LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ LICENCIJAVIMO

 

2007 m. kovo 2 d. Nr. V-156

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 66-1572; 1998, Nr. 109-2995) 5 straipsniu ir siekdamas suderinti asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimą reglamentuojančius teisės aktus su Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000, Nr. 74-2262) nuostatomis:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisykles;

1.2. Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos formą;

1.3. Paraiškos išduoti Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją formą;

1.4. Paraiškos patikslinti Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją formą;

1.5. Paraiškos išduoti Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos dublikatą formą;

1.6. Paraiškos atnaujinti Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos galiojimą formą.

2. Pripažįstu netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. kovo 1 d. įsakymą Nr. 97 „Dėl įstaigų sveikatos priežiūros licencijavimo“ (Žin., 1999, Nr. 23-670);

2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. kovo 27 d. įsakymą Nr. 178 „Dėl sveikatos apsaugos ministro 1999 03 01 įsakymo Nr. 97 „Dėl įstaigų sveikatos priežiūros licencijavimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 27-743);

2.3. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 8 d. įsakymą Nr. 718 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 97 „Dėl įstaigų sveikatos priežiūros licencijavimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 2000, Nr. 107-3402);

2.4. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. vasario 13 d. įsakymą Nr. V-97 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 97 „Dėl įstaigų sveikatos priežiūros licencijavimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 20-866);

2.5. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 19 d. įsakymą Nr. V-414 „Dėl sveikatos apsaugos ministro 1999 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 97 „Dėl įstaigų sveikatos priežiūros licencijavimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 71-3251);

2.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gruodžio 14 d. įsakymą Nr. V-972 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 97 „Dėl įstaigų sveikatos priežiūros licencijavimo“ papildymo“ (Žin., 2005, Nr. 150-5508);

2.7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2006 m. balandžio 7 d. įsakymą Nr. V-260 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. kovo 1 d. įsakymo Nr. 97 „Dėl įstaigų sveikatos priežiūros licencijavimo“ pakeitimo“ (Žin., 2006, Nr. 41-1487).

3. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos sekretoriui pagal administruojamą sritį.

4. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja praėjus 3 mėnesiams nuo jo paskelbimo leidinyje „Valstybės žinios“.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                            RIMVYDAS TURČINSKAS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2007 m. kovo 2 d. įsakymu Nr. V-156

 

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ LICENCIJAVIMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Asmens sveikatos priežiūros įstaigų licencijavimo taisyklės nustato įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijas (toliau – licencijas) išduodančios institucijos įgaliojimus, reikalingus dokumentus licencijai gauti ir ją patikslinti, jų nagrinėjimo tvarką ir terminus, licencijuojamos veiklos sąlygas, įskaitant licencijos turėtojų teises ir pareigas, licencijos išdavimo, atsisakymo išduoti, licencijos patikslinimo, licencijos dublikato išdavimo, licencijos sustabdymo, panaikinimo ir galiojimo atnaujinimo atvejus ir tvarką, licencijos sąlygų laikymosi priežiūros tvarką, licencijų registravimą ir licencijos formą bei rekvizitus.

2. Pareiškėjai (juridiniai asmenys, norintys teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas ir gauti licenciją) gali teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas tik gavę licenciją.

3. Asmens sveikatos priežiūros įstaiga (toliau – įstaiga) – tai juridinis asmuo, įstatymų, šių taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgijęs licenciją.

4. Licencijos išduodamos neterminuotam laikui, tačiau jų galiojimas gali būti sustabdytas ar panaikintas.

5. Licencijos išduodamos pareiškėjams, įregistruotiems Lietuvos Respublikoje įstatymų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

6. Kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir Europos ekonominės erdvės valstybėse įsteigti juridiniai asmenys ir jų filialai Lietuvos Respublikoje gali teikti asmens sveikatos priežiūros paslaugas tik gavę licenciją šių taisyklių nustatyta tvarka.

 

II. LICENCIJUOJAMA VEIKLA

 

7. Licencija suteikia teisę pareiškėjui verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti licencijoje nurodytas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

8. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos licencijoje nurodomos:

8.1. pagal asmens sveikatos priežiūros organizavimo lygį (pirminės, antrinės, tretinės);

8.2. pagal asmens sveikatos priežiūros teikimo būdą (stacionarinės, ambulatorinės);

8.3. pagal Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintus licencijuojamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąrašus.

 

III. LICENCIJĄ IŠDUODANTI INSTITUCIJA IR JOS ĮGALIOJIMAI

 

9. Licenciją išduodanti institucija – Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – Akreditavimo tarnyba):

9.1. išduoda arba atsisako išduoti licenciją;

9.2. sustabdo licencijos galiojimą;

9.3. atnaujina licencijos galiojimą;

9.4. patikslina licenciją;

9.5. panaikina licencijos galiojimą;

9.6. išduoda licencijos dublikatą;

9.7. vykdo licencijos sąlygų laikymosi priežiūrą.

10. Akreditavimo tarnyba, vykdydama šių taisyklių 9.1–9.6 punktuose nurodytas funkcijas, priima sprendimus išduoti arba atsisakyti išduoti licenciją, sustabdyti licencijos galiojimą, atnaujinti licencijos galiojimą, patikslinti licenciją, panaikinti licencijos galiojimą, išduoti licencijos dublikatą, kurie įsigalioja jų priėmimo dieną.

11. Akreditavimo tarnyba sprendimus, nurodytus šių taisyklių 10 punkte, priima tik įsitikinusi, kad pateikti dokumentai ir duomenys atitinka Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 66-1572; 1998, Nr. 109-2995), šių taisyklių, sveikatos apsaugos ministro įsakymų ir kitų teisės aktų reikalavimus.

 

IV. LICENCIJAI GAUTI REIKALINGI DOKUMENTAI

 

12. Pareiškėjas pateikia Akreditavimo tarnybai sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos paraišką ir šiuos dokumentus:

12.1. pareiškėjo steigimo dokumentų (įregistravimo pažymėjimo, įstatų (nuostatų) kopiją;

12.2. dokumento, patvirtinančio, kad patalpomis, kuriose bus verčiamasi licencijuota veikla, pareiškėjas naudojasi teisėtai (nuomos, panaudos sutarties, nuosavybės teisės liudijimo) kopiją;

12.3. patalpų, kuriose planuojama vykdyti licencijuojamą veiklą, išplanavimą, paskirtį, plotą;

12.4. leidimo-higienos paso vykdomai veiklai (įstaigos ir jos filialų) kopiją;

12.5. vidaus tvarkos taisyklių (įstaigos ir jos filialų) kopiją;

12.6. sveikatos priežiūros specialistų, kurie reikalingi numatomoms paslaugoms teikti, profesinių kvalifikacijų sąrašą (įstaigos ir jos filialų);

12.7. pareiškėjo filialų (padalinių), kurie teiks asmens sveikatos priežiūros paslaugas, sąrašą, kuriame nurodomi jų adresai, telefonų numeriai;

12.8. medicinos prietaisų, privalomų paraiškoje nurodytai(-oms) paslaugai(-oms) teikti, sąrašą;

12.9. sutarčių su kitomis įstaigomis, jeigu planuojama pirkti iš jų asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kopiją;

12.10. įsipareigojimą apsidrausti civiline atsakomybe už pacientams padarytą žalą;

12.11. kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse ir Europos ekonominės erdvės valstybėse įsteigti juridiniai asmenys ir jų filialai turi pateikti 12.1–12.10 nurodytus dokumentus lietuvių kalba arba išverstus į lietuvių kalbą Europos Sąjungos valstybės narės ir Europos ekonominės erdvės valstybės kompetentingos institucijos dokumentus, įrodančius, kad juridinis asmuo yra pasirengęs teikti tam tikras asmens sveikatos priežiūros paslaugas;

12.12. numatomų atlikti procedūrų, užtikrinančių paslaugos(-ų) kokybę, sąrašą(-us):

12.12.1. vadybinių procedūrų:

12.12.1.1. medicinos dokumentacijos ir informacinės bazės valdymo pagal veikiančius norminius aktus;

12.12.1.2. pacientų skundų ir pareiškimų nagrinėjimo;

12.12.1.3. lokalaus (vidaus) medicininio audito;

12.12.2. klinikinių procedūrų:

12.12.2.1. mirčių atvejų nagrinėjimo;

12.12.2.2. hospitalinės infekcijos kontrolės;

12.12.3. asmens sveikatos priežiūros paslaugos(-ų) atsižvelgiant į teisės aktus, reglamentuojančius jos(jų) apimtį;

12.13. dokumentą, patvirtinantį, kad už licencijos išdavimą sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (pateikiama atsiimant licenciją).

13. Duomenys, nurodyti šių taisyklių 12.2–12.6, 12.8 punktuose, pateikiami atskirai pagal pareiškėjo filialus (padalinius).

14. Visų pareiškėjų, neatsižvelgiant į jų valdymo ir nuosavybės formą, pateikiamos dokumentų kopijos (kiekvienas lapas) turi būti patvirtintos remiantis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus nustatyta tvarka.

15. Dokumentai turi turėti kopijos tikrumo žymą. Ją sudaro žodžiai „Kopija tikra“, dokumento kopijos tikrumą liudijančio įstaigos vadovo ar kito teisės aktu suteiktus įgaliojimus turinčio darbuotojo pareigų pavadinimas, parašas, vardas ir pavardė, data, antspaudas. Jei dokumentas susideda iš kelių lapų, kiekvieno lapo apatinėje dalyje esančiame laisvame plote rašomas žodis „Kopija tikra“ ir pasirašoma, paskutiniame lape rašoma nesutrumpinta kopijos tikrumo žyma.

16. Akreditavimo tarnybai pateikiami dokumentai turi būti pateikiami kartu su lydraščiu („turiniu“), kuriame išvardijami visi dokumentai kartu nurodant kiekvieno iš jų lapų skaičių. Kiekvienas dokumentas, susidedantis iš daugiau kaip vieno lapo, sunumeruojamas atskirai.

17. Pareiškėjas dokumentus licencijai gauti pateikia tiesiogiai arba siunčia paštu ar per kurjerį. Pareiškėjo dokumentus pateikti ir paraišką užpildyti gali pareiškėjo atstovas, turintis teisę atstovauti jam teisės aktų nustatyta tvarka.

 

V. PATEIKTŲ DOKUMENTŲ NAGRINĖJIMO TVARKA IR TERMINAI

 

18. Sprendimas išduoti ar patikslinti licenciją priimamas per 30 kalendorinių dienų nuo atitinkamos paraiškos registravimo dienos, jeigu yra pateikti visi reikiami ir tinkamai įforminti dokumentai, nurodyti šių taisyklių:

18.1. IV skyriuje, kai prašoma išduoti licenciją;

18.2. 26 punkte, kai prašoma patikslinti licenciją.

19. Jeigu įvertinus pareiškėjo (įstaigos) pateiktus šių taisyklių IV skyriuje ar 26 punkte nurodytus dokumentus nustatoma trūkumų ar netikslumų, Akreditavimo tarnyba raštu ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų informuoja pareiškėją (įstaigą) apie nustatytus trūkumus ir terminą, per kurį šie trūkumai turi būti pašalinti.

20. Trūkumų šalinimo terminas negali būti ilgesnis kaip 90 kalendorinių dienų ir yra neįskaitomas į šių taisyklių 18 punkte nurodytą terminą.

21. Įstaigos dokumentai, pateikti licencijos sąlygų laikymosi planinei ir neplaninei priežiūrai, nagrinėjami šių taisyklių 19 ir 20 punktuose nustatyta tvarka ir terminais.

 

VI. ATSISAKYMO IŠDUOTI LICENCIJĄ ATVEJAI

 

22. Akreditavimo tarnyba turi teisę atsisakyti išduoti licenciją, jeigu:

22.1. pateikti ne visi šių taisyklių IV skyriuje nurodyti licencijai gauti reikalingi dokumentai ir pareiškėjas nesilaiko šių taisyklių 20 punkte nurodytų terminų trūkumams pašalinti;

22.2. pateikti netinkamai įforminti šių taisyklių IV skyriuje nurodyti licencijai gauti reikalingi dokumentai ir pareiškėjas nesilaiko šių taisyklių 20 punkte nurodytų terminų trūkumams pašalinti;

22.3. pateikti neteisingi duomenys ar suklastoti dokumentai ir pareiškėjas nesilaiko šių taisyklių 20 punkte nurodytų terminų trūkumams pašalinti;

22.4. pareiškėjo sveikatos priežiūros veiklos sąlygos neatitinka teisės aktuose nustatytų licencijuojamos veiklos reikalavimų ir pareiškėjas nesilaiko šių taisyklių 20 punkte nurodytų terminų trūkumams pašalinti.

23. Akreditavimo tarnyba apie atsisakymą išduoti licenciją per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos išsiunčia registruotą laišką pareiškėjui, nurodydama atsisakymo išduoti licenciją priežastis.

24. Pareiškėjas, pašalinęs priežastis, dėl kurių buvo atsisakyta išduoti licenciją, gali vėl kreiptis į Akreditavimo tarnybą dėl licencijos išdavimo, iš naujo pateikdamas šių taisyklių IV skyriuje nurodytus reikiamus dokumentus.

 

VII. LICENCIJOS PATIKSLINIMO TVARKA

 

25. Licencija turi būti tikslinama, kai pasikeičia arba siekiama pakeisti bet kokius licencijoje nurodytus duomenis.

26. Įstaiga, norinti patikslinti licenciją, pateikia sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos paraišką, informaciją (dokumentus) apie keičiamus duomenis bei dokumentą, patvirtinantį, kad už licencijos patikslinimą sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (pateikiamą atsiimant patikslintą licenciją).

27. Įstaigos pateikti dokumentai licencijai patikslinti nagrinėjami šių taisyklių V skyriuje nustatytais terminais ir tvarka.

28. Akreditavimo tarnyba turi teisę atsisakyti patikslinti licenciją, jeigu:

28.1. pateikta ne visa informacija, reikalinga licencijai patikslinti, ir įstaiga nesilaiko šių taisyklių 20 punkte nurodytų terminų trūkumams pašalinti;

28.2. pateikti netinkamai įforminti dokumentai licencijai patikslinti ir įstaiga nesilaiko šių taisyklių 20 punkte nurodytų terminų trūkumams pašalinti;

28.3. pateikti neteisingi duomenys ar suklastoti dokumentai ir įstaiga nesilaiko šių taisyklių 20 punkte nurodytų terminų trūkumams pašalinti;

28.4. pateikti duomenys neatitinka paslaugų teikimą reglamentuojančiuose teisės aktuose nustatytų licencijuojamos veiklos reikalavimų ir įstaiga nesilaiko šių taisyklių 20 punkte nurodytų terminų trūkumams pašalinti.

 

VIII. LICENCIJOS DUBLIKATO IŠDAVIMO TVARKA

 

29. Praradus ar sugadinus licencijos originalą, išduodamas licencijos dublikatas.

30. Įstaiga, norinti gauti licencijos dublikatą, pateikia sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos paraišką, nurodydama prašymo priežastį, ir prideda skelbimo viename iš visoje šalyje platinamų dienraščių apie licencijos praradimą kopiją. Įstaiga taip pat turi pateikti dokumentą, patvirtinantį, kad už licencijos dublikato išdavimą sumokėta nustatyto dydžio valstybės rinkliava (pateikiama atsiimant licencijos dublikatą).

31. Sprendimas dėl licencijos dublikato išdavimo, įvertinus pateiktus dokumentus, priimamas per 10 darbo dienų nuo šių taisyklių 30 punkte nurodytų visų dokumentų pateikimo dienos.

32. Jei priimamas sprendimas neišduoti dublikato dėl nepateiktų šių taisyklių 30 punkte nurodytų dokumentų, Akreditavimo tarnyba per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos išsiunčia registruotą laišką įstaigai, nurodydama atsisakymo išduoti dublikatą priežastį.

 

IX. IŠDUODAMŲ LICENCIJŲ REGISTRAVIMO TVARKA

 

33. Išduodamos licencijos registruojamos licencijų registre (registracijos žurnale).

34. Licencijų duomenys kaupiami Įstaigų licencijų duomenų bazėje.

35. Informacija apie sprendimus išduoti licenciją, patikslinti licenciją, sustabdyti, panaikinti, atnaujinti licencijos galiojimą, išduoti licencijos dublikatą teisės aktų nustatyta tvarka skelbiama „Valstybės žinių“ priede „Informaciniai pranešimai“.

36. Informacija apie licencijų išdavimą, galiojimo sustabdymą, galiojimo panaikinimą Juridinių asmenų registrui teikiama Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka.

 

X. LICENCIJOS GALIOJIMO SUSTABDYMAS IR ATNAUJINIMAS

 

37. Akreditavimo tarnyba turi teisę sustabdyti licencijos galiojimą visai veiklai ar jos daliai:

37.1. įstaigos iniciatyva;

37.2. kai paaiškėja, kad licencijai gauti įstaiga pateikė neteisingus duomenis ar suklastotus dokumentus;

37.3. kai asmens sveikatos priežiūros veiklą kontroliuojančios valstybės institucijos nustato, kad įstaiga per einamuosius metus kartotinai pažeidė Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus teisės aktus, reguliuojančius licencijuojamą veiklą;

37.4. kai licencijos turėtojas nesilaiko licencijuojamos veiklos sąlygų ir licencijos turėtojo pareigų.

38. Akreditavimo tarnyba prieš priimdama sprendimą sustabdyti licencijos galiojimą šių taisyklių 37.1–37.4 punktuose nustatytais pagrindais, privalo apie tai ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki sprendimo priėmimo informuoti įstaigą, kurios licencijos galiojimą numatomą stabdyti.

Šio punkto nuostatos netaikomos, kai licencijos galiojimas įstaigai stabdomas dėl šių taisyklių 50.12 punkte nustatytų reikalavimų nesilaikymo.

39. Informacija apie licencijos galiojimo sustabdymą per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos išsiunčiama įstaigai registruotu laišku, nurodant licencijos galiojimo sustabdymo priežastį.

40. Akreditavimo tarnyba licencijos galiojimą gali sustabdyti visai veiklai ar jos daliai ne ilgiau kaip 3 mėnesiams.

41. Įstaiga, kuriai sustabdytas licencijos galiojimas, gali kreiptis į Akreditavimo tarnybą dėl licencijos galiojimo atnaujinimo pateikdama sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos paraišką ir pažeidimų, dėl kurių buvo sustabdytas jos licencijos galiojimas, pašalinimą įrodančius dokumentus.

42. Sprendimas dėl licencijos galiojimo atnaujinimo, įvertinus pateiktus dokumentus, priimamas per 10 darbo dienų nuo šių taisyklių 41 punkte nurodytų visų dokumentų pateikimo dienos.

43. Akreditavimo tarnyba sprendimą atnaujinti licencijos galiojimą priima tik įsitikinusi, kad yra pašalinti pažeidimai, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas.

44. Jei pažeidimai, dėl kurių buvo sustabdytas licencijos galiojimas, nėra pašalinti, Akreditavimo tarnyba priima sprendimą atsisakyti atnaujinti licencijos galiojimą ir per 5 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos išsiunčia registruotą laišką įstaigai, nurodydama priimto sprendimo priežastį.

 

XI. LICENCIJOS GALIOJIMO PANAIKINIMAS

 

45. Licencijos galiojimas panaikinamas:

45.1. įstaigos iniciatyva;

45.2. įstaigai kaip juridiniam asmeniui pasibaigus;

45.3. įstaigai baigus asmens sveikatos priežiūros veiklą;

45.4. teismo sprendimu nustačius įstaigos veiklos apribojimą, draudžiantį verstis licencijoje nurodyta asmens sveikatos priežiūra;

45.5. Valstybinės medicininio audito inspekcijos prie Sveikatos apsaugos ministerijos teikimu, jei jai sustabdžius dalies ar visų asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą, įstaiga per nustatytą terminą nepašalino pažeidimų;

45.6. kai Akreditavimo tarnyba per einamuosius metus gauna pakartotinį sveikatos priežiūros veiklą kontroliuojančios valstybės institucijos (Valstybinės medicininio audito inspekcijos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, teritorinių ligonių kasų) teikimą sustabdyti įstaigos licencijos galiojimą;

45.7. jei sustabdžius licencijos galiojimą, įstaiga per nustatytą terminą nepašalino nustatytų trūkumų ar nesikreipė dėl licencijos galiojimo atnaujinimo.

 

XII. LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄLYGOS, ĮSKAITANT LICENCIJOS TURĖTOJŲ TEISES IR PAREIGAS

 

46. Įstaiga gali teikti licencijoje nurodytas paslaugas tik pagal galiojančių teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūrą, reikalavimus.

47. Įstaiga privalo vykdyti visus teisėtus Akreditavimo tarnybos reikalavimus ir teikti su licencijoje nurodytų paslaugų teikimu susijusią informaciją.

48. Licencijos originalas turi būti saugomas įstaigos buveinėje. Kiekviename į licenciją įrašytame šios įmonės padalinyje (filiale) turi būti įstaigai išduotos licencijos kopija, patvirtinta įstaigos antspaudu ir vadovo parašu.

49. Licencijos turėtojas turi teisę:

49.1. teikti licencijoje nurodytas paslaugas;

49.2. gauti Akreditavimo tarnybos paaiškinimą, kodėl atsisakyta patikslinti licenciją, atnaujinti licencijos galiojimą, kodėl sustabdytas ar panaikintas jos galiojimas;

49.3. šių taisyklių 61 punkte nustatyta tvarka apskųsti Akreditavimo tarnybos sprendimą atsisakyti patikslinti licenciją, sustabdyti jos galiojimą, atsisakyti atnaujinti licencijos galiojimą, panaikinti jos galiojimą.

50. Licencijos turėtojo pareigos:

50.1. saugoti licenciją, o ją praradus per 5 darbo dienas paskelbti apie tai viename iš visoje šalyje platinamų dienraščių ir raštu pranešti Akreditavimo tarnybai (pateikti paraišką dublikatui gauti);

50.2. informuoti Akreditavimo tarnybą apie nutrauktą licencijoje nurodytą veiklą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų;

50.3. užsiimti licencijoje nurodyta veikla tik licencijoje nurodytais adresais;

50.4. užtikrinti, kad licencijoje nurodyta veikla būtų vykdoma patalpose, atitinkančiose teisės aktų reikalavimus;

50.5. užtikrinti, kad įstaigoje sveikatos priežiūros paslaugas teiktų tik sveikatos priežiūros specialistai, teisės aktų nustatyta tvarka įgiję profesinę kvalifikaciją ir turintys licencijas, jei jas privalo turėti įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka;

50.6. šių taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka suteikti informaciją apie vykdomą sveikatos priežiūros veiklą Akreditavimo tarnybai, pacientams, sveikatos priežiūros veiklą kontroliuojančioms institucijoms;

50.7. užtikrinti, kad asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti naudojami medicinos prietaisai atitiktų medicinos prietaisų saugos techninių reglamentų reikalavimus, būtų naudojami, prižiūrimi ir eksploatuojami vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. spalio 22 d. įsakymu Nr. V-620 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 101: 2003 „Medicinos prietaisų instaliavimo, eksploatavimo ir naudojimo tvarka sveikatos priežiūros įstaigose“ patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 103-4621);

50.8. ne vėliau kaip paskutinę turimo juridinio asmens leidimo-higienos paso galiojimo dieną pateikti Akreditavimo tarnybai naujo galiojančio leidimo-higienos paso kopiją;

50.9. reklamuojant teikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, nurodyti išduotos licencijos numerį;

50.10. gavus licenciją, per 30 kalendorinių dienų pateikti sveikatos priežiūros specialistų sąrašą, nurodant vardą, pavardę, profesinę kvalifikaciją įrodančios licencijos (numerį, išdavimo datą) ar kito kvalifikaciją įrodančio dokumento duomenis;

50.11. gavus licenciją, per 30 kalendorinių dienų pateikti medicinos prietaisų sąrašą nurodant prietaiso pavadinimą, gamintojo pavadinimą ir adresą, pagaminimo metus;

50.12. gavus licenciją, per 30 kalendorinių dienų pateikti civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimo poliso kopiją ir ne vėliau kaip paskutinę jo galiojimo dieną pateikti naujo galiojančio civilinės atsakomybės už pacientams padarytą žalą draudimo poliso kopiją;

50.13. teikti valstybės institucijoms ir leisti joms tikrinti šiose taisyklėse nurodytą informaciją, susijusią su licencijuojama veikla ar licencijos išdavimą lemiančiomis sąlygomis.

51. Licencijos turėtojas negali perduoti licencijos ar licencijos jam suteiktų įgaliojimų kitiems fiziniams ir juridiniams asmenims.

 

XIII. LICENCIJOS SĄLYGŲ LAIKYMOSI PRIEŽIŪROS TVARKA

 

52. Licencijos sąlygų laikymosi priežiūros tikslas – užtikrinti, kad asmens sveikatos priežiūros paslaugos būtų teikiamos laikantis teisės aktų, reglamentuojančių asmens sveikatos priežiūrą, nustatytų reikalavimų.

53. Licencijos sąlygų laikymosi priežiūrą vykdo atskiras Akreditavimo tarnybos struktūrinis padalinys.

54. Licencijos sąlygų laikymosi priežiūra gali būti planinė (periodinė) ir neplaninė:

54.1. planinė atliekama kas treji metai po licencijos išdavimo (arba visos licencijos patikslinimo) licencijos turėtojui ne vėliau kaip per mėnesį, pasibaigus trejų metų laikotarpiui, pateikiant Akreditavimo tarnybai pasikeitusius šių taisyklių IV skyriuje nurodytus dokumentus. Licencijos turėtojo pateikti dokumentai nagrinėjami šių taisyklių 21 punkte nurodyta tvarka;

54.2. neplaninė gali būti atliekama:

54.2.1. įsigaliojus naujiems reikalavimams asmens sveikatos priežiūros paslaugoms teikti;

54.2.2. vadovaujantis sveikatos apsaugos ministro įsakymu;

54.2.3. Akreditavimo tarnybos sprendimu, kai raštu gauta informacija iš fizinių ar juridinių asmenų apie teisės aktų, reglamentuojančių įstaigos licencijoje nurodytų paslaugų teikimą, pažeidimus;

54.2.4. sveikatos priežiūros veiklą kontroliuojančioms institucijoms raštu pateikus informaciją apie teisės aktų, reglamentuojančių įstaigos licencijoje nurodytų paslaugų teikimą, pažeidimą.

55. Vykdant neplaninę licencijos sąlygų laikymosi priežiūrą, Akreditavimo tarnybos prašymu įstaiga per 30 kalendorinių dienų privalo pateikti licencijos sąlygų laikymosi priežiūrai reikalingus dokumentus, bet ne didesne apimtimi, kaip nurodyta šių taisyklių IV skyriuje. Įstaigos pateikti dokumentai nagrinėjami šių taisyklių 21 punkte nurodyta tvarka.

56. Akreditavimo tarnyba gali organizuoti licencijos sąlygų laikymosi priežiūrą įstaigos veiklos vietoje, vertindama įstaigos pateiktos informacijos apie licencijuojamą veiklą atitiktį faktiniams duomenims Akreditavimo tarnybos direktoriaus nustatyta tvarka.

57. Kontroliuojančios valstybės institucijos, pagal savo kompetenciją nustačiusios neatitiktį galiojantiems teisės aktams įstaigoje, vykdančioje asmens sveikatos priežiūros veiklą, privalo per 30 kalendorinių dienų raštu informuoti Akreditavimo tarnybą apie nustatytus pažeidimus.

58. Akreditavimo tarnyba, nustačiusi pažeidimus teikiant asmens sveikatos priežiūros paslaugas ar gavusi apie tai informaciją iš kontrolės ir priežiūros funkcijas vykdančių institucijų ir dėl to ketinanti sustabdyti asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą įstaigoje, privalo raštu per 30 kalendorinių dienų informuoti:

58.1. pažeidimus padariusios įstaigos vadovą;

58.2. teritorinę ligonių kasą, sudariusią sutartį dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo apdraustiesiems su šia įstaiga;

58.3. Valstybinę medicininio audito inspekciją.

 

XIV. LICENCIJOS FORMA IR REKVIZITAI

 

59. Licencijos formą tvirtina sveikatos apsaugos ministras.

60. Licencijoje nurodoma:

60.1. licenciją išdavusi institucija;

60.2. licencijos išdavimo data, numeris ir vieta;

60.3. licencijos turėtojo rekvizitai (įstaigos pavadinimas, kodas, buveinė ir veiklos adresai);

60.4. asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurias gali teikti licencijos turėtojas, pagal jų teikimo vietą;

60.5. licencijos patikslinimo data;

60.6. licenciją išdavusios institucijos vadovo vardas ir pavardė, parašas, patvirtinti Akreditavimo tarnybos valstybiniu antspaudu;

61. licencijos dublikate, be šių taisyklių 60 punkte nurodytų duomenų, blanko dešiniajame viršutiniame kampe užrašoma „Dublikatas“, nurodoma jo išdavimo data.

 

XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

62. Akreditavimo tarnybos sprendimas atsisakyti išduoti licenciją, sustabdyti, atnaujinti ar panaikinti jos galiojimą gali būti įstatymų nustatyta tvarka apskųstas per trisdešimt kalendorinių dienų nuo sprendimo priėmimo dienos.

63. Įstaigos, pažeidusios šių taisyklių nuostatas, atsako įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

64. Šių taisyklių 53 punktas įsigalioja nuo 2007 m. liepos 1 d.

______________

 


Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d.

įsakymu Nr. V-156

 

(Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos forma)

 

(herbas)

 

VALSTYBINĖ AKREDITAVIMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS VEIKLAI TARNYBA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS

 

ĮSTAIGOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS

LICENCIJA

 

0000-00-00 Nr. 00000

Vilnius

 

Valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba prie Sveikatos apsaugos ministerijos suteikia teisę.........................................................................................................................................................

                                                                                                            (įstaigos pavadinimas, kodas)

.......................................................................... registruotai..................................................................

verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti šias paslaugas

 

adresu

 

 

________________________________________________________                                                

(pareigų pavadinimas)                                          (parašas)                                                   (vardas ir pavardė)

                                               A. V.

______________

 

Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos,

išduotos 0000-00-00, Nr. 00

1 tęsinys

 

_______________________                                                         ____                                                

(pareigų pavadinimas)                                          (parašas)                                                   (vardas ir pavardė)

                                               A. V.

______________

 


Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d.

įsakymu Nr. V-156

 

(Paraiškos išduoti Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją forma)

____________________________________

(įmonės, įstaigos pavadinimas)

____________________________________

(įmonės, įstaigos duomenys)

 

Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

 

PARAIŠKA

IŠDUOTI ĮSTAIGOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LICENCIJĄ

____________ Nr. ___________

                                                                                   (data)

_______________________

(sudarymo vieta)

 

Prašau..........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

(įmonės, įstaigos pavadinimas)

 

išduoti licenciją verstis asmens sveikatos priežiūros veikla ir teikti šias paslaugas ................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

 

_______________________                                                         ____                                                

              (įstaigos vadovo ar           A. V.                  (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

                  įgalioto asmens

            pareigų pavadinimas)

______________

 


Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d.

įsakymu Nr. V-156

 

(Paraiškos patikslinti Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licenciją forma)

____________________________________

(įmonės, įstaigos pavadinimas)

____________________________________

(įmonės, įstaigos duomenys)

 

Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

 

PARAIŠKA

PATIKSLINTI ĮSTAIGOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LICENCIJĄ

____________ Nr. ___________

                                                                                   (data)

_______________________

(sudarymo vieta)

 

Prašau..........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

(įmonės, įstaigos pavadinimas)

patikslinti licencijos Nr.......................................................................................................................... ,

............................................................. išduotos, ................................ duomenis:

                                                                                                                       (data)

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

 

_______________________                                                         ____                                                

              (įstaigos vadovo ar           A. V.                  (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

                  įgalioto asmens

            pareigų pavadinimas)

______________


 

Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d.

įsakymu Nr. V-156

 

(Paraiškos išduoti Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos dublikatą forma)

____________________________________

(įmonės, įstaigos pavadinimas)

____________________________________

(įmonės, įstaigos duomenys)

 

Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

 

PARAIŠKA

IŠDUOTI ĮSTAIGOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LICENCIJOS DUBLIKATĄ

 

____________ Nr. ___________

                                                                                  (data)

_______________________

(sudarymo vieta)

 

Prašau.........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

(įmonės, įstaigos pavadinimas)

išduoti licencijos Nr..........................., išduotos.............................. , dublikatą

                                                                                                                   (data)

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

 

_______________________                                                         ____                                                

              (įstaigos vadovo ar           A. V.                  (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

                  įgalioto asmens

            pareigų pavadinimas)

______________

 


Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro 2007 m. kovo 2 d.

įsakymu Nr. V-156

 

(Paraiškos atnaujinti Įstaigos asmens sveikatos priežiūros licencijos galiojimą forma)

____________________________________

(įmonės, įstaigos pavadinimas)

____________________________________

(įmonės, įstaigos duomenys)

 

Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai

prie Sveikatos apsaugos ministerijos

 

PARAIŠKA

ATNAUJINTI ĮSTAIGOS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS LICENCIJOS GALIOJIMĄ

 

____________ Nr. ___________

                                                                                   (data)

_______________________

(sudarymo vieta)

 

Prašau.........................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

(įmonės, įstaigos pavadinimas)

atnaujinti licencijos Nr. ..........................................................................................................................

....................................................... , išduotos.................................................. , galiojimą:

                                                                                                                             (data)

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

 

 

_______________________                                                         ____                                                

              (įstaigos vadovo ar           A. V.                  (parašas)                                     (vardas ir pavardė)

                  įgalioto asmens

            pareigų pavadinimas)

______________