LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. GRUODŽIO 11 D. NUTARIMO NR. 1950 „DĖL KELIŲ EISMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. spalio 20 d. Nr. 1307

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Kelių eismo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimu Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 7-263):

1.1. Įrašyti 62 punkto pirmajame sakinyje po žodžio „ (reguliuotojo)“ žodžius „arba muitinės pareigūno“, antrajame ir trečiajame sakiniuose - po žodžio „policijos“ žodžius „arba muitinės“.

1.2. Papildyti 631 punktu:

631. Muitinės pareigūno reikalavimu vairuotojas privalo išlipti iš transporto priemonės, duoti muitinės pareigūnui patikrinti krovinio vežimo dokumentus ir leisti patikrinti transporto priemonę bei gabenamą krovinį.“.

1.3. Papildyti 1231 punktu:

1231. Vairuotojas privalo sustabdyti transporto priemonę, kai muitinės pareigūnas duoda signalą lazdelės ar skritulio su raudonu atšvaitu mostu skersai judėjimo krypties arba per garsiakalbį liepia sustoti. Signalas taip pat gali būti išreikštas įjungta švieslente su užrašu „STOP“, įrengta specialiomis spalvomis nudažytame ir muitinės ženklu pažymėtame automobilyje. Gavęs signalą, vairuotojas privalo nedelsdamas sustabdyti transporto priemonę nurodytoje vietoje; jeigu vieta nenurodoma - dešiniajame kelkraštyje, o kai kelkraščio nėra - važiuojamosios dalies dešiniajame pakraštyje.“.

2. Pavesti Muitinės departamentui prie Finansų ministerijos per mėnesį nuo šio nutarimo įsigaliojimo patvirtinti Lietuvos Respublikos muitinės tarnybinių automobilių žymėjimo instrukciją.

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                                   ZIGMANTAS BALČYTIS

______________