LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1995 M. BALANDŽIO 28 D. NUTARIMO NR. 613 „DĖL TARNYBINIŲ KOMANDIRUOČIŲ Į UŽSIENĮ“ DALINIO PAKEITIMO

 

1996 m. vasario 1 d. Nr. 168

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Iš dalies pakeičiant Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1995 m. balandžio 28 d. nutarimą Nr. 613 „Dėl tarnybinių komandiruočių į užsienį“ (Žin., 1995, Nr. 37-929, Nr. 52-1280; 1996, Nr. 1-31):

1. Išdėstyti 8 punkto pirmąją pastraipą taip:

8. Dienpinigiai už faktiškai būtą užsienyje laiką mokami pagal pase esančias žymas, kelionės bilietus arba kitus dokumentus, tačiau neviršijant komandiruotės į užsienį įsakyme nurodyto laiko. Jeigu pagal šiuos dokumentus nėra galimybės nustatyti, kada komandiruotasis atvyko į komandiruotės vietovę (vietoves) ar(ir) išvyko iš jos, dienpinigiai mokami už įsakyme nurodytą komandiruotės laiką. Vykstant į užsienį, už dieną, kurią pervažiuojama Lietuvos Respublikos valstybės siena, dienpinigiai mokami pagal dienpinigių užsienio valstybėse normas, o grįžtant iš užsienio, už dieną, kurią pervažiuojama Lietuvos Respublikos valstybės siena, dienpinigiai mokami pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą dienpinigių Lietuvos Respublikoje normą. Dienpinigiai už laiką, būtą kelyje, mokami pagal dienpinigių toje užsienio valstybėje, į kurią siunčiama ar(ir) iš kurios grįžtama, normą“.

2. Papildyti 9 punkto trečiąją pastraipą žodžiais „Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaigos vadovui“, o ketvirtąją pastraipą žodžiais „Lietuvos Respublikos generalinio prokuroro pavaduotojams, apygardų vyriausiesiems prokurorams, valstybės kontrolieriaus pavaduotojams“.

3. Įrašyti 11 punkte vietoj žodžių „nakvynės išlaidos“ žodžius „gyvenamojo ploto nuomos išlaidos“.

4. Pripažinti netekusiu galios 12 punktą.

5. Išbraukti 14 punkte žodžius „arba buvo nepakankamo dydžio“.

6. Įrašyti 18.1 punkte po žodžių „nuomos išlaidos“ žodžius „už ne daugiau kaip 30 dienų (neįskaitant kelionės laiko)“.

7. Išbraukti 18.2 punkte žodžius „(išskyrus verslo klasės aptarnavimo išlaidas)“.

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                                ADOLFAS ŠLEŽEVIČIUS

 

 

 

FINANSŲ MINISTRAS                                                                        REINOLDIJUS ŠARKINAS