LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 15 IR 18 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO

Į S T A T Y M A S

 

1998 m. lapkričio 17 d. Nr. VIII-929

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 55-1049; 1996, Nr. 50-1196; 1997, Nr. 20-446, Nr. 106-2669; 1998, Nr. 51-1393)

 

1 straipsnis. 15 straipsnio 13 punkto pakeitimas ir papildymas

Pakeisti ir papildyti 15 straipsnio 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13) tvirtina kainas ir tarifus už savivaldybės įmonių teikiamas paslaugas, taip pat tiekėjo teisėmis nustato elektros energijos, centralizuotos šilumos, šalto ir karšto vandens bei gamtinių dujų tiekimo paslaugų kainas;“.

 

2 straipsnis. 18 straipsnio 1 dalies 1 punkto pakeitimas ir papildymas

Pakeisti ir papildyti 18 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

1) tarybai pavedus nustato kainas ir tarifus už savivaldybės įmonių teikiamas paslaugas, taip pat tiekėjo teisėmis nustato elektros energijos, centralizuotos šilumos, šalto ir karšto vandens bei gamtinių dujų tiekimo paslaugų kainas;“.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________