LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIETOS SAVIVALDOS ĮSTATYMO 17 STRAIPSNIO PAKEITIMO

Į S T A T Y M A S

 

1996 m. kovo 28 d. Nr. I-1262

Vilnius

 

(Žin., 1994, Nr. 55-1049; 1995, Nr. 30-683, Nr. 59-1486, Nr. 79-1820)

 

1 straipsnis. 17 straipsnio ketvirtosios dalies pakeitimas

17 straipsnio ketvirtosios dalies 4 punkte po žodžių „kitomis savivaldybėmis“ įrašyti žodžius „o jeigu savivaldybės teritorijoje yra laisvoji ekonominė zona, – taip pat sutartis ir susitarimus su šios zonos valdymo bendrove;“ ir visą dalį išdėstyti taip:

„Vykdydamas savo įgaliojimus, meras:

1) atstovauja arba įgalioja kitus asmenis atstovauti tarybai ir valdybai teisme, santykiuose su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio valstybių bei savivaldos institucijomis, savivaldybės gyventojais;

2) siūlo mero pavaduotojo, komitetų, komisijų pirmininkų, kitų tarybos sudaromų organų vadovų kandidatūras;

3) skiria ir atleidžia administratorių ir seniūnus; tvirtina seniūno veiklos nuostatus;

4) sudaro ir teikia tarybai tvirtinti sutartis ir susitarimus su savo ir kitų savivaldybių teritorijoje esančiomis įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis ir užsienio įmonėmis bei kitomis savivaldybėmis, o jeigu savivaldybės teritorijoje yra laisvoji ekonominė zona, – taip pat sutartis ir susitarimus su šios zonos valdymo bendrove;

5) organizuoja vaikų ir jaunimo bendrąjį lavinimą ir papildomą ugdymą, suaugusiųjų bendrąjį ugdymą, rūpinasi gyventojų kultūros ugdymu, bendrosios ir etnokultūros puoselėjimu, organizuoja gyventojų pirminę sveikatos apsaugą ir sergamumo prevenciją, ligonių, invalidų ir senelių slaugą, rūpinasi teritorijos sanitarija ir kad būtų laikomasi higienos bei gamtos apsaugos reikalavimų, plėtoja gyventojų poilsio ir turizmo industriją;

6) organizuoja invalidų, vienišų nusenusių asmenų rūpybą, priežiūrą ir aptarnavimą, labdaros renginius, tarybos nustatyta tvarka skirsto surinktas lėšas ir aukas.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS                                                       ALGIRDAS BRAZAUSKAS

______________