LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL APLINKOS MINISTRO 2007 M. LAPKRIČIO 30 D. ĮSAKYMO NR. D1-653 „DĖL TERŠALŲ SKLAIDOS SKAIČIAVIMO MODELIŲ, FONINIO APLINKOS ORO UŽTERŠTUMO DUOMENŲ IR METEOROLOGINIŲ DUOMENŲ NAUDOJIMO TVARKOS ŪKINĖS VEIKLOS POVEIKIUI APLINKOS ORUI ĮVERTINTI“ PAKEITIMO

 

2008 m. liepos 8 d. Nr. D1-366

Vilnius

 

 

Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2007 m. lapkričio 30 d. įsakymą Nr. D1-653 „Dėl teršalų sklaidos skaičiavimo modelių, foninio aplinkos oro užterštumo duomenų ir meteorologinių duomenų naudojimo tvarkos ūkinės veiklos poveikiui aplinkos orui įvertinti“ (Žin., 2007, Nr. 127-5189):

1. Papildau šiuo 1.3.3 punktu:

„1.3.3. apie ūkinės veiklos objektą, kurio poveikį aplinkos orui numatoma vertinti, visos iki 2 km atstumu planuojamos ūkinės veiklos, dėl kurios teisės aktų nustatyta tvarka yra priimtas teigiamas sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių, poveikio aplinkai vertinimo ataskaitoje pateikti į aplinkos orą numatomų išmesti teršalų kiekio skaičiavimų duomenys.“

2. Įrašau 2.2 punkte vietoj skaičių ir žodžio „1.3.2 punkte“ skaičius ir žodžius „1.3.2 ir 1.3.3 punktuose“.

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                             ARTŪRAS PAULAUSKAS