LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SUSISIEKIMO MINISTRO 1998 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 55 „DĖL KELEIVINIO KELIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ APIPAVIDALINIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2008 m. rugsėjo 17 d. Nr. 3-332

Vilnius

 

Pakeičiu Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 55 „Dėl Keleivinio kelių transporto priemonių apipavidalinimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 24-628; 2008, Nr. 62-2364), ir išdėstau 122 punktą taip:

122. Reklama keleivinio kelių transporto priemonėse įrengiama vadovaujantis Lietuvos Respublikos reklamos įstatymo nuostatomis (Žin., 2000, Nr. 64-1937). Draudžiama bet kokia reklama ant keleivinio kelių transporto priemonių langų, išskyrus reklamą ant galinio autobusų (troleibusų) lango. Šiame punkte nurodytas draudimas netaikomas reklamai, įrengtai ant keleivinio kelių transporto priemonių langų pagal tarp reklamos davėjo ir vežėjo iki 2008-04-27 sudarytas sutartis iki šių sutarčių galiojimo pabaigos.“

 

 

 

SUSISIEKIMO MINISTRAS                                                     ALGIRDAS BUTKEVIČIUS