LIETUVOS RESPUBLIKOS

BRANDUOLINĖS ENERGIJOS ĮSTATYMO 16 IR 32 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2001 m. lapkričio 8 d. Nr. IX-586

Vilnius

 

(Žin., 1996, Nr. 119-2771; 1997, Nr. 66-1605; 1999, Nr. 65-2088)

 

1 straipsnis. 16 straipsnio papildymas 11 punktu

Papildyti 16 straipsnį 11 punktu:

11) branduolinės energetikos objektų valstybinę statybos kontrolę ir priežiūrą atliekančių institucijų teikimu arba savo iniciatyva panaikina leidimą statyti ar rekonstruoti branduolinės energetikos objektą, kai paaiškėja, kad toks leidimas išduotas neteisėtai.“

 

2 straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. 32 straipsnio 1 dalyje po žodžio „statyti“ įrašyti žodžius „ar rekonstruoti“, vietoj žodžių „apskrities viršininko administracija“ įrašyti žodžius „Vyriausybė ar jos įgaliota institucija“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Leidimą statyti ar rekonstruoti branduolinės energetikos objektą išduoda Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.“

2. Papildyti 32 straipsnį naujomis 2, 3, 4, 5, 6 ir 7 dalimis:

2. Statytojas (užsakovas), norėdamas gauti leidimą statyti ar rekonstruoti branduolinės energetikos objektą, turi pateikti Vyriausybei ar jos įgaliotai institucijai:

1) nustatytos formos prašymą;

2) VATESI išduotą licenciją statyti branduolinės energetikos objektą;

3) dokumentą, patvirtinantį statytojo (užsakovo) nuosavybės teisę ar kitokias teises į žemės sklypą;

4) šio įstatymo 30 straipsnio nustatyta tvarka suderintą branduolinės energetikos objekto projektą;

5) branduolinės energetikos objekto projekto ekspertizės, atliktos šio įstatymo 31 straipsnio nustatyta tvarka, išvadas;

6) atsakingos institucijos sprendimą, kad planuojama ūkinė veikla poveikio aplinkai požiūriu pasirinktoje vietoje yra leistina;

7) dokumentą dėl branduolinės energetikos objekto statybos techninės priežiūros vadovo paskyrimo;

8) branduolinės energetikos objekto kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos pažymėjimą (kai branduolinės energetikos objektas rekonstruojamas).

3. Leidimą statyti ar rekonstruoti branduolinės energetikos objektą Vyriausybė ar jos įgaliota institucija išduoda ne vėliau kaip per 20 dienų nuo šio straipsnio 2 dalyje nurodytų dokumentų pateikimo dienos, juos patikrinusi ir nustačiusi, kad branduolinės energetikos objekto statyba atitinka teritorijų planavimo dokumentų nustatyto statybos sklypo režimo reikalavimus.

4. Jei leidimas statyti ar rekonstruoti branduolinės energetikos objektą neišduodamas, Vyriausybė ar jos įgaliota institucija per šio straipsnio 3 dalyje nurodytą laiką praneša apie tai raštu statytojui (užsakovui), nurodydama konkrečias minėto leidimo neišdavimo priežastis.

5. Leidimas statyti ar rekonstruoti branduolinės energetikos objektą netenka galios:

1) teismo sprendimu;

2) Aplinkos ministerijos sprendimu – paaiškėjus, kad jis išduotas neteisėtai;

3) jei per 10 metų nuo leidimo išdavimo dienos branduolinės energetikos objektas neperduotas eksploatuoti.

6. Leidimų statyti ar rekonstruoti branduolinės energetikos objektą išdavimo taisykles nustato Vyriausybė.

7. Leidimų statyti ar rekonstruoti branduolinės energetikos objektus apskaitą, sąrašą bei statistikos atskaitomybę tvarko Vyriausybė ar jos įgaliota institucija.“

3. Buvusias 32 straipsnio 2 ir 3 dalis laikyti atitinkamai 8 ir 9 dalimis.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Įstatymas įsigalioja nuo 2002 m. liepos 1 d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS