Lietuvos Respublikos Vyriausybė

NUTARIMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2008 M. LAPKRIČIO 19 D. NUTARIMO NR. 1207 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽMONIŲ PALAIKŲ LAIDOJIMO ĮSTATYMO ĮGYVENDINAMŲJŲ TEISĖS AKTŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. rugsėjo 28 d. Nr. 1129

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. lapkričio 19 d. nutarimą Nr. 1207 „Dėl Lietuvos Respublikos žmonių palaikų laidojimo įstatymo įgyvendinamųjų teisės aktų patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 137-5411):

1. Įrašyti preambulėje po oficialaus paskelbimo šaltinio „Žin., 2007, Nr. 140-5763“ oficialaus paskelbimo šaltinį „2010, Nr. 123-6259“.

2. Nurodytu nutarimu patvirtintose Kapinių tvarkymo taisyklėse:

2.1. Išdėstyti 19 punkto pirmąjį sakinį taip:

19. Prie įėjimo į kapines įrengiamas informacinis stendas ar informacinė lenta, kurioje užrašomas kapinių pavadinimas ir statusas, kapinių prižiūrėtojo duomenys (Lietuvos Respublikoje įsteigto juridinio asmens, kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje įsteigto juridinio asmens ar kitos organizacijos arba jų filialo pavadinimas, buveinė, darbuotojų, į kuriuos galima kreiptis informacijos, vardai, pavardės, telefonų numeriai, darbo laikas; fizinio asmens vardas, pavardė, telefono numeris, darbo laikas), laikas, kada kapinėse galima laidoti ir jas lankyti, kapinių schema ir kita informacija.

2.2. Išdėstyti 25 punktą taip:

25. Kapo paminklai, antkapiai, kapavietės aptvėrimas, kurie pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymą ir statybos techninius reglamentus nepriskiriami statiniams (toliau šiame punkte – kiti kapavietės objektai), įrengiami vadovaujantis šių taisyklių, savivaldybės teritorijos kapinių, kuriose numatoma įrengti kitus kapavietės objektus, tvarkymo taisyklių ir kitų teisės aktų nuostatomis.

Statant ir (ar) rekonstruojant statinius kapavietėje, įrengiant kitus kapavietės objektus, už kapavietės priežiūrą atsakingas asmuo praneša apie tai kapinių prižiūrėtojui, o šis žurnale įrašo kapavietės statinių statymo ir (ar) rekonstravimo, kitų kapavietės objektų įrengimo datas.

3. Nurodytu nutarimu patvirtintame Kapinių prižiūrėtojo kaupiamų duomenų tvarkymo sąlygų apraše:

3.1. Išbraukti 3.2 punkte žodį „duobės.

3.2. Įrašyti 3.3 punkte po žodžio „palaikai“ žodžius „(išskyrus kremuotus).

3.3. Išdėstyti 3.4 punktą taip:

„3.4. kapavietėje pastatytų statinių statymo ir rekonstravimo datas, kitų paminklų, antkapių ir kapavietės aptvėrimo įrengimo datas;“.

3.4. Įrašyti 3.5 punkte vietoj žodžių „kapavietė įrašyta“ žodžius „kapas įrašytas.

3.5. Išdėstyti 3.6 punktą taip:

„3.6. laidojančio asmens arba kito asmens, atsakingo už kapavietės ar kolumbariumo nišos priežiūrą: fizinio asmens vardą, pavardę, adresą, telefono numerį; juridinio asmens pavadinimą, teisinę formą, kodą, buveinę, telefono numerį;“.

4. Nurodytu nutarimu patvirtinto Kapinių prižiūrėtojo kaupiamų duomenų tvarkymo sąlygų aprašo priede:

4.1. Įrašyti lentelės 8 skiltyje vietoj žodžių „kapo duobės gylis“ žodžius „laidojimo gylis“.

4.2. Išdėstyti lentelės 10 skiltį taip:

„Laidojančio asmens arba kito asmens, atsakingo už kapavietės ar kolumbariumo nišos priežiūrą: fizinio asmens vardas, pavardė, adresas, telefono numeris; juridinio asmens pavadinimas, teisinė forma, kodas, buveinė, telefono numeris.

4.3. Įrašyti lentelės 11 skiltyje po žodžio „datos žodžius „kitų paminklų, antkapių ir kapavietės aptvėrimo įrengimo datos.

4.4. Įrašyti išnašoje po žodžio „palaikai“ žodžius „(išskyrus kremuotus)“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                        GEDIMINAS KAZLAUSKAS