LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

N U T A R I M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2001 M. SPALIO 19 D. NUTARIMO NR. 1250 „DĖL PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TURTO NURAŠYMO, IŠARDYMO IR LIKVIDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO

 

2012 m. vasario 2 d. Nr. 106

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė n u t a r i a:

Papildyti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimą Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 90-3175; 2007, Nr. 100-4077; 2008, Nr. 123-4672) 22 punktu:

22. Nustatyti, kad tais atvejais, kai nėra asmens, valdančio valstybės nekilnojamąjį turtą patikėjimo teise, arba valstybės nekilnojamąjį turtą valdo asmuo, kuriam pagal galiojančius teisės aktus negali būti perduotas valstybės turtas valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise, sprendimą dėl valstybės nekilnojamojo turto pripažinimo nereikalingu valstybės funkcijoms įgyvendinti priima Lietuvos Respublikos Vyriausybė. Tokiems sprendimams netaikomas šiuo nutarimu patvirtinto Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo II skyrius.“

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                              ANDRIUS KUBILIUS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                         INGRIDA ŠIMONYTĖ