LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL VALSTYBINIO SAVANORIŠKOJO SOCIALINIO DRAUDIMO LIGOS, NĖŠTUMO IR GIMDYMO PAŠALPOMS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

1997 m. spalio 28 d. Nr. 1191

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo 4, 38 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymu (Žin., 1997, Nr. 67-1651), Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Patvirtinti Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo ligos, nėštumo ir gimdymo pašalpoms taisykles (pridedama).

2. Suteikti Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybai teisę aiškinti šiuo nutarimu patvirtintas Valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo ligos, nėštumo ir gimdymo pašalpoms taisykles.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                              Gediminas Vagnorius

 

 

 

Socialinės apsaugos

ir darbo ministrė                                                                                    Irena Degutienė


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1997 m. spalio 28 d. nutarimu Nr. 1191

 

VALSTYBINIO SAVANORIŠKOJO SOCIALINIO DRAUDIMO LIGOS, NĖŠTUMO IR GIMDYMO PAŠALPOMS TAISYKLĖS

 

Bendroji dalis

 

1. Valstybiniu savanoriškuoju socialiniu draudimu ligos, nėštumo ir gimdymo pašalpoms (toliau vadinama – savanoriškasis draudimas pašalpoms) gali draustis nuolatiniai Lietuvos Respublikos gyventojai – ne jaunesni kaip 16 metų asmenys, kurie šioms pašalpoms nedraudžiami privalomuoju valstybiniu socialiniu draudimu.

2. Asmenys savanoriškuoju draudimu pašalpoms draudžiasi individualiai, sudarydami valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo ligos, nėštumo ir gimdymo pašalpoms sutartis (toliau vadinama – savanoriškojo draudimo pašalpoms sutartis).

3. Savanoriškuoju draudimu pašalpoms nedraudžiami asmenys, sukakę senatvės pensijos amžių ir invalidai nepriklausomai nuo to, ar jiems paskirta pensija.

4. Ginčus, kylančius dėl savanoriškojo draudimo pašalpoms, sprendžia Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba. Valdybos sprendimas gali būti apskųstas teismui.

 

Įmokos

 

5. Mažiausia savanoriškojo draudimo pašalpoms įmoka (toliau vadinama – įmoka) – 10 litų per mėnesį. Asmens, kuris draudžiamas (toliau vadinama – apdraustasis arba draudėjas), pageidavimu ši suma gali būti didinama dvigubai, trigubai ir daugiau kartų. Didžiausia įmoka – 200 litų per mėnesį.

6. Įmokų dydį pasirenka apdraustasis, sudarydamas savanoriškojo draudimo pašalpoms sutartį kalendoriniams metams. Tais metais įmokų dydis nekeičiamas.

7. Įmokos mokamos ne rečiau kaip kartą per ketvirtį, bet ne vėliau kaip einamojo ketvirčio paskutinę darbo dieną. Savanoriškojo draudimo pašalpoms sutartyje aptariamas įmokų dydis, jų mokėjimo terminai ir periodiškumas (apdraustasis gali įsipareigoti įmokas mokėti kas mėnesį ir panašiai).

8. Jeigu pašalpos gavimo laikotarpiu įmokos nemokamos, šio laikotarpio kalendoriniai mėnesiai neįskaitomi į savanoriškojo draudimo pašalpoms laiką. Jeigu apdraustojo pageidavimu įmokos už ligos mėnesius mokamos, tuomet šie mėnesiai įskaitomi į savanoriškojo draudimo pašalpoms laiką.

9. Sumokėtos įmokos negrąžinamos nutraukus sutartį pagal šių taisyklių 17, 18, 21 ir 24 punktus, jeigu neįvyksta draudiminis įvykis ar pasinaudojama ne visomis pašalpos mokėjimo dienomis.

 

Teisė į pašalpą

 

10. Ligos pašalpa mokama tik paties apdraustojo ligos ar sužalojimo atveju.

11. Ligos, nėštumo ir gimdymo pašalpos skiriamos ir mokamos, jeigu laikinasis nedarbingumas prasidėjo praėjus ne mažiau kaip 6 mėnesiams po sutarties įsigaliojimo ir už šį laikotarpį sumokėtos įmokos.

12. Pašalpa gali būti išmokėta, jeigu dėl jos kreipiamasi per 6 mėnesius nuo ligos pabaigos ar nėštumo ir gimdymo atostogų pabaigos.

13. Mirus apdraustajam, dėl jo mirties negauta pašalpa išmokama jį laidojusiam asmeniui.

14. Pašalpas skiria ir moka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniai skyriai pagal nedarbingumo pažymėjimus, išduotus vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministerijos ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos patvirtintomis nedarbingumo pažymėjimų davimo taisyklėmis.

 

Pašalpos dydis ir mokėjimo trukmė

 

15. Ilgiausia ligos, nėštumo ir gimdymo pašalpos ir įmokų mokėjimo trukmė nurodyta šių taisyklių 1 priede, o ligos, nėštumo ir gimdymo pašalpos dydis – 2 priede. Per visą savanoriškojo draudimo pašalpoms laikotarpį pašalpa negali būti mokama ilgiau negu 1 priede nurodytą laiką. Kiekvieną kartą skiriant pašalpą, jos mokėjimo laikotarpis apskaičiuojamas taip: iš 1 priede nurodytos trukmės atimama suma tų kalendorinių dienų, už kurias nuo draudimo laikotarpio pradžios jau buvo gautos pašalpos. Pašalpa mokama už kalendorines dienas. Keičiantis įmokų dydžiui, proporcingai skaičiuojamas ir pašalpos dydis.

16. Kai yra draudimo pertraukų, nustatant teisę į pašalpą, sumuojamas visas draudimo laikas, jeigu bendra draudimo pertraukų trukmė neviršija 3 mėnesių.

17. Kai susirgusiam apdraustajam nustatoma invalidumo grupė, taip pat kai sukanka pensinis amžius, pašalpa išmokama už visą šių taisyklių 1 priede nustatytą laiką, o savanoriškojo draudimo pašalpoms sutartis nutraukiama nuo invalidumo grupės nustatymo ar senatvės pensijos amžiaus sukakties dienos.

18. Kai apdraustasis įsidarbina pagal darbo sutartį, savanoriškojo draudimo pašalpoms sutartis ir draudimo trukmės skaičiavimas sustabdomi. Pašalpos mokėjimas pagal savanoriškojo draudimo pašalpoms sutartį nutraukiamas. Sutartis gali būti atnaujinta ne vėliau kaip per 12 mėnesių nuo jos sustabdymo, jeigu asmuo tenkina šių taisyklių skyriaus „Bendroji dalis“ nuostatas ir pradeda mokėti įmokas. Tuomet netaikomas šių taisyklių 16 punktas. O neatnaujintą sutartį Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus vedėjas nutraukia.

 

Savanoriškojo draudimo pašalpoms sutartis

 

19. Savanoriškojo draudimo pašalpoms sutartis sudaroma su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniu skyriumi pagal asmens gyvenamąją vietą. Sutartis sudaroma vieneriems kalendoriniams metams. Sutarties galiojimas pratęsiamas kitiems metams, jeigu apdraustasis pageidauja arba jis, likus mėnesiui iki sutarties galiojimo pabaigos, nepareiškė noro jos nutraukti.

20. Savanoriškojo draudimo pašalpoms sutarčių formas (sutartis ligos pašalpai arba sutartis ligos, nėštumo ir gimdymo pašalpoms) nustato Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba.

21. Nesumokėjus įmokų už 2 ketvirčius, savanoriškojo draudimo pašalpoms sutartis nutraukiama Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimu, ir apie tai raštu informuojamas apdraustasis. Sutartis taip pat nutraukiama, kai pasikeitus taisyklėms apdraustasis nesutinka su pakeistomis draudimo sąlygomis.

 

Apdraustųjų registravimas

 

22. Asmenys, sudarę savanoriškojo draudimo pašalpoms sutartis, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniame skyriuje registruojami kaip draudėjai, ir kiekvienam suteikiamas draudėjo kodas.

23. Apdraustojo (t. y. draudėjo) sumokėtų draudimo įmokų ir Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus išmokėtų pašalpų sumos nurodomos apdraustojo kortelėje (asmens sąskaitoje). Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus darbuotojai šias lėšas įtraukia į bendrą skyriaus finansinę apyskaitą, nurodydami jas atskirose pozicijose.

24. Pasibaigus sutartyje nurodytam savanoriškojo draudimo pašalpoms laikui, taip pat nutraukus sutartį apdraustojo ar Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritorinio skyriaus iniciatyva, draudėjas išregistruojamas. Draudėjo išregistravimo data yra laikotarpio, už kurį sumokėtos draudimo įmokos arba išmokėta pašalpa, paskutinė diena.

25. Asmenims, kurie savanoriškai apsidraudė tik pašalpoms, valstybinio socialinio draudimo pažymėjimai neišduodami. Valstybinio socialinio draudimo pažymėjimuose apie šį draudimą apskritai nerašoma.

26. Savanoriškojo draudimo pašalpoms įmokų mokėjimo laikotarpiai, taip pat pašalpų gavimo laikotarpiai neįskaitomi į draudimo stažą, o draudimo sumos ir pašalpų sumos neįskaitomos į draudžiamąsias pajamas valstybinio socialinio draudimo išmokoms skirti.

______________


Valstybinio savanoriškojo socialinio

draudimo ligos, nėštumo ir gimdymo

pašalpoms taisyklių

1 priedas

 

ILGIAUSIA LIGOS, NĖŠTUMO IR GIMDYMO PAŠALPOS IR ĮMOKŲ MOKĖJIMO TRUKMĖ

 

Įmokų mokėjimo trukmė (mėnesiais)

6

9

12

15

18

21

24

27

30

33

36

39

42

45

48

Ilgiausia pašalpos mokėjimo trukmė (dienomis)

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

 

______________


Valstybinio savanoriškojo socialinio

draudimo ligos, nėštumo ir gimdymo

pašalpoms taisyklių

2 priedas

 

LIGOS, NĖŠTUMO IR GIMDYMO PAŠALPOS DYDIS (LITAIS)

 

Įmoka

Pašalpa už ligos dieną

10

8,6

20

17,1

30

25,7

40

34,3

50

42,9

60

51,4

70

60,0

80

68,6

90

77,1

100

85,7

110

94,3

120

102,9

130

111,4

140

120,0

150

128,6

160

137,1

170

145,7

180

154,3

190

162,9

200

171,4

 

______________