LIETUVOS RESPUBLIKOS

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGŲ ĮSTATYMO PAPILDYMO 151 STRAIPSNIU ĮSTATYMO 1 IR 2 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

2011 m. gruodžio 22 d. Nr. XI-1898

Vilnius

 

(Žin., 2011, Nr. 86-4177)

 

1 straipsnis. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo papildymo 151 straipsniu įstatymo 1 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 151 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. LNSS viešųjų įstaigų, kurios neskirstomos į Sveikatos sistemos įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje nurodytus lygmenis, tačiau nurodytos šio įstatymo 39 straipsnyje, vadovų mėnesinės algos pastoviosios dalies dydis nustatomas atsižvelgiant į praėjusių kalendorinių metų įstaigos vidutinį darbuotojų skaičių ir apskaičiuojamas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį dauginant iš koeficiento:

1) LNSS viešųjų įstaigų, kuriose dirba iki 10 darbuotojų, vadovų – 6,3;

2) LNSS viešųjų įstaigų, kuriose dirba nuo 11 iki 100 darbuotojų, vadovų – 7,4;

3) LNSS viešųjų įstaigų, kuriose dirba nuo 101 iki 200 darbuotojų, vadovų – 8,4;

4) LNSS viešųjų įstaigų, kuriose dirba nuo 201 iki 300 darbuotojų, vadovų – 9,5;

5) LNSS viešųjų įstaigų, kuriose dirba nuo 301 iki 500 darbuotojų, vadovų – 11,6;

6) LNSS viešųjų įstaigų, kuriose dirba daugiau negu 500 darbuotojų, vadovų – 14,5.“

2. 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 151 straipsnio 5 dalyje vietoj skaičių „20–50“ įrašyti skaičius „10–40“ ir šią dalį išdėstyti taip:

5. LNSS viešųjų įstaigų vadovų pavaduotojų mėnesinės algos pastoviosios dalies dydis nustatomas 10–40 procentų mažesnis už įstaigos vadovui nustatytą mėnesinės algos pastoviosios dalies dydį.“

3. 1 straipsnyje išdėstyto Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 151 straipsnio 6 dalyje vietoj skaičiaus „20“ įrašyti skaičių „40“ ir šią dalį išdėstyti taip:

6. LNSS viešųjų įstaigų vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies dydis priklauso nuo praėjusių kalendorinių metų įstaigos veiklos finansinių rezultatų ir nustatomas vieniems metams. LNSS viešųjų įstaigų veiklos finansinių rezultatų vertinimo kiekybinių ir kokybinių rodiklių ir vadovaujančių darbuotojų mėnesinės algos kintamosios dalies nustatymo tvarkos aprašą tvirtina sveikatos apsaugos ministras. Visais atvejais mėnesinės algos kintamosios dalies dydis negali viršyti 40 procentų vadovaujančiajam darbuotojui nustatytos mėnesinės algos pastoviosios dalies dydžio. Mėnesinės algos kintamoji dalis negali būti nustatoma, jeigu praėjusių metų įstaigos veiklos finansiniai rezultatai yra neigiami.“


2 straipsnis. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo papildymo 151 straipsniu įstatymo 2 straipsnio 2 dalies pakeitimas

2 straipsnio 2 dalyje vietoj datos „2011 m. lapkričio 30 d.“ įrašyti datą „2011 m. gruodžio 31 d.“ ir šią dalį išdėstyti taip:

2. Sveikatos apsaugos ministras iki 2011 m. gruodžio 31 d. parengia ir patvirtina šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTĖ                                                    DALIA GRYBAUSKAITĖ

_________________