LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

N U T A R I M A S

DĖL SEIMO NUTARIMO „DĖL SEIMO LAIKINOSIOS TYRIMO KOMISIJOS J. ABROMAVIČIAUS ŽŪTIES TYRIMO APLINKYBĖMS NUSTATYTI SUDARYMO“ 6 STRAIPSNIO PAKEITIMO

 

2007 m. sausio 17 d. Nr. X-1021

Vilnius

 

(Žin., 2006, Nr. 124-4674)

 

Lietuvos Respublikos Seimas nutaria:

 

1 straipsnis.

6 straipsnyje vietoj datos „2007 m. vasario 1 d.“ įrašyti datą „2007 m. birželio 1 d.“ ir šį straipsnį išdėstyti taip:

 

6 straipsnis.

Komisija tyrimo išvadas Seimui pateikia iki 2007 m. birželio 1 d.“

 

2 straipsnis.

Nutarimas įsigalioja nuo priėmimo.

 

 

SEIMO PIRMININKAS                                                                          VIKTORAS MUNTIANAS

______________