LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. GEGUŽĖS 26 D. NUTARIMO NR. 634 „DĖL BEŠEIMININKIO, KONFISKUOTO, VALSTYBĖS PAVELDĖTO, Į VALSTYBĖS PAJAMAS PERDUOTO TURTO, DAIKTINIŲ ĮRODYMŲ IR RADINIŲ PERDAVIMO, APSKAITYMO, SAUGOJIMO, REALIZAVIMO, GRĄŽINIMO IR PRIPAŽINIMO ATLIEKOMIS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2005 m. sausio 24 d. Nr. 67

Vilnius

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gegužės 26 d. nutarimu Nr. 634 „Dėl Bešeimininkio, konfiskuoto, valstybės paveldėto, į valstybės pajamas perduoto turto, daiktinių įrodymų ir radinių perdavimo, apskaitymo, saugojimo, realizavimo, grąžinimo ir pripažinimo atliekomis taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 86-3119):

1. Išdėstyti 1 punkto septintąją pastraipą taip:

„Strateginės prekės – Lietuvos Respublikos strateginių prekių kontrolės įstatyme (Žin., 1995, Nr. 61-1533; 2004, Nr. 73-2532) apibrėžtos dvejopo naudojimo prekės ir technologijos ir (ar) karinė įranga, taip pat paslaugos, susijusios su šiomis prekėmis.“.

2. Įrašyti 18 punkte vietoj žodžio „kontroliuojamosios“ žodį „strateginės“, vietoj žodžio „kontroliuojamųjų“ – žodį „strateginių“, vietoj žodžio „kontroliuojamąsias“ – žodį „strategines“.

3. Išdėstyti 81.3 punktą taip:

81.3. Vertybinių popierių ir investicinių priemonių, kaip šios sąvokos apibrėžtos Lietuvos Respublikos vertybinių popierių rinkos įstatymo (Žin., 1996, Nr. 16-412; 2001, Nr. 112-4074) 3 straipsnio 1 ir 2 dalyse, kolektyvinio investavimo subjektų investicinių priemonių (toliau vadinama – vertybiniai popieriai ir investicinės priemonės) išpirkimas ar pardavimas, pensijų fondų pensijų sąskaitose apskaitomų vienetų konvertavimas į pinigus inicijuojamas šia tvarka:

81.3.1. Vertybiniai popieriai ir investicinės priemonės, kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, organizuotose Lietuvos Respublikoje ar kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse, parduodami per vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininką, kuris yra parduodamų vertybinių popierių (investicinių priemonių) sąskaitos tvarkytojas. Valstybinė mokesčių inspekcija ar jos įgaliota mokesčių inspekcija šiam tarpininkui raštu pateikia vertybinių popierių ar investicinių priemonių pardavimo pavedimą, kuriame nurodo pardavimo kainą, ne mažesnę už pavedimo pateikimo metu reguliuojamoje rinkoje (biržoje) esančią šių vertybinių popierių ar investicinių priemonių pirkimo (paklausos) kainą. Jeigu vertybinių popierių (investicinių priemonių) yra daug (palyginti su biržoje įprastomis tų vertybinių popierių apyvartomis), siekiant nesumažinti jų kainos, visas parduodamų vertybinių popierių kiekis padalijamas į kelias dalis ir palaipsniui parduodamas per kelias dienas.

81.3.2. Užsienio vertybiniai popieriai ir investicinės priemonės, kurie kotiruojami kitų užsienio biržų ar kitų organizuotų rinkų pirmuosiuose sąrašuose, parduodami šių Taisyklių 81.3.1 punkte nustatyta tvarka.

81.3.3. Vertybiniai popieriai ir investicinės priemonės, kuriais neprekiaujama šių Taisyklių 81.3.1 ir 81.3.2 punktuose nurodytose rinkose, išskyrus Lietuvos Respublikoje išleistus uždarųjų akcinių bendrovių vertybinius popierius, ir tie vertybiniai popieriai ir tos investicinės priemonės, kurių Valstybinė mokesčių inspekcija ar jos įgaliota mokesčių inspekcija dėl objektyvių priežasčių negali parduoti šių Taisyklių 81.3.1 ir 81.3.2 punktuose nustatyta tvarka, parduodami per vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininką (komercinį banką arba finansų maklerio įmonę, turinčius teisę teikti investicinę paslaugą – vykdyti pavedimus įsigyti ir perleisti vertybinius popierius klientų sąskaita), kuris atrenkamas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2002, Nr. 118-5296) nustatyta konkurso tvarka. Su konkurso nugalėtoju sudaroma tarpininkavimo parduodant vertybinius popierius ir investicines priemones sutartis, kuria atrinktasis vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas įsipareigoja siekti geriausios parduodamų vertybinių popierių ir investicinių priemonių kainos. Jeigu yra atrinktas vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkas, Valstybinė mokesčių inspekcija ar jos įgaliota mokesčių inspekcija privalo pasinaudoti jo paslaugomis taip pat vietoj šių Taisyklių 81.3.1 ir 81.3.2 punktuose nurodytų atvejų, jeigu šiais atvejais būsiančios vertybinių popierių ar investicinių priemonių tiesioginio pardavimo bendrosios išlaidos yra didesnės už atrinktojo tarpininko siūlomas bendrąsias pardavimo išlaidas.

81.3.4. Lietuvos Respublikoje išleisti uždarųjų akcinių bendrovių vertybiniai popieriai parduodami tarpininkaujant šių Taisyklių 81.3.3 punkte nustatyta tvarka atrinktam vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkui arba kitam konkurso būdu pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą atrinktam juridiniam asmeniui. Konkretiems uždarosios akcinės bendrovės vertybiniams popieriams parduoti Valstybinė mokesčių inspekcija ar jos įgaliota mokesčių inspekcija privalo pasirinkti tą tarpininką, kuris siūlo mažiausiais bendrąsias pardavimo išlaidas. Lietuvos Respublikoje išleistus uždarųjų akcinių bendrovių vertybinius popierius gali tiesiogiai parduoti ir pati Valstybinė mokesčių inspekcija ar jos įgaliota mokesčių inspekcija, jeigu tokiam vertybinių popierių tiesioginiam pardavimui organizuoti prireiktų mažiau išlaidų, nei jiems parduoti per tarpininką. Pastaruoju atveju vertybinių popierių pirkimo-pardavimo sutartį Valstybinė mokesčių inspekcija ar jos įgaliota mokesčių inspekcija sudaro su pirkėju, jos organizuotame pardavimo konkurse pasiūliusiu geriausią kainą. Bet kuriuo šiame punkte nurodytu atveju parduodant uždarųjų akcinių bendrovių akcijas vadovaujamasi Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo (Žin., 2000, Nr. 64-1914; 2003, Nr. 123-5574) 47 straipsniu.

81.3.5. Kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar kitas jų išleistas investicines priemones Valstybinė mokesčių inspekcija ar jos įgaliota mokesčių inspekcija pateikia išpirkti pagal šių kolektyvinio investavimo subjektų sudarymo dokumentų nuostatas. Jeigu investiciniais vienetais ar kitomis investicinėmis priemonėmis prekiaujama vertybinių popierių rinkose ir jų pardavimo rinkoje išlaidos mažesnės už išpirkimo išlaidas, Valstybinė mokesčių inspekcija laikosi šių Taisyklių 81.3.1-81.3.3 punktuose nustatytos tvarkos.

81.3.6. Valstybei perduotinas pensijų fondų turtas Valstybinės mokesčių inspekcijos ar jos įgaliotos mokesčių inspekcijos prašymu, pateikiamu atitinkamus pensijų fondus valdančioms pensijų kaupimo bendrovėms, konvertuojamas į pinigus pagal valstybei perduotinose pensijų sąskaitose esančių apskaitos vienetų skaičių ir vertę pensijų fondų veiklą reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.“.

4. Įrašyti 83 punkte vietoj žodžio „gali“ žodį „turi“.

5. Įrašyti 109 punkte po žodžio „skelbiama“ žodžius „Valstybinės mokesčių inspekcijos interneto puslapyje ir“.

6. Įrašyti V skyriaus pavadinime vietoj žodžio „Kontroliuojamųjų“ žodį „Strateginių“.

7. Įrašyti 141 punkte vietoj žodžio „Kontroliuojamosios“ žodį „Strateginės“.

8. Įrašyti 142 punkte vietoj žodžio „kontroliuojamąsias“ žodį „strategines“, vietoj žodžio „kontroliuojamųjų“ – žodį „strateginių“, vietoj žodžio „kontroliuojamąsias“ – žodį „strategines“.

9. Įrašyti 143 punkte vietoj žodžio „kontroliuojamųjų“ žodį „strateginių“.

10. Įrašyti 144 punkte vietoj žodžio „kontroliuojamąsias“ žodį „strategines“.

11. Įrašyti 145 punkto antrojoje pastraipoje po oficialaus paskelbimo šaltinio „Žin., 1996, Nr. 32-788“ oficialaus paskelbimo šaltinį „2001, Nr. 101-3597“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                      ALGIRDAS BUTKEVIČIUS