LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO, VIDAUS TARNYBOS STATUTO, BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO, DIPLOMATINĖS TARNYBOS ĮSTATYMO, KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS ORGANIZAVIMO IR KARO TARNYBOS ĮSTATYMO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2004 m. lapkričio 4 d. Nr. IX-2536

Vilnius

 

PIRMASIS SKIRSNIS

VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO 40 STRAIPSNIO PAKEITIMAS

 

(Žin., 1999, Nr. 66-2130; 2002, Nr. 45-1708)

 

1 straipsnis. 40 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 40 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Valstybinio socialinio pensijų draudimo įmokos už Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje ir Lietuvos Respublikos atstovybėje prie tarptautinės organizacijos užsienyje einančio pareigas valstybės tarnautojo sutuoktinį tuo laikotarpiu, kurį jis gyveno užsienyje kartu su pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje, konsulinėje įstaigoje ar Lietuvos Respublikos atstovybėje prie tarptautinės organizacijos einančiu valstybės tarnautoju, mokamos Valstybinio socialinio draudimo bei kitų įstatymų ar teisės aktų nustatyta tvarka ir sąlygomis. Ši norma netaikoma valstybės tarnautojo sutuoktiniui įsidarbinus arba sukakus senatvės pensijos amžių.“

 

ANTRASIS SKIRSNIS

VIDAUS TARNYBOS STATUTO 41 STRAIPSNIO PAKEITIMAS

 

(Žin., 2003, Nr. 42-1927)

 

1 straipsnis. 41 straipsnio 2 dalies pakeitimas

41 straipsnio 2 dalyje išbraukti žodį „privalomojo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Pareigūnų laikinojo nedarbingumo dėl ligos, nelaimingo atsitikimo ar slaugos trukmę, pareigūnių nėštumo ir gimdymo atostogų trukmę, apmokėjimo sąlygas (išskyrus išimtis, nustatytas šio straipsnio 3 dalyje), taip pat laikinojo nedarbingumo pažymėjimo išdavimo tvarką reglamentuoja valstybinio socialinio draudimo santykius reglamentuojantys teisės aktai.“

 

TREČIASIS SKIRSNIS

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO 8 STRAIPSNIO PAKEITIMAS

 

(Žin., 1995, Nr. 104-2322; 1997, Nr. 20-449)

 

1 straipsnis. 8 straipsnio 3 dalies pakeitimas

8 straipsnio 3 dalyje po žodžio „fondo“ įrašyti žodį „administravimo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

„Biudžetinių įstaigų asignavimų valdytojai yra atsakingi už teisingą pavaldžių įstaigų išlaidų sąmatų bei nebiudžetinių lėšų sąmatų sudarymą. Jie turi užtikrinti, kad biudžetinės įstaigos laiku išmokėtų darbuotojams apskaičiuotus atlyginimus, laiku atsiskaitytų su biudžetu ir valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigomis, taip pat už įstaigose sunaudotą visų rūšių energiją ir kitas paslaugas.“

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

DIPLOMATINĖS TARNYBOS ĮSTATYMO 69 STRAIPSNIO PAKEITIMAS

 

(Žin., 1999, Nr. 7-140; 2000, Nr. 28-764)

 

1 straipsnis. 69 straipsnio 2 dalies pakeitimas

69 straipsnio 2 dalyje išbraukti žodį „privalomos“, po žodžio „įsidarbinus“ įrašyti žodžius „arba sukakus senatvės pensijos amžių“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Valstybinio socialinio draudimo pensijų įmokos už diplomatų sutuoktinius tuo laikotarpiu, kurį diplomato sutuoktinis praleido užsienyje dėl to, kad jis ten gyveno kartu su diplomatu, dirbančiu Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, mokamos iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto. Įmokų dydis skaičiuojamas nuo 0,5 diplomato pareiginės algos. Šis reikalavimas netaikomas diplomato sutuoktiniui įsidarbinus arba sukakus senatvės pensijos amžių.“

 

PENKTASIS SKIRSNIS

KRAŠTO APSAUGOS SISTEMOS ORGANIZAVIMO IR KARO TARNYBOS ĮSTATYMO 771 STRAIPSNIO PAKEITIMAS

 

(Žin., 1998, Nr. 49-1325; 1999, Nr. 64-2069; 2000, Nr. 42-1194; 2003, Nr. 91-4106)

 

1 straipsnis. 771 straipsnio 1 dalies pakeitimas

771 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžio „Valstybinio“ įrašyti žodį „Valstybinių“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Pensijų skyrimo ir mokėjimo civiliams statutiniams tarnautojams sąlygas bei tvarką nustato Valstybinių socialinio draudimo pensijų įstatymas.“

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

1 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja nuo 2005 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS