Lietuvos Respublikos Vyriausybės

n u t a r i m a s

 

Dėl LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. BIRŽELIO 25 D. NUTARIMO Nr. 977 „DĖL TARNYBINIŲ NUOBAUDŲ SKYRIMO VALSTYBĖS TARNAUTOJAMS TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO

 

2012 m. spalio 24 d. Nr. 1300

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Pakeisti Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 977 „Dėl Tarnybinių nuobaudų skyrimo valstybės tarnautojams taisyklių“ (Žin., 2002, Nr. 65-2665; 2010, Nr. 87-4586):

1.1. Išdėstyti 3 punktą taip:

3. Tarnybinio nusižengimo tyrimas pradedamas valstybės tarnautoją, įtariamą padariusį tarnybinį nusižengimą, į pareigas priėmusio asmens arba, jeigu valstybės tarnautoją į pareigas priima Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė, savivaldybės taryba, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko, savivaldybės mero iniciatyva arba jiems gavus oficialią informaciją apie valstybės tarnautojo tarnybinį nusižengimą.

Gavus oficialią informaciją, tarnybinio nusižengimo tyrimas pradedamas per 5 darbo dienas nuo šios informacijos gavimo.

Taip pat tarnybinio nusižengimo tyrimas pradedamas, o pradėtas tarnybinio nusižengimo tyrimas tęsiamas ir atitinkamas sprendimas dėl tarnybinio nusižengimo padarymo pripažinimo ir tarnybinės nuobaudos skyrimo priimamas, kai:

valstybės tarnautojas, apie kurio galimą tarnybinį nusižengimą gauta oficiali informacija arba kuriam pradėtas tarnybinio nusižengimo tyrimas, perkeliamas į valstybės tarnautojo pareigas kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje;

valstybės tarnautojas, apie kurio galimą tarnybinį nusižengimą gauta oficiali informacija arba kuriam pradėtas tarnybinio nusižengimo tyrimas, atleidžiamas iš valstybės tarnautojo pareigų (netenka valstybės tarnautojo statuso).“

1.2. Išdėstyti 4 punktą taip:

4. Valstybės tarnautoją, įtariamą padariusį tarnybinį nusižengimą, į pareigas priėmęs asmuo, išskyrus tuos atvejus, kai valstybės tarnautoją į pareigas priima Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar savivaldybės taryba, įpareigoja už įstaigos, kurioje šis valstybės tarnautojas eina pareigas (toliau – įstaiga), personalo tvarkymą atsakingą asmenį ar įstaigos administracijos padalinio, atsakingo už personalo tvarkymą, vadovą (toliau – už įstaigos personalo tvarkymą atsakingas asmuo) arba kitą įstaigos valstybės tarnautoją pradėti tirti tarnybinį nusižengimą. Jeigu įstaigoje nėra tiek valstybės tarnautojų, kad būtų galima skirti valstybės tarnautoją tarnybiniam nusižengimui tirti, valstybės tarnautoją, įtariamą padariusį tarnybinį nusižengimą, į pareigas priėmęs asmuo kreipiasi į tos valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos, kuriai pavaldi įstaiga (jeigu įstaiga pavaldi Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei ar savivaldybės tarybai, – atitinkamai Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybos ar savivaldybės administracijos), vadovą su prašymu skirti valstybės tarnautoją tarnybiniam nusižengimui tirti.“

1.3. Išdėstyti 5 punktą taip:

5. Valstybės tarnautoją, įtariamą padariusį tarnybinį nusižengimą, į pareigas priėmęs asmuo, išskyrus tuos atvejus, kai valstybės tarnautoją į pareigas priima Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar savivaldybės taryba, šiam nusižengimui tirti gali sudaryti komisiją. Esant pagrindui manyti, kad valstybės tarnautojas padarė tarnybinį nusižengimą, už kurį gali būti paskirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų, komisiją sudaryti būtina. Komisija sudaroma ne mažiau kaip iš 3 asmenų: valstybės tarnautojo tiesioginio vadovo ar jo įgalioto asmens, už įstaigos personalo tvarkymą atsakingo asmens, kitų įstaigos valstybės tarnautojų. Sudarydamas komisiją, valstybės tarnautoją į pareigas priėmęs asmuo vieną iš komisijos narių skiria jos pirmininku. Jeigu įstaigoje nėra tiek valstybės tarnautojų, kad būtų galima sudaryti komisiją, į komisijos sudėtį gali būti įtraukiami tos valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos, kuriai pavaldi įstaiga, valstybės tarnautojai (jeigu įstaiga pavaldi Lietuvos Respublikos Seimui, Lietuvos Respublikos Vyriausybei ar savivaldybės tarybai, – atitinkamai Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybos ar savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai).

Jeigu tarnybinio nusižengimo tyrimas turi būti pradėtas valstybės tarnautojui, kurį į pareigas priėmė Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar savivaldybės taryba, Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininkas, Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas ar savivaldybės meras sudaro ne mažiau kaip 3 asmenų komisiją šiam nusižengimui tirti ir vieną iš komisijos narių skiria komisijos pirmininku. Šioje komisijoje gali būti skirtingų valstybės ir savivaldybės institucijų ir įstaigų valstybės tarnautojų.“

1.4. Išdėstyti 7 punktą taip:

7. Už įstaigos personalo tvarkymą atsakingas asmuo arba kitas tarnybinį nusižengimą tirti įgaliotas valstybės tarnautojas (Taisyklių 5 ir 6 punktuose nurodytais atvejais – komisija) per 5 darbo dienas nuo įpareigojimo pradėti tarnybinio nusižengimo tyrimą gavimo (Taisyklių 5 ir 6 punktuose nurodytais atvejais – nuo komisijos tarnybiniam nusižengimui tirti sudarymo) surašo pranešimą apie tarnybinį nusižengimą (toliau – pranešimas) pagal Taisyklių priedą. Šiuo pranešimu jis pasirašytinai informuoja valstybės tarnautoją, įtariamą padariusį tarnybinį nusižengimą, kad pradėtas šio tarnybinio nusižengimo tyrimas, ir kartu pateikia nurodytam valstybės tarnautojui turimą informaciją apie tarnybinį nusižengimą. Jeigu valstybės tarnautojas pranešimo nepasirašo, kad šį pranešimą gavo, surašomas aktas, kurį pasirašo už įstaigos personalo tvarkymą atsakingas asmuo arba kitas tarnybinį nusižengimą tirti įgaliotas valstybės tarnautojas (Taisyklių 5 ir 6 punktuose nurodytais atvejais – komisijos pirmininkas) ir du įstaigos valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis (Taisyklių 5 punkto antrojoje pastraipoje nurodytais atvejais – atitinkamai du Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos, Lietuvos Respublikos Ministro Pirmininko tarnybos ar savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis; Taisyklių 6 punkte nurodytais atvejais – du tarnybinį nusižengimą tiriančios įstaigos valstybės tarnautojai ar darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis).

Taisyklių 3 punkto penktojoje pastraipoje nustatytu atveju asmeniui, ėjusiam valstybės tarnautojo pareigas, pranešimas ir turima informacija apie tarnybinį nusižengimą išsiunčiami registruotu laišku pagal jo paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą.“

1.5. Išdėstyti 8 punktą taip:

8. Valstybės tarnautojas, įtariamas padaręs tarnybinį nusižengimą, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo Taisyklių 7 punkte nurodyto pranešimo gavimo gali pateikti už įstaigos personalo tvarkymą atsakingam asmeniui arba kitam tarnybinį nusižengimą tirti įgaliotam valstybės tarnautojui (Taisyklių 5 ir 6 punktuose nurodytais atvejais – komisijai) rašytinį paaiškinimą dėl tarnybinio nusižengimo.“

1.6. Išdėstyti 11 punktą taip:

11. Už įstaigos personalo tvarkymą atsakingas asmuo arba kitas tarnybinį nusižengimą tirti įgaliotas valstybės tarnautojas (Taisyklių 5 ir 6 punktuose nurodytais atvejais – komisija) tarnybinį nusižengimą gali tirti ne ilgiau kaip 20 darbo dienų nuo įpareigojimo pradėti tarnybinio nusižengimo tyrimą gavimo (Taisyklių 5 ir 6 punktuose nurodytais atvejais – nuo komisijos tarnybiniam nusižengimui tirti sudarymo). Į tarnybinio nusižengimo tyrimo laiką neįskaitomas laikas, per kurį valstybės tarnautojas, įtariamas padaręs tarnybinį nusižengimą, nebuvo darbe dėl laikinojo nedarbingumo, komandiruotės ir atostogų.“

1.7. Išdėstyti 13 punktą taip:

13. Ištyręs tarnybinį nusižengimą, už įstaigos personalo tvarkymą atsakingas asmuo arba kitas tarnybinį nusižengimą tirti įgaliotas valstybės tarnautojas (Taisyklių 5 ir 6 punktuose nurodytais atvejais – komisija) raštu pateikia valstybės tarnautoją, įtariamą padariusį tarnybinį nusižengimą, į pareigas priėmusiam asmeniui motyvuotą išvadą apie tyrimo rezultatus ne vėliau kaip 21 darbo dieną po tarnybinio nusižengimo tyrimo pradžios.

Asmuo, atlikęs tarnybinio nusižengimo tyrimą valstybės tarnautojui, kuris perkeltas į pareigas kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, motyvuotos išvados apie tyrimo rezultatus, kurioje konstatuojama, kad valstybės tarnautojas padarė tarnybinį nusižengimą, ir siūloma jam skirti tarnybinę nuobaudą, kopiją per 3 darbo dienas nuo šios išvados surašymo perduoda valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos, į kurią perkeltas valstybės tarnautojas, vadovui, valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekančiai įstaigai ir valstybės tarnautojui.

Jeigu motyvuotoje išvadoje teigiama, kad valstybės tarnautojas padarė tarnybinį nusižengimą, šis nusižengimas turi būti kvalifikuojamas (nurodomas atitinkamas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo straipsnis, jo dalis ir punktas), nurodoma jo padarymo diena, jeigu ją įmanoma nustatyti, įvykdymo aplinkybės, ar jis padarytas tyčia, dėl neatsargumo ar aplaidumo, jo padariniai, tarnybinę atsakomybę lengvinančios, sunkinančios aplinkybės ir siūloma konkreti tarnybinė nuobauda. Šioje išvadoje pateiktas pasiūlymas dėl konkrečios tarnybinės nuobaudos skyrimo valstybės tarnautoją į pareigas priėmusiam asmeniui arba valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos, į kurią perkeltas valstybės tarnautojas, vadovui neprivalomas.“

1.8. Įrašyti 14 punkte po žodžių „Valstybės tarnautoją į pareigas priėmęs asmuo“ žodžius „arba valstybės ar savivaldybės institucijos ar įstaigos, į kurią perkeltas valstybės tarnautojas, vadovas“.

1.9. Išdėstyti 15 punktą taip:

15. Su Taisyklių 14 punkte nurodytu sprendimu valstybės tarnautojas supažindinamas pasirašytinai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po jo pasirašymo, o jeigu šį sprendimą priėmė Lietuvos Respublikos Seimas, Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar savivaldybės taryba, – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po jo įsigaliojimo, jeigu sprendimas pasirašytas arba Lietuvos Respublikos Seimo Pirmininko, Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar savivaldybės tarybos priimtas sprendimas įsigalioja valstybės tarnautojo laikinojo nedarbingumo, komandiruotės, atostogų metu, – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas po to, kai pasibaigia valstybės tarnautojo laikinasis nedarbingumas, komandiruotė, atostogos.

Sprendimo dėl asmens, ėjusio valstybės tarnautojo pareigas (netekusio valstybės tarnautojo statuso), kopija per 3 darbo dienas nuo jo pasirašymo perduodama valstybės tarnybos tvarkymo funkcijas atliekančiai įstaigai ir išsiunčiamas asmeniui, ėjusiam valstybės tarnautojo pareigas, registruotu laišku pagal jo paskutinę deklaruotą gyvenamąją vietą.“

1.10. Įrašyti 16 punkte po žodžių „atitinkamai du“ žodžius „Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos“.

1.11. Įrašyti 17 punkte po žodžių „jeigu įstaiga pavaldi“ žodžius „Lietuvos Respublikos Seimui“, po žodžio „atitinkamai“ žodžius „Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos, Lietuvos Respublikos“.

1.12. Įrašyti 18 punkte vietoj žodžio „baudžiamosios“ žodį „nusikalstamos“, po žodžių „kompetentingai tirti“ žodžius „ir nagrinėti“.

1.13. Išdėstyti 19 punktą taip:

19. Kai tarnybinis nusižengimas nustatomas atliekant auditą, piniginių ar kitokių vertybių reviziją (inventorizaciją) arba kai Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius atlieka tyrimą, taip pat kai atliekamas tarnybinis ar kitas kompetentingos institucijos patikrinimas arba kai tarnybinio nusižengimo tyrimas pradedamas, o pradėtas tarnybinio nusižengimo tyrimas tęsiamas Taisyklių 3 punkto ketvirtojoje ir penktojoje pastraipose nurodytais atvejais, tarnybinis nusižengimas pradedamas tirti per Taisyklių 3 punkto antrojoje pastraipoje nustatytą terminą ir tiriamas laikantis visų Taisyklėse įtvirtintų procedūrų.“

1.14. Išdėstyti 22 punktą taip:

22. Sprendimai dėl tarnybinės nuobaudos skyrimo ar asmens, ėjusio valstybės tarnautojo pareigas, pripažinimo padarius tarnybinį nusižengimą ir tarnybinės nuobaudos, kuri turėtų būti jam skirta, nustatymo gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo (Žin., 1999, Nr. 13-308; 2000, Nr. 85-2566) nustatyta tvarka.“

1.15. Išdėstyti 23 punktą taip:

23. Duomenys apie paskirtas tarnybines nuobaudas, tarnybinių nuobaudų išnykimą ar panaikinimą, motyvuotas išvadas, kuriose asmuo, pripažintas padaręs tarnybinį nusižengimą, už kurį jam turėtų būti skirta tarnybinė nuobauda – atleidimas iš pareigų, ir sprendimus įrašomi į valstybės tarnautojo asmens bylą ir pateikiami Valstybės tarnautojų registrui Lietuvos Respublikos valstybės tarnautojų registro nuostatų (Žin., 2002, Nr. 80-3440; 2007, Nr. 8-326) nustatyta tvarka.“

2. Šis nutarimas įsigalioja 2012 m. lapkričio 1 dieną.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                              Andrius Kubilius

 

 

 

Vidaus reikalų ministras                                                    Artūras Melianas