LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2004 M. SAUSIO 9 D. NUTARIMO NR. 21 „DĖL EUROPOS SĄJUNGOS REIKALŲ KOORDINAVIMO“ PAPILDYMO

 

2005 m. gruodžio 22 d. Nr. 1411

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Papildyti Europos Sąjungos reikalų koordinavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. sausio 9 d. nutarimu Nr. 21 „Dėl Europos Sąjungos reikalų koordinavimo“ (Žin., 2004, Nr. 8-184; 2005, Nr. 57-1950), 11 punktą nauja trečiąja pastraipa (ankstesniąją trečiąją pastraipą laikant ketvirtąja pastraipa):

„Lietuvos Respublikos pozicija dėl ES dokumentų, susijusių su Europos Bendrijų ir Lietuvos Respublikos, kaip Europos Sąjungos valstybės narės, atstovaujančių vienai tarptautinės sutarties šaliai, tarptautinių sutarčių (tarptautinių mišriųjų sutarčių) sudarymu, rengiama, derinama ir pristatoma laikantis šių Taisyklių 12 punkte ir III bei IV skyriuose nustatytos procedūros.“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

 

 

Užsienio reikalų ministras                                                           Antanas Valionis