LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTRAS 2005 M. SPALIO 27 D. ĮSAKYMO NR. 1R-352 „DĖL SPRENDIMŲ VYKDYMO INSTRUKCIJOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2007 m. vasario 27 d. Nr. 1R-85

Vilnius

 

Pakeičiu Sprendimų vykdymo instrukciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 1R-352 „Dėl Sprendimų vykdymo instrukcijos patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 130-4682):

1. Išdėstau 4 punktą taip:

„4. Antstolis, priėmęs vykdyti vykdomąjį dokumentą, ne vėliau kaip kitą darbo dieną jį užregistruoja Vieningame vykdomųjų dokumentų sąvade ir užveda vykdomąją bylą. Vykdomoji byla turi būti saugoma antstolio (antstolių) kontoroje, išskyrus teisės aktų nustatytus atvejus.“

2. Papildau šiuo 251 punktu:

„251. Pateikiant antstoliui vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl statinio nugriovimo, kartu pateikiamas ir normatyviniuose statybos techniniuose dokumentuose nurodytas dokumentas statinį griauti. Išieškotojas, pateikdamas antstoliui vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl statinio nugriovimo, turi parinkti ir nurodyti antstoliui asmenį, kuris vykdys statybos griovimo darbus.“

3. Išdėstau 48 punktą taip:

„48. Kitų, šios Instrukcijos 3 lentelėje nenurodytų vykdymo išlaidų (pašto ir kurjerių, areštuoto turto saugojimo, vežimo, atlyginimo ekspertams, vertėjams ir kitiems vykdymo procese dalyvaujantiems asmenims, skelbimams visuomenės informavimo priemonėse, banko pavedimų, mokamų užklausų ir kitos išlaidos, kurias antstolis privalo sumokėti tretiesiems asmenims, vykdydamas antstolio funkcijas) dydžiai nustatomi atsižvelgiant į antstolio faktines išlaidas, susijusias su šių veiksmų atlikimu. Už asmenų, vykdančių statybos griovimo darbus, paslaugas teisės aktų nustatyta tvarka apmoka išieškotojas, pateikęs vykdyti vykdomąjį dokumentą dėl statinio nugriovimo. Šios sumos laikomos faktinėmis vykdymo išlaidomis.“

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                                            PETRAS BAGUŠKA

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministras

Zigmantas Balčytis

2007 m. vasario 27 d.