LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2002 M. BIRŽELIO 19 D. NUTARIMO NR. 928 „DĖL AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PRODUKTŲ, SKIRTŲ NAUDOTI KAIP DEGALAI (VARIKLIŲ KURAS) IR (ARBA) ŠILDYMUI, JŲ PAKAITALŲ IR PRIEDŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2004 m. vasario 23 d. Nr. 187

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 19 d. nutarimą Nr. 928 „Dėl akcizais apmokestinamų produktų, skirtų naudoti kaip degalai (variklių kuras) ir (arba) šildymui, jų pakaitalų ir priedų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 64-2590, Nr. 73-3126):

1. Įrašyti 2.1 punkte vietoj žodžių „2002 metų“ žodžius „2004 metų“.

2. Įrašyti 2.2 punkte vietoj žodžių „2002 metų“ žodžius „2004 metų“ ir vietoj kodų „2710.19.41.1–2710.19.49.9“ – kodus „2710.19.41.2–2710.19.49.9“.

3. Nurodytuoju nutarimu patvirtintame akcizais apmokestinamų produktų, skirtų naudoti kaip degalai (variklių kuras) ir (arba) šildymui, jų pakaitalų ir priedų sąraše:

3.1. Įrašyti 1 punkto skiltyje „Kodas*“ vietoj kodo „ex2901.10***“ – kodus „2901.10.00.3***, 2901.10.00.7***“, vietoj kodų „2901.24.91.0**“ ir „2901.24.99.0**“ – kodą „2901.24.90.0**“, vietoj kodo „ex2901.29.20.9***“ – kodą „2901.29.00.3***“, vietoj kodo „ex2901.29.80.9***“ – kodą „2901.29.00.7***“, vietoj kodo „2902.19.90.0**“ – kodą „2902.19.80.9**“.

3.2. Įrašyti 3 punkto skiltyje „Kodas*“ vietoj kodo „2707.99.19.0“ kodą „2707.99.19“, vietoj kodų „2710.19.41.1-2710.19.49.9“ – kodus „2710.19.41.2-2710.19.49.9“, vietoj kodo „2710.19.61.9“ – kodą „2710.19.61.8“, vietoj kodo „2710.19.63.9“ – kodą „2710.19.63.8“, vietoj kodo „2710.19.65.9“ – kodą „2710.19.65.8“, vietoj kodo „2710.99.00.0“ – kodą „ex2710.99.00.0******“, vietoj kodo „3824.90.99.8“ – kodą „3824.90.99.7“.

3.3. Įrašyti 4 punkto skiltyje „Produkto pavadinimas“ vietoj žodžių „2002 metų“ žodžius „2004 metų“ ir skiltį „Kodas*“ papildyti kodu „ex2710.99.00.0*******“.

3.4. Įrašyti 5 punkto skiltyje „Kodas*“ vietoj kodo „ex2901.10****“ – kodus „2901.10.00.1****, 2901.10.00.5****“, vietoj kodo „2901.21“ – kodą „2901.21.00.0“, vietoj kodo „2901.22“ – kodą „2901.22.00.0“, vietoj kodų „2901.24.11.0“ ir „2901.24.19.0“ – kodą „2901.24.10.0“, vietoj kodo „ex2901.29.20.9****“ – kodą „2901.29.00.2****“, vietoj kodo „ex2901.29.80.9****“ – kodą „2901.29.00.6****“.

3.5. Įrašyti pirmojoje išnašoje vietoj žodžių „2002 metų“ žodžius „2004 metų“.

3.6. Įrašyti trečiojoje išnašoje vietoj kodo „2901.10“ – kodus „2901.10.00.3, 2901.10.00.7“, vietoj kodo „2901.29.20.9“ – kodą „2901.29.00.3“ ir vietoj kodo „2901.29.80.9“ – kodą „2901.29.00.7“.

3.7. Įrašyti ketvirtojoje išnašoje vietoj kodo „2901.10“ – kodus „2901.10.00.1, 2901.10.00.5“, vietoj kodo „2901.29.20.9“ – kodą „2901.29.00.2“ ir vietoj kodo „2901.29.80.9“ – kodą „2901.29.00.6“.

3.8. Papildyti nurodytąjį sąrašą šia šeštąja išnaša:

„******Visos kitos alyvų atliekos, nenurodytos 4 punkte.“.

3.9. Papildyti nurodytąjį sąrašą šia septintąja išnaša:

„*******Tik tos alyvų atliekos, kurios gaunamos tvarkant susidariusias atliekas (jeigu tai atliekos produktų, nurodytų Kombinuotosios prekių nomenklatūros 27 skirsnio 3 nacionalinėje papildomojoje pastaboje) iš atplaukiančių į uostą laivų, jeigu tokius darbus vykdo įmonės, įregistruotos Atliekas tvarkančių įmonių registre.“.

 

 

 

Ministras Pirmininkas                                                             Algirdas Brazauskas

 

 

 

Finansų ministrė                                                                             Dalia Grybauskaitė