LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL GYVENTOJŲ APRŪPINIMO ORTOPEDIJOS TECHNIKOS PRIEMONĖMIS KOMPENSAVIMO LAIKINOSIOS TVARKOS IR ORTOPEDIJOS TECHNIKOS PRIEMONIŲ, KOMPENSUOJAMŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO LAIKINOSIOS METODIKOS PATVIRTINIMO

 

2004 m. sausio 6 d. Nr. V-1

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512) 9 straipsnio 3 dalies 4 punktu:

1. Tvirtinu:

1.1. Gyventojų aprūpinimo ortopedijos technikos priemonėmis kompensavimo laikinąją tvarką (pridedama);

1.2. Ortopedijos technikos priemonių, kompensuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, bazinių kainų nustatymo laikinąją metodiką (pridedama).

2. Pavedu Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos vadovautis Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2002 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 58 „Dėl ortopedijos technikos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš valstybės biudžeto lėšų, nomenklatūros sąrašo patvirtinimo“ patvirtintais: Ortopedijos technikos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos kompensuojamos iš valstybės biudžeto lėšų, nomenklatūros sąrašu, Ortopedijos technikos priemonių, kurių įsigijimo išlaidos arba jų dalis kompensuojamos iš valstybės biudžeto lėšų, bazinių kainų sąrašu (1 sąrašas), Ortopedijos technikos priemonių, kurios skiriamos esant sudėtingiems traumų, defektų, ligų pakenkimams, kurių įsigijimo išlaidos 100 proc. bazinių kainų kompensuojamos iš valstybės biudžeto lėšų, bazinių kainų sąrašu (2 sąrašas).

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja pripažinus netekusiu galios Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 14 d. nutarimą Nr. 430 „Dėl gyventojų aprūpinimo ortopedijos technika kompensavimo tvarkos“.

4. Pavedu įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos sekretoriui E. Bartkevičiui.

 

 

 

SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRĖ,

L. E. SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PAREIGAS                   VILIJA BLINKEVIČIŪTĖ

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos

sveikatos apsaugos ministro

2004 m. sausio 6 d. įsakymu Nr. V-1

 

GYVENTOJŲ APRŪPINIMO ORTOPEDIJOS TECHNIKOS PRIEMONėmis KOMPENSAVIMO LAIKINOJI TVARKA

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Ši tvarka nustato nemokamą arba iš dalies mokamą Lietuvos Respublikos gyventojų aprūpinimą ortopedijos technikos priemonėmis.

2. Teisę į ortopedijos technikos priemonių kompensavimą turi Lietuvos Respublikos piliečiai, taip pat kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, turintys leidimą nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje, taip pat laikinai Lietuvos Respublikoje gyvenantys kitų valstybių piliečiai bei asmenys be pilietybės, jeigu jie teisėtai dirba Lietuvos Respublikoje, bei nepilnamečiai jų šeimos nariai (toliau – gyventojai), kuriems ja naudotis rekomenduoja asmens sveikatos priežiūros įstaigų gydytojai.

3. Šioje tvarkoje vartojamos sąvokos:

3.1. ortopedijos technikos priemonės – specialios technikos priemonės įvairiems judėjimo ir atramos aparato funkcijų sutrikimams kompensuoti, sveikatos sutrikimams gydyti ir jų prevencijai;

3.2. sudėtingos ortopedijos technikos priemonės – technikos priemonės, reikalaujančios papildomų specialių inžinerinių techninių sprendimų;

3.3. kompresinės priemonės asmenims, patyrusiems nudegimų, – specialios presoterapijos priemonės (spaudžiantys drabužiai) hipertrofiniams ir keloidiniams randams po nudegimo gydyti;

3.4. prevencija – priemonės, padedančios išvengti sveikatos blogėjimo ir invalidumo;

3.5. reabilitacija – įvairiapusė medicinos ir socialinių priemonių sistema, padedanti neįgaliajam, kiek įmanoma, atgauti sutrikusias organizmo funkcijas, savarankiškumą ir integruotis į visuomenę.

 

II. GYVENTOJŲ APRŪPINIMAS ORTOPEDIJOS TECHNIKOS PRIEMONĖMIS

 

4. Ortopedijos technikos priemones (išskyrus dantų, sąnarių ir organų protezavimą) gyventojai gali įsigyti Lietuvos Respublikos įmonėse ir įstaigose, gaminančiose šias priemones arba tiekiančiose ortopedijos technikos priemones iš kitų valstybių (toliau – įmonės).

5. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos sudaro su įmonėmis, nurodytomis šios tvarkos 4 punkte, sutartis dėl gyventojų aprūpinimo ortopedijos technikos priemonėmis.

6. Ortopedijos technikos priemonės gyventojams gaminamos (parenkamos) įmonėse pagal ligų, traumų bei defektų medicinines indikacijas ir išduodamos asmeniškai jų užsakovams. Ortopedijos technikos priemonių, kurių reikia vaikams iki 18 metų, užsakovai yra jų tėvai, įtėviai, globėjai ar rūpintojai.

7. Gyventojas, užsisakantis ortopedijos technikos priemonę, pateikia asmens sveikatos priežiūros įstaigos gydytojo išrašytą pažymą. Be to, invalidai ir pensininkai pateikia invalido arba pensininko pažymėjimą. Asmenims, kuriuos gydant ar reabilituojant būtina naudoti ortopedijos technikos priemonę, – Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę ir gydytojo pažymą; šeimų, gaunančių socialinę pašalpą, nariai – Lietuvos Respublikos piliečio pasą arba asmens tapatybės kortelę ir savivaldybės socialinės paramos skyriaus pažymą apie tai, kad jie yra socialinės pašalpos gavėjai.

8. I ir II grupės invalidai, vaikai invalidai iki 18 metų, negalintys atvykti į ortopedijos įmonę dėl sveikatos būklės, taip pat asmenys, besigydantys sveikatos priežiūros įstaigų stacionaruose, ortopedijos technikos priemonėmis aprūpinami jų gyvenamojoje arba gydymosi vietoje.

 

III. ORTOPEDIJOS TECHNIKOS BAZINĖS KAINOS KOMPENSAVIMAS

 

9. Visa bazinė ortopedijos technikos, įrašytos į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintą ortopedijos technikos nomenklatūros sąrašą, kaina kompensuojama:

9.1. I grupės invalidams;

9.2. vaikams iki 18 metų;

9.3. šeimų, gaunančių socialinę pašalpą, nariams;

9.4. asmenims, įsigyjantiems sudėtingą ortopedijos techniką, įrašytą į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintą ortopedijos technikos nomenklatūros sąrašą.

10. 80 procentų bazinės ortopedijos technikos, įrašytos į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintą ortopedijos technikos nomenklatūros sąrašą, kainos kompensuojama:

10.1. II ir III grupės invalidams;

10.2. pensinio amžiaus asmenims.

11. 50 procentų bazinės ortopedijos technikos, įrašytos į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintą ortopedijos technikos nomenklatūros sąrašą, kainos kompensuojama kitiems asmenims, kurių gydymui, reabilitacijai ir prevencijai būtina ortopedijos technika.

12. Ortopedijos technikos bazinė kaina šios tvarkos 9–11 punktuose nurodytomis sąlygomis kompensuojama šiais terminais:

12.1. kojų, rankų protezų, ortopedinių aparatų, korsetų (išskyrus tekstilinius) – kas dveji metai;

12.2. įtvarų (išskyrus tekstilinius) – kas dveji metai;

12.3. modulinių protezų – kas treji metai;

12.4. dviejų protezų (rankų, kojų – nuolatinio ir papildomo), papildomo – kas treji metai;

12.5. ortopedinės avalynės, bandažų, tekstilinių korsetų ir įtvarų, krūties protezų (papildomo liemenėlio), smulkių ortopedinių priemonių – kasmet;

12.6. sudėtingos ortopedinės avalynės, esant sudėtingai pėdos patologijai, – dukart per metus;

12.7. plaštakos apvalkalų – kas trys mėnesiai;

12.8. liemenėlio, išduodamo kartu su krūties protezu, – kasmet;

12.9. dviejų bigės įvalkalų, išduodamų asmenims, kurie naudojasi kojų protezais, – kasmet;

12.10. prietaisų (ne daugiau kaip 5 įrankių) komplekto naudotis darbe ir buityje, išduodamo kartu su darbiniu rankos protezu, – kasmet;

12.11. papildomų priemonių, išduodamų asmenims, kurie naudojasi kompresinėmis priemonėmis po nudegimų, – kasmet;

12.12. protezų ir ortopedinių aparatų vaikams iki 18 metų ir asmenims be abiejų kojų, taip pat sudėtingos ortopedinės avalynės, išduodamos asmenims, kurių paralyžiuotos abi kojos, gydomųjų ortopedinių priemonių ir kitų ortopedijos technikos priemonių, pakeistų nepasibaigus garantiniam laikui, – jas pakeitus. Šie gaminiai pakeičiami gydytojo sprendimu arba pagal įmonės specialistų pasirašytą aktą, suderintą su Valstybine ligonių kasa, nurodžius pakeitimo priežastį (sulūžus priešlaikiniam bigės priėmėjui, bandažo spyruoklei, nepataisomai plyšus ortopedijos technikos detalėms ir panašiai).

13. Ortopedijos technika per įmonių nustatytą garantinį laiką remontuojama nemokamai įmonės sąskaita.

 

IV. SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

14. Gyventojų pareiškimai ir skundai dėl ortopedijos technikos priemonių ir paslaugų kokybės nagrinėjami ir sprendžiami įstatymų nustatyta tvarka.

______________

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2004 m. sausio 6 d.

įsakymu Nr. V-1

 

ORTOPEDIJOS TECHNIKOS PRIEMONIŲ, KOMPENSUOJAMŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS BIUDŽETO LĖŠOMIS, BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO LAIKINOJI METODIKA

 

1. Ortopedijos technikos priemonių, kompensuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, bazinės kainos Lietuvos Respublikoje nustatomos tik tiems ortopedijos technikos gaminiams, kurie įrašyti į Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintą ortopedijos technikos priemonių nomenklatūros sąrašą.

2. Ortopedijos technikos priemonių bazinės kainos nustatomos pagal šias ortopedijos technikos priemones gaminančių ar tiekiančių Lietuvos Respublikos įmonių nustatytas kainas:

2.1. jeigu tos pačios rūšies ortopedijos technikos priemonių kaina yra vienoda (viena), bazine kaina laikoma ši kaina;

2.2. jeigu tos pačios rūšies ortopedijos technikos priemonių yra dviejų skirtingų kainų, bazine kaina laikoma didesnė kaina;

2.3. jeigu tos pačios rūšies ortopedijos technikos priemonių yra trijų skirtingų kainų, bazine kaina laikoma antroji (mažesnė už pirmąją) kaina;

2.4. jeigu tos pačios rūšies ortopedijos technikos priemonių yra keturių ir daugiau skirtingų kainų, bazine laikoma trečioji (mažesnė už antrąją) kaina.

3. Jeigu kompensuojamos ortopedijos technikos priemonių kaina yra mažesnė už bazinę, kompensuojama faktinė kaina.

4. Ortopedijos technikos priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo suma apskaičiuojama atsižvelgiant į asmenų, kuriems reikia ortopedijos technikos priemonių, skaičių, ortopedijos technikos priemonių bazines kainas ir ortopedijos technikos įmonių galimybes, neviršijant Lietuvos Respublikos valstybės biudžete tam numatytų asignavimų.

______________