LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO

 

2002 m. rugpjūčio 29 d. Nr. 1372

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos transporto veiklos pagrindų įstatymu (Žin., 1991, Nr. 30-804; 2002, Nr. 29-1034), Lietuvos Respublikos kelių transporto kodekso (Žin., 1996, Nr. 119-2772; 2002, Nr. 37-1342) 17-1 straipsniu ir Lietuvos Respublikos saugaus eismo automobilių keliais įstatymu (Žin., 2000, Nr. 92-2883), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Įgalioti:

1.1. Susisiekimo ministeriją:

1.1.1. skirti viešosios transporto infrastruktūros valdytojus;

1.1.2. pagal kompetenciją užtikrinti socialiai būtinų transporto paslaugų teikimą visuomenei;

1.1.3. parengti ir suderinus su Finansų ministerija patvirtinti keleivinio kelių transporto vežėjų nuostolių, susidariusių dėl būtinų keleivinio kelių transporto paslaugų teikimo visuomenei, kompensavimo tvarką;

1.1.4. pagal kompetenciją sudaryti su vežėjų (operatorių) parinkimo visuomenės aptarnavimo įsipareigojimams vykdyti konkurso nugalėtojais visuomenės aptarnavimo sutartis;

1.1.5. nustatyti teisės valdyti geležinkelių traukos riedmenis įgijimo tvarką ir teisės valdyti geležinkelių traukos riedmenis suteikimo dokumentų, išduotų kitose valstybėse, pripažinimo tvarką;

1.1.6. parengti ir suderinus su Vidaus reikalų ministerija patvirtinti automobilių ir motociklų vairuotojų kvalifikacinius reikalavimus;

1.1.7. patvirtinti Kelių transporto priemonių (išskyrus traktorius, savaeiges ir žemės ūkio mašinas bei jų priekabas) valstybinės techninės apžiūros atlikimo taisykles;

1.1.8. nustatyti kelių transporto priemonių techninius reikalavimus;

1.1.9. nustatyti kelių transporto priemonių valstybinę techninę apžiūrą atliekančių įmonių skaičių, jų išsidėstymą šalies teritorijoje, atsižvelgiant į kelių transporto priemonių valstybinės techninės apžiūros poreikį, pagal jos patvirtintą metodiką;

1.1.10. patvirtinti leidimų, suteikiančių teisę atlikti valstybinę techninę apžiūrą, išdavimo tvarką;

1.1.11. patvirtinti maksimalias kainas už valstybinės techninės apžiūros atlikimą, suderinus jas su Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba;

1.2. Vidaus reikalų ministeriją:

1.2.1. nustatyti kelių transporto priemonių registravimo tvarką ir kontroliuoti jos įgyvendinimą;

1.2.2. nustatyti pagal jos patvirtintą metodiką kelių transporto priemones registruojančių įmonių skaičių, atsižvelgiant į kelių transporto priemonių registravimo poreikį ir jų išsidėstymą šalies teritorijoje;

1.2.3. parengti ir suderinus su Susisiekimo ministerija patvirtinti kelių transporto priemonių vairuotojų egzaminavimo tvarką;

1.3. Valstybinę kelių transporto inspekciją prie Susisiekimo ministerijos:

1.3.1. nustatytąja tvarka išduoti leidimus, suteikiančius teisę atlikti valstybinę techninę apžiūrą;

1.3.2. kontroliuoti, kaip laikomasi valstybinės techninės apžiūros atlikimo tvarkos.

2. Pavesti Susisiekimo ministerijai parengti ir pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei vežėjų (operatorių) parinkimo vykdyti visuomenės aptarnavimo įsipareigojimus konkurso organizavimo ir visuomenės aptarnavimo sutarčių sudarymo ir nutraukimo tvarkos projektą.

3. Pripažinti netekusiais galios:

3.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. birželio 15 d. nutarimą Nr. 418 „Dėl kelių eismo saugumo gerinimo“ (Žin., 1993, Nr. 23-544);

3.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. gruodžio 30 d. nutarimą Nr. 1342 „Dėl kelių transporto priemonių valstybinės techninės apžiūros“ (Žin., 1995, Nr. 3-42);

3.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. liepos 27 d. nutarimo Nr. 1058 „Dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir potvarkių nuostatų, susijusių su Valstybine konkurencijos ir vartotojų teisių gynimo tarnyba prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, dalinio pakeitimo“ (Žin., 1995, Nr. 63-1597) 4 punktą;

3.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 1 d. nutarimą Nr. 786 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1993 m. birželio 15 d. nutarimo Nr. 418 „Dėl kelių eismo saugumo gerinimo“ dalinio pakeitimo“ (Žin., 1996, Nr. 64-1523).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS,

PAVADUOJANTIS SUSISIEKIMO MINISTRĄ                            ALGIRDAS MONKEVIČIUS