LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL KAI KURIŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO ĮSAKYMŲ PAKEITIMO

 

2010 m. sausio 4 d. Nr. D1-2

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1138 „Dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 84-2353; 2008, Nr. 46-1725), 13.5 punktu:

1. Pakeičiu statybos techninį reglamentą STR 1.04.02:2004 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 703 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.02:2004 „Inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 25-779), ir 95 punktą išdėstau taip:

95. Ekstremaliomis situacijomis (statinių griūtys, avarijos, stichinės nelaimės) operatyvią IGG tyrimų atlikimo tvarką nustato Lietuvos geologijos tarnyba kartu su Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos [21.31].“

2. Pakeičiu statybos techninį reglamentą STR 1.05.06:2005 „Statinio projektavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-708 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.05.05:2005 „Statinio projektavimas“ patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 4-80), ir 69 punktą išdėstau taip:

69. Fiziniai ir juridiniai asmenys turi teisę kreiptis į Valstybinę teritorijų planavimo ir statybos inspekciją prie Aplinkos ministerijos, jei Projekto sprendiniai neatitinka patvirtintų teritorijų planavimo dokumentų [5.1]. Ginčus šiais klausimais nagrinėja teismas.“

3. Pakeičiu statybos techninį reglamentą STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 214 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.06.03:2002 „Statinio projekto ekspertizė ir statinio ekspertizė“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 55-2200; 2005, Nr. 149-5449):

3.1. išdėstau 12 punktą taip:

12. Statinio ekspertizė atliekama Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos, atliekančios statybos valstybinę priežiūrą, arba viešojo administravimo subjektų, atliekančių statinių naudojimo priežiūrą, reikalavimu tik tais atvejais, kai:

12.1. įvyko statomo ar naudojamo statinio avarija ar yra nustatyta jos grėsmė, pastebėtos statinio deformacijos [5.1], [5.12], [5.18];

12.2. gautas statytojo (užsakovo) ar statinio naudotojo skundas, kad statinys neatitinka esminių reikalavimų, nustatytų Statybos įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje, arba kai yra prielaidų, kad šie reikalavimai yra pažeisti stichinių nelaimių ar kitų ekstremalių situacijų metu [5.1].“;

3.2. išdėstau 22 punktą taip:

22. Ekspertizės rangovas bendrosios ar dalinės projekto ekspertizės aktą pateikia statytojui (užsakovui), o akto kopiją – projektuotojui.“;

3.3. išdėstau 93 punkto antrąją pastraipą taip:

„Jei specialioji projekto ekspertizė atliekama to statinio projekto, kurio projekto ekspertizė yra neprivaloma, specialiosios projekto ekspertizės išvados įforminamos ir pateikiamos statytojui (užsakovui), kopija – projektuotojui, kaip savarankiškos ekspertizės išvados.“

4. Pakeičiu statybos techninį reglamentą STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 30 d. įsakymu Nr. 211 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.08.02:2002 „Statybos darbai“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 54-2150; 2005, Nr. 104-3863; 2008, Nr. 125-4772):

4.1. išdėstau 37.3 punktą taip:

37.3. statybos valstybinė, kurią atlieka Valstybinė teritorijų ir planavimo inspekcija prie Aplinkos ministerijos [4.1].“;

4.2. išdėstau 37.31 punktą taip:

37.31. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos pareigūnai statomų statinių patikrinimus atlieka vadovaudamiesi šio Reglamento 6 priede pateiktu Statinio statybos patikrinimo tvarkos aprašu.“;

4.3. papildau 37.4 punktu ir jį išdėstau taip:

37.4. Statinio saugos ir paskirties reikalavimų vykdymo valstybinė, kurią atlieka statinio saugos ir paskirties reikalavimų valstybinės priežiūros institucijos pagal joms įstatymų ir kitų teisės aktų suteiktą kompetenciją.“;

4.4. išdėstau 39 punktą taip:

39. Statybinių inžinerinių geodezinių tyrinėjimų valstybinę priežiūrą pagal kompetenciją atlieka Vyriausybės įgaliota institucija [4.1].“;

4.5. išdėstau 59.29.4 punkto pirmąjį sakinį taip:

„pranešti apie avariją savivaldybės merui (jo įgaliotam savivaldybės administratoriui ar kitam savivaldybės administracijos tarnautojui), Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos; jei avarija įvyko statybos metu – taip pat statytojui (užsakovui), statinio statybos techniniam prižiūrėtojui (bendrosios statinio statybos techninės priežiūros vadovui) ir statinio projektuotojui; jei yra nukentėjusių žmonių – taip pat teisėsaugos institucijai ir Valstybinei darbo inspekcijai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.“;

4.6. išdėstau 6 priedo 15 punkto pirmąjį sakinį taip:

„Pažymą apie statinio statybą (rekonstravimą, kapitalinį remontą) be esminių nukrypimų nuo projekto (toliau – Pažyma) išduoda Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos statytojui, turinčiam statinio statybos leidimą (arba statinio, pradėto statyti iki 1995 m. vasario 1 d., statybos įregistravimo dokumentą, arba įgaliotų valstybės tarnautojų raštiškus pritarimus statyti nesudėtingą statinį) ir atlikusiam statybos darbus be esminių nukrypimų nuo statinio projekto (ypatingo ar įrašyto į Valstybės investicijų programą statinio atveju – nuo patvirtinto statinio projekto, nesudėtingo statinio atveju – nuo statinio supaprastinto statinio projekto), pagal kurį išduotas statybos leidimas ar kuriam gauti įgaliotų valstybės tarnautojų raštiški pritarimai.“;

4.7. 6 priedo 1 priede žodžius „apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento / skyriaus*“ pakeičiu žodžiais „Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos“;

4.8. 6 priedo 2 priede žodžius „apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentui (skyriui)“ pakeičiu žodžiais „Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos“;

4.9. 6 priedo 3 priede žodžius „Apskrities viršininko administracijos teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamentas (skyrius)“ pakeičiu žodžiais „Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos“.

5. Pakeičiu statybos techninį reglamentą STR 1.10.01:2002 „Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 232 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.10.01:2002 „Statinio avarijos tyrimas ir likvidavimas“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 55-2209; 2004, Nr. 52-1747):

5.1. išdėstau 13.5.2 punktą taip:

13.5.2. Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos;“;

5.2. išdėstau 13.6 punkto antrą sakinį taip:

„Dalyvauti vietinės komisijos darbe gali būti kviečiamas Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos atstovas.“;

5.3. išdėstau 14.1 punktą taip:

14.1. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos viršininkas, kai avarija įvyko statinį statant, rekonstruojant, remontuojant ar griaunant;“;

5.4. išdėstau 15.2 punktą taip:

15.2. Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos (kai jis nėra Komisijos pirmininkas);“;

5.5. išdėstau 25 punkto ketvirtąjį sakinį taip:

„Po 1 akto patvirtinta kopija įteikiama (siunčiama ar perduodama kitu būdu) Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos, už nekilnojamųjų kultūros paveldo vertybių apsaugą atsakingai įgaliotai institucijai (kai buvo tiriama nekilnojamosioms kultūros paveldo vertybėms priskirto statinio avarija) ir pageidaujantiems ją gauti Komisijos nariams.“;

5.6. pripažįstu netekusiu galios 27 punktą;

5.7. statybos techninio reglamento priede (Avarijos tyrimo akto pavyzdys) žodžius „apskrities viršininko administracijos Teritorijų planavimo ir statybos valstybinės priežiūros departamento (skyriaus)“ pakeičiu žodžiais „Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos“.

6. Pakeičiu statybos techninį reglamentą STR 1.12.01:2004 „Valstybei ir savivaldybės nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 676 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.01:2004 „Valstybei ir savivaldybėms nuosavybės teise priklausančių statinių pripažinimo avariniais tvarka“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 10-286):

6.1. išdėstau 10.4 punktą taip:

10.4. savivaldybių administracijų direktoriai – gyvenamiesiems namams, administraciniams, kultūros, mokslo, gydymo, sporto ir kitiems negyvenamosios paskirties statiniams, kurie nuosavybės teise priklauso savivaldybėms ir kitiems statiniams (neišvardytiems Reglamento 10.1–10.3 papunkčiuose), kurie nuosavybės teise priklauso valstybei.“;

6.2. pripažįstu netekusiu galios 10.5 punktą.

7. Pakeičiu statybos techninį reglamentą STR 1.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. birželio 21 d. įsakymu Nr. D1-347 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.12.07:2004 „Statinių techninės priežiūros taisyklės, kvalifikaciniai reikalavimai statinių techniniams prižiūrėtojams, statinių techninės priežiūros dokumentų formos bei jų pildymo ir saugojimo tvarkos aprašas“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 96-3658; 2005, Nr. 104-3864):

7.1. išdėstau 57.1 punktą taip:

57.1. susisiekimo komunikacijų ir su jomis susijusių kitų inžinerinių statinių bei hidrotechnikos statinių Baltijos jūroje ir vidaus vandens telkiniuose – Susisiekimo ministerija ir (ar) jos įgaliotos organizacijos, pagal Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą sąrašą;“;

7.2. išdėstau 57.2 punktą taip:

57.2. statinių, nenurodytų 57.1 punkte, – savivaldybių administracijos;“.

 

 

 

Aplinkos ministras                                                        Gediminas Kazlauskas