvarkymo tikslas – operatyviai tvarkyti Valstybinio socialinio draudimo fondo (toliau vadinama – Fondas) lėšas ir atlikti jų apskaitą, užtikrinant apskaičiuotų valstybinio socialinio draudimo įmokų sumų, baudų, delspinigių surinkimą ir išieškojimą į Fondą, teisingą duomenų apie apdraustuosius tvarkymą, įstatymuose nustatytų išmokų skyrimą ir mokėjimą jų gavėjams.

6. Registro duomenys kaupiami registro duomenų bazėje (toliau vadinama – duomenų bazė), kuri tvarkoma Fondo administravimo informacinės sistemos sudėtyje.

7. Registro duomenų teikėjai, teikiantys registro objektams registruoti nustatytus duomenis ir dokumentus:

7.1. draudėjai;

7.2. apdraustieji;

7.3. išmokų gavėjai;

7.4. Lietuvos darbo birža prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Lietuvos darbo birža);

7.5. Kultūros ministerija;

7.6. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama – Fondo valdyba), Fondo valdybos teritoriniai skyriai ir Fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba;

7.7. Valstybinė darbo inspekcija (jos teritorinis skyrius).

8. Registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymu, Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymu (Žin., 2004, Nr. 63-2243), šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais.

 

II. REGISTRO TVARKYMO ĮSTAIGOS

 

9. Fondo valdyba yra vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga. Registro tvarkymo įstaigos yra:

9.1. Fondo valdyba (toliau vadinama – centrinė registro tvarkymo įstaiga);

9.2. Fondo valdybos teritoriniai skyriai ir Fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba (toliau vadinama – teritorinės registro tvarkymo įstaigos).

10. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga yra registre kaupiamų ir saugomų asmens duomenų valdytoja.

11. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga metodiškai vadovauja registrui.

12. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga privalo:

12.1. koordinuoti ir užtikrinti tinkamą registro tvarkymo įstaigų darbą, teisės aktų nustatyta tvarka atlikti šių įstaigų veiklos, susijusios su registro tvarkymu, priežiūrą;

12.2. atlikti registro duomenų saugos reikalavimų laikymosi priežiūrą, užtikrinti duomenų bei dokumentų saugą;

12.3. nagrinėti ir apibendrinti registro tvarkymo įstaigų pasiūlymus dėl registro veiklos tobulinimo, teikti nurodymus registro tvarkymo įstaigoms;

12.4. užtikrinti, kad registras būtų tvarkomas vadovaujantis šių Nuostatų 8 punkte nurodytais teisės aktais;

12.5. teisės aktų nustatyta tvarka teikti suinteresuotiems asmenims informaciją apie registro veiklą;

12.6. tvirtinti registro duomenų saugos nuostatus;

12.7. atlikti kitas šiuose Nuostatuose nustatytas funkcijas.

13. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga turi teisę:

13.1. pagal kompetenciją rengti ir priimti teisės aktus, susijusius su registro tvarkymu ir registro duomenų sauga;

13.2. organizuoti registro kompiuterinės, programinės, komunikacijos įrangos įsigijimą, nustatyti šios įrangos priežiūros reikalavimus, spręsti registro modernizavimo ir plėtimo klausimus;

13.3. sudaryti su registro duomenų gavėjais registro duomenų teikimo sutartis.

14. Centrinė registro tvarkymo įstaiga atlieka šias funkcijas:

14.1. užtikrina registro techninės ir programinės įrangos įdiegimą ir funkcionavimą;

14.2. užtikrina, kad registras veiktų nepertraukiamai;

14.3. užtikrina sąveiką su susijusiais registrais;

14.4. užtikrina, kad registro duomenys, gauti iš susijusių registrų, būtų nuolat atnaujinami ir atitiktų susijusiuose registruose esančius duomenis;

14.5. registruoja registro duomenų gavėjus, tvarko duomenų gavimo ir teikimo apskaitą;

14.6. tvarko registro duomenų archyvą ir užtikrina jo apsaugą;

14.7. tvarko duomenų bazę, užtikrina tinkamą registro veikimą ir registro duomenų saugą;

14.8. gauna duomenis iš registro duomenų teikėjų pagal su jais sudarytas registro duomenų teikimo sutartis;

14.9. teikia registro duomenis registro duomenų gavėjams pagal su jais sudarytas registro duomenų teikimo sutartis (daugkartinio teikimo atveju, automatiniu būdu), pagal registro duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju), pagal vienkartines užklausas duomenų perdavimo kanalais (internetu);

14.10. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

15. Teritorinės registro tvarkymo įstaigos atlieka šias funkcijas:

15.1. priima sprendimus registruoti ir registruoja registro objektus;

15.2. užtikrina tinkamą registro veikimą ir registro duomenų bei dokumentų saugą;

15.3. priima ir tikrina registro objektų įregistravimo į registrą (išregistravimo iš registro) dokumentus, įrašo jų duomenis į registrą, suteikia asmens socialinio draudimo numerį ir apdraustiesiems išduoda valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą, kurio formą ir išdavimo tvarką nustato vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga;

15.4. tikrina, ar registro duomenų teikėjų pateikti įregistravimo į registrą dokumentai atitinka nustatytuosius reikalavimus;

15.5. atnaujina registro duomenis pagal registro objektų pateiktus pagrįstus prašymus, pranešimus, valstybės registrų ar kitų šaltinių duomenis;

15.6. užtikrina, kad registro duomenys atitiktų pateiktų dokumentų duomenis;

15.7. tvarko registrui pateiktų dokumentų archyvą, užtikrina jo apsaugą;

15.8. konsultuoja asmenis įregistravimo į registrą (išregistravimo iš registro) ir duomenų teikimo klausimais;

15.9. tikslina registro duomenis vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos nustatyta tvarka;

15.10. teikia registro duomenis duomenų gavėjams pagal registro duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju);

15.11. atlieka kitas Lietuvos Respublikos įstatymuose, kituose teisės aktuose nustatytas funkcijas.

16. Centrinė ir teritorinės registro tvarkymo įstaigos privalo užtikrinti, kad:

16.1. registro duomenys atitiktų duomenis, nurodytus registro tvarkymo įstaigoms pateiktuose dokumentuose;

16.2. neteisingi, netikslūs, neišsamūs registro duomenys būtų nedelsiant ištaisyti, atnaujinti arba papildyti;

16.3. registro duomenų gavėjai, kuriems perduoti neteisingi, netikslūs, neišsamūs registro duomenys, būtų informuoti apie ištaisytus netikslumus;

16.4. registras būtų tvarkomas vadovaujantis šiais Nuostatais ir kitais teisės aktais.

17. Centrinė ir teritorinės registro tvarkymo įstaigos turi teisę:

17.1. reikalauti iš registro duomenų teikėjų, kad registro duomenys, jų pakeitimai ir dokumentai būtų surašyti ir pateikti nustatytąja tvarka ir terminais;

17.2. skirti registro duomenų teikėjui terminą trūkumams pašalinti, jeigu registro tvarkymo įstaiga nustato, kad registrui pateikti duomenys ar dokumentai netikslūs, neatitinka teisės aktų nustatytų reikalavimų;

17.3. siūlyti vadovaujančiajai registro tvarkymo įstaigai keisti registro darbo organizavimo principus ir tvarką;

17.4. atlikti kitus šiuose Nuostatuose numatytus veiksmus.

18. Centrinės ir teritorinės registro tvarkymo įstaigos yra registre tvarkomų asmens duomenų tvarkytojos.

 

III. REGISTRO DUOMENYS

 

19. Registre tvarkomi šie bendrieji apdraustųjų ir išmokų gavėjų duomenys:

19.1. asmens kodas;

19.2. asmens socialinio draudimo numeris;

19.3. vardas (vardai);

19.4. pavardė (pavardės);

19.5. lytis;

19.6. gimimo data;

19.7. mirties data (jeigu asmuo miręs);

19.8. pilietybė (pilietybės);

19.9. gyvenamoji vieta, atvykimo į gyvenamąją vietą data; jeigu asmuo išvyksta gyventi į užsienį, – išvykimo vieta (valstybė) ir išvykimo data; jeigu nuolat gyvena užsienyje, – valstybė; jeigu neturi gyvenamosios vietos, – savivaldybė, kurioje gyvena;

19.10. šeiminė padėtis ir jos pasikeitimo data;

19.11. tėvų, vaikų ir sutuoktinių asmens kodai (jeigu asmens kodai nesuteikti, – kiti asmens duomenys, pagrįsti dokumentais ir nurodyti šių Nuostatų 19.2–19.10 punktuose);

19.12. asmens įregistravimo į registrą, išregistravimo iš registro datos, duomenų įrašymo ir keitimo registre datos.

20. Registre tvarkomi šie apdraustųjų specifiniai duomenys:

20.1. valstybinio socialinio draudimo įmokų, valstybinio socialinio draudimo rūšių ir laikotarpių duomenys:

20.1.1. pirmosios darbo dienos data;

20.1.2. atleidimo iš darbo data;

20.1.3. nedraudiminių laikotarpių datos;

20.1.4. draudžiamųjų pajamų, valstybinio socialinio draudimo įmokų sumos;

20.1.5. valstybinio socialinio draudimo pradžios bei pabaigos datos ir priežastys;

20.1.6. atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, pradžios ir pabaigos datos;

20.1.7. valstybinio socialinio draudimo valstybės lėšomis rūšys ir laikotarpiai;

20.1.8. asmens, draudžiamo nustatytosiomis valstybinio socialinio draudimo rūšimis (viena ar jų deriniu), kategorija (toliau vadinama – apdraustojo kategorija);

20.2. draudėjų duomenys:

20.2.1. draudėjo kodas;

20.2.2. draudėjo kodo suteikimo ir pabaigos datos;

20.2.3. draudėjo tipo kodas;

20.2.4. mokesčių mokėtojo kodas;

20.2.5. mokesčių mokėtojo pavadinimas;

20.2.6. mokesčių mokėtojo tipo kodas;

20.2.7. draudėjo įregistravimo ir išregistravimo Mokesčių mokėtojų registre datos;

20.2.8. draudėjo įregistravimo ir išregistravimo Juridinių asmenų registre datos;

20.2.9. draudėjo teisinis statusas;

20.2.10. draudėjo teisinio statuso įgijimo ir netekimo datos;

20.2.11. draudėjo teisinė forma;

20.2.12. draudėjo buveinė (adresas, telefono numeris, fakso numeris, elektroninio pašto adresas, interneto svetainės adresas);

20.2.13. savivaldybės, kurios teritorijoje įregistruotas draudėjas, kodas;

20.2.14. vadovo (jam prilyginto asmens) vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas;

20.2.15. draudėjo apskaitą tvarkančio asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas ar juridinio asmens pavadinimas kartu su juridinio asmens kodu;

20.2.16. vykdomos veiklos rūšis;

20.2.17. banko sąskaitų numeriai, sąskaitų galiojimo datos;

20.2.18. savarankiškai dirbančio asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas;

20.2.19. veiklos vykdymo pradžios ir pabaigos datos;

20.2.20. verslo liudijimo galiojimo laikotarpis pagal verslo liudijime nurodytas datas;

20.2.21. valstybinio socialinio draudimo rūšys;

20.2.22. valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifai;

20.2.23. savarankiškai dirbančių asmenų galėjimo nemokėti valstybinio socialinio draudimo įmokų duomenys:

20.2.23.1. galėjimo nemokėti priežastys;

20.2.23.2. galėjimo nemokėti laikotarpiai;

20.2.24. Valstybinio socialinio draudimo ir Sveikatos draudimo fondų lėšų finansinės ataskaitos formos Nr. 4, patvirtintos Fondo valdybos direktoriaus 2002 m. gegužės 2 d. įsakymu Nr. 217 (Žin., 2002, Nr. 46-1777) (toliau vadinama – forma Nr. 4), ir pranešimų (SD formų), patvirtintų Fondo valdybos direktoriaus 2001 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 123 (Žin., 2001, Nr. 15-486), 2001 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 457 (Žin., 2001, Nr. 42-1485), 2001 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 489 (Žin., 2001, Nr. 45-1610), 2003 m. spalio 3 d. įsakymu Nr. V-375 (Žin., 2003, Nr. 97-4379), 2004 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-469 (Žin., 2004, Nr. 186-6955), 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-261 (Žin., 2005, Nr. 85-3200), 2005 m. gruodžio 9 d. įsakymu Nr. V-489 (Žin., 2005, Nr. 147-5380), 2006 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-81 (Žin., 2006, Nr. 27-925), 2006 m. liepos 19 d. įsakymu Nr. V-308 (Žin., 2006, Nr. 81-3240), duomenys;

20.2.25. draudėjo duomenis tvarkančios teritorinės registro tvarkymo įstaigos kodas ir pavadinimas;

20.3. savanoriškai apsidraudusiųjų valstybiniu socialiniu draudimu duomenys:

20.3.1. draudėjo kodas;

20.3.2. asmens kodas;

20.3.3. vardas (vardai);

20.3.4. pavardė (pavardės);

20.3.5. gyvenamoji vieta arba kodas savivaldybės, kurioje asmuo gyvena;

20.3.6. valstybinio savanoriškojo draudimo sutarties numeris;

20.3.7. valstybinio savanoriškojo draudimo sutarties galiojimo pradžios ir pabaigos datos;

20.3.8. valstybinio savanoriškojo draudimo sutarties tipas;

20.3.9. formos Nr. 4 duomenys.

21. Registre tvarkomi šie išmokų gavėjų specifiniai duomenys:

21.1. išmokos (išmokų) gavėjo bylos numeris;

21.2. pensijos gavėjo pažymėjimo numeris;

21.3. kreipimosi dėl išmokos skyrimo data;

21.4. duomenys apie išmokos gavėjo darbingumą:

21.4.1. netekto darbingumo procentai (invalidumo grupė);

21.4.2. darbingumo netekimo (invalidumo) priežastis;

21.4.3. laikotarpis, kuriam asmeniui nustatyti netekto darbingumo procentai (invalidumo grupė);

21.4.4. laikinojo nedarbingumo priežastis;

21.4.5. laikotarpiai, per kuriuos asmuo pripažintas laikinai nedarbingu;

21.4.6. nėštumo ir gimdymo, tėvystės ar vaiko iki 3 metų priežiūros atostogų laikotarpiai;

21.4.7. apdraustojo, Lietuvos darbo biržos teritorinės darbo biržos siųsto profesinei reabilitacijai, profesinės reabilitacijos pradžia ir pabaiga, profesinės reabilitacijos įstaiga, Lietuvos darbo biržos teritorinės darbo biržos, siuntusios asmenį profesinei reabilitacijai, kodas;

21.5. duomenys apie apdraustiesiems įvykusius nelaimingus atsitikimus darbe (pakeliui į darbą ar iš darbo) ir profesines ligas:

21.5.1. nelaimingo atsitikimo data;

21.5.2. profesinės ligos nustatymo data;

21.5.3. nelaimingo atsitikimo tyrimo akto data ir numeris;

21.5.4. profesinės ligos tyrimo ir patvirtinimo akto data ir numeris;

21.5.5. per nelaimingą atsitikimą gautos traumos sunkumas;

21.5.6. nelaimingų atsitikimų darbe akto formos (N-1 ar N-2), nurodytos Nelaimingų atsitikimų darbe tyrimo ir apskaitos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1118 (Žin., 2004, Nr. 136-4945), 1 ir 2 prieduose;

21.5.7. nelaimingo atsitikimo ar profesinės ligos pripažinimo draudiminiu įvykiu data;

21.6. išmokos (išmokų) gavėjo banko sąskaitų numeriai, sąskaitų galiojimo datos ir bankai;

21.7. duomenys apie vykdomuosius dokumentus ir išskaitas iš išmokų:

21.7.1. vykdomąjį dokumentą išdavusios institucijos pavadinimas ir išdavimo data;

21.7.2. vykdomojo dokumento numeris;

21.7.3. vykdomojo dokumento antraštė;

21.7.4. skolininko vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, adresas;

21.7.5. išskaitos (išskaitų) gavėjo vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, adresas;

21.7.6. išskaitos (išskaitų) gavėjo banko sąskaitų numeriai, sąskaitų galiojimo datos ir bankai;

21.7.7. išskaitos iš išmokų data;

21.7.8. išskaitos suma;

21.7.9. išskaitos pavadinimas;

21.8. duomenys apie paskirtas valstybinio socialinio draudimo pašalpas:

21.8.1. pašalpos rūšis (ligos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės), profesinės reabilitacijos ir kitos);

21.8.2. teisės į pašalpą nustatymo data;

21.8.3. data, nuo kurios pašalpa skiriama (arba paskirta);

21.8.4. paskirtos pašalpos dydis;

21.8.5. laikotarpis, kuriam skiriama pašalpa;

21.9. duomenys apie apskaičiuotas ir išmokėtas valstybinio socialinio draudimo pašalpas:

21.9.1. apskaičiuota pašalpos suma;

21.9.2. apskaičiuotas gyventojų pajamų mokestis ir jo pervedimo Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Finansų ministerijos data;

21.9.3. išmokėta pašalpos suma;

21.9.4. išmokėjimo data;

21.9.5. laikotarpis, už kurį apskaičiuota ir išmokėta pašalpa;

21.9.6. išmokėjimo būdas;

21.10. duomenys apie paskirtas valstybinio socialinio draudimo kompensacijas:

21.10.1. kompensacijos rūšis (netekto darbingumo vienkartinė kompensacija, netekto darbingumo periodinė kompensacija, kompensacija už ypatingas darbo sąlygas);

21.10.2. teisės į kompensaciją nustatymo data;

21.10.3. data, nuo kurios kompensacija skiriama (arba paskirta);

21.10.4. paskirtos kompensacijos dydis;

21.10.5. laikotarpis, kuriam skiriama kompensacija;

21.11. duomenys apie apskaičiuotas ir išmokėtas valstybinio socialinio draudimo kompensacijas:

21.11.1. išmokėtos kompensacijos suma;

21.11.2. išmokėjimo data;

21.11.3. laikotarpis, už kurį apskaičiuota ir išmokėta kompensacija;

21.11.4. išmokėjimo būdas;

21.12. duomenys apie paskirtas valstybines socialinio draudimo pensijas:

21.12.1. duomenys apie valstybinio socialinio pensijų draudimo stažui prilyginamus laikotarpius ir draudžiamosioms pajamoms prilyginamas pajamas;

21.12.2. pensijos rūšis (senatvės, netekto darbingumo, invalidumo, našlių ir našlaičių, ištarnauto laiko, maitintojo netekimo, išankstinė senatvės);

21.12.3. teisės į pensiją atsiradimo diena;

21.12.4. duomenys apie atidėtą senatvės pensijos skyrimą ir mokėjimą;

21.12.5. data, nuo kurios pensija skiriama (arba paskirta);

21.12.6. pensijos dydis;

21.12.7. laikotarpis, kuriam skiriama pensija;

21.12.8. pensijos mokėjimo sustabdymo (nutraukimo) ir atnaujinimo data bei priežastis;

21.13. duomenys apie apskaičiuotas ir išmokėtas valstybines socialinio draudimo pensijas:

21.13.1. apskaičiuotos pensijos suma;

21.13.2. išmokėtos pensijos suma;

21.13.3. išmokėjimo data;

21.13.4. laikotarpis, už kurį apskaičiuota ir išmokėta pensija;

21.13.5. išmokėjimo būdas;

21.14. duomenys apie paskirtas nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo išmokas apdraustajam mirus:

21.14.1. išmokos rūšis (vienkartinė draudimo išmoka apdraustajam mirus, periodinė draudimo išmoka apdraustajam mirus);

21.14.2. teisės į išmoką nustatymo data;

21.14.3. išmokos paskyrimo data;

21.14.4. paskirtos išmokos dydis;

21.14.5. laikotarpis, kuriam skiriama išmoka;

21.15. duomenys apie apskaičiuotas ir išmokėtas nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo išmokas apdraustajam mirus:

21.15.1. suma;

21.15.2. išmokėjimo data;

21.15.3. laikotarpis, už kurį apskaičiuota ir išmokėta išmoka;

21.15.4. išmokėjimo būdas;

21.16. vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos nustatyti gautų ir siunčiamų E formų duomenys apie migruojančius Europos Sąjungoje asmenis:

21.16.1. E100 serijos formų, patvirtintų Darbuotojų migrantų socialinės apsaugos administracinės komisijos prie Europos Komisijos sprendimais, duomenys;

21.16.2. E200 serijos formų, patvirtintų Darbuotojų migrantų socialinės apsaugos administracinės komisijos prie Europos Komisijos sprendimais, duomenys.

22. Kiekvienam registro objektui priskiriamas identifikavimo kodas, kuris yra asmens kodas, suteikiamas Lietuvos Respublikos gyventojų registro įstatymo (Žin., 1992, Nr. 5-78; 1999, Nr. 28-793) nustatyta tvarka. Jeigu registro objektui identifikuoti dėl kurių nors priežasčių negalima naudoti Lietuvos Respublikos gyventojų registro asmens kodo, jo identifikavimo kodu laikomas asmens socialinio draudimo numeris. Jeigu išmokų gavėjui identifikuoti dėl kurių nors priežasčių negalima naudoti ir asmens socialinio draudimo numerio, jam priskiriamas identifikavimo kodas (sudarytas iš 11 ženklų), kurio suteikimo ir taikymo tvarką nustato vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga.

23. Asmens socialinio draudimo numeris sudarytas iš dviejų raidžių ir septyniaženklio skaičiaus ir yra unikalus Lietuvos Respublikoje. Vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos nustatyta tvarka asmens socialinio draudimo numerį apdraustiesiems suteikia teritorinės registro tvarkymo įstaigos.

24. Registro objektams klasifikuoti naudojami:

24.1. tarptautiniai ir nacionaliniai klasifikatoriai:

24.1.1. Tarptautinis ligų ir sveikatos problemų;

24.1.2. Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybių;

24.1.3. Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybių kompetentingų įstaigų (1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 574/72, nustatantis reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 1 tomas, p. 83);

24.1.4. Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės valstybių susižinojimo tarnybų (1972 m. kovo 21 d. Tarybos reglamentas (EEB) Nr. 574/72, nustatantis reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, įgyvendinimo tvarką (OL 2004 m. specialusis leidimas, 5 skyrius, 1 tomas, p. 83);

24.1.5. Tarptautinių sutarčių dėl socialinio aprūpinimo;

24.1.6. Asmens išsilavinimo (aukštasis, aukštesnysis, profesinis, vidurinis, kitoks);

24.1.7. Administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių;

24.1.8. Juridinių asmenų teisinio statuso, Juridinių asmenų išregistravimo priežasčių, Ekonominės veiklos rūšių;

24.2. specialūs registro duomenų klasifikatoriai:

24.2.1. apdraustųjų kategorijos;

24.2.2. savarankiškai dirbančių asmenų, galinčių nemokėti valstybinio socialinio draudimo įmokų, kategorijos;

24.2.3. valstybinio socialinio draudimo įmokų tarifų dydžiai;

24.2.4. Fondo išlaidų rūšys;

24.2.5. Fondo pajamų (valstybinio socialinio draudimo įmokų) rūšys;

24.2.6. draudėjų tipai;

24.2.7. valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo sutarčių rūšys;

24.2.8. draudimo pradžios ir pabaigos priežastys;

24.2.9. išmokų rūšys;

24.2.10. prašymų skirti išmokas tipai;

24.2.11. asmenų valstybinio socialinio draudimo stažą ir pajamas patvirtinančių dokumentų tipai;

24.2.12. valstybinio socialinio draudimo ir jam prilyginamo stažo įgijimo veiklos tipai;

24.2.13. draudžiamų pajamų rūšys;

24.2.14. asmens netekto darbingumo lygiai (invalidumo grupės);

24.2.15. išmokų skyrimo priežastys;

24.2.16. išmokų gavėjų kategorijos;

24.2.17. asmens netekto darbingumo (invalidumo) priežastys;

24.2.18. išskaitų dokumentų tipai;

24.2.19. mokėjimo nutraukimo (atnaujinimo) priežastys;

24.2.20. permokų (nepriemokų) susidarymo priežastys;

24.2.21. išmokų mokėjimo žiniaraščių rūšys;

24.2.22. išmokų neišmokėjimo priežastys;

24.2.23. laikinojo nedarbingumo priežasčių klasifikatorius;

24.2.24. per nelaimingus atsitikimus darbe (pakeliui į darbą ar iš darbo) gautų traumų sunkumo klasifikacija.

 

IV. REGISTRO OBJEKTŲ REGISTRAVIMAS

 

25. Duomenis apie apdraustuosius vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos nustatyta tvarka teikia draudėjai teritorinėms registro tvarkymo įstaigoms:

25.1. Draudėjas, priėmęs asmenį į darbą, ne vėliau kaip pirmąją darbuotojo darbo dieną privalo pranešti teritorinei registro tvarkymo įstaigai duomenis apie priimtąjį, nurodydamas apdraustojo vardą, pavardę, asmens kodą, asmens socialinio draudimo numerį (kai asmeniui jau suteiktas socialinio draudimo numeris pagal šių Nuostatų 30 punktą) ir datą, nuo kurios darbuotojas pradeda dirbti (šių Nuostatų 19.1–19.4, 20.1.1 ir 20.2.24 punktai).

25.2. Draudėjas, atleidęs apdraustąjį iš darbo, per 3 darbo dienas po atleidimo iš darbo privalo apie tai pranešti teritorinei registro tvarkymo įstaigai, nurodydamas apdraustojo vardą ir pavardę, asmens kodą, asmens socialinio draudimo numerį, atleidimo iš darbo datą, iki atleidimo iš darbo dienos apskaičiuotas ketvirčio draudžiamųjų pajamų ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sumas (šių Nuostatų 19.1–19.4, 20.1.2, 20.1.4 ir 20.2.24 punktai).

25.3. Draudėjas pateikia pranešimą apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžią ir pabaigą, kai valstybinio socialinio draudimo laikotarpiai negali būti nustatomi pateikiant pranešimą apie priėmimą ir (ar) atleidimą iš darbo ar tarnybos (šių Nuostatų 20.1.4, 20.1.5 ir 20.2.24 punktai). Pranešimas apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžią pateikiamas draudimo pradžios dieną, o apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pabaigą – per tris darbo dienas nuo apdraustojo draudimo pabaigos dienos.

25.4. Draudėjas pateikia teritorinei registro tvarkymo įstaigai duomenis apie apdraustojo nedraudiminius laikotarpius, duomenis apie motinai (įmotei), tėvui (įtėviui) arba vaiko globėjui suteiktas (nutrauktas) atostogas vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai (šių Nuostatų 20.1.3, 20.1.6 ir 20.2.24 punktai). Šie duomenys teikiami per 3 darbo dienas nuo nedraudiminio laikotarpio atsiradimo (pabaigos) ar atostogų vaikui prižiūrėti, kol jam sueis treji metai, suteikimo (nutraukimo) dienos.

25.5. Draudėjas pateikia teritorinei registro tvarkymo įstaigai duomenis apie kiekvienam apdraustajam per kalendorinį ketvirtį apskaičiuotas draudžiamųjų pajamų ir valstybinio socialinio draudimo įmokų sumas, kartu pateikdamas formą Nr. 4 (šių Nuostatų 20.1.4 ir 20.2.24 punktai). Duomenys pateikiami kiekvieną ketvirtį, ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio paskutinės darbo dienos prieš 15 dieną.

25.6. Draudėjas pateikia teritorinei registro tvarkymo įstaigai duomenis apie draudėjo apdraustiesiems apskaičiuotas ligos pašalpų sumas ir pašalpų gavimo laikotarpius (šių Nuostatų 20.1.4 punktas).

25.7. Tradicinių ir kitų valstybės pripažintų religinių bendruomenių ir bendrijų centrinės vadovybės privalo pateikti teritorinei registro tvarkymo įstaigai duomenis apie dvasininkų ir tik vienuolyne dirbančių vienuolių draudimo laikotarpius (šių Nuostatų 20.1.7 punktas) per 3 darbo dienas nuo draudimo pradžios arba pabaigos.

25.8. Kai juridinis asmuo reorganizuojamas, nesvarbu, kokiu reorganizavimo būdu, teritorinei registro tvarkymo įstaigai pateikiamas pranešimas apie draudėjo reorganizavimą (šių Nuostatų 20.2.1 ir 20.2.24 punktai). Jeigu juridinis asmuo reorganizuojamas, teritorinei registro tvarkymo įstaigai perduodami duomenys apie apdraustajam apskaičiuotas draudžiamąsias pajamas (šių Nuostatų 20.1.4 ir 20.2.24 punktai) iki reorganizavimo dienos. Duomenis apie draudžiamąsias pajamas, apskaičiuotas laikotarpiu nuo reorganizavimo dienos iki ketvirčio pabaigos, ir apie šio laikotarpio valstybinio socialinio draudimo įmokas teritorinei registro tvarkymo įstaigai pateikia naujas arba reorganizuojamas juridinis asmuo. Reorganizuojant draudėją sujungimo arba padalijimo būdu, pranešimą apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžią ir pabaigą draudėjas pateikia per 10 darbo dienų nuo reorganizavimo. Reorganizuojant draudėją prijungimo arba išdalijimo būdu, pranešimą apie apdraustojo valstybinio socialinio draudimo pradžią ir pabaigą draudėjas pateikia per 3 darbo dienas nuo apdraustųjų valstybinio socialinio draudimo pradžios ir pabaigos.

26. Duomenis apie apdraustuosius ir išmokų gavėjus vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos nustatyta tvarka teikia kiti registro duomenų teikėjai registro tvarkymo įstaigoms:

26.1. Motina (įmotė), tėvas (įtėvis) arba vaiko globėjas, auginantis vaiką iki trejų metų, kuris draudžiamas pensijų socialiniu draudimu pagrindinei pensijos daliai valstybės lėšomis, pateikia teritorinei registro tvarkymo įstaigai informaciją apie save, savo vaikus arba globotinius (atitinkamai – asmens kodą, vardą (vardus), pavardę (pavardes), asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis (dokumento rūšis, serija, numeris, išdavimo data, galiojimo data), gyvenamosios vietos adresą, asmens socialinio draudimo numerį (jeigu jis suteiktas), vaiko gimimo datą), informaciją apie giminystės ryšius ir pripažinimą globėju (globėjo ir globojamo asmens vardai, pavardės, asmens kodai, globos laikotarpiai) (šių Nuostatų 19.1–19.4, 19.6, 19.9 ir 19.11 punktai).

26.2. Nesukakęs senatvės pensijos amžiaus vienas iš neįgalaus asmens, kuriam nustatytas specialusis nuolatinės slaugos poreikis, tėvų (įtėvių) arba globėjas ar rūpintojas, slaugantis namuose nurodytą neįgalų asmenį, taip pat vienas iš tėvų, globėjas ar rūpintojas, slaugantis namuose visiškos negalios invalidą, pripažintą tokiu iki 2005 m. liepos 1 d., pateikia teritorinei registro tvarkymo įstaigai informaciją apie save ir slaugomą asmenį (atitinkamai – asmens kodą, vardą (vardus), pavardę (pavardes), asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis (dokumento rūšis, serija, numeris, išdavimo data, galiojimo data), gyvenamosios vietos adresą, asmens socialinio draudimo numerį (jeigu jis suteiktas), informaciją apie giminystės ryšius, specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymą, pripažinimą visiškos negalios invalidu, pripažinimą globėju (rūpintoju) (globėjo (rūpintojo) ir globojamo asmens vardai, pavardės, asmens kodai, globos (rūpybos) laikotarpiai) (šių Nuostatų 19.1–19.4, 19.6, 19.9 ir 19.11 punktai).

26.3. Išmokų gavėjai pateikia teritorinei registro tvarkymo įstaigai informaciją apie save (asmens kodą, vardą (vardus), pavardę (pavardes), asmens tapatybę patvirtinančio dokumento duomenis (dokumento rūšis, serija, numeris, išdavimo data, galiojimo data), bankų sąskaitos (-ų) numerius, sąskaitos (-ų) galiojimo datas ir bankus) (šių Nuostatų 19.1–19.4, 19.6, 21.2, 21.4, 21.5.1–21.5.6 ir 21.6 punktai), taip pat:

26.3.1. dėl ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės, motinystės (tėvystės) pašalpų skyrimo – Lietuvos Respublikos ligos ir motinystės socialinio draudimo pašalpų nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. sausio 25 d. nutarimu Nr. 86 (Žin., 2001, Nr. 10-284), nurodytus dokumentus;

26.3.2. dėl ligos, nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pašalpos, netekto darbingumo vienkartinės kompensacijos, netekto darbingumo periodinės kompensacijos, periodinės draudimo išmokos apdraustajam mirus, vienkartinės draudimo išmokos apdraustajam mirus skyrimo – Nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. kovo 22 d. nutarimu Nr. 309 (Žin., 2004, Nr. 44-1448), nurodytus dokumentus;

26.3.3. dėl senatvės pensijos, netekto darbingumo (invalidumo) pensijos, našlių ar našlaičių pensijos skyrimo – Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo Lietuvos Respublikos piliečiams, nuolat gyvenantiems užsienyje, tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. kovo 3 d. nutarimu Nr. 316 (Žin., 1995, Nr. 21-493; 2005, Nr. 26-835), ar (ir) Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatuose, patvirtintuose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 18 d. nutarimu Nr. 1156 (Žin., 1994, Nr. 91-1781; 2005, Nr. 83-3066), nurodytus dokumentus;

26.3.4. dėl išankstinės senatvės pensijos skyrimo – Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatuose nurodytus dokumentus;

26.3.5. dėl kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas skyrimo – Valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimo ir mokėjimo nuostatuose ir Kompensacijų už ypatingas darbo sąlygas apskaičiavimo ir išmokėjimo tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. vasario 20 d. nutarimu Nr. 267 (Žin., 1995, Nr. 17-398; 2005, Nr. 26-837), nurodytus dokumentus.

26.4. Valstybinė darbo inspekcija (jos teritorinis skyrius), draudėjas (tyrimo komisija), pats nukentėjusysis ar asmuo, pretenduojantis gauti nelaimingų atsitikimų darbe socialinio draudimo išmoką, dėl įvykio pripažinimo draudiminiu teritorinei registro tvarkymo įstaigai pateikia Lietuvos Respublikos nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinio draudimo išmokų nuostatuose nurodytus dokumentus.

26.5. Lietuvos darbo birža pagal sudarytose su vadovaujančiąja registro tvarkymo įstaiga duomenų teikimo sutartyse numatytus terminus ir duomenis pateikia centrinei registro tvarkymo įstaigai duomenis apie:

26.5.1. draustų nedarbo socialiniu draudimu asmenų nedarbo socialinio draudimo išmokas: apdraustojo asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, asmens socialinio draudimo numeris, Lietuvos darbo biržos teritorinės darbo biržos kodas, nedarbo socialinio draudimo išmokos mokėjimo pradžia ir pabaiga, nedarbo socialinio draudimo išmokų suma (šių Nuostatų 19.1–19.4 punktai);

26.5.2. apdraustuosius asmenis, Lietuvos darbo biržos teritorinių darbo biržų siųstus profesinei reabilitacijai: apdraustojo asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, asmens socialinio draudimo numeris, profesinės reabilitacijos pradžia ir pabaiga, profesinės reabilitacijos įstaiga, Lietuvos darbo biržos teritorinės darbo biržos, siuntusios asmenį profesinei reabilitacijai, kodas (šių Nuostatų 19.1–19.4 ir 21.5.8 punktai).

26.6. Kultūros ministerija pagal sudarytose su vadovaujančiąja registro tvarkymo įstaiga duomenų teikimo sutartyse numatytus terminus ir duomenis pateikia centrinei registro tvarkymo įstaigai duomenis apie asmenis, turinčius meno kūrėjo statusą: asmens vardas (vardai), pavardė (pavardės), asmens kodas, meno kūrėjo statuso suteikimo (netekimo) datos (šių Nuostatų 19.1, 19.3 ir 19.4 punktai).

26.7. Centrinė ir (ar) teritorinės registro tvarkymo įstaigos suformuoja šių Nuostatų 19.12, 20.1.8, 20.2.1–20.2.3, 20.2.21–20.2.23, 20.2.25, 20.3.1, 20.3.6–20.3.9, 21.1–21.3, 21.5.7 ir 21.7–21.16 punktuose nurodytus duomenis iš registro tvarkymo įstaigose turimos informacijos.

26.8. Asmenys, kurie turi teisę įstatymų nustatyta tvarka būti draudžiami valstybės lėšomis, išskyrus asmenis, apie kuriuos draudėjai privalo teikti duomenis, nurodytus šių Nuostatų 25.3 punkte, pagal gyvenamąją vietą pateikia teritorinei registro tvarkymo įstaigai dokumentus, įrodančius šią teisę. Asmenys, netekę teisės būti draudžiami valstybės lėšomis, privalo apie tai pranešti teritorinei registro tvarkymo įstaigai vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos nustatyta tvarka.

26.9. Asmenys, apsidraudę savanoriškuoju valstybiniu socialiniu draudimu, teritorinei registro tvarkymo įstaigai pateikia šių Nuostatų 20.3.2–20.3.5 punktuose nurodytus duomenis.

27. Registro duomenų teikėjai turi teisę:

27.1. pateikę prašymą centrinei ar teritorinei registro tvarkymo įstaigai, susipažinti su registre tvarkomais savo duomenimis;

27.2. susipažinę su registre tvarkomais savo duomenimis, reikalauti, kad vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos nustatyta tvarka būtų ištaisyti klaidingi, netikslūs, papildyti neišsamūs, pašalinti nereikalingi arba neteisėtai surinkti duomenys.

28. Registro duomenų teikėjai privalo:

28.1. teisės aktų ir šių Nuostatų nustatyta tvarka teikti duomenis ir dokumentus registro tvarkymo įstaigoms;

28.2. atsakyti už teikiamų duomenų teisingumą;

28.3. pakitus anksčiau pateiktiems registro objektų duomenims, pateikti registro tvarkymo įstaigai atitinkamai patikslintus registro objektų duomenis;

28.4. pagal sudarytose su vadovaujančiąja registro tvarkymo įstaiga duomenų teikimo sutartyse numatytus terminus ir duomenų formatus teikti duomenis registro tvarkymo įstaigoms;

28.5. registro tvarkymo įstaigos prašymu teikti patikslintus registro objektų duomenis.

29. Apdraustiesiems ir išmokų gavėjams registruoti pateikti ar kitaip su registravimu susiję dokumentai ir duomenys tikrinami, taip pat įrašant duomenis į duomenų bazę šie duomenys ir dokumentai tikrinami ir analizuojami vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos nustatyta tvarka.

30. Teritorinės registro tvarkymo įstaigos tą pačią dieną, kurią asmuo pirmą kartą pradedamas drausti valstybiniu socialiniu draudimu, priima sprendimą įregistruoti apdraustąjį, suteikia jam asmens socialinio draudimo numerį, suformuoja ir įrašo į duomenų bazę su šiuo asmeniu susijusius duomenis.

31. Teritorinė registro tvarkymo įstaiga fiksuoja asmens, kuris kreipiasi dėl išmokos skyrimo, prašymo skirti išmoką pateikimo datą (šių Nuostatų 21.3 punktas).

32. Teritorinė registro tvarkymo įstaiga priima sprendimą skirti išmoką ir tą pačią dieną įregistruoja šį asmenį išmokos gavėju, priskiria jam identifikavimo kodą, suformuoja ir įrašo į duomenų bazę su šiuo asmeniu susijusius duomenis.

33. Data, kurią duomenys apie apdraustąjį ar išmokos gavėją pirmą kartą įrašomi į duomenų bazę, laikoma registro objekto įregistravimo data.

34. Registro duomenų teikėjai, nustatę, kad registro objekto duomenys pakitę, nedelsdami apie tai praneša registro tvarkymo įstaigai, pateikdami pokyčius patvirtinančius dokumentus ir duomenis.

35. Duomenys apie draudėjus (šių Nuostatų 20.2.4–20.2.16 ir 20.2.18–20.2.20 punktai) registre tikslinami pagal Mokesčių mokėtojų registro pateiktus duomenis. Ištaisomi tik neteisingi ir netikslūs duomenys. Registro duomenys laikomi teisingais, kol įrodoma priešingai. Registro tvarkymo įstaiga, aptikusi klaidą registre, nedelsdama raštu praneša apie tai duomenų teikėjui ar susijusiam registrui.

36. Registre esantys dokumentai ir duomenys tikslinami, duomenų pokyčiai įregistruojami vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos nustatyta tvarka. Patikslinti registro duomenys apie registro objektą kaupiami duomenų bazėje.

37. Teritorinė registro tvarkymo įstaiga priima sprendimą išregistruoti registro objektą iš registro, kai apdraustasis ar išmokos gavėjas miršta ir dėl pastarojo mirties išmokas mokėti baigta ir per 5 metus nuo jo mirties kitiems asmenims neatsiranda teisė už mirusiuosius jas gauti. Išregistruoto registro objekto duomenys saugomi registre, kol visiškai perkeliami į duomenų bazės archyvą.

38. Išregistruojant registro objektą, įrašoma išregistravimo iš registro data ir teisinis pagrindas. Išregistruoto registro objekto duomenys perkeliami į registro duomenų bazės archyvą ir saugomi neterminuotai.

39. Išregistruoto registro objekto identifikavimo numeris negali būti suteikiamas kitam registro objektui.

40. Registro tvarkymo įstaiga, nustačiusi registruoti pateiktų dokumentų arba duomenų netikslumus, privalo per 5 darbo dienas informuoti apie tai registro duomenų teikėją ir pareikalauti nedelsiant ištaisyti netikslumus ir pateikti patikslintus duomenis arba dokumentus.

41. Praėjęs valstybinio socialinio draudimo laikotarpis, duomenys apie kurį ir jo draudžiamąsias pajamas gali būti tikslinami, – ne ilgiau kaip 5 metai nuo draudėjo kreipimosi. Šis terminas taikomas įvykiams, atsiradusiems po Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo (Žin., 2004, Nr. 171-6295) įsigaliojimo. Draudėjas, prieš pateikdamas patikslintas apyskaitas (ataskaitas) ir duomenis apie apdraustųjų asmenų didesnes draudžiamąsias pajamas už praėjusį laikotarpį, privalo sumokėti į Fondą trūkstamas valstybinio socialinio draudimo įmokas ir delspinigius pagal tuo laikotarpiu galiojusius dydžius. Sprendimą dėl duomenų tikslinimo priima teritorinės registro tvarkymo įstaigos direktorius (jo pavaduotojas).

42. Registro tvarkymo įstaiga, nustačiusi, kad į registrą įrašyti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys dėl registro tvarkymo įstaigos kaltės, privalo ne vėliau kaip per 3 darbo dienas netikslumus ištaisyti ir neatlygintinai informuoti apie tai visus registro duomenų gavėjus, kuriems perduoti neteisingi, neišsamūs, netikslūs duomenys.

43. Registro objektai turi teisę šių Nuostatų nustatyta tvarka susipažinti su registre tvarkomais jų duomenimis. Jeigu registre sukaupti duomenys skiriasi nuo registro objektų turimų duomenų, jie turi teisę kreiptis į registro tvarkymo įstaigą reikalaudami asmens duomenis ištaisyti. Registro tvarkymo įstaiga privalo per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo pagal gautą reikalavimą ir jame nurodytus faktus patvirtinančius dokumentus nurodytus netikslumus ištaisyti ir informuoti apie tai reikalavusį to apdraustąjį.

44. Teisinėmis, administracinėmis, organizacinėmis, techninėmis ir kitomis priemonėmis užtikrinama, kad į registrą nebūtų įrašyti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys, kad registro duomenys atitiktų pateiktus registravimo dokumentuose duomenis.

45. Vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos ir registro tvarkymo įstaigų darbuotojai, tvarkantys asmens duomenis, privalo saugoti asmens duomenų paslaptį. Už pažeidimus šie asmenys atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

 

 

V. SĄVEIKA SU KITAIS REGISTRAIS

 

46. Registro funkcionavimui užtikrinti naudojami šių Lietuvos Respublikos valstybės registrų duomenys:

46.1. Lietuvos Respublikos gyventojų registro – šių Nuostatų 19.1 ir 19.3–19.11 punktuose nurodytiems duomenims įrašyti ar patikslinti;

46.2. Mokesčių mokėtojų registro – šių Nuostatų 20.2.4–20.2.16 ir 20.2.18–20.2.20 punktuose nurodytiems duomenims įrašyti ar patikslinti;

46.3. Lietuvos Respublikos adresų registro – šių Nuostatų 20.2.12, 20.2.13, 20.3.5, 21.7.4 ir 21.7.5 punktuose nurodytiems duomenims patikslinti.

47. Valstybės registrų duomenys gaunami pagal vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos sudarytas atitinkamų registrų duomenų teikimo sutartis.

48. Centrinei ar teritorinei registro tvarkymo įstaigai nustačius, kad pateikti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys, tokie duomenys ir aplinkybių paaiškinimai nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, turi būti perduoti susijusio registro tvarkymo įstaigai. Kiekvienu atveju duomenų derinimo ir grįžtamojo ryšio terminai ir sąlygos aptariami duomenų teikimo sutartyse su susijusio registro tvarkymo įstaigomis.

49. Centrinė ar teritorinė registro tvarkymo įstaiga, gavusi iš susijusio registro informaciją apie nustatytus jam perduotų duomenų netikslumus ir aplinkybių paaiškinimus, privalo per 3 darbo dienas pateiktą informaciją patikrinti ir jai pasitvirtinus ištaisyti netikslumus. Jeigu dėl netikslumų ištaisymo centrinė ar teritorinė registro tvarkymo įstaiga turi kreiptis į registro duomenų teikėją, šis terminas gali būti pratęstas suinteresuotų šalių atskiru susitarimu. Ištaisiusi registro duomenų netikslumus, centrinė ar teritorinė registro tvarkymo įstaiga apie tai nedelsdama informuoja susijusio registro tvarkymo įstaigą ir registro duomenų gavėjus, kuriems perduoti neteisingi, netikslūs, neišsamūs duomenys.

 

VI. REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMAS IR NAUDOJIMAS

 

50. Registro duomenis registro duomenų gavėjams teikia centrinė ir teritorinės registro tvarkymo įstaigos.

51. Registro duomenis registro tvarkymo įstaiga teikia šiais būdais:

51.1. centrinė registro tvarkymo įstaiga – automatiniu būdu pagal vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos ir duomenų gavėjo sudarytą duomenų teikimo sutartį, kurioje turi būti nurodyta, kokius duomenis numatoma teikti, asmens duomenų naudojimo tikslas, sąlygos ir tvarka (teikiamų duomenų rinkiniai, duomenų perdavimo būdas ir periodiškumas kiekvienu konkrečiu atveju numatomi duomenų teikimo sutartyse);

51.2. centrinė ir teritorinės registro tvarkymo įstaigos – išduodamos pažymas, priimtų sprendimų dėl socialinio draudimo išmokų skyrimo (neskyrimo), apskaičiavimo ir (ar) mokėjimo kopijas, išmokų apskaičiavimo dokumentų išrašus, teikdamos registro išrašus ir kitus duomenis (raštu, elektroniniu paštu ar kitomis šių Nuostatų 53 punkte nustatytomis priemonėmis) pagal registro duomenų gavėjo prašymą (vienkartinio teikimo atveju), kuriame turi būti nurodyta, kokių duomenų prašoma, duomenų naudojimo tikslas (duomenų subjekto duomenys teikiami jam sutikus arba pagal jo prašymą (išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus, kai duomenų subjekto sutikimo ar prašymo nereikia);

51.3. centrinė registro tvarkymo įstaiga vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos nustatyta tvarka – pagal vienkartines užklausas duomenų perdavimo kanalais (internetu).

52. Registro duomenų teikimas negali būti apribotas kitaip, negu nustato įstatymai. Atsisakymas teikti registro duomenis turi būti pagrįstas įstatymų nuostatomis. Atsisakymą teikti registro duomenis galima skųsti įstatymų nustatyta tvarka.

53. Apdraustasis arba išmokos gavėjas gali kreiptis į bet kurią teritorinę registro tvarkymo įstaigą ir pateikęs asmens tapatybę įrodantį dokumentą ar valstybinio socialinio draudimo pažymėjimą su asmens tapatybę įrodančiu dokumentu susipažinti su sukauptais apie jį duomenimis ir vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos nustatyta tvarka gauti pažymą apie savo valstybinio socialinio draudimo laikotarpius ir draudžiamąsias pajamas. Apdraustasis ar išmokos gavėjas, teisės aktų nustatyta tvarka patvirtinęs asmens tapatybę, turi teisę susipažinti su sukauptais apie jį duomenimis pagal vienkartines užklausas duomenų perdavimo kanalais (internetu).

54. Registro duomenų gavėjas, pastebėjęs gautų registro duomenų netikslumų, informuoja apie tai centrinę registro tvarkymo įstaigą duomenų teikimo sutartyje nustatyta tvarka ir būdu. Jeigu registro duomenys gauti ne duomenų teikimo sutarties pagrindu, registro duomenų gavėjas apie tai raštu informuoja registro tvarkymo įstaigą (t.y. netikslius duomenis pateikusią įstaigą), nurodydamas rastus netikslumus ir pateikdamas įrodymus, kad tai netikslumai. Registro tvarkymo įstaiga, išnagrinėjusi šį pranešimą, duomenų teikimo sutartyje nustatytu būdu, o jeigu registro duomenys perduoti ne duomenų teikimo sutarties pagrindu, – raštu nemokamai informuoja registro duomenų gavėją, kad netikslumai pašalinti.

55. Registro duomenų gavėjas, gaunantis registro duomenis pagal duomenų teikimo sutartį arba prašymą, privalo šiuos duomenis naudoti tik taip, kaip nurodyta duomenų teikimo sutartyje arba prašyme. Registro duomenų gavėjas negali keisti iš registro gautų duomenų ir juos naudodamas privalo nurodyti duomenų šaltinį. Registro duomenys registro duomenų gavėjams teikiami tik tokios apimties, kokia būtina teisėtam tikslui, dėl kurio duomenys teikiami, pasiekti.

56. Registro duomenų gavėjai gautus registro duomenis tretiesiems asmenims gali teikti tik duomenų teikimo sutarčių, pasirašytų su vadovaujančiąja registro tvarkymo įstaiga, nustatyta tvarka, jeigu yra rašytinis duomenų subjekto sutikimas (prašymas), išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai duomenų subjekto sutikimo (prašymo) nereikia. Ši nuostata netaikoma, kai fiziniai ir juridiniai asmenys naudoja iš registro gautus registro duomenis apie save.

57. Registro duomenys teikiami neatlygintinai:

57.1. fiziniams asmenims – registre tvarkomi duomenys apie šiuos asmenis elektroniniu būdu ir (ar) raštu, registro tvarkymo įstaigų išduodamomis pažymomis;

57.2. susijusiems registrams ir teisės aktų nustatyta tvarka įsteigtoms susijusioms valstybės informacinėms sistemoms – pagal duomenų teikimo sutartis;

57.3. mokesčių administravimo ir teisėtvarkos institucijoms – jų tiesioginėms funkcijoms atlikti;

57.4. kitiems asmenims – jeigu teisės aktai nustato šių asmenų teisę neatlygintinai gauti registro duomenis.

58. Registro duomenys, išskyrus skelbiamus Fondo valdybos interneto svetainėje, teikiami už atlyginimą asmenims, nenurodytiems šių Nuostatų 57 punkte ir teisės aktų nustatyta tvarka turintiems teisę gauti registro duomenis.

59. Atlyginimo už registro duomenų teikimą kiekvienu jų teikimo būdu dydžiai nustatomi vadovaujantis Atlyginimo už valstybės registrų ir kadastrų duomenų teikimą dydžių nustatymo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2005 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. 739 (Žin., 2005, Nr. 82-3024). Atlygintino duomenų teikimo sąlygos, skaičiavimo dokumentai ir duomenys skelbiami vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos interneto svetainės skyriaus „Paslaugos“ srityje „Informacijos rinkmenos“.

60. Centrinėje registro tvarkymo įstaigoje ir teritorinėse registro tvarkymo įstaigose kiekvienam asmeniui prieinamoje vietoje, taip pat vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos interneto svetainėje pateikiama informacija apie registro objektus ir tikslus, registro tvarkymo įstaigą, registro tvarkymą, asmenų teises susipažinti su registre tvarkomais jų duomenimis, neteisingų, netikslių, neišsamių duomenų ištaisymo tvarką, registro duomenų teikėjus. Vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga visuomenės informavimo tikslais skelbia interneto svetainėje statistinius (apibendrintus ir nuasmenintus) registro objektų duomenis.

 

VII. REGISTRO DUOMENŲ PERDAVIMAS Į UŽSIENIO VALSTYBES

 

61. Europos Sąjungos valstybių narių juridiniams ir fiziniams asmenims registro duomenys teikiami ta pačia tvarka kaip Lietuvos Respublikos juridiniams ir fiziniams asmenims.

62. Registro duomenys trečiųjų valstybių juridiniams ir fiziniams asmenims teikiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais ir tarptautinėmis sutartimis.

 

VIII. REGISTRO DUOMENŲ SAUGA

 

63. Už registro duomenų, dokumentų ir informacijos saugą atsako vadovaujančioji registro tvarkymo įstaiga ir registro tvarkymo įstaigos.

64. Registro duomenų saugą reglamentuoja vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos patvirtinti registro duomenų saugos nuostatai.

65. Asmenys, dalyvaujantys tvarkant registro duomenis, privalo juos saugoti laikydamiesi Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, kitų teisės aktų, vadovaujančiosios registro tvarkymo įstaigos patvirtintų reikalavimų, reglamentuojančių saugų duomenų tvarkymą ir teikimą.

66. Registro duomenų saugos priemonės nustatomos atsižvelgiant į tvarkomų duomenų pobūdį. Registro duomenys apsaugomi nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, atskleidimo, pakeitimo ir kitokio neteisėto tvarkymo.

67. Registro duomenų saugos administracinės, organizacinės, techninės, programinės ir kitokios priemonės nustatomos vadovaujantis Bendraisiais duomenų saugos reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. rugsėjo 4 d. nutarimu Nr. 952 (Žin., 1997, Nr. 83-2075; 2003, Nr. 2-45), ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais duomenų saugą.

 

IX. REGISTRO FINANSAVIMAS

 

68. Registras steigiamas ir tvarkomas iš:

68.1. Fondo lėšų;

68.2. kitų teisės aktuose nustatytų finansavimo šaltinių.

 

X. REGISTRO REORGANIZAVIMAS IR LIKVIDAVIMAS

 

69. Registras reorganizuojamas ir likviduojamas įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

70. Likviduojamo ar reorganizuojamo registro duomenys perduodami kitam registrui, sunaikinami arba perduodami valstybės archyvams Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982) nustatyta tvarka.

______________