LIETUVOS RESPUBLIKOS

DIPLOMATINĖS TARNYBOS ĮSTATYMO 1, 2, 3, 6, 14, 18, 21, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 31, 36, 43, 47, 48, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 60, 61, 62, 68 STRAIPSNIŲ IR 4 PRIEDĖLIO PAKEITIMO IR PAPILDYMO BEI 5, 64, 67 STRAIPSNIŲ IR 3 PRIEDĖLIO PRIPAŽINIMO NETEKUSIAIS GALIOS

Į S T A T Y M A S

 

2004 m. lapkričio 2 d. Nr. IX-2520

Vilnius

 

(Žin., 1999, Nr. 7-140; 2003, Nr. 38-1676, Nr. 123-5581; 2004, Nr. 44-1439)

 

1 straipsnis.         1 straipsnio 2 dalies pakeitimas, 3 ir 4 dalių pripažinimas netekusiomis galios

1. 1 straipsnio 2 dalies pirmame sakinyje po žodžių „valstybės tarnybos įstatymas“ įrašyti žodžius „(toliau – Valstybės tarnybos įstatymas)“, antrame sakinyje prieš žodį „darbo“ įrašyti žodžius „Valstybės tarnybos įstatymas“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos teisinį pagrindą sudaro Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas (toliau – Valstybės tarnybos įstatymas), šis įstatymas, Lietuvos Respublikos konsulinis statutas ir kiti Lietuvos Respublikos įstatymai, Lietuvos Respublikos tarptautinės sutartys, tarp jų 1961 m. Vienos konvencija dėl diplomatinių santykių, kiti teisės aktai. Valstybės tarnybos įstatymas, darbo santykius ir socialines garantijas nustatantys įstatymai bei kiti teisės aktai diplomatams taikomi tiek, kiek jų statuso ir socialinių garantijų nenustato šis įstatymas.“

2. 1 straipsnio 3 ir 4 dalis pripažinti netekusiomis galios.

 

2 straipsnis. 2 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas

1. 2 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžio „Seimo“ įrašyti žodžius „Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas)“, vietoj žodžio „Vyriausybės“ įrašyti žodžius „Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė)“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Lietuvos Respublikos diplomatinė tarnyba yra valstybės tarnybos dalis, kuri per Lietuvos Respublikos diplomatinės tarnybos institucijas įgyvendina ir vykdo Respublikos Prezidento, Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) nustatytą užsienio politiką.“

2. 2 straipsnio 2 dalies antrame sakinyje vietoj žodžių „Prezidentūroje, Seime, Vyriausybėje, kitose ministerijose ar Vyriausybės įstaigose“ įrašyti žodžius „Respublikos Prezidento kanceliarijoje, Seimo kanceliarijoje, Vyriausybės kanceliarijoje, ministerijose, kitose valstybės institucijose ar įstaigose“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Lietuvos Respublikos diplomatinė tarnyba yra vientisa. Ją sudaro Užsienio reikalų ministerijoje bei Užsienio reikalų ministerijai atskaitingose Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse užsienio valstybėse, Lietuvos Respublikos atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, konsulinėse įstaigose, specialiosiose misijose, Respublikos Prezidento kanceliarijoje, Seimo kanceliarijoje, Vyriausybės kanceliarijoje, ministerijose, kitose valstybės institucijose ar įstaigose bei derybų grupėse ir derybų delegacijose dirbantys diplomatai.“

 

3 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

3 straipsnis. Diplomatas

Diplomatas yra diplomatinį rangą turintis Lietuvos Respublikos pilietis. Jis yra statutinis valstybės tarnautojas, dirbantis pagal diplomato tarnybos sutartį ar terminuotą diplomato tarnybos sutartį.“

 

4 straipsnis. 5 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

5 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

5 straipsnis. 6 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 6 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

6 straipsnis. Užsienio reikalų ministerijos kolegija ir Diplomatų atestacijos komisija

1. Užsienio reikalų ministerijos kolegija (toliau – Kolegija) yra užsienio reikalų ministro patariamoji institucija. Kolegijai vadovauja, jos sudėtį ir darbo reglamentą tvirtina užsienio reikalų ministras. Jis taip pat teikia klausimus Kolegijai svarstyti. Į Kolegiją pagal pareigas įeina užsienio reikalų ministras, užsienio reikalų viceministras, ministerijos valstybės sekretorius, ministerijos sekretoriai, departamentų direktoriai. Užsienio reikalų ministras į Kolegiją gali paskirti ir kitus diplomatus. Į Kolegijos posėdžius kviečiamas Seimo Užsienio reikalų komiteto pirmininkas ar jo įgaliotas asmuo ir Respublikos Prezidento įgaliotas asmuo.

2. Diplomatų atestacijos komisija (toliau – Atestacijos komisija) vertina diplomatų tarnybinę veiklą užsienio reikalų ministro nustatyta tvarka, svarsto diplomatų kandidatūras, ar diplomatai atitinka skiriamas ar einamas pareigas, diplomatų siuntimo mokytis ar stažuoti užsienio valstybėse, diplomatinių rangų suteikimo klausimus ir teikia rekomendacijas šiais klausimais užsienio reikalų ministrui. Atestacijos komisijos nuostatus tvirtina ir jos pirmininką bei narius skiria užsienio reikalų ministras.“

 

6 straipsnis. 14 straipsnio 2 dalies pakeitimas ir papildymas 3 ir 4 dalimis

1. 14 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžio „diplomatai“ įrašyti žodžius „valstybės tarnautojai ar kariai“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Su Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos darbuotojais, kurie nėra valstybės tarnautojai ar kariai, Užsienio reikalų ministerija ar jos įgaliotos Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės užsienio valstybėse, Lietuvos Respublikos atstovybės prie tarptautinių organizacijų, konsulinės įstaigos, specialiosios misijos sudaro terminuotas darbo sutartis.“

2. 14 straipsnį papildyti 3 ir 4 dalimis:

3. Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė, tarp jų ir Lietuvos Respublikos gynybos atašė, skyrimą ir veiklą reglamentuoja Vyriausybės patvirtinti Lietuvos Respublikos specialiųjų atašė nuostatai.

4. Specialieji patarėjai – valstybės tarnautojai, laikinai perkelti dirbti į Lietuvos Respublikos atstovybę prie tarptautinės organizacijos, padedantys įgyvendinti Lietuvos Respublikos užsienio politiką daugiašalių santykių srityje. Kiekvienos atskiros srities specialiųjų patarėjų skyrimo tvarką, jų darbo užsienyje ypatumus ir sąlygas nustato Vyriausybė.“

 

7 straipsnis. 18 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas

1. 18 straipsnio 1 dalyje vietoj skaičiaus ir žodžio „3 dalyje“ įrašyti skaičius ir žodžius „2 ir 3 dalyse“, išbraukti žodį „viešo“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Asmenys, išskyrus Lietuvos Respublikos diplomatinius atstovus bei asmenis, nurodytus šio įstatymo 23 straipsnio 2 ir 3 dalyse, į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą priimami konkurso būdu. Konkurso nuostatus tvirtina užsienio reikalų ministras.“

2. Pakeisti 18 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Diplomatu gali tapti tik nepriekaištingos reputacijos ir tinkamos sveikatos Lietuvos Respublikos pilietis, mokantis ne mažiau kaip dvi užsienio kalbas, turintis leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija bei atitinkantis Valstybės tarnybos įstatymo nustatytus bendruosius priėmimo į valstybės tarnautojo pareigas reikalavimus.“

 

8 straipsnis. 21 straipsnio 1 dalies pakeitimas

21 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „valstybines ir tarnybines“ įrašyti žodžius „valstybės ir tarnybos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Asmuo, gavęs pirmą diplomatinį rangą, prisiekia Lietuvos Respublikai. Nustatomas šis priesaikos tekstas:

„Aš, (vardas, pavardė),

Prisiekiu ištikimai dirbti Lietuvos Respublikai, gerbti ir vykdyti jos Konstituciją ir įstatymus, sąžiningai vykdyti diplomato pareigas, saugoti valstybės ir tarnybos paslaptis.

Tepadeda man Dievas.“

 

9 straipsnis. 23 straipsnio 2 ir 3 dalių pakeitimas

1. 23 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „Ministro Pirmininko“ įrašyti žodžius „užsienio reikalų ministro“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Su asmeniu, Respublikos Prezidento skiriamu Lietuvos Respublikos diplomatiniu atstovu ir iki paskyrimo nesudariusiu su Užsienio reikalų ministerija diplomato tarnybos sutarties, su asmeniu, užsienio reikalų ministro skiriamu užsienio reikalų viceministru, bei su asmeniu, užsienio reikalų ministro skiriamu dirbti Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje Lietuvos Respublikos laikinuoju reikalų patikėtiniu, konsulinės įstaigos vadovu ar ministru patarėju, jeigu jie iki šio paskyrimo dienos nėra sudarę su Užsienio reikalų ministerija diplomato tarnybos sutarties, sudaroma terminuota diplomato tarnybos sutartis.“

2. 23 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžio „Prezidentūroje, Seime, Vyriausybėje“ įrašyti žodžius „Respublikos Prezidento kanceliarijoje, Seimo kanceliarijoje, Vyriausybės kanceliarijoje“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Jeigu Respublikos Prezidentas, Seimo Pirmininkas ar Ministras Pirmininkas siūlo priimti į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą asmenį, kuris dirba užsienio politikos darbą Respublikos Prezidento kanceliarijoje, Seimo kanceliarijoje, Vyriausybės kanceliarijoje, su šiuo asmeniu yra sudaroma terminuota diplomato tarnybos sutartis. Darbo užmokestį šiam asmeniui moka įstatymų nustatyta tvarka ta institucija, kurioje jis dirba užsienio politikos darbą. Terminuotos diplomato tarnybos sutarties, sudaromos su šioje dalyje nurodytu asmeniu, terminas apibrėžiamas jo darbo terminu tose pareigose, kurias einant jis buvo pasiūlytas į Lietuvos Respublikos diplomatinę tarnybą.“

 

10 straipsnis. 24 straipsnio 3 dalies pakeitimas

24 straipsnio 3 dalyje vietoj žodžių „Prezidentūrą, Seimą, Vyriausybę, kitą ministeriją ar Vyriausybės įstaigą“ įrašyti žodžius „Respublikos Prezidento kanceliariją, Seimo kanceliariją, Vyriausybės kanceliariją, ministeriją ar kitą valstybės instituciją ar įstaigą“ ir šią dalį išdėstyti taip:

3. Užsienio reikalų ministro įsakymu diplomatas, jeigu neprieštarauja, gali būti laikinai perkeltas iš Užsienio reikalų ministerijos į Respublikos Prezidento kanceliariją, Seimo kanceliariją, Vyriausybės kanceliariją, ministeriją ar kitą valstybės instituciją ar įstaigą. Dėl tokio perkėlimo nenutrūksta diplomato tarnybos sutartis, jam paliekamas turėtas diplomatinis rangas. Šiuo atveju priedas už diplomatinį rangą mokamas iš Užsienio reikalų ministerijos biudžeto.“

 

11 straipsnis. 26 straipsnio 3 dalies pakeitimas

Pakeisti 26 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Pasibaigus terminuotai diplomato tarnybos sutarčiai, diplomatas, neatsižvelgiant į jo diplomatinį rangą ir einamas pareigas, gali kreiptis į užsienio reikalų ministrą, kad su juo būtų sudaryta diplomato tarnybos sutartis šio įstatymo nustatyta tvarka. Jis taip pat turi teisę per 3 mėnesius nuo terminuotos diplomato tarnybos sutarties pasibaigimo grįžti į tas pačias pareigas valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje arba kitoje iš valstybės ar savivaldybės biudžetų finansuojamoje įstaigoje ar organizacijoje, kurioje dirbo iki terminuotos diplomato sutarties sudarymo. Tais atvejais, kai nėra galimybės grąžinti į tas pačias pareigas, diplomatas per šioje dalyje nustatytą terminą turi teisę grįžti į kitas pareigas, apmokamas ne mažiau nei iki terminuotos diplomato sutarties sudarymo, toje pačioje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje arba kitoje valstybės ar savivaldybės biudžetų finansuojamoje įstaigoje ar organizacijoje, kurioje dirbo iki terminuotos diplomato sutarties sudarymo.“

 

12 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 27 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

27 straipsnis. Šeimos nariai

1. Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje dirbančio diplomato šeimos nariai yra jo sutuoktinis, nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), jei jie nėra įstatymų nustatyta tvarka emancipuoti ar sudarę santuokos, arba pilnamečiai vaikai iki 20 metų, jei jie su diplomatu turi bendrą ūkį, nėra sudarę santuokos ir dar nėra įgiję vidurinio išsilavinimo, ir išlaikytiniai (nesvarbu, koks jų amžius), gyvenantys kartu su diplomatu. Išlaikytiniais laikomi kartu su diplomatu gyvenantys nedarbingi dėl amžiaus ar invalidumo asmenys, kurie buvo diplomato išlaikomi iki darbo Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje pradžios, taip pat pripažįstami išlaikytiniais ir tapę nedarbingi po to, kai diplomatas pradėjo dirbti Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, kartu su diplomatu gyvenantys pilnamečiai vaikai, kurie tapo nedarbingi dėl invalidumo, ir tėvai, kurie tapo nedarbingi dėl amžiaus ar invalidumo.

2. Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje dirbančio specialiojo atašė ar jo pavaduotojo, karinio atstovo ar jo pavaduotojo, specialiojo patarėjo ar jo pavaduotojo šeimos nariais laikomi tie patys asmenys, kurie laikomi diplomato šeimos nariais pagal šio straipsnio 1 dalį.“

 

13 straipsnis. 28 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 28 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Diplomato sutuoktinis, išvykęs kartu su diplomatu į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą, turi teisę per 3 mėnesius nuo diplomato atšaukimo iš Lietuvos Respublikos diplomatinės atstovybės ar konsulinės įstaigos grįžti į tas pačias pareigas valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje arba kitoje iš valstybės ar savivaldybės biudžetų finansuojamoje įstaigoje ar organizacijoje, kurioje dirbo iki išvykimo kartu su diplomatu į Lietuvos Respublikos diplomatinę atstovybę ar konsulinę įstaigą. Tais atvejais, kai nėra galimybės grįžti į tas pačias pareigas, diplomato sutuoktinis per šioje dalyje nustatytą terminą turi teisę grįžti į kitas pareigas, apmokamas ne mažiau nei iki išvykimo su diplomatu, toje pačioje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje arba kitoje iš valstybės ar savivaldybės biudžetų finansuojamoje įstaigoje ar organizacijoje, kurioje dirbo iki išvykimo su sutuoktiniu.“

 

14 straipsnis. 29 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 29 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

29 straipsnis. Draudimas dirbti kitą darbą ir streikuoti

1. Diplomatui draudžiama užsiimti su valstybės tarnautojo pareigomis nesuderinama veikla.

2. Diplomatui taip pat draudžiama:

1) streikuoti;

2) naudoti darbo laiką ir tarnybos teikiamas galimybes ne tarnybos tikslams.“

 

15 straipsnis. 31 straipsnio 1, 2 ir 4 dalių pakeitimas

1. 31 straipsnio 1 ir 2 dalyse vietoj žodžių „užsienio reikalų ministras“ įrašyti žodžius „Ministras Pirmininkas“ ir šias dalis išdėstyti taip:

1. Iš anksto kandidatūrą apsvarsčius Seimo Užsienio reikalų komitete, Lietuvos Respublikos diplomatinį atstovą užsienio valstybėje, gavus tos užsienio valstybės sutikimą priimti (agremaną), Vyriausybės teikimu skiria Respublikos Prezidentas dekretu, kurį taip pat pasirašo Ministras Pirmininkas.

2. Iš anksto kandidatūrą apsvarsčius Seimo Užsienio reikalų komitete, Lietuvos Respublikos diplomatinį atstovą prie tarptautinės organizacijos Vyriausybės teikimu skiria Respublikos Prezidentas dekretu, kurį taip pat pasirašo Ministras Pirmininkas.“

2. Pakeisti 31 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Žiniomis apie kandidato į Lietuvos Respublikos diplomatinius atstovus skyrimo procesą keičiamasi vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu. Prašymo dėl sutikimo priimti (agremano) Lietuvos Respublikos diplomatinį atstovą užsienio valstybėje pateikimo tvarką nustato užsienio reikalų ministras.“

 

16 straipsnis. 36 straipsnio 1 ir 3 dalių pakeitimas

1. 36 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžių „užsienio reikalų ministras“ įrašyti žodžius „Ministras Pirmininkas“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Lietuvos Respublikos diplomatinį atstovą Vyriausybės teikimu atšaukia Respublikos Prezidentas dekretu, kurį taip pat pasirašo Ministras Pirmininkas. Užsienio valstybė ar tarptautinė organizacija, kurioje Lietuvos Respublikai atstovavo atšaukiamasis Lietuvos Respublikos diplomatinis atstovas, apie atšaukimą informuojama toje valstybėje ar tarptautinėje organizacijoje nustatyta tvarka.“

2. Pakeisti 36 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Ypatingais atvejais Lietuvos Respublikos diplomatiniam atstovui užsienio reikalų ministro įsakymu gali būti laikinai pavesta Užsienio reikalų ministerijoje atlikti kitas funkcijas. Dėl tokio laikino pavedimo diplomato tarnybos sutartis ar terminuota diplomato tarnybos sutartis nenutraukiama ir Lietuvos Respublikos diplomatiniam atstovui toliau mokamas darbo užmokestis. Laikinas pavedimas Lietuvos Respublikos diplomatiniam atstovui atlikti kitas funkcijas nutraukiamas užsienio reikalų ministro įsakymu.“

 

17 straipsnis. 43 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 43 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Pirmasis diplomatinis rangas suteikiamas asmeniui, sėkmingai išdirbusiam parengiamąjį laikotarpį. Aukštesnis nei turėtas diplomatinis rangas paprastai suteikiamas po 4 metų, jei diplomatas neturi tarnybinių nuobaudų.“

 

18 straipsnis. 47 straipsnio 2, 3 ir 4 dalių pakeitimas

1. 47 straipsnio 2 dalyje po žodžių „užsienio reikalų ministro sutuoktiniui“ įrašyti žodžius „Lietuvos Respublikos piliečių, išrinktų Europos Parlamento nariais, sutuoktiniams“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Diplomatiniai pasai išduodami Respublikos Prezidento sutuoktiniui ir vaikams, Seimo Pirmininko sutuoktiniui, Ministro Pirmininko sutuoktiniui, užsienio reikalų ministro sutuoktiniui, Lietuvos Respublikos piliečių, išrinktų Europos Parlamento nariais, sutuoktiniams. Diplomatiniai pasai taip pat išduodami Seimo nario sutuoktiniui ir Lietuvos Respublikos specialiosios misijos vadovo sutuoktiniui, jei šių vykimą kartu su Seimo nariu ar specialiosios misijos vadovu į užsienį sąlygoja tarnybinės užduoties ar misijos specifika.“

2. Pakeisti 47 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Diplomatiniai pasai Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse ar konsulinėse įstaigose dirbančių diplomatų, specialiųjų atašė ar jų pavaduotojų, karinių atstovų ar jų pavaduotojų, specialiųjų patarėjų ar jų pavaduotojų prašymu gali būti išduodami kartu su jais gyvenantiems jų šeimos nariams, nurodytiems šio įstatymo 27 straipsnyje. Diplomatų, specialiųjų atašė ir jų pavaduotojų, karinių atstovų ir jų pavaduotojų, specialiųjų patarėjų ir jų pavaduotojų prašymu jų šeimos nariams, nevykstantiems į užsienio valstybę gyventi kartu su jais, gali būti išduodami diplomatiniai pasai kelionėms pas diplomatą, specialųjį atašė ar jo pavaduotoją, karinį atstovą ar jo pavaduotoją, specialųjį patarėją ar jo pavaduotoją.“

3. Pakeisti 47 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Diplomatinius pasus turi teisę turėti kadenciją baigę Respublikos Prezidentai, buvę Seimo pirmininkai, ministrai pirmininkai, užsienio reikalų ministrai, jei Seimo pirmininko Seimo nario mandatas nebuvo panaikintas apkaltos proceso tvarka ir jei ministras pirmininkas ir užsienio reikalų ministras nebuvo pašalinti iš pareigų apkaltos proceso tvarka, taip pat asmenys, turintys Respublikos Prezidento suteiktus diplomatinius rangus, kai jų diplomato tarnybos sutartys ar terminuotos diplomato tarnybos sutartys nutraukiamos remiantis šio įstatymo 58 straipsnio 1 dalies 5 punktu ar 2 dalies 2 punktu arba kai jie atleidžiami iš valstybės tarnautojo pareigų remiantis Valstybės tarnybos įstatymo 44 straipsnio 1 dalies 6 ar 13 punktu.“

 

19 straipsnis. 48 straipsnio 1 dalies pakeitimas

48 straipsnio 1 dalyje išbraukti žodį „piliečio“, vietoj žodžių „nuostatų 6 ir 7 straipsnių“ įrašyti žodžius „įstatymo 4 straipsnio“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Įrašai diplomatiniame pase turi atitikti Lietuvos Respublikos paso įstatymo 4 straipsnio reikalavimus.“

 

20 straipsnis. 50 straipsnio 1 dalies 5 punkto pakeitimas

Pakeisti 50 straipsnio 1 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) šio įstatymo 27 straipsnyje nurodyti diplomatų, specialiųjų atašė ar jų pavaduotojų, karinių atstovų ar jų pavaduotojų, specialiųjų patarėjų ar jų pavaduotojų šeimos nariai, kai diplomatai, specialieji atašė ar jų pavaduotojai, kariniai atstovai ar jų pavaduotojai, specialieji patarėjai ar jų pavaduotojai grįžta į Lietuvos Respubliką baigę darbą Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ar Lietuvos Respublikos diplomatinėje tarnyboje, taip pat grįžę iš kelionės diplomatų, specialiųjų atašė ar jų pavaduotojų, karinių atstovų ar jų pavaduotojų, specialiųjų patarėjų ar jų pavaduotojų šeimos nariai, jei diplomatinis pasas diplomato, specialiojo atašė ar jo pavaduotojo, karinio atstovo ar jo pavaduotojo, specialiojo patarėjo ar jo pavaduotojo prašymu jiems buvo išduotas kelionėms pas diplomatą, specialųjį atašė ar jo pavaduotoją, karinį atstovą ar jo pavaduotoją, specialųjį patarėją ar jo pavaduotoją;“.

 

21 straipsnis. 51 straipsnio 1 dalies pakeitimas ir papildymas 6 punktu

1. Pakeisti 51 straipsnio 1 dalies 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

2) vienkartine pinigine išmoka Vyriausybės nustatyta tvarka;“.

2. Papildyti 51 straipsnio 1 dalį 6 punktu:

6) kitais žinybiniais apdovanojimais.“

 

22 straipsnis. 52 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 52 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

52 straipsnis. Užsienio valstybių apdovanojimai

1. Apie užsienio valstybių apdovanojimus diplomatas privalo informuoti Užsienio reikalų ministeriją.

2. Gautų vertingų dovanų priėmimo, deklaravimo ir saugojimo tvarką nustato Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymas.“

 

23 straipsnis. 53 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 53 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

53 straipsnis. Tarnybinės nuobaudos

1. Už tarnybinius nusižengimus diplomatui gali būti skiriamos šios tarnybinės nuobaudos:

1) pastaba;

2) papeikimas;

3) griežtas papeikimas;

4) diplomatinio rango, kurį suteikė užsienio reikalų ministras, pažeminimas;

5) diplomato tarnybos sutarties ar terminuotos diplomato tarnybos sutarties nutraukimas.

2. Tarnybines nuobaudas skiria užsienio reikalų ministras Valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.“

 

24 straipsnis. 54 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 54 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

54 straipsnis. Priedas už diplomatinį rangą

Diplomatui už diplomatinį rangą prie pareiginės algos, kurią jis gauna atlikdamas diplomatinę tarnybą, yra mokamas priedas pagal 5 priedėlyje pateiktą koeficientą. Priedo už diplomatinį rangą koeficiento vieneto vertė litais lygi Vyriausybės patvirtintam minimalios mėnesinės algos dydžiui.“

 

25 straipsnis. 55 straipsnio pakeitimas

55 straipsnyje vietoj žodžių „kartu su pareigine alga yra“ įrašyti žodžius „Vyriausybės nustatyta tvarka“ ir šią dalį išdėstyti taip:

55 straipsnis. Su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensavimas

Diplomatui, dirbančiam Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, Vyriausybės nustatyta tvarka mokama su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacija pagal diplomato pareigas, taikant 4 priedėlyje nurodytą koeficientą bei gyvenimo lygio vietos koeficientą, kurio dydį nustato Vyriausybė. Su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos koeficiento vieneto vertė litais lygi Vyriausybės patvirtintam minimalios mėnesinės algos dydžiui.“

 

26 straipsnis. 56 straipsnio 1 ir 2 dalių pakeitimas

1. 56 straipsnio 1 dalyje vietoj žodžio „įsidarbinus“ įrašyti žodžius „gaunančiam pajamas, susijusias su darbo santykiais“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Jei su diplomatu, dirbančiu Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, kartu gyvena sutuoktinis, diplomatui kartu su pareigine alga mokama kompensacija, kurią sudaro 0,5 per mėnesį diplomato gaunamos su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos. Sutuoktiniui, gaunančiam pajamas, susijusias su darbo santykiais, ši kompensacija nebemokama.“

2. 56 straipsnio 2 dalyje vietoj žodžių „vaikai iki 18 metų“ įrašyti žodžius „nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), jei jie nėra įstatymų nustatyta tvarka emancipuoti ar sudarę santuokos“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Kai su diplomatu, dirbančiu Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje, kartu gyvena jo nepilnamečiai vaikai (įvaikiai), jei jie nėra įstatymų nustatyta tvarka emancipuoti ar sudarę santuokos, už kiekvieną vaiką diplomatui kartu su pareigine alga mokama kompensacija, kurią sudaro, jeigu vaikas iki 6 metų, – 0,2 per mėnesį diplomato gaunamos su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos ir jeigu vaikas yra 6 ir daugiau metų – 0,3 per mėnesį diplomato gaunamos su darbu užsienyje susijusių išlaidų kompensacijos.“

 

27 straipsnis. 57 straipsnio 1 ir 3 dalių pakeitimas

1. 57 straipsnio 1 dalies antrame sakinyje išbraukti žodžius „eilinių atostogų metu“ ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje dirbančiam diplomatui suteikiamas jo rangą, pareigas ir šeimos narių skaičių atitinkantis butas, taip pat kompensuojamos diplomato ir jo šeimos narių persikėlimo iš Lietuvos Respublikos į užsienio valstybę ir iš užsienio valstybės į Lietuvos Respubliką (ar į kitą valstybę), diplomato ir jo šeimos narių kelionių į Lietuvos Respubliką ir atgal į valstybę, kurioje jie reziduoja, išlaidos. Kartą per kalendorinius metus užsienio valstybėje dirbančiam diplomatui ir jo šeimos nariams yra kompensuojamos kelionės išlaidos į Lietuvos Respubliką ir atgal, o kartu negyvenantiems šeimos nariams kompensuojamos kelionės išlaidos pas diplomatą ir atgal į Lietuvos Respubliką.“

2. Pakeisti 57 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Diplomatui, siunčiamam dirbti Lietuvos Respublikos diplomatinėje atstovybėje ar konsulinėje įstaigoje ar grąžinamam į darbą Užsienio reikalų ministerijoje, skiriamos 5 darbo dienos persikėlimo atostogų. Už šį laikotarpį diplomatui mokamas jo vidutinis darbo užmokestis, apskaičiuotas Vyriausybės nustatyta tvarka.“

 

28 straipsnis.       58 straipsnio 1 dalies 3 ir 4 punktų pakeitimas ir papildymas 6 ir 7 punktais bei 2 dalies 9 punkto pakeitimas ir papildymas 10 ir 11 punktais

1. Pakeisti 58 straipsnio 1 dalies 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

3) paaiškėja, kad priimant diplomatą į diplomatinę tarnybą jis pateikė suklastotus dokumentus arba nuslėpė ar pateikė tikrovės neatitinkančius duomenis, dėl kurių negalėjo būti priimtas į diplomatinę tarnybą;“.

2. Pakeisti 58 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir jį išdėstyti taip:

4) įsiteisėja teismo nuosprendis, kuriuo jam paskirta bausmė už sunkų ar labai sunkų nusikaltimą, nusikalstamą veiką valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikalstamą veiką arba bausmė už nusikaltimo padarymą tyčia, arba kuriuo diplomatui skiriama bausmė, dėl kurios negalima tęsti tarnybos;“.

3. Papildyti 58 straipsnio 1 dalį 6 ir 7 punktais:

6) paskirta tarnybinė nuobauda – diplomato tarnybos sutarties ar terminuotos diplomato tarnybos sutarties nutraukimas;

7) diplomatas netenka leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija.“

4. 58 straipsnio 2 dalies 1 punkte vietoj žodžių „taikytos drausminės“ įrašyti žodžius „skirtos tarnybinės“ ir šį punktą išdėstyti taip:

1) diplomatas šiurkščiai pažeidė tarnybos drausmę ar nerūpestingai atliko pareigas, jeigu prieš tai jam nors vieną kartą per paskutinius 12 mėnesių buvo skirtos tarnybinės nuobaudos;“.

5. Pakeisti 58 straipsnio 2 dalies 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9) Diplomatų atestavimo komisija du kartus iš eilės diplomatą įvertino nepatenkinamai ir siūlo atleisti iš pareigų;“.

6. Papildyti 58 straipsnio 2 dalį 10 ir 11 punktais:

10) diplomatas, atleistas iš privalomosios pradinės karo tarnybos arba alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos, per ilgesnį negu 2 mėnesių terminą negrįžta į eitas pareigas;

11) į pareigas teismo sprendimu grąžinamas anksčiau jas ėjęs diplomatas ir nėra galimybės dabar šias pareigas einančio diplomato perkelti į kitas pareigas arba paaiškėja, kad priimant diplomatą į diplomatinę tarnybą buvo pažeisti šio įstatymo reikalavimai ir šių pažeidimų neįmanoma pašalinti.“

 

29 straipsnis. 60 straipsnio 1 dalies pakeitimas

Pakeisti 60 straipsnio 1 dalies antrą sakinį ir šią dalį išdėstyti taip:

1. Nutraukiant diplomato tarnybos sutartį ar terminuotą diplomato tarnybos sutartį pagal šio įstatymo 58 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktus, diplomatas turi būti įspėtas raštu prieš 2 mėnesius iki sutarties nutraukimo. Diplomatui, kuriam iki teisės gauti visą senatvės pensiją liko ne daugiau kaip 5 metai, invalidui ir diplomatui, auginančiam vaiką (vaikus) iki keturiolikos metų, apie numatomą sutarties nutraukimą turi būti pranešta raštu prieš 4 mėnesius.“

 

30 straipsnis. 61 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 61 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

61 straipsnis.     Diplomato tarnybos sutarties ar terminuotos diplomato tarnybos sutarties nutraukimo su nėščia moterimi ir diplomatu, auginančiu vaiką (vaikus) iki 3 metų, apribojimai

Diplomato tarnybos sutartis ar terminuota diplomato tarnybos sutartis su nėščia moterimi, taip pat su diplomatu, auginančiu vaiką (vaikus) iki 3 metų, išskyrus Lietuvos Respublikos diplomatinius atstovus, negali būti nutraukta pagal šio įstatymo 58 straipsnio 2 dalį.“

 

31 straipsnis. 62 straipsnio 3 dalies pripažinimas netekusia galios

62 straipsnio 3 dalį pripažinti netekusia galios.

 

32 straipsnis. 64 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

64 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

33 straipsnis. 67 straipsnio pripažinimas netekusiu galios

67 straipsnį pripažinti netekusiu galios.

 

34 straipsnis. 68 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 68 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

68 straipsnis. Diplomato amžiaus apribojimas

1. Diplomatu gali dirbti asmuo, ne vyresnis kaip 62 metų ir 6 mėnesių.

2. Respublikos Prezidentas išimties tvarka gali leisti asmenims, vyresniems 62 metų ir 6 mėnesių, nustatytą laikotarpį toliau dirbti Lietuvos Respublikos diplomatiniais atstovais. Kitiems diplomatams, sulaukusiems šio straipsnio 1 dalyje nurodyto amžiaus, išimties tvarka nustatytą laikotarpį dirbti Lietuvos Respublikos diplomatinėje tarnyboje gali leisti užsienio reikalų ministras.“

 

35 straipsnis.       Įstatymo 3 priedėlio pripažinimas netekusiu galios ir 4 priedėlio pakeitimas

1. Įstatymo 3 priedėlį pripažinti netekusiu galios.

2. 4 priedėlio 10 eilutėje vietoj skaičiaus „10,5“ įrašyti skaičių „11,5“ ir šią eilutę išdėstyti taip:

„Generalinis konsulas 11,5“.

 

36 straipsnis. Įstatymo 17 straipsnio įsigaliojimas

Šio įstatymo 17 straipsnis įsigalioja nuo 2006 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                                  VALDAS ADAMKUS

______________