LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO 2002 M. GEGUŽĖS 15 D. ĮSAKYMO NR. 135 „DĖL ETILO ALKOHOLIO DENATŪRAVIMO FORMULIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. sausio 27 d. Nr. 1K-023

Vilnius

 

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymą Nr. 135 „Dėl Etilo alkoholio denatūravimo formulių sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 49-1906, 69-2834, Nr. 69-2834, Nr. 105-4712) ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL ETILO ALKOHOLIO DENATŪRAVIMO FORMULIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

Vadovaudamasi Etilo alkoholio pripažinimo denatūruotu etilo alkoholiu, kuriam netaikomas akcizas, tvarkos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 13 d. nutarimu Nr. 902 (Žin., 2002, Nr. 60-2463; 2004, Nr. 14-421), 6 punktu,

Tvirtinu Etilo alkoholio denatūravimo formulių sąrašą (pridedama).“

2. Nustatau, kad:

2.1. denatūruotą etilo alkoholį gaminančios ir (arba) importuojančios įmonės iki 2004 m. vasario 15 dienos privalo pateikti vietos mokesčio administratoriui, kurio veiklos teritorijoje asmuo registruotas mokesčių mokėtoju, informaciją apie 2004 m. sausio 31 dieną turėtus etilo alkoholio, denatūruoto pagal Etilo alkoholio denatūravimo formulių sąrašo 1 formulę, likučius. Parduodamos (arba kitaip perleisdamos) šiuos denatūruoto etilo alkoholio likučius, denatūruotą etilo alkoholį gaminančios ir (arba) importuojančios įmonės pardavimo (arba perleidimo) dokumentuose privalo nurodyti, kad tai yra denatūruoto etilo alkoholio likučiai, turėti 2004 m. sausio 31 dieną;

2.2. šio įsakymo 2.1 punkte nurodyti denatūruoto etilo alkoholio likučiai, taip pat kitų negu šio įsakymo 2.1 punkte nurodytų įmonių 2004 m. sausio 31 dieną turėti etilo alkoholio, denatūruoto pagal Etilo alkoholio denatūravimo formulių sąrašo 1 formulę, likučiai laikomi denatūruotu etilo alkoholiu, kuriam netaikomas akcizas nepriklausomai nuo jo panaudojimo srities, taip pat prekės, pagamintos naudojant šį denatūruotą etilo alkoholį, laikomos prekėmis, pagamintomis naudojant denatūruotą etilo alkoholį, kuriam netaikomas akcizas.

3. Šis įsakymas įsigalioja nuo 2004 m. vasario 1 dienos.

 

 

 

FINANSŲ MINISTRĖ                                                                             DALIA GRYBAUSKAITĖ

 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos finansų ministro

2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 135

(Lietuvos Respublikos finansų ministro

2004 m. sausio 27 d.

įsakymo Nr. 1K-023 redakcija)

 

ETILO ALKOHOLIO DENATŪRAVIMO FORMULIŲ SĄRAŠAS*

 

Formulės Nr.

Etilo alkoholio rūšis

Denatūrantai

Denatūratų kiekis hektolitrui absoliučiojo alkoholio

Panaudojimo sritis

„1

Etilo alkoholis arba

 

Etilo alkoholio aldehidų frakcija, arba

 

Distiliuota etilo alkoholio aldehidų frakcija

izopropilo alkoholis ir

 

denatonio benzoatas (bitreksas)

2 litrai

 

2 gramai

1. Muilo, kvepalų bei kosmetikos priemonių ir insekticidų gamyboje, kai:

1.1. tokie skysti gaminiai (išskyrus 1.2 punkte nurodytus gaminius) yra sufasuoti į mažmeninei prekybai skirtą pakuotę, iš kurios produktas gali būti išpilamas jį išpurškiant kaip aerozolį naudojant propelentą arba pakuotėje gamintojo įmontuotu purkštuku arba kitu įtaisu taip, kad nebūtų galimybės jo nuimti nesugadinant pakuotės;

1.2. muilas ir tirštos konsistencijos parfumerijos bei kosmetikos gaminiai yra sufasuoti į mažmeninei prekybai skirtą pakuotę.

 

2. Gamybos proceso reikmėms, jeigu tam neprieštarauja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Finansų ministerijos

2

etilo alkoholis arba

 

etilo alkoholio aldehidų frakcija, arba

 

distiliuota etilo alkoholio aldehidų frakcija

etilacetatas ir

 

etoksipropilo alkoholis ir

metilenas mėlynasis (arba timolio mėlynasis,

 

arba kristalinis violetas)

2 litrai

 

1 litras

 

0,2 gramo

be apribojimų

3

etilo alkoholio aldehidų frakcija

acetonas ir

 

metilenas mėlynasis

(arba timolio mėlynasis,

 

arba kristalinis violetas)

3 litrai

 

0,2 gramai

be apribojimų

4

etilo alkoholis arba

 

etilo alkoholio aldehidų frakcija, arba

 

distiliuota etilo alkoholio aldehidų frakcija

metiletilketonas ir

 

metilizobutilketonas

2 litrai

 

3 litrai

be apribojimų

5

etilo alkoholis arba

 

etilo alkoholio aldehidų frakcija, arba

 

distiliuota etilo alkoholio aldehidų frakcija

metiletilketonas,

sudarytas iš:

 

- 95–96 % masės metiletilketono

 

- 2,5–3 % masės metilizopropilketono ir

 

piridino bazė arba

 

denatonio benzoato

0,75 litro

 

 

 

 

 

 

 

 

0,25 litro

 

1 gramas

be apribojimų

6

etilo alkoholis arba

 

etilo alkoholio aldehidų frakcija, arba

 

distiliuota etilo alkoholio aldehidų frakcija

denatonio benzoatas ir

 

metiletilketonas ir

 

metilenas mėlynasis

1 gramas

 

2 litrai

 

0,2 gramo

be apribojimų

7

etilo alkoholis arba

 

etilo alkoholio aldehidų frakcija, arba

 

distiliuota etilo alkoholio aldehidų frakcija

tiofenas ir

 

denatonio benzoatas

 

CI rūgštusis raudonasis 51 ir

 

metiletilketonas

125 gramai

 

0,8 gramo

 

0,4 gramo

 

 

2 litrai

be apribojimų

8

etilo alkoholis arba

 

etilo alkoholio aldehidų frakcija, arba

 

distiliuota etilo alkoholio aldehidų frakcija

acetonas ir

 

metilizobutilketonas

2 litrai

 

3 litrai

be apribojimų

9

etilo alkoholis arba

 

etilo alkoholio aldehidų frakcija, arba

 

distiliuota etilo alkoholio aldehidų frakcija

acetonas ir

 

denatonio benzoatas

3 litrai

 

2 gramai

be apribojimų

10

Denatūruotas etilo alkoholis, pagamintas laikantis Denatūruoto dehidratuoto etilo alkoholio techninio reglamento, patvirtinto Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 448 (Žin., 2001, Nr. 5-147)

 

 

naudoti Lietuvos Respublikos biokuro įstatymo (Žin., 2000, Nr.64-1940) ir jį reglamentuojančių teisės aktų nustatyta tvarka.

 

______________

* pagal šiame sąraše pateiktas formules denatūruoto etilo alkoholio naudojimo konkrečiose prekėse saugos klausimus sprendžia institucijos, atsakingos už atitinkamų prekių saugos įvertinimą.“

______________