LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2008 M. RUGPJŪČIO 27 D. ĮSAKYMO Nr. D1-442 „DĖL PRIEMONĖS „ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. rugsėjo 15 d. Nr. D1-767

Vilnius

 

P a k e i č i u priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D1-442 „Dėl priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2008, Nr. 103-3947; 2009, Nr. 56-2221, Nr. 112-4800), ir išdėstau jį nauja redakcija (pridedama).

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2008 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. D1-442

(Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2010 m. rugsėjo 15 d. įsakymo Nr. D1-767 redakcija)

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

PRIEMONĖS Nr. VP3-3.2-AM-01-V „ATLIEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SUKŪRIMAS“ PROJEKTŲ FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašas (toliau – Aprašas) skirtas pareiškėjams, numatantiems teikti paraiškas projektų finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ veiklas:

1.1. senų sąvartynų (šiukšlynų) uždarymas;

1.2. didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas;

1.3. žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių įrengimas;

1.4. pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas.

2. Aprašu vadovaujantis bus vykdomas paraiškų vertinimas projektų, pateiktų finansavimui gauti pagal 1 punkte išvardintas veiklas.

3. Aprašas parengtas vadovaujantis Metodiniais nurodymais projektų finansavimo sąlygų aprašui, patvirtintais Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 (Žin., 2008, Nr. 23-861; 2009, Nr. 120-4562), atsižvelgiant į Sanglaudos skatinimo veiksmų programą, patvirtintą 2007 m. liepos 30 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. K(2007)3738 ir šio sprendimo 2009 m. liepos 31 d. pakeitimu Nr. K(2009)6206, Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priedą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008 m. liepos 23 d. nutarimu Nr. 787 (Žin., 2008, Nr. 95-3720; 2009, Nr. 108-4532; 2010, Nr. 68-3408), Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėmis, patvirtintomis Vyriausybės 2007 m. gruodžio 19 d. nutarimu Nr. 1443 (Žin., 2008, Nr. 4-132; 2009, Nr. 19-770) (toliau – Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės), ir Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėmis, patvirtintomis Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179 (Žin., 2007, Nr. 117-4789; 2009, Nr. 76-3115) (toliau – Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklės).

4. Aprašo 1.4 veiklą be 3 punkte nurodytų teisės aktų reglamentuoja ir 2007–2013 m. nacionalinės regioninės pagalbos teikimo gairės (2006/C 54/08), Europos Komisijos sprendimu patvirtinta individuali valstybės pagalbos schema.

5. Vadovaujantis Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų, įgyvendinant Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir veiksmų programas, taisyklėmis, patvirtintomis Vyriausybės 2007 m. spalio 17 d. nutarimu Nr. 1139 (Žin., 2007, Nr. 114-4637; 2009, Nr. 68-2772) (toliau – Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklės), Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija atlieka ministerijos ir (ar) kitos valstybės institucijos, kuri pagal kompetenciją atsakinga už bendrai finansuojamus iš ES fondų lėšų ūkio sektorius, ir tarpinės institucijos funkcijas, o Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – Agentūra) – įgyvendinančiosios institucijos funkcijas.

6. Apraše vartojamos sąvokos atitinka Atsakomybės ir funkcijų paskirstymo tarp institucijų taisyklėse, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse, Atliekų tvarkymo įstatyme (Žin., 1998, Nr. 61-1726; 2002, Nr. 72-3016) ir kituose teisės aktuose apibrėžtas sąvokas.

7. Priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ tikslas yra sukurti ir plėsti šiuolaikišką ES aplinkosauginius reikalavimus atitinkančią atliekų tvarkymo sistemą.

8. Veiklos „Senų sąvartynų (šiukšlynų) uždarymas“ tikslas – sumažinti gruntinio vandens ir dirvožemio taršą, neigiamą poveikį žmonių sveikatai.

9. Veiklos „Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelių įrengimas“ tikslas – sukurti prielaidas, kad gyventojams būtų suteikiamos visuotinos, prieinamos ir kokybiškos viešosios komunalinių atliekų tvarkymo paslaugos.

10. Veiklos „Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelių įrengimas“ tikslas – sukurti prielaidas komunalinių biologiškai skaidžių atliekų kiekio mažinimui sąvartynuose.

11. Veiklos „Pavojingų atliekų sąvartyno įrengimas“ tikslas – sukurti reikiamus pavojingų atliekų šalinimo pajėgumus.

12. Pagal Aprašą teikiamoms paraiškoms dėl projektų finansavimo numatoma skirti iki 445,326 mln. Lt, iš jų 367,711 mln. Lt – Sanglaudos fondo lėšos, 42,185 mln. Lt – Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos ir 35,430 mln. Lt – projektų vykdytojų lėšos.

13. Projektai atrenkami valstybės projektų planavimo būdu.

14. Pagal Aprašą neteikiama valstybės pagalba 1.1–1.3 punktuose nurodytoms veikloms.

15. Pagal Aprašą teikiama valstybės pagalba 1.4 punkte nurodytai veiklai. Aprašas nustato valstybės pagalbos teikimo 1.4 punkto veiklai sąlygas, kurios atitinka 2007–2013 m. nacionalinės regioninės pagalbos teikimo gairių nuostatas ir Europos Komisijos sprendimu Nr. ...... yra suderinama su bendrąja rinka. Teikiamo finansavimo forma yra negrąžintina subsidija (dotacija), teikiama nominalia verte. Valstybės pagalbos lėšos yra finansuojamos iš Aplinkos projektų valdymo agentūros programų (Europos Sąjungos Sanglaudos fondo) lėšų.

15.1. Finansavimas Aprašo 1.4 punkto veiklai gali būti skiriamas tik gavus Europos Komisijos sprendimą dėl valstybės pagalbos teikimo.

16. Priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ valstybės projektų sąrašą sudaro ir tvirtina Aplinkos ministerija ministro įsakymu per vieną mėnesį nuo Aprašo įsigaliojimo dienos.

 

II. REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS IR PARTNERIAMS

 

17. Pareiškėjais finansavimui gauti gali būti regioniniai atliekų tvarkymo centrai (taikoma Aprašo 1.1–1.3 punktuose nurodytoms veikloms) arba UAB „Toksika“ (taikoma Aprašo 1.4 punkte nurodytai veiklai).

18. Pareiškėjas gali gauti projekto finansavimą, jei organizaciniu požiūriu yra pajėgus tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą ir atitinka Aprašo 2 priedo 7.1.1–7.1.4, 7.2.1, 7.2.2 ir 7.2.4 punktų reikalavimus.

19. Įgyvendinant Aprašo veiklas partneriai negali būti numatyti.

 

III. REIKALAVIMAI PROJEKTAMS

 

20. Projektas turi atitikti reikalavimus, nurodytus Aprašo 2 priedo 1–6, 7.2.3 ir 9.2.1 punktuose.

21. Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis turi būti ne ilgesnis kaip 30 mėnesių, išskyrus atvejus, kai dėl objektyvių priežasčių, kurių projekto vykdytojas negalėjo numatyti paraiškos pateikimo ir vertinimo metu, projekto finansavimo ir administravimo sutarties sudarymo metu, projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis gali būti pratęstas 6 mėnesiams, bet ne vėliau kaip iki 2015 m. sausio 1 d. Projekto veiklų įgyvendinimo pradžia – projekto finansavimo ir administravimo sutartyje numatyta pirmosios projekto veiklos pradžios data, kaip nurodyta Taisyklių 5 punkte.

22. Pareiškėjai statybos darbų ir paslaugų viešuosius pirkimus turi pradėti iki paraiškos pateikimo vadovaudamiesi pirkimų dokumentų šablonais, paskelbtais tinklalapyje www.apva.lt.

23. Projekto darbai, kuriems prašoma finansavimo, gali būti pradėti ne anksčiau negu Aplinkos projektų valdymo agentūra (toliau – APVA), atlikusi projekto tinkamumo finansuoti vertinimą, išsiunčia pareiškėjui raštišką išankstinį patvirtinimą, kad projektas atitinka Apraše nustatytus reikalavimus. Iki išankstinio APVA patvirtinimo galima pradėti vykdyti pasirengimo projektui veiklas, bet tik tas, kurios nelaikomos projekto darbais. Išankstinis APVA patvirtinimas dėl projekto tinkamumo finansuoti nereiškia, kad projektui skirtas finansavimas, todėl projekto išlaidos nuo patvirtinimo išsiuntimo datos iki finansavimo skyrimo yra daromos pareiškėjo rizika. Jeigu projekto darbai, kuriems prašoma finansavimo, pradedami įgyvendinti iki išankstinio patvirtinimo išsiuntimo datos, visas projektas tampa netinkamu ir jam finansavimas neskiriamas.

24. Projekto pabaigoje neprivaloma atlikti galutinį išorinį projekto išlaidų ir rezultatų auditą.

25. Projektas turi siekti priemonės įgyvendinimo stebėsenos rodiklių, nustatytų Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priede. Stebėsenos rodiklių matavimo metodika pateikta Aprašo 4 priede.

26. Susiję su finansavimo pagal kitas ES finansuojamas programas atskyrimu reikalavimai:

26.1. Projektas ir projekto veiklos negali būti finansuotos ar finansuojamos, ar, suteikus paramą, teikiamos finansuoti iš kitų programų finansuojamų valstybės biudžeto lėšomis, kitų fondų, kitų finansinių mechanizmų (Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos, Šveicarijos Konfederacijos), jei dėl to projektas ar projekto veiklos galėtų būti finansuotos kelis kartus.

26.2. Projektas ir projekto veiklos negali būti teikiamos finansuoti pagal kitus finansavimo šaltinius, jei dėl to projektas ar projekto veiklos galėtų būti finansuotos kelis kartus.

27. Projekte negali būti numatyti veiksmai, kurie darytų neigiamą poveikį horizontaliųjų sričių įgyvendinimui: darniam vystymuisi, lyčių lygybės ir nediskriminavimo skatinimui. Projektas turi atitikti Aprašo 2 priedo 4 ir 5 punktuose nustatytus reikalavimus.

 

IV. REIKALAVIMAI TINKAMOMS FINANSUOTI PROJEKTO IŠLAIDOMS IR FINANSAVIMO DYDŽIUI

 

28. Tinkamomis finansuoti išlaidomis laikomos išlaidos, atitinkančios Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklių, Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių, 2007–2013 m. nacionalinės regioninės pagalbos teikimo gairių 4.2 skyriaus ir Aprašo nuostatas, padarytos ir apmokėtos nuo tos dienos, kai buvo išsiųstas raštiškas išankstinis APVA patvirtinimas, kad projektas atitinka Apraše nustatytus reikalavimus, iki projekto pabaigos.

29. Reikalavimai tinkamoms finansuoti projekto išlaidoms ir finansavimo dydžiui nurodyti Aprašo 2 priedo 8–9 punktuose.

30. Vienas projektas gali būti skirtas kelioms Apraše numatytoms veikloms įgyvendinti.

31. Preliminari projekto vertė, didžiausia skiriamų finansuoti lėšų suma ir Pareiškėjo nuosavų lėšų suma nurodyta patvirtintame valstybės projektų sąraše.

32. Pareiškėjas, teikiantis paraišką finansavimui gauti pagal Aprašo 1.2–1.4 punktuose nurodytas veiklas, turi prisidėti savo lėšomis. 1.2 ir 1.3 punktuose nurodytoms veikloms pareiškėjo nuosavų lėšų indėlis turi būti 15% nuo tinkamų išlaidų (neįskaitant grynųjų pajamų), o 1.4 punkte nurodytai veiklai – 50% nuo tinkamų išlaidų (neįskaitant grynųjų pajamų). Nuosavų lėšų finansavimo šaltiniai turi būti aiškiai apibrėžti, patikimi, tinkami, pakankami ir realūs paraiškos pateikimo metu. Pakankamai apibrėžtais, patikimais ir tinkamais nuosavų lėšų finansavimo šaltiniais laikomi: banko paskola, pareiškėjo ir (ar) partnerio piniginės lėšos, Europos investicijų banko paskola, garantinis banko raštas ir pan.

33. Netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas, pareiškėjas ir (ar) partneris turi apmokėti savo lėšomis (kurios nėra pareiškėjo nuosavo įnašo dalis).

34. Netinkamos finansuoti projektų išlaidos, be nurodytų Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse išlaidų, yra:

 

Išlaidų kategorija

Pagal išlaidų kategoriją netinkamos finansuoti projekto išlaidos

1. Žemė

žemės pirkimo arba nuomos ir su tuo susijusios išlaidos;

nepriklausomo turto vertintojo ataskaitos apie žemės rinkos vertę parengimo išlaidos;

išlaidos notarui už sandorio įforminimą;

įsigyto žemės sklypo kadastrinių matavimų ir teisinės registracijos išlaidos ir pan.

2. Nekilnojamasis turtas

nekilnojamojo turto (pastatų, kitų statinių ar patalpų ir žemės, ant kurios jie pastatyti) pirkimo, nuomos arba lizingo (finansinės nuomos) ir eksploatavimo išlaidos;

nepriklausomo turto vertintojo ataskaitos apie nekilnojamojo turto rinkos vertę parengimo išlaidos;

išlaidos notarui už sandorio (nekilnojamojo turto) įforminimą;

įsigyto nekilnojamojo turto draudimo, kadastrinių matavimų, teisinės registracijos išlaidos ir pan.

3. Statyba, rekonstravimas, remontas ir kiti darbai

administracinių pastatų rekonstravimo, kapitalinio ir einamojo remonto, griovimo ir kt. darbų išlaidos;

sukurto turto draudimo išlaidos, pastato (statinio) inventorizacijos ir teisinės registracijos išlaidos ir pan.

4. Įranga, įrenginiai ir kt. turtas

įrangos, įrenginių ir kito turto nuomos ir lizingo (finansinės nuomos) išlaidos;

transporto priemonių pirkimo, nuomos, lizingo (finansinės nuomos), eksploatavimo ir susijusios išlaidos;

baldų įsigijimo, nuomos, lizingo (finansinės nuomos) ir susijusios išlaidos;

kompiuterinės įrangos įsigijimo, nuomos, lizingo (finansinės nuomos) ir susijusios išlaidos;

programinės įrangos įsigijimo, nuomos, lizingo (finansinės nuomos) ir susijusios išlaidos;

įsigyto turto draudimo išlaidos ir pan.

5. Projekto administravimas ir vykdymas

darbo santykiais su projekto vykdytoju (partneriu) susijusių projektą administruojančių ir vykdančių asmenų darbo užmokesčio ir darbdavio įsipareigojimų išlaidos;

projektą administruojančių ir vykdančių asmenų komandiruočių išlaidos;

biuro prekių ir paslaugų išlaidos;

patalpų nuomos ir eksploatavimo (komunalinių paslaugų ir pan.) išlaidos;

reprezentacinės išlaidos (pvz., maitinimo išlaidos seminarų, mokymų metu, verslo pietūs ir kt.).

6. Nusidėvėjimas (amortizacija)

projekto veiklų įgyvendinimui būtino ir projekto vykdytojui (partneriui) priklausančio ilgalaikio turto nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos.

 

7. Kitos išlaidos

pridėtinės vertės mokestis (PVM), kurį paramos gavėjas pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus turi galimybę įtraukti į PVM atskaitą, net jeigu paramos gavėjas tokio PVM į atskaitą neįtraukė;

išlaidos tiesiogiai nesusijusios su projekto vykdymu;

už paimtas paskolas mokamos palūkanos;

baudos, finansinės nuobaudos ir bylų nagrinėjimo išlaidos.

 

34.1. Paraiškų rengimo, techninės priežiūros, ekspertizių ir projekto audito išlaidos, neviršijančios 5% bendros projekto vertės, yra tinkamos finansuoti. Jeigu dokumentacijos parengimo kaštai viršija 5% bendros projekto vertės – trūkstamas išlaidas turi padengti pareiškėjas.

35. Pagal Aprašo 1.1 punkte nurodytą veiklą netinkamos finansuoti projektų išlaidos yra:

35.1. privažiavimo kelių remontas;

35.2. įrangos, kuri neprivaloma pagal 2000 m. spalio 18 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 96-3051) nuostatas, uždarytų sąvartynų priežiūrai įsigijimas.

36. Aprašo 1.1 ir 1.4 punktuose nurodytų veiklų įgyvendinimas turi atitikti 2000 m. spalio 18 d. aplinkos ministro įsakymo Nr. 444 „Dėl Atliekų sąvartynų įrengimo, eksploatavimo, uždarymo ir priežiūros po uždarymo taisyklių patvirtinimo“ su galiojančiais pakeitimais nuostatas.

37. Reikalavimai Aprašo 1.2 punkte nurodytos veiklos projektų įgyvendinimui yra šie:

37.1. turi būti numatyta, kad aikštelė bus aptverta tvora, išasfaltuota ar padengta kita skysčiams nelaidžia danga, įrengtas privažiavimas prie aikštelės ir nukreipiamieji ženklai važiuojant link jos; aikštelėje bus įrengta personalo patalpa, paskelbta atliekų priėmimo tvarka, bus paskirtas atsakingas asmuo (asmenys), vizualiai tikrinantis atliekas, vykdantis jų apskaitą ir prižiūrintis aikštelę. Aikštelėje turi būti numatyta atskira, uždara ir rakinama vieta/patalpa gyventojų atvežtoms buityje susidarančioms pavojingoms atliekoms;

37.2. aikštelėje turi būti numatyta galimybė priimti ir saugoti šias komunalines atliekas: baldus, statybos ir griovimo atliekas, elektros ir elektroninės įrangos atliekas, naudotas padangas, buityje susidarančias pavojingas atliekas, antrines žaliavas, biologiškai skaidžias atliekas.

38. Aprašo 1.3 punkte nurodytų veiklų įgyvendinimas turi atitikti 2007 m. sausio 25 d. aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-57 „Dėl biologiškai skaidžių atliekų kompostavimo aplinkosauginių reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 23-902) nuostatas.

39. Sudarant projekto biudžetą, rekomenduojame vadovautis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengtomis rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo finansavimo reikalavimams, kurias galima rasti interneto tinklalapyje www.esparama.lt.

40. Projektui, kurio vertė viršija 3,453 mln. Lt, reikiamo finansavimo suma turi būti nustatyta, atsižvelgiant į Reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnio reikalavimus. Jeigu iš projekto numatoma gauti pajamų, jos turi būti įvertintos iš anksto pagal Reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnio 2 dalies nuostatas, išskyrus tuos atvejus, kai bus gaunama pajamų, bet jų neįmanoma nustatyti iš anksto. Numatoma gauti grynųjų pajamų suma mažinamas projektui skiriamas finansavimas. Grynosios pajamos turi būti skaičiuojamos vadovaujantis Europos Komisijos parengtomis „Metodinėmis rekomendacijomis dėl Tarybos reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnio: pajamas duodantys projektai“ (angl. Guidance note on Art. 55, Council Regulation (EC) 1083/2006: Revenue Generating Projects), „Ekonominės naudos analizės atlikimo metodinėmis gairėmis“ (Guidance On The Methodology For Carrying Out Cost-Benefit Analysis, Working Document No. 4), „Paraiškos formos B dalies pavyzdinio priedo pajamas duodantiems projektams pildymo vadovu“, Investicinių projektų kaštų naudos analizės gairėmis (angl. Guide to Cost-Benefit Analysis of Investment Projects) didelės apimties (kurių vertė daugiau kaip 172,65 mln. Lt) projektų atveju. Šie dokumentai pateikti interneto svetainėje www.esparama.lt. Jei pajamos neįvertintos iš anksto, jos turi būti grąžintos į valstybės biudžetą per 5 metus po projekto pabaigos (taikoma Aprašo 1.1–1.3 punktuose nurodytoms veikloms).

41. Projektui paramos dydis turi būti nustatytas pagal patvirtintos individualios valstybės pagalbos schemos reikalavimus (taikoma Aprašo 1.4 punkte nurodytai veiklai).

42. Projekto darbai gali būti pradėti įgyvendinti ne anksčiau kaip nuo tos dienos, kai buvo išsiųstas raštiškas išankstinis APVA patvirtinimas, kad projektas atitinka Apraše nustatytus reikalavimus. Iki išankstinio APVA patvirtinimo galima pradėti vykdyti pasirengimo projektui veiklas, bet tik tas, kurios nelaikomos projekto darbais. Išankstinis APVA patvirtinimas dėl projekto tinkamumo finansuoti nereiškia, kad projektui skirtas finansavimas, todėl projekto išlaidos nuo patvirtinimo išsiuntimo datos iki finansavimo skyrimo yra daromos pareiškėjo rizika. Jeigu projekto darbai, kuriems prašoma finansavimo, pradedami įgyvendinti iki išankstinio patvirtinimo išsiuntimo datos, visas projektas tampa netinkamu ir jam finansavimas neskiriamas (taikoma Aprašo 1.4 punkte nurodytai veiklai).

 

V. PARAIŠKŲ PRIĖMIMAS

 

43. Paraiškas projektų finansavimui gauti kartu su reikalaujamais priedais iš pareiškėjų priima ir registruoja Agentūra Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

44. Agentūra ne vėliau kaip prieš 2 mėnesius iki valstybės projektų sąraše nurodytos galutinės paraiškos pateikimo Agentūrai dienos projektų sąraše nurodytų projektų pareiškėjams išsiunčia pasiūlymą pateikti paraišką.

45. Pareiškėjas pildo standartinę paraiškos formą. Paraišką sudaro bendroji (A) ir specialioji (B) dalys (toliau – Paraiška), kartu pridedami papildomi dokumentai, išvardinti Aprašo 3 priede. Pildymui parengtą Paraiškos bendrosios (A) dalies elektroninę formą (Excel formatu) ir Paraiškos pildymo instrukciją pareiškėjas gali rasti ES struktūrinės paramos interneto tinklalapyje www.esparama.lt. Paraiškos specialiosios (B) dalies forma yra sudėtinė Aprašo dalis.

46. Paraiškos forma turi būti pildoma vadovaujantis Paraiškos bendrosios (A) dalies pildymo instrukcija, patvirtinta finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių įgyvendinimo“ (Žin., 2008, Nr. 23-861), Paraiškos specialiosios (B) dalies pildymo instrukcija (Aprašo 3 priedas), kurioje išsamiau pagrindžiamas projektas, pateikiama svarbi informacija teikiamam projektui.

47. Kartu su Paraiška pareiškėjas ir (ar) partneriai turi pateikti iš anksto nustatytą ir Paraiškos prieduose nurodytą informaciją ir dokumentus, įrodančius, kad projektas yra tinkamas finansuoti, ir kuriais remiantis vertinimą, atranką atliekančios ir sprendimą dėl projekto finansavimo skyrimo priimančios institucijos gali priimti tinkamą sprendimą dėl projekto finansavimo skyrimo.

48. Pareiškėjas projektui gali pateikti tik vieną Paraišką. Paraiška ir jos priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kompiuteriu, išspausdinti ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai įrišti arba susegti. Ranka užpildytos paraiškos nenagrinėjamos ir neregistruojamos. Visi Paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai turi būti sunumeruoti eilės tvarka.

49. Pareiškėjas privalo pateikti vieną originalų Paraiškos egzempliorių (Paraiškos bendrąją (A), specialiąją (B) dalis ir priedus), kurio pirmojo lapo dešiniajame viršutiniame kampe aiškiai nurodoma „ORIGINALAS“, 1 kopiją – ant kurios pirmojo lapo dešiniajame kampe nurodoma „KOPIJA“, ir Paraiškos versiją kompiuterinėje laikmenoje (ant laikmenos turi būti aiškiai nurodytas projekto pavadinimas). Pateikiamos Paraiškos, jos priedų originalas ir kopija turi būti įsegti į atskirus segtuvus.

50. Kiekvienas Paraiškos lapas turi būti patvirtintas Paraišką teikiančios institucijos vadovo arba įgalioto atstovo parašu. Paraiškos originalo, kopijos ir elektroninės Paraiškos versijos turinys turi būti identiškas, taip pareiškėjas prisiima atsakomybę, kad Paraiškos kopijos duomenys atitinka originalą. Nustačius, kad kopijos ir elektroninės Paraiškos versijos turinys neatitinka originalo, vadovaujamasi Paraiškos originalo spausdintame egzemplioriuje pateikta informacija.

51. Paraiškos iki nustatyto termino gali būti išsiųstos paštu arba įteiktos asmeniškai Agentūrai adresu: A. Juozapavičiaus g. 9-610, LT-09311 Vilnius. Kitais būdais išsiųstos arba kitais adresais įteiktos, arba po valstybės projektų sąraše nustatytos datos pateiktos Paraiškos atmetamos. Po valstybės projektų sąraše nustatytos datos pateiktos Paraiškos grąžinamos jas pateikusiems asmenims išsiunčiant paštu arba grąžinant tiesiogiai Paraiškas pateikusiems asmenims, jei Paraiška teikta asmeniškai.

52. Siunčiant Paraišką paštu, išsiuntimo vietos pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė už patvirtintame valstybės projektų sąraše nustatytą datą. Ant voko turi būti nurodytas pareiškėjo pavadinimas, pareiškėjo adresas, priemonė, pagal kurią teikiama Paraiška. Kitoje voko pusėje nurodomas pareiškėjo asmens ryšiams vardas ir pavardė, telefono ir fakso numeriai.

53. Pateikusiam Paraišką pareiškėjui ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Paraiškos gavimo dienos Agentūra išsiunčia paraiškos registravimo patvirtinimo pranešimą (raštu, faksu arba elektroniniu paštu) arba, jei paraiška pateikta po nustatyto galutinio Paraiškų pateikimo termino, informuoja apie Paraiškos grąžinimą, kuriame nurodomas SFMIS Paraiškai suteiktas unikalus kodas.

54. Agentūra informaciją apie pateiktus valstybės projektus ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo Paraiškų pateikimo termino pabaigos (paskutinės dienos) paskelbia interneto tinklalapiuose www.esparama.lt ir www.apva.lt, nurodydama pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, trumpą projekto aprašymą, Paraiškos unikalų kodą ir prašomą lėšų sumą.

55. Pareiškėjai raštu ir žodžiu gali teikti Agentūrai klausimus dėl valstybės projektų rengimo, Paraiškos pildymo ir kt. Agentūra privalo informuoti pareiškėjus šiais klausimais nuo pranešimo pareiškėjui, kad jo projektas įtrauktas į valstybės projektų sąrašą, dienos iki paskutinės Paraiškų pateikimo Agentūrai dienos. Į raštu pateiktus klausimus Agentūra atsako ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo klausimo užregistravimo Agentūroje dienos. Informaciją apie aktualius ir dažniausiai užduodamus klausimus Agentūra skelbia interneto tinklalapiuose www.esparama.lt ir www.apva.lt.

56. Pareiškėjai, rengdami Paraiškas dėl informacijos apie projekto idėją, tikslus, rezultatus, jų atitiktį nacionaliniams strateginio planavimo dokumentams, gali kreiptis į Aplinkos ministeriją. Į raštu pateiktus klausimus Aplinkos ministerija atsako ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo klausimo užregistravimo Aplinkos ministerijoje dienos.

57. Visa pareiškėjui žinotina informacija skelbiama interneto tinklalapiuose www.esparama.lt ir www.apva.lt, kuri yra gairės pareiškėjams iki pasiūlymo teikti Paraiškas išsiuntimo valstybės projektų pareiškėjams dienos.

 

VI. PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR ATRANKA

 

58. Paraiškų vertinimas ir atranka atliekama Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

59. Paraiškų vertinimą sudaro:

59.1. administracinės atitikties vertinimas;

59.2. projekto tinkamumo finansuoti vertinimas.

60. Už pateiktų Paraiškų administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimą yra atsakinga Agentūra.

61. Projektų Paraiškų administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimui naudojamas Agentūros parengtas ir patvirtintas Paraiškų vertinimo tvarkos aprašas, administracinės atitikties ir projektų tinkamumo finansuoti vertinimo lentelės (Aprašo 1 ir 2 priedai).

62. Jeigu dėl Paraiškoje pateiktos neišsamios ar netikslios informacijos Agentūra negali tinkamai įvertinti projekto, ji turi raštu paprašyti pareiškėjo per nustatytą laiką pateikti papildomus duomenis ir dokumentus, papildyti ar patikslinti Paraiškos informaciją. Agentūra gali kreiptis į atitinkamas institucijas, kad jos pateiktų papildomą informaciją apie pareiškėją ir Paraišką, ir, vertindama pareiškėjo pateiktus duomenis ir informaciją, naudotis kitais išoriniais oficialiais informacijos šaltiniais.

63. Kiekvieno vertinimo etapo metu Agentūra gali kviesti pareiškėjus pokalbiui; prireikus įsitikinti, ar Paraiškoje pateikta informacija pagrįsta – apsilankyti planuojamoje projekto įgyvendinimo vietoje. Pokalbyje su pareiškėju turi dalyvauti ne mažiau kaip 2 Agentūros atstovai; pokalbis turi būti protokoluojamas ir (arba), apie tai įspėjus pokalbio dalyvius, gali būti įrašomas.

64. Vertinimo metu nustačius, kad pareiškėjas Paraiškoje pateikė klaidinančią informaciją arba pareiškėjas ar su Paraiška susiję asmenys siekia gauti konfidencialią informaciją arba neteisėtai daryti įtaką vertinimo rezultatams ar vertintojams, vertinimą atliekanti institucija atmeta Paraišką.

65. Paraiškos administracinės atitikties vertinimui Agentūra naudoja Paraiškų vertinimo tvarkos aprašą ir administracinės atitikties vertinimo lentelę (Aprašo 1 priedas). Administracinės atitikties vertinimo metu nustatoma, ar su Paraiška pateikti visi Paraiškos formoje nurodyti dokumentai ir informacija.

66. Jeigu vertindama Paraišką Agentūra nustato, kad tenkinami ne visi administracinės atitikties vertinimo reikalavimai, pareiškėjui siunčiamas raštas, kuriame prašoma pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją, ir nustatomas terminas, per kurį pareiškėjas privalo pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją. Šis terminas neturi būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos ir ilgesnis kaip 15 darbo dienų, jeigu Agentūra ir pareiškėjas bendru sutarimu nenusprendžia kitaip. Raštas laikomas įteiktu praėjus 2 darbo dienoms po jo išsiuntimo registruotu laišku.

67. Jeigu pareiškėjas per nustatytąjį terminą prašomų dokumentų ir (ar) informacijos nepateikia arba pateikia ne visus prašomus dokumentus ir (ar) informaciją, tačiau tai netrukdo vertinti Paraišką kitame vertinimo etape ir pareiškėjas raštu informavo, kad per protingą terminą pateiks trūkstamą informaciją:

67.1. Agentūra turi teisę priimti sprendimą atmesti Paraišką;

67.2. Agentūra turi teisę perduoti Paraišką į tinkamumo finansuoti vertinimo etapą su sąlyga, kad trūkstami dokumentai ir (ar) informacija bus pateikta ne vėliau kaip iki tinkamumo finansuoti vertinimo etapo pabaigos.

68. Priėmusi sprendimą atmesti Paraišką dėl administracinės atitikties vertinimo reikalavimų neatitikimo, Agentūra per 10 darbo dienų parengia ir išsiunčia pareiškėjui informacinį raštą apie Paraiškos atmetimą, kuriame nurodo Paraiškos atmetimo priežastis.

69. Nustačius, kad paraiška atitinka visus administracinės atitikties vertinimo reikalavimus, ji teikiama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo etapui. Jeigu paraiška atitinka ne visus administracinės atitikties vertinimo reikalavimus, tačiau tai netrukdo pereiti į kitą vertinimo etapą, Agentūra gali priimti sprendimą perduoti tokią paraišką projekto tinkamumo finansuoti vertinimo etapui, galutinai nepabaigusi administracinės atitikties vertinimo. Pagrįstais atvejais įgyvendinančioji institucija gali baigti administracinės atitikties vertinimą su išlyga, kad reikiamas dokumentas ar informacija bus pateikti iki projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo dienos arba kito projekto finansavimo ir administravimo sutartyje konkrečiu atveju Agentūros nustatyto termino. Pareiškėjui nepateikus reikiamo dokumento ar informacijos iki nustatyto termino, projekto finansavimo ir administravimo sutartis nepasirašoma arba sudaryta projekto finansavimo ir administravimo sutartis nutraukiama. Visais atvejais turi būti užtikrinamas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 60 punkto principų laikymasis.

70. Jeigu per projekto tinkamumo finansuoti vertinimo etapą paaiškėja, kad trūksta su administracinės atitikties vertinimo reikalavimais susijusios informacijos ar dokumentų, jie yra netinkamos kokybės ar neišsamūs, Agentūra paprašo pareiškėją pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją vadovaujantis administracinės atitikties vertinimo reikalavimais.

71. Agentūra informaciją apie administracinės atitikties vertinimo etapą praėjusias Paraiškas skelbia interneto tinklalapiuose www.esparama.lt ir www.apva.lt, nurodydama pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, Paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą, taip pat nurodomas bendras registruotų Paraiškų ir Paraiškų, praėjusių administracinės atitikties vertinimą, skaičius.

72. Projekto tinkamumo finansuoti vertinimui Agentūra naudoja Paraiškų vertinimo tvarkos aprašą ir projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelę (Aprašo 2 priedas). Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu Agentūra nustato, ar projektas tinkamas finansuoti pagal Aprašo reikalavimus. Šio vertinimo metu nustatoma projekto atitiktis bendriesiems ir specialiesiems (atitikties) atrankos kriterijams, didžiausia leistina projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma ir didžiausias leistinas skirti projektui lėšų kiekis.

73. Projekto, kurio vertė didesnė negu 3,453 mln. Lt, tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustatoma didžiausia projekto tinkamų finansuoti išlaidų suma, didžiausia Europos Komisijai tinkamų deklaruoti išlaidų suma ir didžiausias leistinas skirti lėšų kiekis. Agentūra pagal Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnį turi patikrinti, ar pareiškėjas, vadovaudamasis 43 punkto reikalavimais, tinkamai apskaičiavo projekto pajamas (taikoma Aprašo 1.1–1.3 punktuose nurodytoms veikloms).

74. Jeigu Agentūra projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustato projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą ir didžiausią leistiną skirti lėšų kiekį, mažesnį už Paraiškoje pateiktą projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą, ir prašomą projektui skirti lėšų dydį, Agentūra turi raštu apie tai informuoti pareiškėją ir raštu suderinti su pareiškėju, ar jis sutinka įgyvendinti projektą, gavęs nustatyto dydžio skiriamų lėšų sumą. Jeigu pareiškėjas sutinka, prie paraiškos turi būti pridėtas regioninio atliekų tvarkymo centro (taikoma Aprašo 1.1–1.3 punktuose nurodytoms veikloms) arba UAB „Toksika“ (taikoma Aprašo 1.4 punkte nurodytai veiklai) valdybos sprendimas. Jeigu pareiškėjas nesutinka su tinkamų finansuoti išlaidų dydžiu, Paraiška atmetama.

75. Jeigu Agentūra projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu nustato projekto tinkamų finansuoti išlaidų sumą didesnę už valstybės projektų sąraše nurodytą preliminarią tinkamų finansuoti išlaidų sumą, Agentūra turi raštu apie tai informuoti pareiškėją ir raštu suderinti su pareiškėju, ar jis sutinka įgyvendinti projektą prisidėdamas savo lėšomis. Jeigu pareiškėjas sutinka, prie paraiškos turi būti pridėtas regioninio atliekų tvarkymo centro (taikoma Aprašo 1.1–1.3 punktuose nurodytoms veikloms) arba UAB „Toksika“ (taikoma Aprašo 1.4 punkte nurodytai veiklai) valdybos sprendimas. Jeigu pareiškėjas nesutinka, Paraiška atmetama.

76. Tinkamų finansuoti išlaidų dalis, kurios nepadengia projekto finansavimas, turi būti finansuojama projekto vykdytojo ir (ar) partnerio(-ių) lėšomis. Šios lėšos kartu su projektui skirtomis Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto asignavimų valdytojų programų, kuriose numatytos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos veiksmų programų prioritetų įgyvendinimo priemonėms finansuoti, laikomos nacionalinėmis projekto lėšomis.

77. Jeigu vertinant Paraišką nustatoma, kad pateikti ne visi reikiami dokumentai ir (ar) informacija projekto tinkamumo finansuoti vertinimui, Agentūra pareiškėjui siunčia raštą, kuriame prašoma pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją, ir nustatomas terminas, per kurį pareiškėjas privalo pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) informaciją. Šis terminas neturi būti trumpesnis kaip 5 darbo dienos ir ilgesnis kaip 15 darbo dienų, jeigu Agentūra ir pareiškėjas bendru sutarimu nenusprendžia kitaip.

78. Valstybės projektų tinkamumo finansuoti vertinimą Agentūra organizuoja kaip derybas su pareiškėju, t. y. Agentūrai pateikus pastabas dėl Paraiškos atitikties bendriesiems ir specialiesiems atitikties kriterijams, pareiškėjas gali Paraišką patikslinti.

79. Jeigu pareiškėjas per nustatytąjį terminą prašomų dokumentų ir (ar) informacijos nepateikia arba pateikia ne visus prašomus dokumentus ir (ar) informaciją, arba projektas neatitinka bent vieno projekto tinkamumui finansuoti keliamo reikalavimo, Agentūra turi teisę priimti sprendimą atmesti Paraišką. Pagrįstais atvejais Agentūra gali priimti sprendimą dėl projekto tinkamumo finansuoti su išlyga, kad konkretūs veiksmai bus atlikti arba reikiamas dokumentas ar informacija pateikti iki projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo dienos arba kito projekto finansavimo ir administravimo sutartyje konkrečiu atveju Agentūros nustatyto termino. Pareiškėjui nepateikus reikiamo dokumento ar informacijos iki nustatyto termino, projekto finansavimo ir administravimo sutartis nepasirašoma arba sudaryta projekto finansavimo ir administravimo sutartis nutraukiama. Priimdama šiuos sprendimus, Agentūra turi užtikrinti Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 60 punkto principų laikymąsi.

80. Prieš priimdama sprendimą atmesti Paraišką, Agentūra turi išnagrinėti nustatytus neatitikimus, papildomos informacijos, duomenų ir dokumentų nepateikimo aplinkybes ir įsitikinti, kad atmetimas yra pagrįstas ir Paraiškos vertinimą atlikę vertintojai nepažeidė nustatytų darbo procedūrų. Apie priimtą sprendimą atmesti Paraišką Agentūra informuoja pareiškėją per 10 darbo dienų nuo sprendimo atmesti Paraišką priėmimo dienos – išsiunčia jam raštą, kuriame nurodo paraiškos atmetimo priežastis.

81. Įvertinę projekto tinkamumą skirti projekto finansavimą, vertintojai parengia tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitą, kurioje pateikia išvadą, ar projektas yra tinkamas gauti projekto finansavimą ir kokio maksimalaus dydžio projekto finansavimas gali būti suteiktas, taip pat ar pareiškėjas sutinka įgyvendinti projektą su Agentūros nustatytu projekto finansavimo lėšomis.

82. Agentūra informaciją apie tinkamumo skirti projektui finansavimą vertinimo etapą praėjusias Paraiškas skelbia interneto tinklalapiuose www.esparama.lt ir www.apva.lt, nurodydama pareiškėjo pavadinimą, projekto pavadinimą, Paraiškos kodą ir prašomą paramos sumą, bendrą registruotų Paraiškų ir Paraiškų, praėjusių tinkamumo skirti projektui finansavimą vertinimą, skaičių.

 

VII. PROJEKTŲ TINKAMUMO FINANSUOTI EUROPOS INVESTICIJŲ BANKO PASKOLOS LĖŠOMIS VERTINIMAS

 

83. Agentūra atlieka projekto tinkamumo finansuoti Europos investicijų banko paskolos lėšomis vertinimą – nustato, ar projektas atitinka Europos investicijų banko nustatytas išlaidų tinkamumo sąlygas.

84. Agentūros vertintojai vertinimą atlieka vadovaudamiesi Agentūros patvirtintu Europos investicijų banko išlaidų tinkamumo vertinimo ir priežiūros tvarkos aprašu.

85. Vertinimo metu pildomas Finansų ministerijos patvirtintas projekto tinkamumo finansuoti Europos investicijų banko lėšomis patikros lapas. Jeigu nustatoma, kad projektas atitinka projekto tinkamumo finansuoti Europos investicijų banko lėšomis patikros lape nurodytas išlaidų tinkamumo sąlygas, Agentūra įvertina, ar projektas atitinka Europos investicijų banko nustatytus aplinkosauginius reikalavimus, užpildo Finansų ministerijos patvirtintą projektų atitikties aplinkosauginiams reikalavimams patikros lapą. Jeigu reikia, tikrindama projektą, Agentūra paprašo pareiškėjo ir (arba) partnerio pateikti papildomą informaciją ar dokumentus ir nustato informacijos ar dokumentų pateikimo terminą.

86. Agentūra informaciją ir dokumentus, kuriuos reikia pateikti Europos investicijų bankui, teikia Finansų ministerijai.

87. Agentūra atlieka projektų, kurie finansuojami Europos investicijų banko lėšomis, tinkamumo finansuoti priežiūrą visą jų įgyvendinimo laikotarpį.

 

VIII. SPRENDIMO DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PRIĖMIMAS

 

88. Sprendimas dėl projekto tinkamumo finansuoti priimamas Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

89. Sprendimą dėl projekto tinkamumo finansuoti iš ES fondų priima Agentūra, jį įformindama projekto tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitoje. Atsižvelgdama į šio sprendimo, projektų atrankos rezultatus ir patvirtintą valstybės projektų sąrašą, Aplinkos ministerija priima sprendimą dėl projekto finansavimo.

90. Sprendimą dėl projekto finansavimo Aplinkos ministerija priima per 10 d. d. nuo Agentūros pateiktos projekto tinkamumo finansuoti vertinimo ataskaitos gavimo dienos. Jeigu pareiškėjas Paskolų iš valstybės vardu pasiskolintų lėšų bei valstybės garantijų teikimo ir suteiktų paskolų grąžinimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 4 d. nutarimu Nr. 667 (Žin., 2001, Nr. 49-1713; 2005, Nr. 105-3882), nustatyta tvarka Finansų ministerijai yra pateikęs prašymą gauti perskolinamą Europos investicijų banko paskolą pareiškėjo nuosavų lėšų daliai finansuoti, sprendimas turi būti priimamas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl perskolinamos paskolos suteikimo įsigaliojimo dienos. Sprendimas dėl projekto finansavimo tvirtinamas aplinkos ministro įsakymu.

91. Sprendimas dėl projekto finansavimo turi būti pripažintas netekusiu galios ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo raštu gautos iš Agentūros informacijos apie nepasirašymą arba pareiškėjo atsisakymą pasirašyti projekto finansavimo ir administravimo sutartį gavimo dienos, jeigu pareiškėjas per nustatytąjį terminą atsisako pasirašyti projekto finansavimo ir administravimo sutartį.

92. Aplinkos ministerija interneto tinklalapyje www.esparama.lt skelbia informaciją apie priimtus sprendimus ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo šių sprendimų priėmimo dienos, papildydama Aprašo 57 punkte nustatytą informaciją.

 

IX. PROJEKTO FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO SUTARTIES SUDARYMAS

 

93. Projekto finansavimo ir administravimo sutartis sudaroma Projektų finansavimo ir administravimo taisyklėse nustatyta tvarka.

94. Su pareiškėju, kurio projektą nuspręsta bendrai finansuoti iš ES fondų lėšų, Agentūra sudaro projektų finansavimo ir administravimo sutartį. Projekto finansavimo ir administravimo sutartis sudaroma tik su Paraišką pateikusiu pareiškėju.

95. Projekto finansavimo ir administravimo sutartis susideda iš bendrųjų ir specialiųjų sutarties sąlygų ir nustatytos formos sutarties priedų, patvirtintų finansų ministro 2008 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 1K-066 „Dėl projektų administravimo ir finansavimo taisyklių įgyvendinimo“.

96. Gavusi Aplinkos ministerijos sprendimą finansuoti projektą, Agentūra parengia ir išsiunčia pareiškėjui sutarties projektą, kuriame nurodo pasiūlymo pasirašyti sutartį galiojimo terminą. Pasiūlymo pasirašyti sutartį galiojimo terminas turi būti ne trumpesnis kaip 15 darbo dienų. Pasiūlymas pasirašyti sutartį laikomas įteiktu praėjus 2 darbo dienoms po jo išsiuntimo registruotu laišku.

97. Pareiškėjui per rašte nustatytą pasiūlymo galiojimo terminą nepasirašius sutarties, pasiūlymas pasirašyti sutartį netenka galios ir projektas nefinansuojamas.

98. Jeigu pareiškėjas per nustatytąjį terminą sutarties nepasirašo, Agentūra per 5 darbo dienas nuo tokių aplinkybių išaiškėjimo dienos apie tai informuoja Aplinkos ministeriją.

99. Sutartį pasirašo Agentūra ir pareiškėjo įgalioti asmenys. Su pareiškėju sudarius sutartį, pareiškėjas tampa projekto vykdytoju.

100. Projekto finansavimo ir administravimo sutartis sudaroma 2 egzemplioriais, kurie turi vienodą teisinę galią. Vienas projekto finansavimo sutarties egzempliorius saugomas Agentūroje, kitas – įteikiamas projekto vykdytojui.

101. Agentūra ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo dienos informaciją apie pasirašytą projekto finansavimo ir administravimo sutartį paskelbia interneto tinklalapiuose www.esparama.lt ir www.apva.lt, nurodo projekto vykdytojo pavadinimą, projekto pavadinimą, projekto kodą, bendrą projekto vertę ir projektui skirtą lėšų sumą ir pateikia trumpą projekto aprašymą.

 

X. PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMO NUOSTATOS

 

102. Projekto išlaidos apmokamos, projekto finansavimo ir administravimo sutarčių priežiūra atliekama Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse, projekto administravimo ir finansavimo sutartyse nustatyta tvarka.

103. Projekto išlaidos gali būti apmokamos dviem būdais: išlaidų kompensavimo ir (ar) sąskaitų apmokėjimo.

104. Kiekvienam projektui taikytinas išlaidų apmokėjimo būdas nustatomas projekto finansavimo ir administravimo sutartyje. Viename projekte gali būti derinami abu projekto išlaidų apmokėjimo būdai.

105. Pagal Aprašą pateiktų projektų įgyvendinimui finansuoti Projektų vykdytojams gali būti numatytas ne didesnis kaip 30 proc. avansas (skaičiuojamas nuo projekto tinkamų išlaidų vertės).

106. Pasirašius projekto finansavimo ir administravimo sutartį, Aplinkos ministerija, atsižvelgdama į Agentūros išvadas dėl projekto biudžete nustatytų tinkamų išlaidų sumažėjimo įvykdžius viešuosius pirkimus, turi teisę priimti sprendimą dėl finansavimo sumažinimo.

107. Projekto vykdytojas nuo sutarties įsigaliojimo ir 5 metus po projekto pabaigos be Agentūros raštiško sutikimo negali keisti veiklos, kuriai skiriamos projekto finansavimo lėšos, pobūdžio ar įgyvendinimo sąlygų ir nenutraukti šios veiklos, nedalyvauti reorganizavime ir nesireorganizuoti, jeigu tai galėtų pažeisti reglamento (EB) Nr. 1083/2006 57 straipsnio nuostatas. Apie svarbias priežastis, kliudančias vykdyti veiklą ir galinčias sąlygoti reglamento (EB) Nr. 1083/2006 57 straipsnio nuostatų pažeidimą, projekto vykdytojas, joms paaiškėjus, turi nedelsdamas pranešti Agentūrai.

108. Projekto vykdytojas turi laikytis 2007–2013 m. nacionalinės regioninės pagalbos teikimo gairių 40 punkto nuostatų (taikoma Aprašo 1.4 punkte nurodytai veiklai).

 

XI. NETINKAMAI ĮGYVENDINAMI PROJEKTAI

 

109. Jeigu, įgyvendindamas projektą, jo vykdytojas nesilaiko projekto finansavimo ir administravimo sutarties sąlygų, Agentūra turi vienašaliu sprendimu nutraukti projekto finansavimo ir administravimo sutartį ir (ar) pareikalauti grąžinti sumokėtas lėšas ar jų dalį.

110. Jeigu įtariama, kad projekto vykdytojas, įgyvendindamas projektą, nesilaikydamas projekto finansavimo ir administravimo sutarties sąlygų, taip pat pažeidė Lietuvos Respublikos ir (ar) ES teisės aktus ir dėl to atsirado ar galėjo atsirasti Lietuvos Respublikos valstybės ir (ar) ES biudžeto nuostolių patyrus nepagrįstų išlaidų, Projektų finansavimo ir administravimo taisyklių nustatyta tvarka atliekamas įtariamo pažeidimo tyrimas ir nustatomas arba nenustatomas pažeidimas.

 

XII. PROJEKTŲ VIEŠINIMAS

 

111. Projekto vykdytojas privalo vykdyti informavimo apie projektą veiksmus, kurie turi būti tiesiogiai proporcingi projekto veiklai, t. y.:

111.1. užbaigus projektą, parengti ir pastatyti aiškinamąjį stendą;

111.2. parengti ir pastatyti informacinį stendą prieš statybos darbų pradžią;

111.3. paskelbti (savo interneto tinklalapyje, informavimo apie projektą priemonėse, vykdant projekto veiklą ar kitu būdu), kad įgyvendinamas projektas, finansuojamas pagal Sanglaudos skatinimo veiksmų programą Sanglaudos fondo ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis;

111.4. užtikrinti, kad projekto dalyviams (projektą vykdantiems asmenims, projekto tikslinėms grupėms, projekto rezultatus naudojantiems asmenims) būtų pranešta apie projekto finansavimą Sanglaudos fondo ir (ar) Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

112. Visose projekto vykdytojo įgyvendinamose informavimo apie projektą priemonėse turi būti naudojamas ES 2007–2013 metų struktūrinės paramos ženklo pavyzdys, patvirtintas 2007 m. gruodžio 12 d. finansų ministro įsakymu Nr. 1K-366 (Žin., 2007, Nr. 134-5434; 2008, Nr. 53-1982).

113. Projekto vykdytojas privalo prisiimti atsakomybę už informavimo ir viešumo priemonių turinį ir užtikrinti jų kokybę.

114. Išlaidos, projekto vykdytojo padarytos įgyvendinant informavimo ir viešumo priemones, gali būti priskiriamos prie tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projekto vykdytojui netinkamai viešinus informaciją, tokios išlaidos priskiriamos prie netinkamų finansuoti projekto išlaidų.

 

XIII. SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

115. Pareiškėjai ir projektų vykdytojai turi teisę apskųsti Agentūros, Aplinkos ministerijos, vadovaujančiosios ir tvirtinančiosios institucijų veiksmus arba neveikimą, susijusius su Paraiškos vertinimu, atranka, sprendimo dėl finansavimo arba nefinansavimo priėmimu ir projekto įgyvendinimu, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945; 2006, Nr. 77-2975) ir Projektų administravimo ir finansavimo taisyklėse nustatyta tvarka.

116. Agentūros veiksmus arba neveikimą, susijusius su projekto atitikties specialiesiems (atitikties) atrankos kriterijams ir Apraše nustatytiems reikalavimams, detalizuojantiems bendruosius atrankos kriterijus, vertinimu, pareiškėjas gali apskųsti Aplinkos ministerijai raštu per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius Agentūros veiksmus arba neveikimą.

117. Aplinkos ministerija, gavusi pareiškėjo skundą, nagrinėja jį Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka.

118. Jeigu Aplinkos ministerija nusprendžia, kad Agentūros veiksmai buvo teisėti ir pagrįsti, apie tai informuoja pareiškėją.

119. Jeigu Aplinkos ministerija nusprendžia, kad yra pagrindo manyti, jog Agentūros veiksmai yra nepagrįsti, ji gali raštu įpareigoti Agentūrą pakartoti vertinimo procedūrą arba atlikti kitus veiksmus. Tokiu atveju Aplinkos ministerija nustato ne trumpesnį kaip 10 darbo dienų terminą, per kurį vertinimo procedūra turi būti pakartota arba atlikti kiti veiksmai, ir apie priimtą sprendimą informuoja pareiškėją.

120. Pareiškėjas ir projekto vykdytojas turi teisę apskųsti vadovaujančiajai institucijai Agentūros veiksmus ar neveikimą, susijusius su projekto atitikties bendriesiems atrankos kriterijams (išskyrus juos detalizuojančius reikalavimus, nustatytus Apraše) vertinimu, taip pat kitais atvejais, nenumatytais Aprašo 114 punkte, per 10 darbo dienų nuo tos dienos, kurią jis sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokius Agentūros veiksmus ar neveikimą.

121. Vadovaujančioji institucija, gavusi pareiškėjo arba projekto vykdytojo skundą, nagrinėja jį Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka. Nusprendusi, kad skundas nepagrįstas, vadovaujančioji institucija apie tai informuoja pareiškėją ar projekto vykdytoją. Jeigu vadovaujančioji institucija nusprendžia, kad skundas pagrįstas, ji raštu įpareigoja Agentūrą imtis atitinkamų veiksmų, nustato veiksmų atlikimo terminus ir informuoja apie tai pareiškėją ar projekto vykdytoją.

122. Pareiškėjas ar projekto vykdytojas, nesutikdamas su Agentūros, Aplinkos ministerijos ar vadovaujančiosios institucijos sprendimais ar veiksmais, gali kreiptis į teismą Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

 

XIV. PROJEKTŲ UŽBAIGIMAS

 

123. Projekto finansavimas laikomas baigtu, kai Agentūra patvirtina galutinę projekto įgyvendinimo ataskaitą arba apmokamas galutinis mokėjimo prašymas, atsižvelgiant į tai, kuris veiksmas atliekamas vėliau.

124. Įgyvendinęs projektą, projekto vykdytojas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 1651 punkte nustatyta tvarka ir terminais teikia Agentūrai ataskaitą po projekto užbaigimo. Jeigu Reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnyje numatytu laikotarpiu nustatoma, kad gauta pajamų, į kurias neatsižvelgta projekto tinkamumo finansuoti vertinimo metu, tokias pajamas projekto vykdytojas turi grąžinti į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą (taikoma Aprašo 1.1–1.3 punktuose nurodytoms veikloms).

 

XV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

125. Tai, ko nereglamentuoja Aprašas, reglamentuoja Projektų administravimo ir finansavimo taisyklės.

126. Aprašas, suderinus su vadovaujančiąja institucija, gali būti keičiamas Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 29 punkte nustatyta tvarka ir tvirtinamas aplinkos ministro įsakymu.

127. Pasikeitus Apraše nurodytiems teisės aktams, tiesiogiai taikomos naujos tų teisės aktų nuostatos.

 

_________________

 


Priemonės Nr. VP3-3.2-AM-01-V

„Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“

projektų finansavimo sąlygų aprašo

1 priedas

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

Administracinės atitikties vertinimo lentelė

 

Paraiškos pristatymo data Paraiškos unikalus kodas Paraišką priėmė

Pareiškėjo pavadinimas

Eil. Nr.

Kriterijus

Taip

Ne

Netaikoma

1.

Užpildytos visos Paraiškos dalys.

 

 

 

2.

Paraiška yra pasirašyta pareiškėjo ar jo įgalioto asmens.

 

 

 

3.

Paraiška ir jos priedai užpildyti lietuvių kalba, kompiuteriu, išspausdinti ir kartu su pridedamais dokumentais įrišti arba susegti. Visi Paraiškos ir pridedamų dokumentų lapai sunumeruoti eilės tvarka. Paraiškos bendroji (A) dalis užpildyta vadovaujantis pildymo instrukcija, t. y. užpildyta ir pateikta standartinė Excel formato Paraiškos formos A dalis.

 

 

 

4.

Pateiktas vienas originalus Paraiškos egzempliorius, viena kopija ir Paraiškos versija kompiuterinėje laikmenoje.

 

 

 

5.

Pateikta priesaikos pažyma, kad pareiškėjas atitinka Aprašo 2 priedo 7.1.1 punkto reikalavimus, ir įstatų kopija.

 

 

 

6.

Pateikta pareiškėjo priesaikos pažyma, kad:

– jam nėra iškelta byla dėl bankroto arba jis yra likviduojamas;

– yra įvykdęs su mokesčių ir socialinio draudimo įnašų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus;

– paraiškoje arba jos prieduose nepateikė klaidinančios informacijos;

– nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl pareiškėjo kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš ES arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų pažeidimo;

– jis nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti įtakos vertinimą atliekančiai institucijai dabartinio arba ankstesnio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu.

 

 

 

7.

Pateiktas įgaliojimas pasirašyti Paraišką, jeigu Paraiška pasirašyta ne pareiškėjo įstaigos vadovo.

 

 

 

8.

Pateikti oficialūs dokumentai, įrodantys savivaldybės (taikoma Aprašo 1.1–1.3 punktuose nurodytoms veikloms) arba Ūkio ministerijos (taikoma Aprašo 1.4 punkte nurodytai veiklai) pritarimą arba suderinimą įgyvendinti projektą.

 

 

 

9.

Pateikti pareiškėjo darbuotojų, atsakingų už projekto

koordinavimą ir įgyvendinimą (projekto vadovo, finansininko ir atliekų tvarkymo specialisto (taikoma Aprašo 1.1–1.3 punktuose nurodytoms veikloms) arba pavojingų atliekų tvarkymo specialisto (taikoma Aprašo 1.4 punkte nurodytai veiklai)), gyvenimo aprašymai (CV) ir nurodytų diplomų kopijos.

 

 

 

10.

Pateikta pareiškėjo priesaikos pažyma, kurioje patvirtinama, kad projektas atitinka Aprašo 2 priedo 9.2.1 punkto reikalavimus.

 

 

 

11.

Pateiktas pareiškėjo įgyvendintų projektų sąrašas.

 

 

 

12.

Pateikti įrodymai, kad patvirtinti reikalingi teritorijų planavimo dokumentai (savivaldybės tarybos sprendimas, kitų atsakingų organų sprendimai).

 

 

 

13.

Pateikti įrodymai, kad parengti ir užsakovo patvirtinti techniniai projektai (konkursas skelbiamas pagal FIDIC raudonąją knygą).

 

 

 

14.

Pateikta pirkimo dokumentų dalis su darbų kainų/kiekių žiniaraščiais.

 

 

 

15.

Pateiktas viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo planas.

 

 

 

16.

Pateikti finansiniai ir sąnaudų-naudos skaičiavimai.

 

 

 

17.

Pateikti dokumentai, patvirtinantys pareiškėjo galimybes apmokėti numatytą projekto išlaidų dalį (banko sąskaitos išrašas, paskolos sutartis, garantinis banko raštas ir kt.) (taikoma Aprašo 1.2, 1.3 ir 1.4 punktuose nurodytoms veikloms).

 

 

 

18.

Pateiktas pareiškėjo įsipareigojimas padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas.

 

 

 

19.

Pateikta priesaikos pažyma, kad pareiškėjas atitinka Aprašo 107 punkto reikalavimus.

 

 

 

20.

Pateikta priesaikos pažyma, kad pareiškėjas atitinka Aprašo 108 punkto reikalavimus (taikomas Aprašo 1.4 punkte nurodytai veiklai).

 

 

 

21.

Pateiktas mokėjimų prašymų teikimo Aplinkos projektų valdymo agentūrai grafikas.

 

 

 

22.

Pateikta institucijos, atsakingos už saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo organizavimą, išvados dėl poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo kopija.

 

 

 

23.

Pateikta institucijos, atsakingos už Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijų monitoringą, deklaracijos kopija projektams, kurių poveikio aplinkai vertinimas (arba atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo) buvo atliktas iki 2006 m. gegužės 31 d.

 

 

 

24.

Pateikta atsakingos institucijos atrankos išvados kopija dėl poveikio aplinkai vertinimo.

 

 

 

25.

Pateikta atsakingos institucijos sprendimo, ar planuojama ūkinė veikla leistina, kopija (jei taikoma).

 

 

 

VERTINTOJO PASTABOS

Paraiškos vertintojas

(pareigos, parašas, pavardė, vardas)

Vertinimo data

 

_________________

 

 

Priemonės Nr. VP3-3.2-AM-01-V

„Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“

projektų finansavimo sąlygų aprašo

2 priedas

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

Projekto tinkamumo finansuoti vertinimo lentelė

 

Paraiškos pristatymo data

Paraiškos unikalus kodas

Paraišką priėmė

Pareiškėjo pavadinimas

Bendrasis kriterijus

Bendrojo kriterijaus vertinimo aspektai

Vertinimo klausimai ir (ar) teiginiai

Įvertinimas

Paaiškinimai

Taip

Ne

Netaikoma

 

 

 

 

 

 

 

1

2

3

4

5

6

7

1. Projektas atitinka bent vieną veiksmų programos ir jos prioriteto tikslą, uždavinį, apima pagal tam tikrą prioritetą numatomas remti veiklas.

1.1. Pagrįstas projekto tikslų ir uždavinių ryšys su tam tikros veiksmų programos prioriteto tikslu ir bent vienu uždaviniu.

1.1.1. Projekto tikslai ir uždaviniai aiškiai siejasi su Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ tikslu ir uždaviniu „Šiuolaikinės atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projekto tikslai ir uždaviniai atitinka Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ tikslus ir uždavinį „Šiuolaikinės atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“, ryšys yra akivaizdus ir priežastinis.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos A dalis.

1.1.2. Įgyvendinto projekto poveikis Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ tikslui ir uždaviniui „Šiuolaikinės atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ yra teigiamas.

 

 

 

Galima teigti, kad, įgyvendinus projektą, pasiekimų ir rezultatų poveikis veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ tikslams ir uždaviniui „Šiuolaikinės atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“, atsižvelgiant į priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ specifiką, bus teigiamas. Taip pat įrodytas projekto aktualumas ir poveikis tikslinių grupių problemų sprendimui.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos A dalis.

1.2. Pagrįstas projekto tikslų ir uždavinių ryšys su priemonės aprašymu ir bent viena iš šiame Apraše numatyta veiklos sritimi.

1.2.1. Projekto veiklos atitinka Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priede pateiktos priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ dalies veiklų aprašymą.

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar numatytos projekte veiklos atitinka bent vieną veiklą, nurodytą priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ aprašyme.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos A dalis.

1.2.2. Projekto tikslai, uždaviniai ir veiklos atitinka bent vieną iš Aprašo 1 punkte numatytą veiklą.

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar projekte numatyti tikslai, uždaviniai ir planuojamos vykdyti veiklos atitinka bent vieną Aprašo 1 punkte numatytą veiklą.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos A dalis.

1.2.3. Projektas atitinka Sanglaudos skatinimo veiksmų programoje, veiksmų programos 3 prioriteto įgyvendinimo priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ aprašyme ir Apraše nustatytus reikalavimus dėl paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas, kitas veiksmų programas, kitus Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioritetus atskyrimu („demarkacinius reikalavimus“).

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar tenkinami visi reikalavimai dėl paramos pagal kitas iš ES finansuojamas programas, kitas veiksmų programas, kitus Sanglaudos skatinimo veiksmų programos prioritetus atskyrimu, nurodyti veiksmų programoje veiksmų programos prioriteto įgyvendinimo priemonės aprašyme ir Apraše.

Būtina įsitikinti, ar Aprašo 1 punktu finansuojama veikla negauna paramos iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai, kur remiami projektai, kurių pareiškėjas – ūkininkas arba juridinis asmuo, užsiimantis žemės ūkio veikla, savivaldybės, jų įmonės, kaimo bendruomenės, vietos veiklos grupės, nevyriausybinės organizacijos, kiti kaimo vietovėje įsteigti ir (arba) joje veikiantys juridiniai asmenys. Projektai turi būti įtraukti į sąrašą Aplinkos ministerijos projektų, finansuojamų Sanglaudos fondo lėšomis.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos A dalis.

1.2.4. Projektas atitinka kitus su reikalavimais projekto veikloms susijusius specialiuosius atrankos kriterijus (2008 m. balandžio 3  d. Stebėsenos komiteto nutarimas Nr. 4) ir Apraše nustatytus reikalavimus:

atitinka Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano, patvirtinto LR Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1224 (Žin., 2002, Nr. 40-1499; 2007, Nr. 122-5003), nuostatas ir regioninio atliekų tvarkymo plano įgyvendinimo priemones arba Valstybinės pavojingų atliekų tvarkymo 2006–2008 m. programos, patvirtintos Vyriausybės 2006 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 19 (Žin., 2006, Nr. 5-145), nuostatas.

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar projektas tenkina visus Stebėsenos komiteto patvirtintus specialiuosius atitikties kriterijus, t. y. ar finansuojami projektai, kurių veiklos skirtos įgyvendinti Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano 1 priede numatytas 6.5.1 ir 6.7.1 priemones ir regioniniuose atliekų tvarkymo planuose numatytas priemones arba, kurių veiklos skirtos įgyvendinti Valstybinės pavojingų atliekų tvarkymo 2006–2008 m. programos priede numatytą 2.1.4 priemonę.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos B dalis.

 

 

 

 

 

 

 

2. Projektas atitinka nacionalinius strateginius dokumentus.

2.1. Projektas prisideda prie nacionalinių ir (arba) regioninių strateginių dokumentų įgyvendinimo.

2.1.1. Teisės aktuose ar valdymo srities plėtros strategijoje arba strategijos įgyvendinimo priemonių plane nustatytas projekto vykdytojas ir veiklos.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projektas susijęs su strateginių tikslų įgyvendinimu, t. y. patvirtinta programa tam tikrame sektoriuje, kuriame galima nustatyti projekto vykdytoją ir numatytas projekto veiklas.

Būtina įsitikinti, ar finansuojami projektai, kurių veiklos skirtos įgyvendinti Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano 1 priede numatytas 6.5.1 ir 6.7.1 priemones (taikoma Aprašo 1.1–1.3 punktuose nurodytoms veikloms).

Būtina įsitikinti, ar finansuojami projektai, kurių veiklos skirtos įgyvendinti Valstybinės pavojingų atliekų tvarkymo programos priede numatytą 2.1.4 priemonę (taikoma Aprašo 1.4 punkte nurodytai veiklai).

 

Informacijos šaltinis – paraiškos B dalis.

2.1.2. Pagrįsta, kad projekto įgyvendinimas prisidėtų prie atitinkamų teisės aktų, strategijų nuostatų įgyvendinimo (taikoma tik konkurso atveju).

 

 

 

Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

 

 

 

 

 

 

 

3. Projektas siekia aiškių ir realių kiekybinių uždavinių, atitinkančių veiksmų programoje nustatytus tikslus.
 

3.1. Projektas prisideda prie veiksmų programos priemonės rodiklių įgyvendinimo.

3.1.1. Projektas siekia bent vieno Sanglaudos skatinimo veiksmų programos priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ produkto ir (arba) rezultato rodiklio.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projektas siekia bent vieno priemonėje „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ numatyto produkto ir (arba) rezultato rodiklio ir, įgyvendinus numatytas projekto veiklas, šie rodikliai bus pasiekti.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos A dalis

3.2. Nuosekli vidinė projekto logika ir kokybiški projekto uždaviniai.

3.2.1. Išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika.

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar išlaikyta nuosekli vidinė projekto logika, t. y. projekto rezultatai turi būti projekto veiklų išdava, projekto veiklos – sudaryti prielaidas projekto uždaviniams pasiekti, o pastarieji – įgyvendinti nustatytus tikslus.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos A dalis.

3.2.2. Projekto uždaviniai

specifiniai, išmatuojami, pasiekiami, susieti ir iškelti laiku.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projekto uždaviniai atitinka šiuos kokybinius reikalavimus:

– yra specifiniai, t. y. parodo projekto esmę ir

charakteristikas;

– išmatuojami, t. y. kiekybiškai išreikšti ir matuojami;

– pasiekiami, t. y. realūs;

– susieti, t. y. adekvatūs vykdomoms projekto veikloms;

– iškelti laiku, t. y. aiški pradžios ir pabaigos data.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos A dalis.

 

 

 

 

 

 

 

4. Projektas atitinka darnaus vystymosi principą.

4.1. Projekte nenumatyti veiksmai, kurie darytų neigiamą poveikį darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

4.1.1. Aplinkosaugos srityje (aplinkos kokybė ir gamtos ištekliai, klimato kaita, aplinkos apsauga).

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar projekto įgyvendinimas nedaro neigiamo poveikio darnaus vystymosi principo įgyvendinimui.

Projekte numatytos konkrečios veiklos arba priemonės (pademonstruotas proaktyvus požiūris), kurios prisideda prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo (pvz., statoma gamykla, tačiau statybos procese rūšiuojamos atliekos, naudojamas biokuras ir pan.).

 

Informacijos šaltinis – paraiškos A dalis.

4.1.2. Socialinėje srityje (užimtumas, skurdas ir socialinė atskirtis, sveikata, švietimas ir mokslas, kultūros savitumas).

 

 

 

4.1.3. Ekonomikos srityje (darnus pagrindinių ūkio šakų ir regionų vystymas).

 

 

 

4.1.4. Regionų vystymo srityje (aplinkosauginių, socialinių ir ekonominių skirtumų mažinimas).

 

 

 

4.1.5. Informacinės ir žinių visuomenės srityje (Aprašo 1 punkte nurodytoms finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas).

 

 

 

4.2. Projekte atskleistos pastangos skatinti darnaus vystymosi principo įgyvendinimą.

4.2.1. Pasiūlytos konkrečios priemonės, užtikrinančios, kad projektas skatina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą.

 

 

 

Projekte numatytos konkrečios veiklos arba priemonės (pademonstruotas proaktyvus požiūris), kurios prisideda prie darnaus vystymosi principo įgyvendinimo.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos A dalies 13 punktas ir specialiosios (B) dalies 2 punktas

4.2.2. Projektas atitinka kitus su reikalavimais darnaus vystymosi principo įgyvendinimu susijusius specialiuosius atrankos kriterijus ir šiame Apraše nustatytus reikalavimus.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad pasiūlytos priemonės užtikrina darnaus vystymosi principo įgyvendinimą ir kitus Apraše numatytus specialiuosius kriterijus.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos A dalies 13 punktas ir specialiosios (B) dalies 2 punktas

 

 

 

 

 

 

 

5. Projektas atitinka lyčių lygybės ir nediskriminavimo principus.

5.1. Projekte nenumatoma apribojimų, kurie darytų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui.

5.1.1. Projekte nenumatoma apribojimų, kurie darytų neigiamą poveikį lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui.

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar įgyvendinus projekte numatytas veiklas nebus neigiamos įtakos lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimui.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos A dalis.

5.2. Projekte nurodytos pastangos skatinti lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimą.

5.2.1. Pasiūlytos konkrečios priemonės, užtikrinančios, kad projektas prisideda prie lyčių lygybės principo įgyvendinimo.

 

 

 

Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

5.2.2. Pasiūlytos konkrečios priemonės, užtikrinančios, kad projektas neskatina diskriminavimo dėl lyties, rasės arba etninės kilmės, religijos arba tikėjimo, amžiaus, negalios, seksualinės orientacijos principų įgyvendinimo.

 

 

 

Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

5.2.3. Projektas atitinka kitus su reikalavimais lyčių lygybės ir nediskriminavimo principų įgyvendinimu susijusius specialiuosius atrankos kriterijus ir Apraše nustatytus reikalavimus.

 

 

 

Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

 

 

 

 

 

 

 

6. Projekto įgyvendinimas yra suderinamas su kitų aktualių Europos Bendrijų politikos sričių nuostatomis.

6.1. Projektas suderinamas su horizontaliųjų Europos Bendrijų bendrųjų politikos sričių nuostatomis.

6.1.1. Projektas suderinamas su Europos Bendrijų viešųjų pirkimų politikos nuostatomis, t. y. viešųjų pirkimų dokumentacija, ir viešųjų pirkimų procedūros atitiko(-s) LR viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas.

 

Pateikti viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo planą.

 

 

 

Būtina įvertinti, ar:

projekto vykdytojas (partneris) yra

perkančiosios organizacijos pagal Lietuvos

Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą (Žin.,

1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) arba gavęs

(gavę) projekto finansavimo lėšų jomis taps; jei

taip, ar tikėtina, kad projekto veiklų plane numatyta veiklų trukmė nustatyta įvertinant pirkimų terminus.

Jei projekto vykdytojas ir (arba) partneris nėra perkančiosios organizacijos, šis vertinimo aspektas vertinamas kaip atitinkantis nustatytus reikalavimus.

Būtina įsitikinti, ar pateiktas realus viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo planas.

Būtina įvertinti, ar Aprašo 1.4 punkte nurodytos veiklos projekto vykdytojas ir (arba) partneris(-iai) nepasirašė statybos darbų sutarties iki individualios valstybės pagalbos schemos patvirtinimo dienos.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos A ir B dalys.

6.1.2. Projektas suderinamas su Europos Bendrijų aplinkosaugos politikos nuostatomis, t. y. poveikio aplinkai vertinimo procedūros atliktos laikantis poveikio aplinkai vertinimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatų.

 

 

 

Būtina įvertinti, ar:

atsižvelgiant į projekto veiklas ir vadovaujantis Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 82-1965; 2005, Nr. 84-3105), būtinas poveikio aplinkai vertinimas;

jei būtinas, ar poveikio vertinimas aplinkai yra atliktas ir gauta teigiama sprendimą priimančios institucijos išvada;

jei nebūtinas, ar gauta atsakingos institucijos atrankos išvada dėl poveikio aplinkai vertinimo.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos B dalis.

6.1.3. Projektas suderinamas su Europos Bendrijų konkurencijos politikos nuostatomis.

 

 

 

Vertinant projektus, reikia įsitikinti, ar projektai finansuojami nepažeidžiant konkurencijos politikos nuostatų (pvz., finansuojami pagal suderintą valstybės pagalbos schemą ir laikantis nustatytų reikalavimų).

Taip pat reikia įsitikinti, ar projekto finansavimas nereiškia neteisėtos valstybės pagalbos suteikimo. Jei projektas yra valstybės pagalbos objektas, turi būti įvertintas projekto tinkamumas finansuoti pagal valstybės pagalbai taikomus apribojimus.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos A dalis.

6.2. Projektas suderinamas su sektorinių ES bendrųjų politikos sričių nuostatomis.

6.2.1. Projektas suderinamas su konkretaus sektoriaus ES politikos sričių nuostatomis, t. y. projektas atitinka:

– Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl atliekų Nr. 2006/12/EB nuostatas;

– Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvas Nr. 2008/98/EB nuostatas;

– Tarybos direktyva dėl atliekų sąvartynų Nr. 1991/31/EB nuostatas (taikoma Aprašo 1.1–1.3 punktuose nurodytoms veikloms).

arba

– Tarybos direktyvos dėl atliekų sąvartynų Nr. 1991/31/EB nuostatas;

– Tarybos direktyvos dėl pavojingų atliekų Nr. 91/689/EEB nuostatas (taikoma Aprašo 1.4 punkte nurodytai veiklai).

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projekte  numatytos priemonės įgyvendina direktyvų Nr. 2006/12/EB, Nr. 2008/98/EB ir Nr. 1991/31/EB nuostatas ir joms neprieštarauja (taikoma Aprašo 1.1–1.3 punktuose nurodytoms veikloms).

Būtina įsitikinti, kad projekte numatytos priemonės įgyvendina direktyvų Nr. 1991/31/EB ir Nr. 91/689/EEB nuostatas ir joms neprieštarauja (taikoma Aprašo 1.4 punktuose nurodytoms veikloms).

 

Informacijos šaltinis – paraiškos B dalis.

 

 

 

 

 

 

 

7. Pareiškėjas organizaciniu požiūriu yra pajėgus tinkamai ir laiku įgyvendinti teikiamą projektą.

7.1. Pareiškėjas (partneriai) atitinka formaliuosius reikalavimus.

7.1.1. Pareiškėju finansavimui gauti yra regioninis atliekų tvarkymo centras arba UAB „Toksika“.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad pareiškėjas atitinka šiame Apraše nurodytus pareiškėjus.

 

Priesaikos pažyma, kad pareiškėjas atitinka Aprašo 2 priedo 7.1.1 punkte nustatytus reikalavimus.

Informacija dėl 7.1.1 punkto generuojama SFMIS. Atrinkus projektą, iki projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo dienos pareiškėjas turės pateikti dokumentus, įrodančius atitiktį 7.1.1 punkto reikalavimams.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos A ir B dalys.

7.1.2. Pareiškėjas turi (ar turi galimybes įgyti) teisinį pagrindą vykdyti projekte numatytas veiklas.

Pareiškėjas Aprašo 1 punkte nurodytoms veikloms turi pateikti savivaldybės pritarimą arba suderinimą, kad jam leidžiama organizuoti darbus atitinkamos savivaldybės teritorijoje.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad pareiškėjo ir partnerio pateiktuose dokumentuose nurodyta teisė vykdyti projekte numatytas veiklas (savivaldybės Tarybos sprendimas, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas ir pan.).

 

Informacijos šaltinis – paraiškos B dalis.

7.1.3. Bendruoju atveju pareiškėjui gali būti skirtos finansavimo lėšos, kai:

7.1.3.1 jam nėra iškelta byla dėl bankroto arba jis nėra likviduojamas;

7.1.3.2 jis yra įvykdęs su mokesčių ir socialinio draudimo įnašų mokėjimu susijusius įsipareigojimus pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus (ši nuostata netaikoma įstaigoms, kurių veikla finansuojama iš valstybės arba savivaldybių biudžeto, ir juridiniams asmenims, kuriems Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka yra atidėti mokesčių arba socialinio draudimo įmokų mokėjimo terminai);

7.1.3.3 paraiškoje arba jos prieduose nepateikė klaidinančios informacijos;

7.1.3.4 nėra įsiteisėjusio teismo sprendimo dėl pareiškėjo kitos sutarties dėl paramos skyrimo iš ES arba Lietuvos Respublikos biudžeto lėšų pažeidimo;

7.1.3.5 jis nebandė gauti konfidencialios informacijos arba daryti įtaką vertinimą

atliekančiai institucijai dabartinio arba ankstesnio paraiškų vertinimo arba atrankos proceso metu.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad pateikti įrodantys dokumentai (informacija) dėl Aprašo 2 priedo 7.1.3 punkte nustatytų reikalavimų.

 

Priesaikos pažyma, kad pareiškėjas atitinka 7.1.3 punkte nustatytus reikalavimus.

Informacija dėl Aprašo 2 priedo 7.1.3.1 ir 7.1.3.2 punktų generuojama SFMIS. Atrinkus projektą, iki projekto finansavimo ir administravimo sutarties pasirašymo dienos pareiškėjas turės pateikti dokumentus, įrodančius jo atitikimą 7.1.3.1 ir 7.1.3.2 punktų reikalavimams.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos A ir B dalys.

7.1.4. Pareiškėjai atitinka kitus Apraše nustatytus reikalavimus:

– regioninis atliekų tvarkymo centras yra savivaldybių įkurta įmonė (taikoma Aprašo 1.1–1.3 punktuose nurodytoms veikloms);

– UAB „Toksika“ yra Ūkio ministerijos valdoma įmonė (taikoma Aprašo 1.4 punkte nurodytai veiklai).

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad pareiškėjo įmonės įstatai atitinka 7.1.4 punkte nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos B dalis.

7.2. Pareiškėjas yra pajėgus įgyvendinti projektą.

7.2.1. Pareiškėjas turi pakankamai patirties įgyvendinti projekte numatytas veiklas:

– pareiškėjas turi patirties įgyvendinant ES, kitų fondų, kitų finansinių mechanizmų, valstybės biudžeto lėšomis finansuojamus projektus.

 

 

 

Siekiama įsitikinti, kad pareiškėjas turi pakankamai patirties vykdyti veiklas, kurioms tobulinti, vystyti ir kt. skirtas projektas. Turi būti įsitikinta, kad projektas atitinka Aprašo 2 priedo 7.2.1 punkte nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos B dalis.

7.2.2. Pareiškėjas turi (turi užtikrinti) pakankamus administravimo gebėjimus vykdant projektą (pakankama komanda):

– projekto vadovas – turi turėti aukštąjį neuniversitetinį arba universitetinį išsilavinimą, patirties projektų valdyme,

– finansininkas turi turėti aukštąjį neuniversitetinį arba universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo buhalterinės apskaitos srityje patirtį,

– atliekų tvarkymo specialistas turi turėti aukštąjį neuniversitetinį arba universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį atliekų tvarkymo srityje (taikoma Aprašo 1.1–1.3 punktuose nurodytoms veikloms);

– pavojingų atliekų tvarkymo specialistas turi turėti aukštąjį neuniversitetinį arba universitetinį išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį pavojingų atliekų tvarkymo srityje (taikoma Aprašo 1.4 punkte nurodytai veiklai).

 

 

 

Pareiškėjas užtikrina minimalius būtinus gebėjimus projektui administruoti – suformuoja komandą, užtikrina kompetentingų darbuotojų įtraukimą, numato paslaugų įsigijimą ir pan.

Turi būti įsitikinta, ar projekto vadovas, finansininkas, atliekų tvarkymo specialistas (taikoma Aprašo 1.1–1.3 punktuose nurodytoms veikloms) arba pavojingų atliekų tvarkymo specialistas (taikoma Aprašo 1.4 punkte nurodytai veiklai) atitinka Aprašo 2 priedo 7.2.2 punkte keliamus reikalavimus (pateikiami gyvenimo aprašymai ir nurodytų dokumentų kopijos).

 

Informacijos šaltinis – paraiškos B dalis.

7.2.3. Pareiškėjas gali įgyvendinti projekto tikslus, veiklas ir uždavinius per projekto įgyvendinimo laikotarpį.

 

7.2.3.1. Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis – ne ilgesnis kaip 30 mėnesių nuo pirmos paslaugų, prekių tiekimo ar statybos darbų sutarties pasirašymo dienos.

7.2.3.2. Projekto veiklos įgyvendinamos Lietuvos Respublikos teritorijoje.

7.2.3.3. Projekto parengtumas – parengti teritorijų planavimo dokumentai.

7.2.3.4. Projekto parengtumas – parengti techniniai projektai (taikoma skelbiant konkursą pagal FIDIC raudonąją knygą) ir pirkimo dokumentai.

7.2.3.5. Projekto parengtumas – pradėti darbų ir paslaugų viešieji pirkimai iki paraiškos pateikimo dienos.

 

 

 

Įsitikinti, kad projekto įgyvendinimo organizavimas (planas) adekvatus projekto veiklų mastui, yra realus ir racionaliai suplanuotas (pvz., įvertinant turimus išteklių, iš ES fondų finansuojamų projektų specifiką, sezoniškumą ir pan.).

Būtina įsitikinti, kad projekto trukmė, įgyvendinimo vieta ir parengtumas atitinka Aprašo 2 priedo 7.2.3 punkte nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos A ir B dalys.

7.2.4. Partnerystė projekte pagrįsta ir turi pridėtinę vertę (jei taikoma).

 

 

 

Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

7.2.5. Projektas atitinka kitus specialiuosius atrankos kriterijus ir šiame Apraše nustatytus reikalavimus.

 

 

 

Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

 

 

 

 

 

 

 

8. Projektas turi aiškų finansavimo paketą: apibrėžtus, aiškius ir užtikrintus projekto išlaidų finansavimo šaltinius.

8.1. Užtikrintas projekto finansavimas

8.1.1. Pareiškėjo (partnerių) įnašas atitinka Aprašo 32 punkte nustatytus reikalavimus.

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar:

tenkinami šiame Apraše nustatyti reikalavimai pareiškėjo ir (arba) partnerių įnašui, taip pat įvertinant projekto grynųjų pajamų poreikį;

numatyti projekto išlaidų finansavimo šaltiniai, atsižvelgiant į projekto tinkamų finansuoti išlaidų dalį ir išlaidų apmokėjimo būdą, yra aiškiai apibrėžti, patikimi, tinkamai išdėstyti laike;

Pateikti dokumentai, patvirtinantys pareiškėjo galimybes apmokėti numatytą projekto išlaidų dalį (banko sąskaitos išrašas, paskolos sutartis, garantinis banko raštas ir kt.).

Kai pareiškėjui netaikomas reikalavimas prisidėti prie projekto finansavimo, šis kriterijus atitinka nustatytus reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos A dalis.

8.1.2. Užtikrintas netinkamų finansuoti su projektu susijusių išlaidų padengimas.

Reikalavimai netinkamoms finansuoti išlaidoms pateikti Aprašo 33–35, 40–42 punktuose.

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar:

projekte numatytoms netinkamoms finansuoti išlaidoms (tarp jų ir netinkamam finansuoti PVM ir kt.) užtikrinamas finansavimas;

netinkamų išlaidų finansavimo šaltiniai yra aiškiai apibrėžti, patikimi, tinkamai išdėstyti

laike, t. y. netinkamų išlaidų finansavimas nedarys neigiamo poveikio projekto įgyvendinimui.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos A ir B dalys.

8.1.3. Užtikrintas finansinis projekto (veiklų) ir rezultatų tęstinumas.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projekto metu sukurtų rezultatų tolesniam naudojimui yra sudarytos finansinės prielaidos, t. y. sukurtas turtas bus

išlaikomas ir užtikrinamas jo tinkamas eksploatavimas.

Projekto įgyvendinimo metu sukurti rezultatai bus naudojami pagal numatytą paskirtį.

Būtina įsitikinti, kad pateiktoje priesaikos pažymoje pareiškėjas įsipareigoja atitikti Aprašo 107 punkto reikalavimus.

Būtina įsitikinti, kad pateiktoje priesaikos pažymoje pareiškėjas atitinka Aprašo 108 punkto reikalavimus (taikomas Aprašo 1.4 punkte nurodytai veiklai).

 

Informacijos šaltinis – paraiškos A ir B dalys.

8.1.4. Reikalavimai tinkamoms finansuoti projektų išlaidoms ir projektų įgyvendinimui pateikti Aprašo 36–39 punktuose.

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar projektas atitinka 8.1.4 punkto reikalavimus.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos A ir B dalys.

 

 

 

 

 

 

 

9. Užtikrintas efektyvus projektui įgyvendinti reikalingų lėšų panaudojimas.

9.1. Sąnaudų-naudos analizės korektiškumas ir rezultatų priimtinumas.

9.1.1. Atlikta alternatyvų analizė.

 

 

 

Aiškiai suformuluoti techninio projekto sprendimo reikalavimai (planuojamo objekto techniniai reikalavimai pagal jo paskirtį, eksploatavimo sąlygas; projektavimo, įrengimo ir veiklos principai, procesai ir pan.). Kiekvienam projektui pagrįsti turėtų būti svarstomos bent dvi alternatyvos: „nulinė“ alternatyva (alternatyva, kai projektas neįgyvendinamas) ir kita alternatyva (projektas paremtas alternatyvia technologija ar pan.).

Projekte turi būti atskleista, kad visos realios projekto įgyvendinimo galimybės buvo svarstytos arba, kad kitą alternatyvą, be jau nagrinėjamų, netikslinga svarstyti. Jeigu projekto įgyvendinimo galimybių vertinimo metu išskiriamos kelios galimybės projekto

įgyvendinimo alternatyvai,

vertinimo metu kiekvienai alternatyvai turi būti naudojami tie patys vertinimo kriterijai.

Alternatyvos įvertintos išsamiai ir korektiškai. Pasirinkta alternatyva turi būti optimali atsižvelgiant į esamus apribojimus.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos B dalis.

9.1.2. Projekto prielaidos (susijusios su būsimomis pajamomis ir sąnaudomis) yra pagrįstos (taikoma projektams, kurių vertė viršija 3,453 mln. Lt).

 

 

 

Projekto skaičiavimai remiasi pagrįstomis būsimų pajamų ir sąnaudų prognozavimo prielaidomis.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos B dalis.

9.1.3. Taikomas pagrįstas analizės laikotarpis.

 

 

 

Sąnaudų ir naudos analizės laikotarpis atitinka Europos Komisijos darbo dokumente Nr. 4 „Ekonominės naudos analizės atlikimo metodinės gairės“ (angl.Guidance on the methodology for carrying out cost-benefit analysis, Working Document No. 4) ir dokumente „Investicinių projektų kaštų naudos analizės gairės“ (angl. Guide to cost-benefit analysis of investment projects) rekomenduojamą laikotarpį; jei analizuojant imamas kitas laikotarpis, tai projekte yra pateiktas paaiškinimas, kuris, vertintojo nuomone, pagrindžia sprendimą taikyti kitą analizės laikotarpį.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos B dalis.

9.1.4. Taikoma pagrįsta diskonto norma.

 

 

 

Taikoma diskonto norma atitinka Europos Komisijos darbo dokumente Nr. 4 „Ekonominės naudos analizės atlikimo metodinės gairės“(angl.Guidance on the methodology for carrying out cost-benefit analysis, Working Document No. 4) ir dokumente „Investicinių projektų kaštų naudos analizės gairės“ (angl. Guide to cost-benefit analysis of investment projects) rekomenduojamą normą; jei neatitinka, pateiktas paaiškinimas, kuris, vertintojo nuomone, pagrindžia sprendimą taikyti kitokią diskonto normą.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos B dalis.

9.1.5. Teisingai apskaičiuotos ir pagrįstos finansinių rodiklių reikšmės.

 

 

 

Teisingai apskaičiuoti finansiniai rodikliai (finansinė grynoji dabartinė vertė (angl. financial net present value) (FNPV), finansinė grąžos norma (angl. financial rate of return) (FRR) ir sąnaudų (naudos) santykis (angl. benefit/cost ratio)). Jų reikšmės pagrindžia prašomų lėšų kiekį.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos B dalis.

9.1.6. Teisingai apskaičiuotos ir pagrįstos ekonominių rodiklių reikšmės (taikoma projektams, kurių vertė viršija 50 mln. Lt.).

 

 

 

Ekonominiai rodikliai – ekonominė grynoji dabartinė vertė (angl. economic net present value (ENPV), ekonominė grąžos norma (angl. Economic rate of return) (ERR) ir sąnaudų (naudos) santykis (angl. benefit/cost ratio) apskaičiuoti tinkamai, remiamasi pagrįstomis socialinės ir ekonominės naudos ir sąnaudų prognozavimo prielaidomis.
Rodiklių reikšmės įrodo projekto ekonominį pagrįstumą atsižvelgiant į projekto investicijas ir būsimas sąnaudas.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos B dalis.

9.1.7. Įvertintos rizikos.

 

 

 

Įvertintos pagrindinės projekto rizikos, numatyti jų valdymo veiksmai. Jautrumo analizės rezultatai (jei taikoma) rodo, kad, esant  rizikoms, projekto finansinių ir ekonominių rodiklių reikšmės (nuokrypiai) vis tiek yra priimtinos.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos B dalis.

9.1.8. Projekto teikiama nauda atitinka planuojamiems rezultatams pasiekti reikalingas sąnaudas.

 

 

 

Vertinama (vadovaujantis analogiškais projektais, veiklomis ir pan.) projekto rezultatų atitiktis investicijoms.

Šis kriterijus netaikomas, kai atliekama detali sąnaudų ir naudos analizė ir taikomos 9.1.1–9.1.7 punktų nuostatos.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos B dalis.

9.2.  Atitiktis Vykdomų pagal Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją ir ją įgyvendinančias veiksmų programas projektų išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse, patvirtintose Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1179 (Žin., 2007, Nr. 117-4789) (toliau – Išlaidų atitikties finansavimo reikalavimams taisyklės) ir šiame Apraše nustatytiems projekto veiklų ir išlaidų apribojimams.

9.2.1. Projekte numatytos veiklos ir išlaidos atitinka tinkamoms finansuoti veikloms ir jų mastui nustatytus reikalavimus.

 

Projekte numatytos veiklos yra netinkamos, jeigu:

– neatitinka pagrindinių reikalavimų, išdėstytų Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse (taikoma Aprašo 1.1–1.3 punktuose nurodytoms veikloms);

– neatitinka pagrindinių reikalavimų, išdėstytų Išlaidų ir finansavimo reikalavimų atitikties taisyklėse ir 2007–2013 m. nacionalinės regioninės pagalbos teikimo gairėse (taikoma Aprašo 1.4 punkte nurodytai veiklai);

– apmokamos iš kitų nacionalinių, Europos Bendrijos ar kitų paramos lėšų;

– padarytos perkant prekes, darbus ar paslaugas projekto vykdytojui ir (ar) jo partneriui nesilaikant Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų;

– sutartis su rangovu, paslaugos ar prekių tiekėju pasirašyta ar statybos darbai pradėti anksčiau nei patvirtinta individuali valstybės pagalbos schema (taikoma Aprašo 1.4 punkte nurodytai veiklai);

– mokėjimai rangovui, paslaugos ar prekių tiekėjui atlikti anksčiau nei patvirtinta individuali valstybės pagalbos schema (taikoma Aprašo 1.4 punkte nurodytai veiklai).

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos ir išlaidos yra tinkamos finansuoti atsižvelgiant ir į Išlaidų atitikties finansavimo reikalavimams taisyklėse, ir Apraše nustatytus reikalavimus.

Būtina įvertinti projekto riziką, susijusią su „dvigubu“ finansavimu, t. y. įvertinant pareiškėjo ir partnerių įgyvendintus ir (arba) įgyvendinamus projektus būtina įsitikinti, kad toms pačioms veikloms ir išlaidoms finansavimas nebus skiriamas pakartotinai.

Būtina įsitikinti, ar sutartis su rangovu, paslaugos ar prekių tiekėju nepasirašyta, statybos darbai nepradėti ir mokėjimai neatlikti anksčiau nei patvirtinta individuali valstybės pagalbos schema (taikoma Aprašo 1.4 punkte nurodytai veiklai).

 

Informacijos šaltinis – paraiškos A ir B dalys.

9.2.2. Veiklos ir išlaidos suplanuotos efektyviai ir pagrįstai.

 

Projekto finansavimo dydis nustatytas kaip mažiausia projektui įgyvendinti būtina lėšų suma.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projekto veiklos suplanuotos efektyviai, o išlaidos yra būtinos projekto veikloms atlikti ir atitinka rinkos kainas.

 

Būtina įsitikinti, ar projekto finansavimo dydis nustatytas atsižvelgiant į projekto išlaidų realumą ir būtinumą. Jei projekto išlaidos apskaičiuotos nesinaudojant realiais įkainiais, vertintojai turi teisę perskaičiuoti projekto biudžetą pagal vidutinius rinkos įkainius ir sumažinti projekto tinkamas finansuoti išlaidas ir atitinkamai – finansavimo sumą.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos A ir B dalys.

9.2.3. Užtikrinama lėšų panaudojimo sparta.

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad projekto veiklų suplanavimas užtikrins numatomą lėšų panaudojimo spartą.

 

Informacijos šaltinis – paraiškos A dalis.

9.2.4. Projektas atitinka „kryžminio“ finansavimo reikalavimus.

 

 

 

Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

9.2.5. Teisingai pritaikyta vienodo dydžio norma (angl. Flat-rate).

 

 

 

Aprašo finansuojamoms veikloms reikalavimas netaikomas.

9.3. Projektui reikiamas finansavimas nustatytas atsižvelgiant į Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnio reikalavimus.

9.3.1. Projekto paraiškoje teisingai nurodyta, kuriai kategorijai priklauso projektas, t. y. iš kurio:

9.3.1.1. negaunama pajamų;

9.3.1.2. gaunama pajamų, bet jų neįmanoma nustatyti iš anksto (Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnio 3 dalis);

9.3.1.3. gaunama pajamų ir jos įvertinamos iš anksto (reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnio 2 dalis) (taikoma projektams, kurių vertė viršija 3,453 mln. Lt).

 

 

 

Būtina įsitikinti, ar projekto vykdytojas teisingai priskyrė projektą prie vienos iš išvardytų kategorijų. Detalios metodologinės rekomendacijos EK pateiktos Metodinėse rekomendacijose dėl Tarybos reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnio: pajamas duodantys projektai (angl. Guidance note on Art. 55, Council Regulation (EC) 1083/2006: Revenue Generating Projects).

 

(Šis punktas netaikomas Aprašo 1.4 punkte nurodytai veiklai).

 

Informacijos šaltinis – paraiškos B dalis.

9.3.2. Iš projekto planuojamos gauti pajamos teisingai apskaičiuotos ir teisingai nustatytas finansavimo dydis (taikoma projektams, kurių vertė viršija 3,453 mln. Lt).

 

 

 

Būtina įsitikinti, kad iš projekto planuojamos gauti grynosios pajamos apskaičiuotos ir priskirtos prie tinkamų ir netinkamų projekto išlaidų teisingai. Įsitikinti, kad projektui reikiamas finansavimas apskaičiuotas grynųjų pajamų dydžiu sumažinus projekto EK tinkamų deklaruoti išlaidų suma taip, kaip nustatyta Reglamento (EB) Nr. 1083/2006 55 straipsnio 2 dalyje. Detalios metodologinės rekomendacijos EK pateiktos Metodinėse rekomendacijose dėl Tarybos Reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnio: pajamas duodantys projektai (angl. Guidance note on Art. 55, Council Regulation (EC) 1083/2006: Revenue Generating Projects).

 

(Šis punktas netaikomas Aprašo 1.4 punkte nurodytai veiklai).

 

Informacijos šaltinis – paraiškos B dalis.

 

 

 

 

 

 

 

VERTINTOJO PASTABOS

Paraiškos vertintojas

(pareigos, parašas, vardas, pavardė)

Vertinimo data

 

_________________

 

 

Priemonės Nr. VP3-3.2-AM-01-V

„Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“

projektų finansavimo sąlygų aprašo

3 priedas

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO
SPECIALIOJI (B) DALIS

 

Teikiant paraišką projekto finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 3 prioriteto „Aplinka ir darnus vystymasis“ priemonės „Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“ veiklas, turi būti pateikiama ši informacija.

 

1. PAREIŠKĖJO TINKAMUMO IR PAJĖGUMO REIKALAVIMAI

 

1.1. Pareiškėjo įgyvendintų projektų skaičius. 

Nurodyti pareiškėjo įgyvendintų projektų skaičių. Su projekto Paraiška turi būti pateiktas projektų sąrašas nurodant projekto pavadinimą, finansavimo šaltinį, iš kurio gauta parama, projekto įgyvendinimo trukmė ir trumpas įgyvendintų veiklų aprašymas.

 

1.2. Pareiškėjo gebėjimai administruoti projektą.

Nurodyti asmenis, kurie vykdys projekto vadovo, finansininko ir atliekų tvarkymo specialisto (taikoma Aprašo 1.1–1.3 punktuose nurodytoms veikloms) arba pavojingų atliekų tvarkymo specialisto (taikoma Aprašo 1.4 punkte nurodytai veiklai) darbus. Pridėti jų gyvenimo aprašymus ir juose minimų dokumentų kopijas.

 

2. PROJEKTAS atitinka Stebėsenos komiteto patvirtintus SPECIALIUOSIUS atitikties kriterijus

 

Trumpas projekto atitikties Stebėsenos komiteto patvirtintiems specialiesiems atitikties kriterijams aprašymas.

Išdėstyti, kaip projektas atitiks:

Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano, patvirtinto LR Vyriausybės 2007 m. spalio 31 d. nutarimu Nr. 1224 (Žin,. 2002, Nr. 40-1499; 2007, Nr. 122-5003), nuostatas ir regioninio atliekų tvarkymo plano įgyvendinimo priemones arba Valstybinės pavojingų atliekų tvarkymo 2006–2008 m. programos, patvirtintos LR Vyriausybės 2006 m. sausio 11 d. nutarimu Nr. 19 (Žin., 2006, Nr. 5-145), nuostatas, taip pat darnaus vystymosi kriterijų, kuris nurodytas kaip prioritetinis Nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje, patvirtintoje 2003 m. rugsėjo 11 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu Nr. 1160 (Žin., 2003, Nr. 89-4029),  t. y. ar finansuojami projektai, kurių veiklos skirtos įgyvendinti Valstybinio strateginio atliekų tvarkymo plano 1 priede numatytas 6.5.1 ir 6.7.1 priemones ir regioniniuose atliekų tvarkymo planuose numatytas priemones arba kurių veiklos skirtos įgyvendinti Valstybinės pavojingų atliekų tvarkymo 2006–2008 m. programos priede numatytą 2.1.4 priemonę.

 

3. PROJEKTO ĮGYVENDINAMOS VEIKLOS ATITINKA TINKAMOMS FINANSUOTI IŠLAIDOMS IR PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMUI KELIAMUS REIKALAVIMUS

 

Trumpas projekto atitikties tinkamoms finansuoti išlaidoms ir projektų įgyvendinimui aprašymas.

Išdėstyti, kaip projektas atitiks tinkamoms  finansuoti projekto išlaidoms ir projektų įgyvendinimui keliamus reikalavimus, pateiktus Aprašo 36–39 punktuose.

 

4. PROJEKTAS SUDERINAMAS SU ES APLINKOSAUGOS POLITIKOS NUOSTATOMIS

 

Trumpas projekto atitikties ES aplinkosaugos politikos nuostatoms aprašymas.

Išdėstyti, kaip projektas atitiks:

– Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl atliekų Nr. 2006/12/EB nuostatas;

– Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos dėl atliekų ir panaikinanti kai kurias direktyvos Nr. 2008/98/EB nuostatas;

– Tarybos direktyvos dėl atliekų sąvartynų Nr. 1991/31/EB nuostatas (taikoma Aprašo 1.1–1.3 punktuose nurodytoms veikloms).

arba

– Tarybos direktyvos dėl atliekų sąvartynų Nr. 1991/31/EB nuostatas;

– Tarybos direktyvos dėl pavojingų atliekų Nr. 91/689/EEB nuostatas (taikoma Aprašo 1.4 punkte nurodytai veiklai).

 

5. FINANSINĖ IR SĄNAUDŲ-NAUDOS ANALIZĖ (taikoma Aprašo 1.1–1.3 punktuose nurodytoms veikloms)

 

5.1. Pagrindiniai finansinės analizės rezultatai

Finansinė analizė turi būti atlikta vadovaujantis „Ekonominės naudos analizės atlikimo metodinių gairių“ (Europos Komisijos darbo dokumentas Nr. 4) nuostatomis (gairės lietuvių ir anglų kalbomis pateiktos interneto tinklalapyje http://www.esparama.lt/2007–2013/lt/ena), „Paraiškos formos B dalies pavyzdinio priedo pajamas duodantiems projektams pildymo vadovo“ nuostatomis (šis vadovas pateiktas interneto tinklalapyje http://www.esparama.lt/2007–2013/lt/gaires/pajamu) ir „Investicinių projektų kaštų-naudos analizės gairių“ nuostatomis (gairės anglų kalba pateiktos interneto tinklalapyje http://www.esparama.lt/2007–2013/lt/pareiskejams/cba).

 

Su paraiška pateikti finansinės analizės skaičiavimus, o pagrindinius rezultatus teikti užpildant šią lentelę.

Diskonto norma, %

Grynoji dabartinė vertė (prieš paramą), Lt

Grynoji dabartinė vertė (po paramos), Lt

Vidinė grąžos norma (prieš paramą), %

Vidinė grąžos norma (po paramos), %

 

 

 

 

 

 

5.2. Europos Komisijai tinkamų deklaruoti projekto išlaidų dalies skaičiavimai (taikoma projektams, kurių vertė didesnė nei 3,453 mln. Lt)

Skaičiavimai reikalaujami pagal 2006 m. liepos 11 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1083/2006, nustatančio bendrąsias nuostatas dėl Europos regioninės plėtros fondo, Europos socialinio fondo ir Sanglaudos fondo bei panaikinančio Reglamentą (EB) Nr. 1260/1999 (OL 2006 L 210, p. 25), 55 straipsnio nuostatas.

Prašome pažymėti, kuriai kategorijai priskiriamas projektas, dėl kurio finansavimo teikiama paraiška.

 

Projekto priskyrimas kategorijai pagal gaunamas pajamas:

£[] negaunama pajamų;

£[] gaunama pajamų, bet jų neįmanoma nustatyti iš anksto;

£[] gaunama pajamų ir jos yra įvertinamos iš anksto.

 

Jeigu pažymimas 3 punktas, Europos Komisijai tinkamų deklaruoti projekto išlaidų dalies skaičiavimai turi būti atlikti vadovaujantis „Paraiškos formos B dalies pavyzdinio priedo pajamas duodantiems projektams pildymo vadovo“, „Metodinėmis rekomendacijomis dėl Tarybos reglamento Nr. 1083/2006 55 straipsnio: pajamas duodantys projektai“ (angl. Guidance note on Art. 55, Council Regulation (EC) 1083/2006: Revenue Generating Projects) ir „Ekonominės naudos analizės atlikimo metodinėmis gairėmis“ (angl. Guidance On The Methodology For Carrying Out Cost–Benefit Analysis, Working Document No. 4) nuostatomis. Šis vadovas pateiktas interneto tinklalapyje http://www.esparama.lt/2007–2013/lt/gaires/pajamu.

Lentelė pildoma Excel formatu. Lentelės forma pateikta interneto tinklalapyje http://www.esparama.lt/es_parama_pletra/failai/fm/failai/Pajamu_sk_metodika/Pajamu_skaiciavimo_vadovas_2009_02_02.xls

 

Pareiškėjo parašas _____________

 

 

 

Projekto pavadinimas (1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nurodykite projekto ataskaitinį laikotarpį, metai (2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diskonto norma, % (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Metai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

Bendros investicijų išlaidos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Bendros investicijų išlaidos, litai (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto veiklos išlaidos, litai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Išlaidos 1 (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išlaidos 2 (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Išlaidos 3 (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... (5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto pajamos, litai

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Pajamos 1 (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pajamos 2 (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pajamos 3 (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

... (6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grynosios projekto pajamos

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Likutinė vertė, litai (7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tinkamų išlaidų suma, litai (8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekto investicijų dabartinė vertė

0,00 Lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dabartinė turto likutinė vertė

0,00 Lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grynųjų projekto pajamų dabartinė vertė

0,00 Lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europos Komisijai tinkamų deklaruoti projekto išlaidų dalis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apskaičiuotos numatomos gauti grynosios pajamos (9)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Europos Komisijai tinkamų deklaruoti projekto išlaidų suma (10)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Pildomi tik žalia spalva pažymėti langeliai.

Pareiškėjo parašas _____________

 

 

5.3. Pagrindinių skaičiavimo prielaidų pagrindimas

Projekto ataskaitinis laikotarpis

Pasirinkto projekto ataskaitinio laikotarpio pagrindimas

 

(2a)

Diskonto norma

Pasirinktos diskonto normos pagrindimas

 

(3a)

Projekto veiklos išlaidos

Veiklos išlaidų apimties ir priskyrimo projektui pagrindimas

Išlaidos 1 (5)

(5a)

Išlaidos 2 (5)

(5a)

Išlaidos 3 (5)

(5a)

... (5)

(5a)

Projekto pajamos

Veiklos pajamų apimties ir priskyrimo projektui pagrindimas

Pajamos 1 (6)

(6a)

Pajamos 2 (6)

(6a)

Pajamos 3 (6)

(6a)

... (6)

(6a)

Likutinė vertė

Likutinės vertės apskaičiavimo pagrindimas

0

(7a)

 

5.4. Pagrindiniai sąnaudų-naudos analizės rezultatai (taikoma projektams, kurių vertė didesnė nei 50 mln. Lt)

Prie Paraiškos pridėti sąnaudų-naudos analizės skaičiavimus, o pagrindinius rezultatus pateikti užpildant šią lentelę.

Socialinė diskonto norma, %

Ekonominė grąžos norma, %

Ekonominė grynoji dabartinė vertė, Lt

Naudos ir išlaidų santykis

 

 

 

 

 

 

 

6. FINANSINĖ IR SĄNAUDŲ-NAUDOS ANALIZĖS (taikoma Aprašo 1.4 punkte nurodytai veiklai)

 

6.1. Pagrindiniai finansinės analizės rezultatai

Finansinė analizė turi būti atlikta vadovaujantis „Ekonominės naudos analizės atlikimo metodinių gairių“ (Europos Komisijos darbo dokumentas Nr. 4) nuostatomis (gairės lietuvių ir anglų kalbomis pateiktos interneto tinklalapyje http://www.esparama.lt/2007–2013/lt/ena), „Investicinių projektų kaštų–naudos analizės gairių“ nuostatomis (gairės anglų kalba pateiktos interneto tinklalapyje http://www.esparama.lt/2007–2013/lt/pareiskejams/cba) ir 2007–2013 m. nacionalinės regioninės pagalbos teikimo gairių nuostatomis.

 

Prie Paraiškos pridėti finansinės analizės skaičiavimus, o pagrindinius rezultatus pateikti užpildant šią lentelę.

Diskonto norma, %

Grynoji dabartinė vertė (prieš paramą), Lt

Grynoji dabartinė vertė (po paramos), Lt

Vidinė grąžos norma (prieš paramą), %

Vidinė grąžos norma (po paramos), %

 

 

 

 

 

 

6.2. Pagrindiniai sąnaudų-naudos analizės rezultatai

Prie Paraiškos pridėti sąnaudų-naudos analizės skaičiavimus, o pagrindinius rezultatus pateikti užpildant šią lentelę.

Socialinė diskonto norma, %

Ekonominė grąžos norma, %

Ekonominė grynoji dabartinė vertė, Lt

Naudos ir išlaidų santykis

 

 

 

 

 

 

 

Pareiškėjo parašas _____________

 

7. IŠLAIDŲ PAGRINDIMAS

 

Trumpas išlaidų, kurios susijusios su projekto veiklų įgyvendinimu, pagrindimas. Sudarant projekto biudžetą, rekomenduojame vadovautis Lietuvos Respublikos finansų ministerijos parengtomis rekomendacijomis dėl projektų išlaidų atitikties Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo finansavimo reikalavimams, kurias gali rasti interneto tinklalapyje www.esparama.lt.

 

 

Projekto biudžeto eilutės Nr.*

Išlaidų pavadinimas

Veiklos Nr.

Suma, Lt

Išlaidų pagrindimas nurodant, kaip apskaičiuojama prašoma finansavimo suma kiekvienai veiklai atskirai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Iš paraiškos A dalies 8.1 lentelės.

 

8. ALTERNATYVŲ ANALIZĖ

 

Suformuluokite reikalavimus techniniam projekto sprendimui (techniniai reikalavimai planuojamam objektui pagal jo paskirtį, eksploatacijos sąlygas; projektavimo, įrengimo ir veiklos principai, procesai ir pan.). Projektui pagrįsti turėtų būti svarstomos bent dvi alternatyvos: „nulinė“ alternatyva (alternatyva, kai projektas nėra įgyvendinamas) ir kitos alternatyvos (projektas, paremtas alternatyvia technologija, ar pan.). Turi būti atskleista, kad visos realios projekto įgyvendinimo alternatyvos buvo svarstytos, arba kad kitas alternatyvas, išskyrus nagrinėjamas, netikslinga svarstyti. Jeigu vertinant projekto įgyvendinimo galimybes išskiriamos kelios projekto įgyvendinimo alternatyvos, vertinant kiekvienai alternatyvai turi būti naudojami tie patys vertinimo kriterijai. Alternatyvos turi būti įvertintos išsamiai ir korektiškai. Pasirinkta alternatyva turi būti optimali, atsižvelgiant į esamus apribojimus.

 

Pareiškėjo parašas _____________

 

9. Projekto rizikos ir jų valdymas

 

Pateikite projekto rizikos vertinimą, užpildydami žemiau pateikiamą lentelę. Detalizuokite rizikos pobūdį/aspektus bei nurodykite, kokios numatomos rizikos valdymo (mažinimo) priemonės.

 

 

Rizikos aprašymas

Tikimybė*

Poveikis*

Rizikos valdymo priemonės / veiksmai

 

 

Politinė rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Socialinė rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonominė rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansinė rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Institucinė rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Technologinė rizika

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Vertinimo skalė: maža (-as) / vidutinė (-is) / didelė (-is)

 

10. POVEIKIO APLINKAI VERTINIMAS

 

Informacija apie poveikio aplinkai vertinimą.

Pažymėkite atitinkamą langelį:

Ar projekte numatyta ūkinė veikla yra įrašyta į Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo (Žin., 2005, Nr. 84-3105) 1 ir 2 prieduose pateiktus sąrašus?

 

£[] Taip:

£[] 1 priede;

£[] 2 priede.

 

£[] Ne.

 

 

Jei pažymimi langeliai „Taip“ ir „1 priede“:

pateikiamas atsakingos institucijos sprendimas, ar planuojama ūkinė veikla leistina, ir kita poveikio aplinkai

vertinimo atlikimo dokumentacija.

Jei pažymimi langeliai „Taip“ ir „2 priede“:

pateikiama atrankos dėl poveikio aplinkai vertinimo išvada ir, jei išvadoje nustatyta, kad PAV privalomas, –

atsakingos institucijos sprendimas, ar planuojama ūkinė veikla leistina, ir kita poveikio aplinkai vertinimo

atlikimo dokumentacija.

Informacija apie poveikį „Natura 2000“ teritorijoms

Pažymėkite atitinkamą langelį:

Ar projektas bus įgyvendinamas įsteigtoje ar potencialioje „Natura 2000“ teritorijoje arba šalia jos?

£[] Taip;

£[] Ne.

Jei pažymimas langelis „Taip“:

pateikiama už „Natura 2000“ teritorijų stebėseną atsakingos institucijos deklaracija.

 

11. PAREIŠKĖJO PATVIRTINIMAS

 

Patvirtinu, kad šioje formoje pateikta informacija yra tiksli ir teisinga.

 

________________

(Pareiškėjo atsakingo asmens pareigos)

__________

(Parašas)

_____________

(Vardas ir pavardė)

A.V.

 

Pareiškėjo parašas _____________

 

_________________

 


Paraiškos dėl projekto

finansavimo specialiosios (B) dalies

1 priedas

 

REIKALAUJAMŲ PATEIKTI DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

 

1. Priesaikos pažyma, kad pareiškėjas atitinka Aprašo 2 priedo 7.1.1 punkto reikalavimus;

2. Pareiškėjo įmonės įstatų kopijos;

3. Įgaliojimas, jeigu paraišką pasirašė pareiškėjo įgaliotas asmuo;

4. Priesaikos pažyma, kad pareiškėjas atitinka Aprašo 107 punkto reikalavimus;

5. Priesaikos pažyma, kad pareiškėjas atitinka Aprašo 108 punkto reikalavimus (taikoma Aprašo 1.4 punkte nurodytai veiklai);

6. Priesaikos pažyma, kad projektas atitinka Aprašo 2 priedo 9.2.1 punkto reikalavimus;

7. Priesaikos pažyma, kad pareiškėjas atitinka Aprašo 2 priedo 7.1.3 punkto reikalavimus;

8. Patvirtinimas apie pareiškėjo galimybes apmokėti numatytą projekto išlaidų dalį (banko sąskaitos išrašas, paskolos sutartis, garantinis banko raštas ir kt.) (taikoma Aprašo 1.2, 1.3 ir 1.4 punktuose nurodytoms veikloms);

9. Pareiškėjo įsipareigojimas padengti netinkamas finansuoti, tačiau šiam projektui įgyvendinti būtinas išlaidas;

10. Savivaldybės pritarimas arba suderinimas (savivaldybės Tarybos spendimas, savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas ir pan.), kad pareiškėjas gali organizuoti darbus atitinkamos savivaldybės teritorijoje (taikoma Aprašo 1 punkte nurodytoms veikloms);

11. Ūkio ministerijos pritarimas arba suderinimas, kad pareiškėjas gali įgyvendinti projektą (taikoma Aprašo 1.4 punkte nurodytai veiklai);

12. Pateikti įrodymus, kad patvirtinti reikalingi teritorijų planavimo dokumentai (savivaldybės Tarybos sprendimas, kitų atsakingų institucijų sprendimai);

13. Pateikti įrodymus, kad parengti ir Užsakovo patvirtinti techniniai projektai (konkursas skelbiamas pagal FIDIC raudonąją knygą);

14. Pridėta pirkimo dokumentų dalis, kurioje pateikti darbų kainų/kiekių žiniaraščiai;

15. Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo planas. Viešųjų pirkimų organizavimo ir vykdymo plane turi būti nurodyta pirkimo dokumentacijos parengimo data, planuojama skelbimo apie pirkimą data arba skelbimo apie pirkimą data, planuojama sutarties su laimėtoju pasirašymo data arba sutarties su laimėtoju pasirašymo data;

16. Finansiniai ir sąnaudų-naudos analizių skaičiavimai;

17. Institucijos, atsakingos už saugomų teritorijų apsaugos ir tvarkymo organizavimą, išvados dėl poveikio įsteigtoms ar potencialioms „Natura 2000“ teritorijoms reikšmingumo kopija;

18. Projektams, kurių poveikio aplinkai vertinimas (arba atranka dėl poveikio aplinkai vertinimo) buvo atliktas iki 2006 m. gegužės 31 d. – institucijos, atsakingos už Europos ekologinio tinklo „Natura 2000” teritorijų monitoringą, deklaracijos kopija;

19. Atsakingos institucijos atrankos išvados dėl poveikio aplinkai vertinimo kopija;

20. Atsakingos institucijos sprendimo kopija, ar planuojama ūkinė veikla leistina (jei taikoma).

_________________


Paraiškos dėl projekto

finansavimo specialiosios (B) dalies

2 priedas

 

MOKĖJIMŲ PRAŠYMŲ TEIKIMO APLINKOS PROJEKTŲ VALDYMO AGENTŪRAI GRAFIKAS

 

Išlaidų pavadinimas

Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma, Lt

Bendra tinkamų finansuoti išlaidų suma, Lt

N metai

N+1 metai

N+... metai

M ketvirtis

M+1 ketvirtis

M+... ketvirtis

M ketvirtis

M+1 ketvirtis

M+... ketvirtis

M ketvirtis

M+1 ketvirtis

M+... ketvirtis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IŠ VISO:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pareiškėjo parašas _____________

 

_________________

 

 

Priemonės Nr. VP3-3.2-AM-01-V

„Atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas“

projektų finansavimo sąlygų aprašo

4 priedas

 

Kuriame Lietuvos ateitį

 

ĮGYVENDINIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO METODIKA

 

Rodiklio pavadinimas

Rodiklio paaiškinimas

Matavimo vienetas

Skaičiavimo būdas

Informacijos šaltinis

Laikas

Atsakingas už informacijos pateikimą

Įrengtos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės

Didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelė – aikštelė, į kurią surenkamos komunalinės atliekos, kurios dėl jų dydžio negali būti išvežamos su kitomis komunalinėmis atliekomis. Įrengta aikštele laikoma pasirašius darbų aktą ir pripažinus statinį tinkamu naudoti.

Skaičius

Viena įrengta didelių gabaritų atliekų aikštelė = 1 vnt.

Pirminis šaltinis: darbų aktai.

Antrinis šaltinis: mokėjimo prašymas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu duomenys nurodomi mokėjimo prašymuose kiekvieną ketvirtį.

Projekto vykdytojas

Įrengtos žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelės

Žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė – aikštelė, kurioje kompostuojamos biologiškai skaidžios sodų, parkų ir kitų apželdintų teritorijų, žemės ūkio naudmenų priežiūros ir tvarkymo atliekos. Įrengta aikštele laikoma pasirašius darbų aktą ir pripažinus statinį tinkamu naudoti.

Skaičius

Viena įrengta žaliųjų atliekų kompostavimo aikštelė = 1 vnt.

Pirminis šaltinis: darbų aktai.

Antrinis šaltinis: mokėjimo prašymas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu duomenys nurodomi mokėjimo prašymuose kiekvieną ketvirtį.

Projekto vykdytojas

Uždaryti ir sutvarkyti sąvartynai (šiukšlynai)

Uždarymas – atliekų šalinimo veiklos nutraukimas, sąvartyno uždengimas ir priežiūrai po uždarymo reikalingų priemonių įrengimas. Sutvarkymas (rekultivacija) – sąvartyno iškasimas ir išvežimas. Sąvartynas laikomas uždarytu ar sutvarkytu pasirašius darbų priėmimo aktą ir pripažinus statinį tinkamu naudoti.

Skaičius

Vienas sutvarkytas sąvartynas/šiukšlynas = 1 vnt. 1 uždarytas sąvartynas/šiukšlynas = 1 vnt.

Pirminis šaltinis: darbų priėmimo aktai ir statinio pripažinimo tinkamu naudoti aktas.

Antrinis šaltinis: mokėjimo prašymas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu duomenys nurodomi mokėjimo prašymuose kiekvieną ketvirtį.

Projekto vykdytojas

Įrengtas pavojingų atliekų sąvartynas

Pavojingų atliekų sąvartynas – sąvartynas, kuriame šalinamos pavojingos atliekos. Įrengtu pavojingų atliekų sąvartynas laikomas pasirašius darbų priėmimo aktą ir pripažinus statinį tinkamu naudoti.

Skaičius

Vienas įrengtas pavojingų atliekų sąvartynas = 1 vnt.

Pirminis šaltinis: darbų priėmimo aktai.

Antrinis šaltinis: mokėjimo prašymas.

Projekto įgyvendinimo laikotarpiu duomenys nurodomi mokėjimo prašymuose kiekvieną ketvirtį.

Projekto vykdytojas

 

_________________