ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PRIE ŪKIO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

į s a k y m a s

 

DĖL BANKRUTUOJANČIOS IR BANKRUTAVUSIOS BEI RESTRUKTŪRIZUOJAMOS ĮMONĖS ATASKAITŲ FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2012 m. vasario 29 d. Nr. V-16

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. liepos 3 d. nutarimo Nr. 831 „Dėl Valstybės institucijų įgaliotų asmenų atstovavimo įmonių bankroto ir restruktūrizavimo procesuose tvarkos aprašo, Bankrutuojančios ar bankrutavusios įmonės turto pardavimo iš varžytynių tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 58-2090; 2006, Nr. 44-1601; 2008, Nr. 13-441; 2010, Nr. 118-6007, Nr. 148-7584; 2011, Nr. 110-5192; 2012, Nr. 25-1171) 5.3 punktu:

1. T v i r t i n u pridedamas:

1.1. Įmonės bankroto ataskaitos formą;

1.2. Įmonės restruktūrizavimo ataskaitos formą;

1.3. Restruktūrizuojamos įmonės ataskaitos formą;

1.4. Įmonės bankroto ataskaitų pildymo rekomendacijas;

1.5. Įmonės restruktūrizavimo ataskaitų pildymo rekomendacijas;

1.6. Paaiškinimus Restruktūrizuojamos įmonės ataskaitai pildyti.

2. N u s t a t a u, kad:

2.1. ataskaitos pagal šio įsakymo 1.1–1.3 punktais patvirtintas formas teikiamos Įmonių bankroto valdymo departamentui prie Ūkio ministerijos (toliau – Departamentas) elektroniniu būdu per Įmonių restruktūrizavimo ir bankroto informacinės sistemos (toliau – ĮRBIS) interneto sąsają, kai bankroto ar restruktūrizavimo administratoriui yra suteikti prieigos prie ĮRBIS prisijungimo vardas ir slaptažodis (toliau – prisijungimo kodai), arba raštu, kai prisijungimo kodai nėra suteikti arba laikinai nėra galimybės pateikti ataskaitas ar duomenis per ĮRBIS interneto sąsają;

2.2. ataskaitas Departamentui pagal šio įsakymo 1.2 punktu patvirtintą formą teikia įmonės, pradėtos restruktūrizuoti įsigaliojus Lietuvos Respublikos įmonių restruktūrizavimo įstatymo pakeitimo įstatymui (Žin., 2010, Nr. 86-4529). Iki nurodyto įstatymo įsigaliojimo pradėtos restruktūrizuoti įmonės teikia ataskaitas pagal šio įsakymo 1.3 punktu patvirtintą formą.

 

 

Direktorius                                                                                  Alvydas Geigalas

 

_________________

 


Patvirtinta

Įmonių bankroto valdymo departamento prie

Ūkio ministerijos direktoriaus

2012 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. V-16

 

__________________________________________________________________________

(įmonės teisinė forma ir pavadinimas)

__________________________________________________________________________

(buveinė, ryšio duomenys (telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

 

Įmonių bankroto valdymo departamentui

prie Ūkio ministerijos

 

ĮMONĖS BANKROTO ATASKAITA

pagal 20___ m. _______ d. duomenis

____________ Nr. _____

(data)

 

 

 

 

Įmonės kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagrindinės veiklos kodas (EVRK2)

 

 

 

 

 

 

Pateikiama:

x[X] (pažymėti)

PATIKSLINTA

£[]

 

 

 

Veiklos pavadinimas (EVRK2)

 

£[]

Metų ataskaita (iki kovo 1 d.)

 

 

Kitais atvejais (per 10 dienų nuo teismo nutarties ar sprendimo įsiteisėjimo dienos):

 

£[]

1. Patvirtinus kreditorių reikalavimus.

 

 

 

Teritorijos kodas

 

 

 

 

 

 

 

£[]

2. Nutraukus įmonės bankroto bylą arba bankroto procesą ne teismo tvarka.

 

Įmonės rūšies kodas

 

 

£[]

3. Priėmus nutartį (sprendimą) likviduoti bankrutavusią įmonę.

 

Įmonės įsteigimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

£[]

4. Priėmus sprendimą (nutartį) dėl įmonės pabaigos.

 

 

I. BENDRA BANKROTO PROCESO CHARAKTERISTIKA

 

1. Bankroto (nemokumo) priežastis

 

 

]

2. Bankroto procesas

2.1. Bankroto bylos iškėlimas teisme

2.1.1. bankroto bylos įsiteisėjimas

2.1.2. apygardos teismas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(nutarties priėmimo data)

(nutarties įsiteisėjimo data)

(teismas, kuriame iškelta bankroto byla)

2.2. Supaprastintas bankroto procesas

2.2.1. patvirtinta supaprastinto proceso pabaiga

2.2..2. nutrauktas supaprastinto proceso vykdymas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(nutarties priėmimo data)

(data pagal teismo nutartį)

(nutarties priėmimo data)

2.3. Tyčinis bankrotas

2.3.1. panaikintas tyčinis bankrotas

2.4. Bankroto procesas ne teismo tvarka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(nutarties priėmimo data)

(nutarties priėmimo data)

(kreditorių susirinkimo nutarimo priėmimo data)

 

3. Bankroto byla ar procesas ne teismo tvarka nutrauktas

 

 

 

(sprendimo, nutarties priėmimo data)

(priežastį pažymėti)

£[] 3.1. kreditoriai atsisakė savo reikalavimų

£[] 3.2. įmonė atsiskaitė su visais kreditoriais

£[] 3.3. pasirašyta taikos sutartis

 

 

 

 

4. Nutartis (sprendimas) pripažinti įmonę bankrutavusia  ir likviduoti įmonę dėl bankroto

 

 

 

(nutarties (sprendimo) priėmimo data)

 

 

5. Sprendimas dėl įmonės pabaigos (nutartis išregistruoti likviduotą įmonę dėl bankroto)

 

 

 

(sprendimo (nutarties) priėmimo data)

 


6. Bankroto proceso iniciatorius (pažymėti)

£[] 6.1. Valstybinė mokesčių inspekcija

£[] 6.2. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba

£[] 6.3. Finansų ministerija

£[] 6.4. darbuotojai

£[] 6.5. įmonės likvidatorius

£[] 6.6. savininkas (savininkai)

£[] 6.7. įmonės vadovas

£[] 6.8. kiti (nurodyti)

 

 

 

 

 

 

 

 

II. ĮMONĖS BANKROTO ADMINISTRAVIMAS

 

7. Administratorius – juridinis asmuo

B-JA

paskyrimo data

 

 

 

 

 

7.1. juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas

 

 

8. Administratorius – fizinis asmuo arba

B-FA

paskyrimo (įgaliojimo) data

 

 

 

 

juridinio asmens įgaliotas asmuo

8.1. fizinio asmens (įgalioto asmens) vardas, pavardė

 

 

9. Kreditorių susirinkimo pirmininkas

 

išrinkimo (pakeitimo) data

 

 

 

 

 

9.1. atstovaujamo juridinio asmens pavadinimas, pareigos

 

9.2. susirašinėjimo adresas, telefono, fakso numeriai, el. paštas

 

 

III. KAPITALAS (tūkst. Lt)

Bankroto proceso pradžioje

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

10. Įstatinis kapitalas (nurodytas įstatuose)

 

 

10.1. valstybei priklausantis kapitalas

 

 

10.2. savivaldybei priklausantis kapitalas

 

 

10.3. fiziniams ir privatiems juridiniams asmenims priklausantis kapitalas

 

 

iš jų: 10.3.1. nerezidentams (užsienio asmenims) priklausantis kapitalas

 

 

 

IV. TURTAS (tūkst. Lt)

Pagal balansą

Turto pokyčiai nuo bankroto proceso pradžios

bankroto proceso pradžioje

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

(2+4-5-7-9)

įtrauktas į apskaitą balansine verte

parduotas turtas

kreditoriams perduotas turtas ar priešpriešinių vienarūšių reikalavimų įskaitymas

nurašytas turtas (balansine verte)

(9) jų: neatlygintinai perduotas savivaldybei

11.3 eil.:

(2+4-5-7-9-10)

balansinė vertė

gautos įplaukos

balansinė vertė

patenkinti reikalavimai

11.3 eil.:

susigrąžintos iš debitorių sumos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11. Turtas, iš viso (11.1+11.2+11.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1. ilgalaikis turtas

(atėmus po vienerių metų gautinas sumas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jo: 11.1.1. nematerialusis turtas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.2. materialusis turtas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jo: 11.1.2.1. žemė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.2.2. pastatai ir statiniai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.2.3. mašinos ir įrengimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.2.4. transporto priemonės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.2.5. kita įranga, prietaisai ir t.t.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.2.6. nebaigta statyba

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.2.7. kitas materialusis turtas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.2.8. investicinis turtas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.3. finansinis turtas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.1.4. kitas ilgalaikis turtas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2. trumpalaikis turtas

(atėmus per vienerius metus gautinas sumas)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų: 11.2.1. atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2.2. kitas trumpalaikis turtas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.2.3. pinigai ir pinigų ekvivalentai

 

 

 

x

x

x

x

 

x

11.3. po vienerių metų ir per vienerius metus gautinos sumos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų: 11.3.1. nerezidentų (užsienio asmenų)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Įkeistas turtas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Įkaito turėtojas (nurodyti):

 

 

V. ĮMONĖS ŪKINĖ KOMERCINĖ VEIKLA (tūkst. Lt)

Nuo bankroto proceso pradžios

14. Pardavimo pajamos

 

15. Pardavimo savikaina

 

16. Kitos pajamos

 

17. Kitos sąnaudos

 

 

VI. DARBUOTOJAI

Prieš bankroto procesą (didžiausias darbuotojų skaičius, buvęs per 3 m. iki bankroto proceso)

Bankroto proceso pradžioje

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

18. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, skaičius 

 

 

 

iš jų: 18.1. darbuotojų, dalyvaujančių bankroto procese, skaičius

x

 

 

 

VII. KREDITORIŲ REIKALAVIMAI ir ĮMONĖS EINAMOSIOS ĮMOKOS (tūkst. Lt)

Patvirtinti (įsiteisėję) kreditorių reikalavimai

Einamosios įmokos

(nuo bankroto proceso pradžios)

Sumos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

bankroto proceso pradžioje

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje  

visi reikalavimai

(nuo bankroto proceso pradžios)

iš viso patenkinti nuo bankroto proceso pradžios

patvirtinimo įsiteisėjimo data

20___-___-___

patvirtinimo įsiteisėjimo data

20___-___-__

iš viso

iš jų

baudos ir delspinigiai

apskaičiuoti

išmokėti

iš viso

(4-6+7-8)

iš jų

baudos ir delspinigiai

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

19. Kreditorių reikalavimai,
iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų: nerezidentų (užsienio asmenų)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.1. įkaito turėtojų, iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų: 19.1.1. valstybės institucijų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.1.2. privačių asmenų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.2. darbuotojų, iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.3. asmenų už supirktą žemės ūkio produkciją

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.4. Finansų ministerijos

(negarantuoti įkeitimu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų: 19.4.1. Europos Sąjungos struktūrinių fondų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.5. Valstybinės mokesčių inspekcijos

(mokesčiai ir kt. įmokos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.6. VĮ Turto banko

(perleisti iš 19.5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.7. Muitinės departamento

(teritorinių muitinių)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.8. VĮ Turto banko

(perleisti iš 19.7)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.9. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

(teritorinių skyrių)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.10. reikalavimai pagal atgręžtinio reikalavimo teisę,

iš viso

x

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų: 19.10.1 Garantinio fondo

x

 

 

 

 

 

 

 

 

19.10.2. VĮ Turto banko (perleisti iš 19.10.1)

x

 

 

 

 

 

 

 

 

19.10.3 Žemės ūkio ministerijos

x

 

 

 

 

 

 

 

 

19.10.4. kitų (nurodyti):

x

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.11. bankų

(negarantuoti įkeitimu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.12. energetikų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.13. už pateiktas prekes ir paslaugas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.14. kitų

(negarantuoti įkeitimu)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų: 19.14.1. valstybės

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIII. EUROPOS SĄJUNGOS PARAMA

Suteikta parama

Kreditorių reikalavimai

Priemonės, projekto pavadinimas

Projekto kodas

Administruojanti institucija

projekto pradžia

projekto pabaiga

suma

galimi, pareikšti

patvirtinti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. DARBUOTOJŲ REIKALAVIMAI

(tūkst. Lt)

(pagal 19.2 eilutės 4, 6, 7 ir 8 skiltis)

Visi reikalavimai
(patvirtinti nuo bankroto proceso pradžios)

Atlyginimai (mokėjimai)
(nuo bankroto proceso pradžios)

patvirtinti

patenkinti

apskaičiuoti (neto)

išmokėti

suma

(pagal 19.2/4)

darbuotojų

skaičius

suma

darbuotojų skaičius

suma

(pagal 19.2/7)

darbuotojų skaičius

suma

(pagal 19.2/8)

darbuotojų skaičius

iš viso

(pagal 19.2/6)

iš jos Garantinio f. lėšomis

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

20. Darbuotojų reikalavimai, iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų: 20.1. darbo užmokestis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.2. kompensacija už nepanaudotas kasmetines atostogas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.3. išeitinė išmoka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.4. žalos atlyginimas dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.5. prastovos atlyginimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20.6. kiti mokėjimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (tūkst. Lt)
(įskaitant mokesčius)

Nuo bankroto proceso pradžios

pagal sąmatą

faktiškai apmokėta

iš viso

iš jų Garantinio fondo lėšomis

1

2

3

4

21. Administravimo išlaidos, iš viso

 

 

 

iš jų: 21.1. administratoriaus atlyginimas

 

 

 

21.2. išlaidos, susijusios su darbuotojų, dalyvaujančių bankroto procese, atlyginimu

 

 

 

iš jų: 21.2.1. atlyginimas (neto) darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartį

 

 

 

21.2.2. mokesčiai ir kitos įmokos

 

 

 

21.2.3. valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokos

 

 

 

21.3. pavojingų atliekų priežiūros, tvarkymo ir laidojimo išlaidos

 

 

 

 

 

 

 

21.4. kita

 

 

 

 

XI. PINIGŲ JUDĖJIMAS (tūkst. Lt)

Nuo bankroto proceso pradžios

 

Nuo bankroto proceso pradžios

1

2

3

4

22. Pinigai bankroto proceso pradžioje

 

24. Pinigų išmokos, iš viso

 

23. Pinigų įplaukos, iš viso

 

24.1. patvirtintiems kreditorių reikalavimams tenkinti, iš viso

 

23.1. iš viso turto pardavimo (įskaitant skolų ir reikalavimo teisių pardavimo įplaukas)

 

iš jų:

patvirtinta suma

patenkinta perdavus
turtą ar atlikus įskaitymą

x

23.2. susigrąžintos iš debitorių

 

24.1.1. įkaito turėtojams

 

 

 

23.3. iš ūkinės komercinės veiklos

 

24.1.2. I eilės kreditoriams

 

 

 

23.4. gauta iš Garantinio fondo

 

24.1.3. II eilės kreditoriams

 

 

 

23.5. gauta iš Žemės ūkio ministerijos

 

24.1.4. III eilės kreditoriams

 

 

 

23.6. skirta administravimo išlaidoms

 

24.2. einamieji mokėjimai

 

iš jų: 23.6.1. supaprastinto bankroto atveju

 

24.3. bankroto administravimui

 

 

 

24.4. nepanaudotos ir (ar) į Garantinį fondą grąžintos lėšos

 

23.7. iš priteistos

 

sumos

išieškota iš vadovų ar savininkų

 

 

24.5. kita

 

 

 

 

 

23.8. kita

 

 

25. Pinigai ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

 

 

 

Administratorius (administratoriaus padėjėjas)

 

 

(parašas)

(vardas ir pavardė)

 

 

 

 

(rengėjo vardas, pavardė, pareigos, tel., faks., el. p.)

 

 

SUDERINTA

Lietuvos statistikos departamento

2012 m. vasario 27 d. raštu Nr. SD-211

 

_________________

 


Patvirtinta

Įmonių bankroto valdymo departamento prie

Ūkio ministerijos direktoriaus

2012 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. V-16

 

__________________________________________________________________________

(įmonės teisinė forma ir pavadinimas)

__________________________________________________________________________

(buveinė, ryšio duomenys (telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

 

Įmonių bankroto valdymo departamentui

prie Ūkio ministerijos

 

ĮMONĖS RESTRUKTŪRIZAVIMO ATASKAITA

PAGAL 20___ M. ______ D. DUOMENIS

_________ Nr. ______

(data)

 

 

 

 

Įmonės kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagrindinės veiklos kodas (EVRK2)

 

 

 

 

 

 

Pateikiama:

x[X] (pažymėti)

PATIKSLINTA

£[]

 

 

 

Veiklos pavadinimas (EVRK2)

 

£[]

Metų ataskaita (iki gegužės 1 d.)

 

 

Kitais atvejais (per 10 dienų nuo teismo nutarties ar sprendimo įsiteisėjimo dienos):

 

£[]

1. Patvirtinus kreditorių reikalavimus.

 

 

 

Teritorijos kodas

 

 

 

 

 

 

 

£[]

2. Patvirtinus įmonės restruktūrizavimo planą.

 

Įmonės rūšies kodas

 

 

£[]

3. Nutraukus įmonės restruktūrizavimo bylą.

 

Įmonės įsteigimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

£[]

4. Baigus įmonės restruktūrizavimo bylą.

 

 

I. ĮMONĖS RESTRUKTŪRIZAVIMO CHARAKTERISTIKA

1. Įmonės restruktūrizavimo byla

 

1.1. bylos iškėlimas

1.2. apygardos teismas

£[] 1.3. taikoma supaprastinta įmonės

 

 

 

 

 

 

 

 

restruktūrizavimo bylos iškėlimo tvarka

(nutarties priėmimo data)

(teismas, kuriame iškelta restruktūrizavimo byla)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(nutarties įsiteisėjimo data)

(pastabos dėl įsiteisėjimo, jei nutartis iškelti restruktūrizavimo bylą buvo apskųsta)

2. Restruktūrizavimo planas

 

 

2.1. plano patvirtinimo data

 

 

 

 

2.2. restruktūrizavimo trukmė (iki)

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3. plano pakeitimo data

 

 

 

 

2.4. plano pakeitimo priežastis

 

 

 

 

 

2.5. restruktūrizavimo plano įgyvendinimo akto pasirašymo data

 

 

 

 

 

 

3. Restruktūrizavimo bylos baigimas ar nutraukimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(nutarties priėmimo data)

 

(nutarties įsiteisėjimo data)

 

 

 

£[] 3.1.

 

£[] 3.2.

 

£[] 3.3.

 

£[] 3.4.

 

£[] 3.5.

 

£[] 3.6.

 

įgyvendintas restruktūrizavimo planas

nustatytais terminais nepateiktas restruktūrizavimo planas

visi kreditoriai atsisakė savo reikalavimų

įmonė patenkino kreditorių reikalavimus anksčiau, nei nustatyta plane

restruktūrizavimo planas nevykdomas arba vykdomas netinkamai

teismui nepateiktas restruktūrizavimo plano įgyvendinimo aktas

 

II. ĮMONĖS RESTRUKTŪRIZAVIMO ADMINISTRAVIMAS

 

4. Įmonės vadovas (vardas, pavardė)

 

paskyrimo data

 

 

 

 

 

5. Restruktūrizavimo administratorius

 

5.1. Juridinis asmuo

R-JA

paskyrimo data

 

 

 

 

 

5.1.1. juridinio asmens pavadinimas, įmonės kodas

 

 

5.2. Fizinis asmuo arba juridinio asmens įgaliotas asmuo

R-FA

paskyrimo (įgaliojimo) data

 

 

 

 

 

5.2.1. fizinio asmens vardas, pavardė

 

 

6. Kreditorių susirinkimo pirmininkas

 

išrinkimo (pakeitimo) data

 

 

 

 

 

6.1. atstovaujamo juridinio asmens pavadinimas, pareigos

 

6.2. susirašinėjimo adresas, telefono, fakso numeriai, el. paštas

 

 

III. ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS (tūkst. Lt)

Apmokėta nuo restruktūrizavimo pradžios

Planinės išlaidos

iš viso

iki nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos

patvirtinta restruktūrizavimo plane, iš viso

iki nutarties patvirtinti restruktūrizavimo planą įsiteisėjimo dienos

7. Administravimo išlaidos, iš viso

 

 

 

 

iš jų: 7.1. administratoriaus atlyginimas

 

 

 

 

 

IV. DARBUOTOJAI

Restruktūrizavimo pradžioje

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Numatyta restruktūrizavimo plane

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

restruktūrizavimo pabaigoje

8. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, skaičius, iš jų:

 

 

 

 

8.1. darbuotojų, atleistų dėl įmonės restruktūrizavimo, skaičius

X

 

 

 

8.2. darbuotojų, priimtų dėl įmonės restruktūrizavimo, skaičius

X

 

 

 

9. Vidutinis mėnesinis (bruto) darbo užmokestis (Lt)

 

 

 

 

 

V. NUOSAVAS KAPITALAS (tūkst. Lt)

Restruktūrizavimo pradžioje

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Numatyta restruktūrizavimo plane

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

restruktūrizavimo pabaigoje

10. Nuosavas kapitalas

 

 

 

 

10.1. kapitalas, iš jo:

 

 

 

 

10.1.1. įstatinis kapitalas (pasirašytasis) (10.1.1.1+10.1.1.2)

 

 

 

 

10.1.1.1. valstybei ir savivaldybei priklausantis kapitalas

 

 

 

 

10.1.1.2. fiziniams ir juridiniams asmenims priklausantis kapitalas

 

 

 

 

10.1.1.2.1. užsienio asmenims priklausantis kapitalas

 

 

 

 

10.2. Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai)

 

 

 

 

 

VI. TURTAS (tūkst. Lt)

Pagal balansą

Turto pokyčiai nuo restruktūrizavimo pradžios

Numatyta restruktūrizavimo plane

restruktūrizavimo pradžioje

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

įsigytas turtas (padidėjusi balansinė vertė)

parduotas ar kreditoriams perduotas turtas

nurašytas turtas arba susigrąžintos iš debitorių sumos

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

restruktūrizavimo pabaigoje

1

2

3

4

5

6

7

8

11. Turtas, iš viso (11.1+11.2)

 

 

 

 

 

 

 

11.1. ilgalaikis turtas, iš jo:

 

 

 

 

 

 

 

11.1.1. nematerialusis turtas

 

 

 

 

 

 

 

11.1.2. materialusis turtas

 

 

 

 

 

 

 

11.1.3. finansinis turtas, iš jo:

 

 

 

 

 

 

 

11.1.3.1. po vienerių metų gautinos sumos

 

 

 

 

 

 

 

11.1.4. kitas ilgalaikis turtas

 

 

 

 

 

 

 

11.2. trumpalaikis turtas, iš jo:

 

 

 

 

 

 

 

11.2.1. atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys

 

 

 

 

 

 

 

11.2.2. per vienerius metus gautinos sumos

 

 

 

 

 

 

 

11.2.3. kitas trumpalaikis turtas

 

 

 

 

 

 

 

11.2.4. pinigai ir pinigų ekvivalentai

 

 

 

 

 

 

 

 

VII. EUROPOS SĄJUNGOS PARAMA

Suteikta parama

Kreditorių reikalavimai

12. Priemonės, projekto pavadinimas

projekto kodas

administruojanti institucija

projekto pradžia

projekto pabaiga

suma

galimi, pareikšti

patvirtinti

 

 

 

 

 

 

 

 

 


VIII. KREDITORIŲ REIKALAVIMAI IR EINAMOSIOS ĮMOKOS

(tūkst. Lt)

Kreditorių reikalavimai restruktūrizavimo pradžioje

Kreditorių reikalavimų tenkinimas

Einamosios įmokos

Bendras įsiskolinimas laikotarpio pabaigoje

(3-8-9+11-12)

numatyta restruktūrizavimo plane

įvykdyta

pagal įmonės apskaitą,

iš viso

teismo patvirtinti

patenkinti

(arba pakeisti kita prievole)

atsisakyti

atidėti

patenkinta (arba pakeista kita prievole)

atsisakyta

atidėta

priskaičiuota

išmokėta

iš viso

iš jų palūkanos ir netesybos

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

13. Kreditorių reikalavimai, iš viso (13.1+13.2+13.3+13.4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1. įkaito turėtojų reikalavimai (tenkinami pardavus įkeistą turtą)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1.1. valstybės institucijų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.1.2. privačių asmenų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2. I eilės reikalavimai, iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2.1. įkaito turėtojų (neviršyta neparduodamo įkeisto turto vertė)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2.2. darbuotojų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2.3. Valstybinės mokesčių inspekcijos (gyventojų pajamų mokestis)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2.4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (valstybinio socialinio draudimo įmokos)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.2.5. asmenų už perdirbti supirktą žemės ūkio produkciją

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3. II eilės reikalavimai, iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3.1. įkaito turėtojų (likusieji nepatenkinti pardavus įkeistą turtą ir viršijantys neparduodamo įkeisto turto vertę)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3.2. reikalavimai dėl valstybės vardu ar su valstybės garantija gautų paskolų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3.3. reikalavimai dėl paramos, suteiktos iš Europos Sąjungos lėšų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3.4. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3.5. Valstybinės mokesčių inspekcijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3.6. Muitinės departamento (teritorinių muitinių)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3.7. kitų valstybės institucijų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.3.8. privačių asmenų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13.4. III eilės (įmonės dalyvių, kurie vieni ar su kitais dalyviais kontroliuoja restruktūrizuojamą įmonę) reikalavimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administratorius

 

 

 

 

(juridinio asmens pavadinimas)

(parašas)

(fizinio asmens arba juridinio asmens įgalioto asmens vardas ir pavardė)

 

 

(rengėjo vardas, pavardė, tel., faks., el. paštas)

 

SUDERINTA

Lietuvos statistikos departamento

2012 m. vasario 27 d.  raštu Nr. SD-211

 

_________________

 


Forma patvirtinta

Įmonių bankroto valdymo departamento prie

Ūkio ministerijos direktoriaus

2012 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. V-16

 

__________________________________________________________________________

(įmonės teisinė forma ir pavadinimas)

__________________________________________________________________________

(buveinė, ryšio duomenys (telefono ir fakso numeriai, elektroninio pašto adresas)

 

Įmonių bankroto valdymo departamentui

prie Ūkio ministerijos

 

RESTRUKTŪRIZUOJAMOS ĮMONĖS ATASKAITA

PAGAL 20___ M. ________ D. DUOMENIS

 

___________ Nr. _____

(data)

 

 

 

 

Įmonės kodas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pagrindinės veiklos kodas (EVRK2)

 

 

 

 

 

 

Pateikiama:

x[X] (pažymėti)

PATIKSLINTA

£[]

 

 

 

Veiklos pavadinimas (EVRK2)

 

£[]

Metų ataskaita (iki gegužės 1 d.)

 

 

Kitais atvejais (per 10 dienų nuo teismo nutarties ar sprendimo įsiteisėjimo dienos):

 

£[]

1. Iškėlus įmonės restruktūrizavimo bylą

 

 

 

Teritorijos kodas

 

 

 

 

 

 

 

£[]

2. Patvirtinus įmonės restruktūrizavimo planą (plano pakeitimus).

 

Įmonės rūšies kodas

 

 

£[]

3. Nutraukus įmonės restruktūrizavimo bylą.

 

Įmonės įsteigimo data

 

 

 

 

 

 

 

 

£[]

4. Baigus restruktūrizavimo procesą.

 

 

I. RESTRUKTŪRIZAVIMO PROCESO BENDRA CHARAKTERISTIKA

 

 

1. Įmonės restruktūrizavimo bylos iškėlimo data

 

 

 

 

1.1. apygardos teismas

 

 

 

(teismas, kuriame iškelta restruktūrizavimo byla)

 


2. Restruktūrizavimo proceso iniciatorius

£[] 2.1. Kreditorius

2.2. Įmonė

£[] 2.1.1. Finansų ministerija

£[] 2.1.2. Valstybinė mokesčių inspekcija

£[] 2.1.3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba

 

£[] 2.1.4. kita valstybės institucija (nurodyti)

 

£[] 2.1.5. privatus asmuo (nurodyti)

 

 

 

 

 

 

 

3. Restruktūrizavimo planas

 

 

3.1. patvirtinta restruktūrizavimo proceso trukmė (metais):

 

 

3.2. plano ekspertai

 

 

 

((nurodyti, kai byla iškelta paprastesne tvarka)

 

3.4. plano pakeitimo priežastis, esmė (pagal pakeitimo datą):

3.3. plano patvirtinimo data

 

 

 

 

 

 

 

3.3.1. plano pakeitimo patvirtinimo data

 

 

 

 

3.4.1.

 

 

 

 

 

 

3.3.2. plano pakeitimo  patvirtinimo data

 

 

 

 

3.4.2.

 

 

 

 

 

 

3.3.3. plano pakeitimo  patvirtinimo data

 

 

 

 

3.4.3.

 

 

 

 

 

3.5. restruktūrizavimo plano įgyvendinimo (akto pasirašymo) data

 

 

 

 

 

 

 

4. Restruktūrizavimo bylos baigimo ar nutraukimo data (priežastį pažymėti)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

£[] 4.1. įgyvendintas restruktūrizavimo planas

£[] 4.2. nepateiktas restruktūrizavimo planas

£[] 4.3. planas negali būti įvykdytas dėl pateiktos neteisingos informacijos

£[] 4.4. plane numatytos priemonės neįgyvendinamos

£[] 4.5. iškelta bankroto byla

£[] 4.6. kreditorių (savininkų) susitarimu

 

II. ADMINISTRAVIMAS IR DARBUOTOJAI

5. Įmonės vadovas

paskyrimo data

 

 

 

 

vardas, pavardė

 

pareigų pavadinimas

 

telefono, fakso numeris; elektroninis paštas

 

 

6. Administratorius

6.1. juridinis asmuo

paskyrimo data

 

 

 

 

įmonės pavadinimas, įmonės kodas

 

įmonės adresas, telefono numeris; elektroninis paštas

 

įmonės leidimo numeris ir išdavimo data

 

įmonės vadovo vardas, pavardė

 

6.2. fizinis asmuo arba juridinio asmens įgaliotas asmuo

paskyrimo data

 

 

 

 

vardas, pavardė

 

susirašinėjimo adresas

 

telefono, fakso numeris; elektroninis paštas

 

kvalifikacinio pažymėjimo numeris ir išdavimo data

 

 

7. Administravimo išlaidos

(tūkst. Lt)

Numatyta pagal restruktūrizavimo planą

Išleista nuo proceso pradžios

iš viso

plano parengimo laikotarpiu

ataskaitiniu laikotarpiu

iš viso

plano parengimo laikotarpiu

ataskaitiniu laikotarpiu

 

 

 

 

 

 

 

8. Darbuotojai

Proceso pradžioje

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Numatyta restruktūrizavimo plane

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

proceso pabaigoje

8.1. Darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartį, skaičius, iš viso

 

 

 

 

iš jų: 8.1.1. įmonės valdymo ir aptarnavimo personalo skaičius

 

 

 

 

8.1.2. darbuotojų, atleistų dėl įmonės restruktūrizavimo, skaičius

 

 

 

 

8.1.3. darbuotojų, priimtų dėl įmonės restruktūrizavimo, skaičius

 

 

 

 

8.2. vidutinis mėnesinis (bruto) darbo užmokestis (Lt)

 

 

 

 

 

III. ĮMONĖS FINANSINIAI DUOMENYS

(tūkst. Lt)

Proceso pradžioje

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Numatyta restruktūrizavimo plane

ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

proceso pabaigoje

9. Turtas, iš viso (9.1+9.2)

 

 

 

 

9.1. ilgalaikis turtas, iš viso (9.1.1+9.1.2+9.1.3)

 

 

 

 

iš jo: 9.1.1. nematerialusis turtas

 

 

 

 

9.1.2. materialusis turtas

 

 

 

 

9.1.3. finansinis turtas

 

 

 

 

iš jo: 9.1.3.1. po vienerių metų gautinos sumos

 

 

 

 

9.1.4. ilgalaikis turtas, įsigytas nuo restruktūrizavimo proceso pradžios

x

 

 

 

9.1.5. ilgalaikis turtas, parduotas ar nurašytas nuo restruktūrizavimo proceso pradžios (balansinė vertė)

x

 

 

 

9.2. trumpalaikis turtas

 

 

 

 

iš jo: 9.2.1. atsargos, išankstiniai apmokėjimai ir nebaigtos vykdyti sutartys

 

 

 

 

9.2.2. per vienerius metus gautinos sumos

 

 

 

 

9.2.3. pinigai ir pinigų ekvivalentai

 

 

 

 

10. Nuosavas kapitalas

 

 

 

 

10.1. įstatinis kapitalas (pasirašytasis)

 

 

 

 

iš jo: 10.1.1. valstybei ir savivaldybei priklausančių akcijų vertė

 

 

 

 

10.1.2. fiziniams ir privatiems juridiniams asmenims priklausančių akcijų vertė

 

 

 

 

iš jų: 10.1.2.1 užsienio asmenims priklausančių akcijų vertė

 

 

 

 

10.1.3. investavimas nuo restruktūrizavimo proceso pradžios, iš viso

x

 

 

 

iš jo: 10.1.3.1. savininkų investavimas (nauja akcijų emisija)

x

 

 

 

iš jo: nepareikalauta įmokėti

x

 

 

 

10.1.3.2. nauji investuotojai (nauja akcijų emisija)

x

 

 

 

Iš jo: nepareikalauta įmokėti

x

 

 

 

10.2. nepaskirstytas pelnas (nuostoliai)

 

 

 

 

10.2.1. ataskaitinių metų pelnas (nuostoliai)

 

 

 

 

10.2.2. ankstesnių metų pelnas (nuostoliai)

 

 

 

 

11. Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai, iš viso

 

 

 

 

11.1. po vienerių metų mokėtinos sumos ir ilgalaikiai įsipareigojimai

 

 

 

 

iš jų: 11.1.1. finansinės skolos

 

 

 

 

iš jų: paskolos, suteiktos valstybės vardu ar su valstybės garantija

x

 

 

 

11.1.2. finansinės skolos nuo restruktūrizavimo proceso pradžios

x

 

 

 

11.2. per vienerius metus mokėtinos sumos ir trumpalaikiai įsipareigojimai

 

 

 

 

 

IV. KREDITORIŲ REIKALAVIMAI IR EINAMOSIOS ĮMOKOS

(I dalis)

(tūkst. Lt)

Kreditorių reikalavimai restruktūrizavimo proceso pradžioje

Likusi nepatenkinta reikalavimų dalis

Einamosios įmokos

Bendras įsiskolinimas

(5+8-9+10)

pagal įmonės apskaitą,

iš viso

teismo patvirtinti

iš viso

(3-18-19-20-23)

iš (5) numatoma taikyti nuolaidas

iš (5)

delspinigiai ir baudos

priskaičiuota

sumokėta

atidėta

iš viso

iš jų delspinigiai ir baudos

suma

data (iki)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

12. Kreditorių reikalavimai, iš viso (12.1.1+12.2+12.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1. įkaito turėtojų reikalavimai, iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1.1. tenkinami pardavus įkeistą turtą:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1.1.1. valstybės institucijų

(iš jų nurodyti):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansų ministerijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1.1.2. privačių asmenų

(iš jų nurodyti):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2. pirmąja eile tenkinami reikalavimai, iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2.1. įkaito turėtojo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2.1.1. valstybės institucijų

(iš jų nurodyti):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansų ministerijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2.1.2. privačių asmenų

(iš jų nurodyti):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2.2. darbuotojų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2.3. reikalavimai už supirktą žemės ūkio produkciją

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2.4. Valstybinės mokesčių inspekcijos (gyventojų pajamų mokestis)1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2.5. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (valstybinio socialinio draudimo įmokos)1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3. antrąja eile tenkinami reikalavimai, iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3.1. valstybės institucijų, iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3.1.1. Finansų ministerijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3.1.2. Valstybinės mokesčių inspekcijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3.1.3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (teritorinių skyrių)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3.1.4. Muitinės departamento (teritorinių muitinių)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3.1.5. kitų valstybės institucijų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3.2. kiti likę privačių asmenų reikalavimai

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.4. Bendra valstybės institucijų – kreditorių reikalavimų suma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

iš jų: 12.4.1. perduota VĮ Turto bankui

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________

1 Reikalavimai, susiję tik su patvirtintais ir restruktūrizavimo proceso metu tenkinamais darbuotojų reikalavimais.

 

IV. KREDITORIŲ REIKALAVIMAI IR EINAMOSIOS ĮMOKOS

(II dalis)

(tūkst. Lt)

Kreditorių nuolaidos

Atsiskaitymas nuo restruktūrizavimo proceso pradžios

numatyta restruktūrizavimo plane

įvykdyta

numatyta plane

atsiskaityta

reikalavimų atidėjimas

reikalavimų atsisakymas

atsiskaitymas

atidėjimo terminas

reikalavimų atsisakymas

atsiskaitymas

iš viso

per ataskaitinį laikotarpį

iš viso

per ataskaitinį laikotarpį

akcijomis

turtu

akcijomis

turtu

1

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

12. Kreditorių reikalavimai, iš viso (12.1.1+12.2+12.3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1. įkaito turėtojų reikalavimai, iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1.1. tenkinami pardavus įkeistą turtą:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1.1.1. valstybės institucijų

(iš jų nurodyti):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansų ministerijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.1.1.2. privačių asmenų

(iš jų nurodyti):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2. pirmąja eile tenkinami reikalavimai, iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2.1. įkaito turėtojo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2.1.1. valstybės institucijų

(iš jų nurodyti):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finansų ministerijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2.1.2. privačių asmenų

(iš jų nurodyti):

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2.2. darbuotojų

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2.3. reikalavimai už  supirktą žemės ūkio produkciją

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2.4. Valstybinės mokesčių inspekcijos (gyventojų pajamų mokestis)1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.2.5. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (valstybinio socialinio draudimo įmokos)1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3. antrąja eile tenkinami reikalavimai, iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3.1. valstybės institucijų, iš viso

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3.1.1. Finansų ministerijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3.1.2. Valstybinės mokesčių inspekcijos

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3.1.3. Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos (teritorinių skyrių)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.3.1.4. Muitinės departamento (teritorinių muitinių)