LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2007 M. VASARIO 20 D.
ĮSAKYMO Nr. ISAK-236 „DĖL PAŽYMĖJIMŲ IR BRANDOS ATESTATŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2011 m. gegužės 17 d. Nr. V-825

Vilnius

 

P a k e i č i u Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. ISAK-236 „Dėl Pažymėjimų ir brandos atestatų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 25-944; 2010, Nr. 30-1404; 2011, Nr. 51-2470), 9 punktą ir išdėstau jį taip:

9. Mokykla einamųjų mokslo metų mokiniui (buvusiam mokiniui):

9.1. įgijusiam vidurinį išsilavinimą, brandos atestatą išspausdina iki 2011 m. liepos 15 d., jei taikoma Aprašo 46 punkto nuostata – iki 2011 m. liepos 22 d., kitais atvejais – įvykdžius reikalavimus, nustatytus viduriniam išsilavinimui įgyti, bet ne vėliau kaip iki mokslo metų pabaigos;

9.2. pažymėjimą, nurodytą Aprašo 1 priede, išspausdina baigus ugdymo programą, jos dalį – įgijus pradinį ar pagrindinį išsilavinimą, bet ne vėliau kaip iki mokslo metų pabaigos.“

 

 

Švietimo ir mokslo ministras                               Gintaras Steponavičius