LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO

IR LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KRAŠTO APSAUGOS MINISTRO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS UŽSIENIO REIKALŲ MINISTRO 2004 M. RUGSĖJO 29 D. ĮSAKYMO Nr. V-1065/V-123 „DĖL UŽSIENIO ŠALIŲ VALSTYBĖS ORLAIVIŲ SKRYDŽIŲ Į LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJĄ, IŠ JOS ARBA PER JĄ PARAIŠKŲ PATEIKIMO IR LEIDIMŲ ATLIKTI ŠIUOS SKRYDŽIUS IŠDAVIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2013 m. gegužės 24 d. Nr. V-452/V-142

Vilnius

 

 

P a k e i č i a m e Užsienio šalių valstybės orlaivių skrydžių į Lietuvos Respublikos teritoriją, iš jos arba per ją paraiškų pateikimo ir leidimų atlikti šiuos skrydžius išdavimo tvarkos ir sąlygų aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2004 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. V-1065/V-123 „Dėl Užsienio šalių valstybės orlaivių skrydžių į Lietuvos Respublikos teritoriją, iš jos arba per ją paraiškų pateikimo ir leidimų atlikti šiuos skrydžius išdavimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 148-5385; 2011, Nr. 113-5350):

1. išdėstome 2 punktą taip:

2. Šis aprašas taikomas atliekant užsienio šalių valstybės orlaivių skrydžius į Lietuvos Respublikos teritoriją, iš jos arba per ją. Taip pat šis aprašas taikomas atliekant užsienio šalių orlaivių, vežančių labai svarbius asmenis, kurių skrydžio paraiška yra gauta diplomatiniais kanalais, skrydžius, taip pat užsienio šalių ne valstybės orlaivių, gabenančių karinę įrangą, ginklus arba karines medžiagas, skrydžius į Lietuvos Respublikos teritoriją, iš jos arba per ją, išskyrus skrydžius, kai gabenama Lietuvos Respublikai arba kitoms NATO ar Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybėms narėms skirta karinė įranga, ginklai arba karinės medžiagos. Toliau šiame apraše užsienio šalių orlaiviais vadinami užsienio šalių valstybės orlaiviai, taip pat vežantys labai svarbius asmenis užsienio šalių orlaiviai, kurių skrydžio paraiška yra gauta diplomatiniais kanalais, ir užsienio šalių ne valstybės orlaiviai, gabenantys karinę įrangą, ginklus arba karines medžiagas, išskyrus orlaivius, gabenančius Lietuvos Respublikai arba kitoms NATO ar ES valstybėms narėms skirtą karinę įrangą, ginklus arba karines medžiagas.“;

2. išdėstome II skyriaus pavadinimą taip:

II. skrydžio Paraiškos, NETURINT NUOLATINIO diplomatinio LEIDIMo, pateikimas, LEIDIMO derinimas ir išdavimas“;

3. įrašome 5 punkte vietoj žodžių „pagal Jungtinių Tautų Organizacijos Europos ekonominės komisijos sudarytą pavojingų medžiagų sąrašą ir Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, reglamentuojančias pavojingų krovinių vežimą“ žodžius „Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, reglamentuojančių pavojingų krovinių vežimą, ar Tarptautinės civilinės aviacijos organizacijos (toliau – ICAO) Techninių instrukcijų dėl saugaus pavojingų prekių transportavimo arba Tarptautinės oro transporto asociacijos (toliau – IATA) Pavojingų prekių taisyklių reikalavimų neatitinkantį“;

4. išbraukiame 10.4 punkte žodžius „kurie yra suderinti su LK KOP ir URM“;

5. išdėstome IV skyriaus pavadinimą taip:

IV. SKRYDŽIO PARAIŠKOS, SIEKIANT GAUTI NUOLATINĮ DIPLOMATINĮ LEIDIMĄ, PATEIKIMAS IR NUOLATINIO DIPLOMATINIO LEIDIMO IŠDAVIMAS“;

6. išdėstome 12 punktą taip:

12. Nuolatiniai diplomatiniai leidimai gali būti išduodami atlikti NATO ir ES valstybių narių šio aprašo 2 punkte nurodytų orlaivių skrydžius, taip pat ne NATO ir ne ES valstybių narių valstybės orlaivių skrydžius, kai jų metu yra vykdomos NATO, NATO šalių, ES ar ES valstybių narių vadovaujamos karinės operacijos ir užduotys arba aprūpinamos šias užduotis atliekančios pajėgos. Nuolatiniai diplomatiniai leidimai yra išduodami kalendoriniams metams ir automatiškai atnaujinami ateinantiems metams NATO ir ES valstybių narių šio aprašo 2 punkte nurodytų orlaivių skrydžiams tomis pačiomis sąlygomis, jei nepasikeičia aplinkybės, dėl kurių buvo išduotas nuolatinis diplomatinis leidimas. Automatiškai neatnaujinus, naujas nuolatinis diplomatinis leidimas gali būti išduodamas šio aprašo IV skyriuje nustatyta tvarka.“;

7. įrašome 13 punkte vietoj skaičiaus „2“ skaičių „3“;

8. išdėstome 14 punktą taip:

14. Paraiškos teikėjas, norėdamas gauti savo šalies orlaivių skrydžių nuolatinį diplomatinį leidimą, per savo šalies diplomatinę atstovybę pateikia paraišką URM, nurodydamas savo šalies orlaivių, kuriems prašoma suteikti nuolatinį diplomatinį leidimą, tipus. URM sprendimą dėl nuolatinio diplomatinio leidimo išdavimo suderina su LK KOP ir suteikia išduotam nuolatiniam diplomatiniam leidimui numerį. Sprendimas dėl nuolatinio diplomatinio leidimo išdavimo turi būti priimtas per 30 darbo dienų nuo paraiškos pateikimo dienos. Apie sprendimą išduoti ar atnaujinti nuolatinį diplomatinį leidimą URM informuoja paraiškos teikėjo šalies diplomatinę atstovybę, LK KOP ir VĮ „Oro navigacija“. LK KOP apie skrydžių, susijusių su LK JKC kompetencija, nuolatinio diplomatinio leidimo išdavimą informuoja LK JKC.“;

9. išdėstome 16 punktą taip:

16. Turint nuolatinį diplomatinį leidimą, paraiškos teikėjas apie numatomą atlikti skrydį per savo šalies diplomatinę atstovybę informuoja URM ir LK KOP prieš 1 darbo dieną iki numatomo atlikti skrydžio, pateikdamas šio aprašo 2 priede (be priedėlių) nustatytos formos paraišką. Paraiška teikiama tik šiais atvejais:

16.1. orlaivių, vežančių labai svarbius asmenis, skrydžiams tuo atveju, kai leidžiamasi Lietuvos Respublikos teritorijoje;

16.2. žvalgybos, stebėjimo, taikinių nustatymo, išžvalgymo ir (arba) elektroninės kovos įranga aprūpintų orlaivių skrydžiams.“;

10. papildome 161 punktu:

161. Kitų, šio aprašo 16.1–16.2 punktuose nenurodytų, skrydžių atveju, turint nuolatinį diplomatinį leidimą, paraiška atlikti skrydį neteikiama. Nuolatinio diplomatinio leidimo numeris nurodomas ICAO skrydžio plano 18 skiltyje.“;

11. išdėstome 17 punktą taip:

17. Užsienio šalių orlaivių skrydžiams, kurių metu gabenamas pavojingas (Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, reglamentuojančių pavojingų krovinių vežimą, ar ICAO Techninių instrukcijų dėl saugaus pavojingų prekių transportavimo arba IATA Pavojingų prekių taisyklių reikalavimų neatitinkantis) krovinys, nuolatinis diplomatinis leidimas negalioja. Tokiam skrydžiui atlikti paraiškos teikėjas šio aprašo 2 priede ir jo 1 ir 2 priedėliuose nustatytos formos skrydžio paraišką pateikia URM ne vėliau kaip prieš 6 darbo dienas iki skrydžio dienos, o leidimas skrydžiui išduodamas aprašo II skyriuje nustatyta tvarka.“;

12. išbraukiame 19 punkte po žodžių „jei užsienio šalies“ žodį „valstybės“;

13. papildome nauju 2 priedu (pridedama) ir buvusį 2 priedą laikome 3 priedu;

14. nustatome, kad šis įsakymas įsigalioja 2013 m. birželio 1 d.

 

 

 

Krašto apsaugos ministras                                                         Juozas Olekas

 

Užsienio reikalų ministras                                                  Linas Linkevičius


 

Užsienio šalių valstybės orlaivių skrydžių į Lietuvos Respublikos teritoriją, iš jos arba per ją paraiškų pateikimo ir leidimų atlikti šiuos skrydžius išdavimo tvarkos ir sąlygų aprašo

2 priedas

 

NATIONAL FLAG

 

EUROPEAN UNION DIPLOMATIC CLEARANCE (DIC) FORM

 

EUROPEAN FLAG

 

(1) Reference number:

 

(2) Amendment number:

 

 

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

 

STATE

R

N

L

DG

A

FR

EXISTING DIC NUMBER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3): DIC issuing state

 

 

 

 

 

 

 

 

(4): this is a DIC request

 

 

 

 

 

 

 

 

(5): this is a DIC notification

 

 

 

 

 

 

 

 

(6): intention is to land in state (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

(7): flight carrying dangerous goods

 

 

 

 

 

 

 

 

(8): this is an amendment to an

 

 

 

 

 

 

 

 

existing clearance

 

 

 

 

 

 

 

 

(9): flight rules (I, V, Y or Z)

 

 

 

 

 

 

 

 

(10): provide number

 

SERIAL

REQUESTED INFORMATION

INFORMATION SUBMITTED

AIRCRAFT AND CREW

(11)

Requesting state

 

(12)

Number and type of aircraft

 

 

(13)

Aircraft registration

 

 

(14)

Spare aircraft

 

 

(15)

Call sign (including spare if different)

 

 

(16)

Number of crew members

 

 

(17)

Pilot rank and name

 

 

(18)

Photographic sensors and/or cameras

YES – NO

 

(19)

Armament

YES – NO

 

(20)

Electronic warfare equipment

YES – NO

 

FLIGHT DETAILS (Detailed routing in Appendix 1)

 

(21)

Date of flight

 

 

(22)

Purpose of flight

 

 

(23)

Departure airport

 

 

(24)

Destination airport(s)

 

 

(25)

Alternate airport(s)

 

 

(26)

Radio frequencies

 

 

LOAD INFORMATION

 

(27)

Number of passengers

 

 

(28)

VIP title /rank and name

 

 

(29)

DG details

See Appendix 2

 

REMARKS

 

(30)

 

POINT OF CONTACT

 

(31)

Rank, name, first name

 

 

(32)

Telephone number

 

 

(33)

E-mail

 

 

(34)

Fax

 

 

RESERVED FOR ISSUING STATE

 

(35) STATE ISSUING

 

 

(36) DIPLOMATIC CLEARANCE NUMBER

 

 

 

Stamp issuing state:

Date:

Signature:

_________________


Užsienio šalių valstybės orlaivių skrydžių į Lietuvos Respublikos teritoriją, iš jos arba per ją paraiškų pateikimo ir leidimų atlikti šiuos skrydžius išdavimo tvarkos ir sąlygų aprašo

2 priedo 1 priedėlis

 

DETAILED ITINERARY

 

State

Entry point and timing

or airfield + ETD

(DD MMM YY, HHMM Z)

Route over territory

Exit point and timing or airfield + ETA

(DD MMM YY, HHMM Z)

(37)

(38)

(39)

(40)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________


 

Užsienio šalių valstybės orlaivių skrydžių į Lietuvos Respublikos teritoriją, iš jos arba per ją paraiškų pateikimo ir leidimų atlikti šiuos skrydžius išdavimo tvarkos ir sąlygų aprašo

2 priedo 2 priedėlis

 

DANGEROUS GOODS DETAILS

 

UN

Nbr

Proper Shipping Name

Class or
Division

Gross weight

Total Net

Quantity

NEQ

(Class 1)

(41)

(42)

(43)

(44)

(45)

(46)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_________________


 

Užsienio šalių valstybės orlaivių skrydžių į Lietuvos Respublikos teritoriją, iš jos arba per ją paraiškų pateikimo ir leidimų atlikti šiuos skrydžius išdavimo tvarkos ir sąlygų aprašo

2 priedo 3 priedėlis

 

DIC form guide

 

General instructions

This form has to be filled in English.

Use capital letters.

 

Guide for each item to be inserted:

(1) Reference number of this document. One reference number refers to a single document.

(2) Amendment to an already issued document.

(3) State for which the respective column applies.

(4) Insert a ‘X’ if a DIC request is made to the state specified in column (3).

(5) Insert a ‘X’ if a DIC notification is made to the state specified in column (3).

(6) Insert a ‘X’ if the intention is to land in the state specified in column (3).

(7) Insert a ‘X’ if the flight is carrying dangerous goods (DG). Details for the DG’s are to be inserted in Appendix 2.

(8) Insert a ‘X’ if this document is an amendment to an existing DIC clearance document issued before.

(9) Insert a ‘I’ if IFR, a ‘V’ if VFR, a ‘Y’ if IFR changing to VFR and a ‘Z’ if VFR changing to IFR.

(10) Insert a ‘X’ if a DIC number already exists for the respective issue.

(11) State requesting the issues towards the states mentioned in column (3).

(12) Enter appropriate ICAO designator (i.e. C130, F16, etc.). If no designator has been assigned (or for formation flights comprising more than one type aircraft), indicate ‘ZZZZ’ and specify the aircraft type(s) in item (30).

(13) Insert the aircraft registration number.

(14) If a spare aircraft is assigned for the mission, specify type and registration number.

(15) Insert the mission call sign.

(16) Insert the total number of crew members.

(17) Insert the rank and name of the pilot in command.

(18) Indicate whether or not the aircraft will be equipped with photographic sensors and/or cameras. If the answer is YES, specify the type in item (30).

(19) Indicate whether or not the aircraft will carry any type of armament. If the answer is YES, specify the type in item (30).

(20) Indicate whether or not the aircraft will be equipped with electronic warfare equipment. If the answer is YES, specify the type in item (30).

(21) Indicate the date of flight in following format: DD MMM YY, HHMM Z.

(22) Indicate the purpose of the flight (i.e. participation to an exercise TLP/Red Flag/…, Logistic flight in support of…, Flight to support Operation XYZ, etc.).

(23) Indicate the departure airfield. If no identifier has been assigned, indicate ‘ZZZZ’ and specify the airport name in item (30).

(24) Indicate all airfields at which a landing is anticipated, including stop overs and intermediate destinations. If no identifier has been assigned, indicate ‘ZZZZ’ and specify the airport name in item (30).

(25) Indicate all airfields to be used as alternate airfields for the entire mission.

(26) If requested, indicate which radio frequencies will be used while transiting or landing in certain states.

(27) Indicate the total number of passengers. If some/all passengers are leaving the aircraft, specify in item (30).

(28) Indicate the title/rank and name of any VIP on board.

(29) Dangerous goods details are to be inserted in Appendix 2.

(30) Remarks field.

(31) Indicate the rank, name and first name of the POC to be contacted for questions related to the request/notification.

(32) Indicate the telephone number of the POC to be contacted for questions related to the request/notification.

(33) Indicate the e-mail address of the POC to be contacted for questions related to the request/notification.

(34) Indicate the fax number of the POC to be contacted for questions related to the request/notification.

(35) State issuing the DIC number.

(36) Indicate the DIC number.

(37) State to be overflown.

(38) Indicate the entry point and timing or airfield + ETD (DD MMM YY, HHMM Z).

(39) Indicate which route will be flown. Alternate routes must be clearly identified by ‘ALTERNATE ROUTE’.

(40) Indicate the exit point and timing or airfield + ETA (DD MMM YY, HHMM Z).

(41) Indicate the UN number.

(42) Indicate the proper shipping name.

(43) Indicate the class or division.

(44) Indicate the gross weight.

(45) Indicate the total net quantity.

(46) For Class 1 only, indicate the total Net Explosive Quantity.

 

_________________