LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL ŽEMĖS IR KITO NEKILNOJAMOJO TURTO KADASTRO IR REGISTRO VALSTYBĖS ĮMONĖS ĮSTEIGIMO

 

1997 m. liepos 8 d. Nr. 742

Vilnius

 

Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997–2000 metų veiklos programą, siekdama geriau organizuoti nekilnojamojo turto kadastro ir teisinio registravimo darbus, sparčiau įgyvendinti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymo bei Lietuvos Respublikos hipotekos įstatymo nuostatas, sudaryti palankias teisines, ekonomines ir organizacines sąlygas apsaugoti nuosavybės teises, plėsti nekilnojamojo turto rinką, gerinti gyventojų aptarnavimą bei racionaliai naudoti valstybės lėšas ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įsteigti Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonę, sujungus Valstybės žemės kadastro įmonę ir valstybės įmonę Respublikinį inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biurą.

2. Pavesti Statybos ir urbanistikos ministerijai bei Žemės ir miškų ūkio ministerijai vykdyti Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės steigėjo funkcijas (privalomų užduočių, prekių, teikiamų paslaugų kainų, tarifų nustatymo bei jų apskaičiavimo, administracijos pareigybių tvirtinimo ir kitas).

3. Nustatyti, kad šiuo nutarimu įsteigta Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonė savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymu, kitais teisės aktais ir savo įstatais.

4. Pavesti Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonei vykdyti šias funkcijas:

4.1. įgyvendinti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymą;

4.2. tvarkyti žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastrą (inventorizaciją) ir registrą;

4.3. įstatymų nustatyta tvarka vykdyti žemės ir kito nekilnojamojo turto teisinę registraciją;

4.4. analizuoti nekilnojamojo turto rinką ir įstatymų nustatyta tvarka organizuoti nekilnojamojo turto vertinimą, rengti duomenis nekilnojamojo turto apmokestinimui;

4.5. kurti žemės ir kito nekilnojamojo turto informacinę sistemą;

4.6. teikti valstybės institucijoms ir kitiems vartotojams duomenis apie nekilnojamąjį turtą, jo vertę ir teisinę padėtį, teikti kitas paslaugas;

4.7. vykdant 4.1-4.6 punktuose nustatytas funkcijas, rengti metodiką, instrukcijas, standartus ir kitus norminius dokumentus, reglamentuojančius žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastrą bei registrą.

5. Nustatyti, kad šio nutarimo 4.1 ir 4.3 punktuose nustatytos funkcijos gali būti vykdomos atitinkamai pakeitus Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registro įstatymą ir Lietuvos Respublikos apskrities valdymo įstatymą.

6. Įpareigoti:

6.1. Statybos ir urbanistikos ministeriją bei Žemės ir miškų ūkio ministeriją iki 1997 m. liepos 31 d. sudaryti Valstybės žemės kadastro įmonės ir valstybės įmonės Respublikinio inventorizavimo, projektavimo ir paslaugų biuro reorganizavimo komisiją, parengti ir patvirtinti šių įmonių reorganizavimo projektą, taip pat Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės įstatus;

6.2. Žemės ir miškų ūkio ministeriją, Statybos ir urbanistikos ministeriją, Valdymo reformų ir savivaldybių reikalų ministeriją parengti ir iki 1997 m. rugsėjo 1 d. pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų, susijusių su Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės steigimu, pataisų projektus;

6.3. Statybos ir urbanistikos ministeriją, Žemės ir miškų ūkio ministeriją parengti ir iki 1997 m. rugpjūčio 15 d. pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei reorganizuojamos valstybės įmonės Valstybinio žemėtvarkos instituto regioninių kadastro ir geodezijos centrų kadastro dalies perdavimo Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonei projektą;

6.4. Statybos ir urbanistikos ministeriją, uždarosios akcinės bendrovės „Infocentras“ valstybės akcijų turėtoją, iki 1997 m. spalio 1 d. inicijuoti neeilinį visuotinį šios bendrovės akcininkų susirinkimą ir pateikti svarstyti klausimą dėl tikslingumo ją reorganizuoti.

7. Pavesti statybos ir urbanistikos ministrui, suderinus su žemės ir miškų ūkio ministru, iki 1997 m. liepos 21 d. paskirti Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės vadovą.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              GEDIMINAS VAGNORIUS

 

 

 

STATYBOS IR URBANISTIKOS                                               MINISTRAS ALGIS ČAPLIKAS