STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIAUS

Į S A K Y M A S

 

DĖL STUDIJŲ KOKYBĖS VERTINIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2010 m. GRUODŽIO 20 D. ĮSAKYMO Nr. 1-01-162 „DĖL VYKDOMŲ STUDIJŲ PROGRAMŲ VERTINIMO METODIKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. rugpjūčio 1 d. Nr. V-45

Vilnius

 

1. Pakeičiu Vykdomų studijų programų vertinimo metodikos, patvirtintos 2010 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-01-162 „Dėl Vykdomų studijų programų vertinimo metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2010, Nr. 156-7654), punktus:

1.1. 13 punktą ir išdėstau jį taip:

13. Išvadų svarstymui Centras pasitelkia Studijų vertinimo komisiją.“

1.2. 15 punktą ir išdėstau jį taip:

15. Aukštoji mokykla, pageidaujanti, kad programos (-ų) vertinimą atliktų Centras, prašymą vertinti ir akredituoti studijų programą (-as) pateikia Centrui likus ne mažiau kaip 18 mėnesių iki programos akreditavimo termino pabaigos elektroniniu paštu adresu kokybe@skvc.lt arba paštu. Centras viešai skelbia numatomų vertinti studijų programų sąrašą, savianalizės suvestinių pateikimo terminus ir vertinimo pobūdį, nurodydamas, kurių programų vertinimą atliks lietuvių ekspertų grupės, o kurių – tarptautinės.“

1.3. 23 punktą ir išdėstau jį taip:

23. Aukštoji mokykla Centrui pateikia savianalizės suvestinę Centro nustatytais terminais.“

1.4. 25 punktą ir jo papunkčius ir išdėstau juos taip:

25. Centras turi teisę atsisakyti atlikti programos vertinimą:

25.1. jei aukštoji mokykla Metodikos 15 punkte nustatytais terminais nepateikė prašymo vertinti programą;

25.2. jei aukštoji mokykla Metodikos 23 punkte nustatytais terminais nepateikė savianalizės suvestinės.“

1.5. 31 punktą ir išdėstau jį taip:

31. Centras aukštąją mokyklą apie ekspertų grupės sudėtį informuoja faksu arba elektroniniu paštu. Aukštoji mokykla per 5 darbo dienas nuo pranešimo apie numatomą ekspertų grupės sudėtį gavimo dienos gali argumentuotai siūlyti pakeisti numatomos ekspertų grupės narį (-ius). Centras gautas pastabas svarsto ir apie priimtą sprendimą informuoja aukštąją mokyklą. Tuo atveju, jei per šiame punkte nustatytą terminą aukštoji mokyklą nepateikė siūlymo dėl ekspertų grupės sudėties keitimo, laikoma, kad aukštoji mokykla ekspertų grupės sudėčiai pritarė.“

1.6. 33 punktą ir išdėstau jį taip:

33. Centras ekspertams pateikia savianalizės suvestinę ne vėliau kaip prieš 1 mėnesį iki vizito į aukštąją mokyklą. Tais atvejais, kuomet dėl nuo Centro nepriklausančių priežasčių pasikeičia dalis ekspertų grupės ir objektyviai neįmanoma naujiems ekspertų grupės nariams pateikti informacijos šiame punkte numatytais terminais, informacija pateikiama nedelsiant po naujų ekspertų įtraukimo į ekspertų grupę.“

1.7. 36 punktą ir išdėstau jį taip:

36. Vizito metu vyksta susitikimai su aukštosios mokyklos, jos padalinio administracija, programos savianalizės rengėjais, programos dėstytojais, studentais, absolventais ir jų darbdaviais. Vizitas laikomas įvykusiu, kai jame dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 ekspertų grupės narių. Vizito metu ekspertai apžiūri programos įgyvendinimui skirtą materialiąją bazę, susipažįsta su studentų kursiniais, baigiamaisiais darbais, egzaminų medžiaga ir kitais dokumentais.“

1.8. 39 punktą ir išdėstau jį taip:

39. Vienas aukštosios mokyklos bendruomenės narys to paties vizito metu gali dalyvauti tik viename susitikime su ekspertų grupe, išskyrus su Centro atstovu iš anksto suderintus atvejus.“

1.9. 41 punktą ir išdėstau jį taip:

41. Vertinimą atliekant tarptautinei ekspertų grupei, paprastai susitikimai vyksta anglų kalba. Esant poreikiui, aukštoji mokykla turi užtikrinti kokybiškas vertėjo paslaugas. Susitikimuose su studentais vertėjas dalyvauja tik suderinus su vertinimo koordinatoriumi.“

1.10. 43 punktą ir išdėstau jį taip:

43. Ekspertų grupė parengia išvadų projektą ir pateikia jį elektroniniu paštu Centrui ne vėliau kaip per 1 mėnesį nuo vizito į aukštąją mokyklą pabaigos. Išvadų projekte nėra pateikiamas programos ir vertinimo sričių įvertinimas balais.“

1.11. 44 punktą ir išdėstau jį taip:

44. Aukštoji mokykla ne vėliau nei per 14 dienų nuo išvadų projekto išsiuntimo dienos gali Centrui pateikti pastabas dėl išvadų projekte, aukštosios mokyklos nuomone, esančių faktinių klaidų. Pastabos dėl faktinių klaidų teikiamos lietuvių kalba su vertimu į anglų kalbą tais atvejais, kai vertinimą atlieka tarptautinė ekspertų grupė. Kitu atveju pastabos teikiamos tik lietuvių kalba.“

1.12. 46 punktą ir išdėstau jį taip:

46. Ekspertai, išnagrinėję aukštosios mokyklos pastabas dėl išvadų projekte, aukštosios mokyklos nuomone, esančių faktinių klaidų, per 14 dienų parengia ir pateikia programos vertinimo išvadas Centrui.“

1.13. 47 punktą ir išdėstau jį taip:

47. Išvadų svarstymui Centras pasitelkia Studijų vertinimo komisiją. Šios komisijos posėdyje vertinimo išvadas kviečiamas pristatyti ekspertų grupės vadovas ar kitas ekspertų grupės narys. Ekspertų grupės vadovo ar kito nario nedalyvavimas neužkerta kelio išvadų svarstymui. Aukštosios mokyklos atstovai šiame etape gali dalyvauti pagal poreikį.“

1.14. 50 punktą ir išdėstau jį taip:

50. Vadovaudamasis ekspertų išvadomis, atsižvelgdamas į Studijų vertinimo komisijos siūlymą, Centras Vertinimo ir akreditavimo tvarkos apraše nustatyta tvarka priima sprendimą dėl programos įvertinimo. Kartu su sprendimu Centras aukštajai mokyklai elektroniniu paštu ar faksu bei paštu pateikia vertinimo išvadas arba jų kopiją, arba išrašą iš vertinimo išvadų.“

1.15. 73 punktą ir išdėstau jį taip:

73. Aukštoji mokykla pateikia Centrui: 1 spausdintą savianalizės suvestinės egzempliorių lietuvių ir (ar) anglų kalba (tuo atveju, jei savianalizės suvestinę reikia pateikti anglų kalba) ir elektroninę versiją (įrašytą į kompiuterinę laikmeną ar atsiųstą elektroniniu paštu adresu kokybe@skvc.lt).“

1.16. 75 punktą ir išdėstau jį taip:

75. Savianalizės suvestinė pateikiama kiekvienai programai atskirai. Jeigu tos pačios krypties programa vykdoma aukštosios mokyklos padalinyje, esančiame kitame mieste, visada parengiama atskira tame padalinyje vykdomos programos savianalizės suvestinė. Jeigu programa turi specializacijas, jos aprašomos vienoje savianalizės suvestinėje, tačiau kiekviena specializacija išnagrinėjama atskirai.“

1.17. 97 punktą 1 ir 2 papunkčius ir išdėstau juos taip:

97.1. studijų planas;

97.2. studijų dalykų ir (ar) modulių aprašai;“.

2. Pripažįstu netekusiu galios Vykdomų studijų programų vertinimo metodikos, patvirtintos 2010 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 1-01-162 „Dėl Vykdomų studijų programų vertinimo metodikos patvirtinimo“, 77 punktą.

 

Direktorius                                                                        Artūras Grebliauskas

_________________