LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS VĖLIAVOS IR KITŲ VĖLIAVŲ ĮSTATYMO 2, 3, 5, 16, 17, 18 STRAIPSNIŲ, ŠEŠTOJO SKIRSNIO PAVADINIMO PAKEITIMO IR PAPILDYMO IR 14, 15 STRAIPSNIŲ PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

ĮSTATYMAS

 

2011 m. spalio 13 d. Nr. XI-1621

Vilnius

 

(Žin., 1991, Nr. 20-517; 2004, Nr. 115-4274; 2008, Nr. 45-1680; 2009, Nr. 85-3582; 2010, Nr. 48-2296)

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas ir papildymas

1. Pakeisti 2 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip:

12. Gamintojas – Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybės fizinis ir juridinis asmuo ar kita organizacija.“

2. Papildyti 2 straipsnį 13 dalimi:

13. Valstybės švenčių dienos – su Lietuvos valstybingumu susijusios švenčių dienos, kurios yra įvykių, turėjusių išskirtinę reikšmę Lietuvos valstybės sukūrimui ir nepriklausomybei, datos: vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena, kovo 11-oji – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo diena, liepos 6-oji – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) diena.“

 

2 straipsnis. 3 straipsnio 4 dalies pakeitimas

3 straipsnio 4 dalyje išbraukti žodžius „Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų“ ir šią dalį išdėstyti taip:

4. Lietuvos valstybės vėliava ir Lietuvos valstybės istorinė vėliava gali būti ir kitokių matmenų, tačiau šių vėliavų audeklo pločio ir ilgio santykis visada turi atitikti šio straipsnio 2 dalyje nustatytą santykį.“

 

3 straipsnis. 5 straipsnio 2 dalies pakeitimas

5 straipsnio 2 dalyje prieš žodį „švenčių“ įrašyti žodį „valstybės“, žodžius „vasario 16-ąją – Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, kovo 11-ąją – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dieną, liepos 6-ąją – Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną“ išbraukti ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Valstybės švenčių dienomis Lietuvos valstybės vėliava keliama prie, virš ar ant šių pastatų: prie kitų valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų, kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų, nesvarbu, kokia jų nuosavybės forma, taip pat gyvenamųjų namų.“

 

4 straipsnis. Šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimas

Šeštojo skirsnio pavadinime išbraukti žodžius „Teisė verstis“ ir skirsnio pavadinimą išdėstyti taip:

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

VĖLIAVŲ GAMYBA IR JOS KONTROLĖ“.

 

5 straipsnis. 14 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

14 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

6 straipsnis. 15 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

15 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

7 straipsnis. 16 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 16 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

16 straipsnis. Gamintojų pareigos

Vėliavos gali būti gaminamos tik iš Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų medžiagų ir turi atitikti įstatymų ir kitų norminių teisės aktų nustatytus reikalavimus.“

 

8 straipsnis. 17 straipsnio 1 dalies pakeitimas ir 2 dalies 3, 5 punktų pripažinimas netekusiais galios

1. Pakeisti 17 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Valstybės institucijos pagal kompetenciją tikrina, ar fizinių ir juridinių asmenų ir kitų organizacijų veiksmai, susiję su vėliavų gamyba, prekyba jomis, atitinka galiojančius teisės aktus.“

2. 17 straipsnio 2 dalies 3 punktą pripažinti netekusiu galios.

3. 17 straipsnio 2 dalies 5 punktą pripažinti netekusiu galios.

 

9 straipsnis. 18 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 18 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Medžiagas, iš kurių gali būti gaminamos vėliavos, ir prekybos vėliavomis vietas nustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ