LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2003 M. RUGPJŪČIO 29 D. ĮSAKYMO Nr. 1V-311 „DĖL TARNYBINIO PASO IŠDAVIMO, KEITIMO, GRĄŽINIMO, PASKELBIMO NEGALIOJANČIU IR SUNAIKINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. gruodžio 21 d. Nr. 1V-793

Vilnius

 

Įgyvendindamas Lietuvos Respublikos tarnybinio paso įstatymo 3 straipsnio pakeitimo įstatymo (Žin., 2010, Nr. 125-6382) 2 straipsnio 2 dalį,

1. P a k e i č i u Tarnybinio paso išdavimo, keitimo, grąžinimo, paskelbimo negaliojančiu ir sunaikinimo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2003 m. rugpjūčio 29 d. įsakymu Nr. 1V-311 „Dėl Tarnybinio paso išdavimo, keitimo, grąžinimo, paskelbimo negaliojančiu ir sunaikinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 85-3893; 2009, Nr. 96-4078):

1.1. Išdėstau 5 punktą taip:

5. Tarnybinis pasas išduodamas asmenims, einantiems pareigas, nurodytas Lietuvos Respublikos tarnybinio paso įstatymo 3 straipsnio 1 dalyje bei nustatytas sąraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 28 d. nutarimu Nr. 1099 „Dėl pareigybių, kurias einantiems asmenims gali būti išduodamas tarnybinis pasas, sąrašo nustatymo“ (Žin., 2003, Nr. 84-3840) (toliau – Sąrašas), turintiems asmens tapatybės kortelę, Lietuvos Respublikos išduotą pasą arba Lietuvos Respublikos piliečio pasą.“

1.2. Išdėstau 13 punktą taip:

13. Jeigu asmuo tarnybinį pasą keičia dėl vardo, pavardės, lyties, gimimo datos, gimimo vietos, asmens kodo pakeitimo, naujas tarnybinis pasas išduodamas tik po to, kai duomenys apie asmenį yra pakeisti ar patikslinti Gyventojų registre ir asmeniui išduota asmens tapatybės kortelė, Lietuvos Respublikos išduotas pasas arba Lietuvos Respublikos piliečio pasas su naujais duomenimis.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2011 m. sausio 1 d.

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                 Raimundas Palaitis