LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2003 M. BalandžIO 14 D. ĮSAKYMO NR. 184 „DĖL atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. rugsėjo 13 d. Nr. D1-757

Vilnius

 

Pakeičiu Atliekas naudojančių ar eksportuojančių įmonių, turinčių teisę išduoti pažymas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. balandžio 14 d. įsakymu Nr. 184 (Žin., 2003, Nr. 42-1958; 2009, Nr. 95-4051):

1. Papildau 6.3 punktą šiuo antruoju sakiniu:

„Raštišku patvirtinimu, kad gavėjas turi teisę ir pakankamus pajėgumus perdirbti ir (ar) naudoti energijai gauti įvežamas atliekas pagal reikalavimus, nustatytus Europos Sąjungos ir (ar) nacionaliniuose aplinkos apsaugą reglamentuojančiuose teisės aktuose, gali būti pripažinta ne tik gavėją kontroliuojančios aplinkos apsaugos institucijos raštiška informacija apie gavėjo vykdomą veiklą, bet ir gavėjui išduoto aplinkosauginio leidimo atliekų tvarkymo veiklai vykdyti kopija, pateikiama kartu su vertimu į lietuvių kalbą.“

2. Įrašau 7 punkte vietoj žodžio „pakartotinai“ žodžius „iš naujo“.

3. Išdėstau 9 punktą taip:

9. Atliekas naudojanti ir (ar) Atliekas eksportuojanti įmonė, atitinkanti jai taikomus Tvarkos apraše nustatytus reikalavimus ir pageidaujanti būti įrašyta į Sąrašą, ar į Sąrašą įrašyta Atliekas naudojanti ir (ar) Atliekas eksportuojanti įmonė, atitinkanti jai taikomus Tvarkos apraše nustatytus reikalavimus ir pageidaujanti patikslinti duomenis, pateiktus įrašant ją į Sąrašą, pateikia Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentui (toliau – RAAD), kurio kontroliuojamoje teritorijoje yra registruota jos buveinė, užpildytą Tvarkos aprašo 1 priede nustatytos formos prašymą įrašyti į Sąrašą.“

4. Išdėstau 10 punktą taip:

10. Atliekas eksportuojanti įmonė kartu su užpildytu Tvarkos aprašo 9 punkte nurodytu prašymu įrašyti į Sąrašą pateikia Reglamente Nr. 1013/2006 nurodyto sprendimo leisti vežti atliekas kopiją (pranešimo forma su Lietuvos Respublikos kompetentingos institucijos įrašu 20 langelyje, suteikiančiu teisę eksportuoti atliekas) (tais atvejais, kai toks sprendimas yra reikalingas) ir Tvarkos aprašo 6.3 punkte nurodytų dokumentų kopijas. 6.3. punkte nurodytų dokumentų kopijos pateikiamos kartu su vertimu į lietuvių kalbą.“

5. Įrašau 16.3 punkte vietoj žodžių „masės kilogramais“ žodį „tonomis“.

6. Įrašau 18.1 punkte vietoj žodžio „originalą“ žodį „kopiją“, o vietoj žodžių „masės kilogramais“ įrašau žodį „tonomis“.

7. Įrašau 18.4 punkte vietoj žodžio „originalą“ žodį „kopiją“.

8. Išdėstau 20 punktą taip:

20. Atliekas eksportuojanti įmonė, gavusi apmokestinamųjų gaminių ir (ar) pakuočių atliekų, įrašytų į Reglamento Nr.  013/2006 III, IIIA, IIIB, IV ar IVA priedų sąrašus, Vežimo kontrolės formos kopiją(-as) su gavėjo užpildytu 19 langeliu, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo kopijos(-ų) gavimo dienos ją(-as) išsiunčia RAAD, iš kurio kontroliuojamos teritorijos šios atliekos buvo eksportuotos.“

9. Išdėstau 21.3 punktą taip:

21.3. RAAD priėmė sprendimą pripažinti negaliojančia(-iomis) Atliekas naudojančios ir (ar) Atliekas eksportuojančios įmonės išduotą(-as) Pažymą(-as) (visam Pažymoje nurodytam atliekų kiekiui ar jo daliai);“.

10. Išbraukiu 21.5 punkte žodžius „Atliekas naudojanti ir (ar)“.

11. Išbraukiu 22 punkto antrajame sakinyje žodžius „Atliekas naudojanti ir (ar)“.

12. Įrašau 23 punkte vietoj žodžio „priežastį(-is)“ žodį „pagrindą(-us)“.

13. Išdėstau 24.3 punktą taip:

24.3. ne vėliau kaip kitą darbo dieną po 24.2 punkte nurodyto įsakymo priėmimo Aplinkos apsaugos agentūros interneto tinklalapyje paskelbia informaciją apie Atliekas naudojančios ir (ar) Atliekas eksportuojančios įmonės išbraukimą iš Sąrašo ir apie tai raštu informuoja išbrauktą iš Sąrašo Atliekas naudojančią ir (ar) Atliekas eksportuojančią įmonę.“

14. Įrašau 26 punkte vietoj žodžio „pakartotinai“ žodžius „iš naujo“.

15. Įrašau 28 punkte vietoj žodžio „pakartotinai“ žodžius „iš naujo“.

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas