LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

N U T A R I M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS ADMINISTRACINIŲ VIENETŲ, GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ IR GATVIŲ VALSTYBĖS REGISTRO REORGANIZAVIMO IR LIETUVOS RESPUBLIKOS ADRESŲ REGISTRO ĮSTEIGIMO

 

2004 m. birželio 10 d. Nr. 715

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 86-2043) 6 straipsnio 2 dalimi ir įgyvendindama Valstybės registrų integralios sistemos kūrimo strategijos įgyvendinimo priemonių plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 30 d. nutarimu Nr. 852 (Žin., 2003, Nr. 65-2947), 2.11 priemonę, Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

1. Reorganizuoti Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registrą, įsteigiant Lietuvos Respublikos adresų registrą.

2. Patvirtinti Lietuvos Respublikos adresų registro nuostatus (pridedama).

3. Nustatyti, kad:

3.1. Lietuvos Respublikos adresų registro centrinė duomenų bazė turi būti užpildyta iki 2007 m. sausio 1 dienos.

3.2. Registro centrinės duomenų bazės pirminiam užpildymui naudojami šių valstybės registrų ir kadastrų duomenys:

3.2.1. Nekilnojamojo turto registro ir kadastro - duomenys apie užfiksuotus nekilnojamojo turto objektų adresus ir kadastro žemėlapio informacija;

3.2.2. Juridinių asmenų registro - duomenys apie užfiksuotus juridinių asmenų buveinių adresus;

3.2.3. Gyventojų registro - duomenys apie gyventojų deklaruotų gyvenamųjų vietų adresus.

3.3. Kitų valstybės registrų, klasifikatorių ir kadastrų tvarkymo įstaigos, formuodamos adresų įrašus, nuo šio registro įsteigimo naudoja Lietuvos Respublikos adresų registro objektų duomenis, iki reorganizavimo registruotus Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registre, o nuo Lietuvos Respublikos adresų registro centrinės duomenų bazės užpildymo dienos - tik šio registro objektų duomenis.

4. Įpareigoti Teisingumo ministeriją parengti ir iki 2005 m. sausio 1 d. pateikti Lietuvos Respublikos Vyriausybei tvirtinti atlyginimo už naudojimąsi Adresų registro duomenimis mokėjimo tvarkos aprašą ir dydžius.

5. Pakeisti Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1994 m. lapkričio 30 d. nutarimu Nr. 1198 „Dėl profesinių ligų sąrašo ir Lietuvos Respublikos profesinių ligų valstybės registro bei jo nuostatų“ (Žin., 1994, Nr. 94-1845; 2001, Nr. 106-3817), ir įrašyti 30.4 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registru“ žodžius „Lietuvos Respublikos adresų registru“.

6. Pakeisti Gyvenamųjų vietovių teritorijų ribų nustatymo principus ir tvarką, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 3 d. nutarimu Nr. 651 „Dėl pavadinimų administraciniams vienetams ir gyvenamosioms vietovėms suteikimo, jų keitimo, teritorijų ribų nustatymo ir keitimo“ (Žin., 1996, Nr. 54-1277; 2000, Nr. 57-1688; 2003, Nr. 85-3874), ir įrašyti 12 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro“ žodžius „Lietuvos Respublikos adresų registro“.

7. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. birželio 19 d. nutarimą Nr. 721 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registro nuostatų ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 60-1417):

7.1. Įrašyti nurodytuoju nutarimu patvirtintų Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų registrų nuostatų 20, 21, 24.1 punktuose vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registras“ žodžius „Lietuvos Respublikos adresų registras“ (atitinkamu linksniu).

7.2. Įrašyti nurodytuoju nutarimu patvirtintų Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo duomenų banko nuostatų 11.1 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių registro“ žodžius „Lietuvos Respublikos adresų registro“.

8. Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 27 d. nutarimą Nr. 1395 „Dėl Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos taisyklių ir Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1996, Nr. 116-2723; 2003, Nr. 95-4292; 2004, Nr. 88-3225):

8.1. Įrašyti 2 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro“ žodžius „Lietuvos Respublikos adresų registro“.

8.2. Nurodytuoju nutarimu patvirtintose Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos taisyklėse:

8.2.1. įrašyti 6 ir 20 punktuose vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registre“ žodžius „Lietuvos Respublikos adresų registre“;

8.2.2. įrašyti 29.4 ir 29.9 punktuose vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro“ žodžius „Lietuvos Respublikos adresų registro“;

8.2.3. įrašyti 13, 18, 26, 44, 45, 46, 51 ir 52 punktuose vietoj žodžių „valstybės įmonė Registrų centras“ žodžius „Adresų registro tvarkymo įstaiga“ (atitinkamu linksniu).

8.3. Nurodytuoju nutarimu patvirtintose Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą taisyklėse:

8.3.1. įrašyti 6.5 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro“ žodžius „Lietuvos Respublikos adresų registro“;

8.3.2. įrašyti 16 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 9 d. nutarimu Nr. 138 (Žin., 1999, Nr. 16-420)“ žodžius „Lietuvos Respublikos adresų registro nuostatų“;

8.3.3. įrašyti 22.1, 22.2, 26.1 ir 26.2 punktuose vietoj žodžių „Nekilnojamojo turto registre“ žodžius „ Lietuvos Respublikos adresų registre“;

8.3.4. įrašyti 28 punkte vietoj žodžių „Nekilnojamojo turto registrą“ žodžius „Lietuvos Respublikos adresų registrą“.

9. Pakeisti Užkrečiamųjų ligų valstybės registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. rugsėjo 22 d. nutarimu Nr. 1047 „Dėl Užkrečiamųjų ligų valstybės registro įsteigimo ir nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 81-2402), ir įrašyti 25 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registru“ žodžius „Lietuvos Respublikos adresų registru“.

10. Pakeisti Lietuvos Respublikos laukinės augalijos valstybės registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. liepos 18 d. nutarimu Nr. 860 „Dėl Lietuvos Respublikos laukinės augalijos valstybės registro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 61-1861), ir įrašyti 14. 1.4, 14.3.1 ir 23.5 punktuose vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registras“ žodžius „Lietuvos Respublikos adresų registras“ (atitinkamu linksniu).

11. Pakeisti Žmogaus audinių ir organų donorų bei recipientų registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugpjūčio 23 d. nutarimu Nr. 961 „Dėl Žmogaus audinių ir organų donorų bei recipientų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 72-2230), ir įrašyti 31.2 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registre“ žodžius „Lietuvos Respublikos adresų registre“.

12. Pakeisti Mokesčio mokėtojų registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 6 d. nutarimu Nr. 1059 „Dėl Mokesčio mokėtojų registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 77-2333; 2003, Nr. 24-991), ir įrašyti 61.3 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro“ žodžius „Lietuvos Respublikos adresų registro“.

13. Pakeisti Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. rugsėjo 19 d. nutarimu Nr. 1114 „Dėl Lietuvos Respublikos upių, ežerų ir tvenkinių valstybės kadastro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 80-2422), ir įrašyti 37.1 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro“ žodžius „Lietuvos Respublikos adresų registro“.

14. Pakeisti Lietuvos Respublikos gyventojų registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. lapkričio 6 d. nutarimu Nr. 1346 „Dėl Lietuvos Respublikos gyventojų registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 96-3034), ir įrašyti 35.1 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro“ žodžius „Lietuvos Respublikos adresų registro“.

15. Pakeisti Lietuvos Respublikos prekių ženklų registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. vasario 21 d. nutarimu Nr. 188 „Dėl Prekių ženklų registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 18-550), ir įrašyti 52 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro“ žodžius „Lietuvos Respublikos adresų registro“.

16. Pakeisti Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. balandžio 10 d. nutarimu Nr. 402 „Dėl Lietuvos Respublikos fitosanitarinio registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 32-1074), ir įrašyti 25.3 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių registre“ žodžius „Lietuvos Respublikos adresų registre“.

17. Pakeisti Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. gegužės 28 d nutarimu Nr. 636 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų registro steigimo ir nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 47-1625), ir įrašyti 34.2 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro“ žodžius „Lietuvos Respublikos adresų registro“.

18. Pakeisti Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 15 d. nutarimu Nr. 534 „Dėl Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 41-1539), ir įrašyti 15.1.5 ir 87.9 punktuose vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro“ žodžius „Lietuvos Respublikos adresų registro“.

19. Pakeisti Žemės gelmių registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. balandžio 26 d nutarimu Nr. 584 „Dėl Žemės gelmių registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 44-1676), ir įrašyti 36.1 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro“ žodžius „Lietuvos Respublikos adresų registro“.

20. Pakeisti Lietuvos Respublikos patentų registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. liepos 19 d nutarimu Nr. 1218 „Dėl Lietuvos Respublikos patentų registro įsteigimo ir Lietuvos Respublikos patentų registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 75-3235), ir įrašyti 40 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro“ žodžius „Lietuvos Respublikos adresų registro“.

21. Pakeisti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugpjūčio 27 d nutarimu Nr. 1351 „Dėl Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registro įsteigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 84-3645; 2003, Nr. 24-991), ir įrašyti 50.4 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro“ žodžius „Lietuvos Respublikos adresų registro“.

22. Pakeisti Adresų formavimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 127-5753):

22.1. Įrašyti 8.1, 8.3 ir 8.4 punktuose vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registre“ žodžius „Lietuvos Respublikos adresų registre“.

22.2. Įrašyti 8.2 punkte po žodžio „seniūnijos“ žodžius „įregistruotos Lietuvos Respublikos adresų registre“.

23. Pakeisti Lietuvos Respublikos dizaino registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 18 d. nutarimu Nr. 325 „Dėl Lietuvos Respublikos dizaino registro įsteigimo ir Lietuvos Respublikos dizaino registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 28-1137), ir įrašyti 39 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro“ žodžius „Lietuvos Respublikos adresų registro“.

24. Pakeisti Ūkininkų ūkių registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. birželio 25 d. nutarimu Nr. 817 „Dėl Ūkininkų ūkių registro reorganizavimo ir Ūkininkų ūkių registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 61-2797), ir įrašyti 37.4 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių registro“ žodžius „Lietuvos Respublikos adresų registro“.

25. Pakeisti Valstybinio ginklų registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugpjūčio 21 d. nutarimu Nr. 1066 „Dėl Ginklų registro reorganizavimo į Valstybinį ginklų registrą ir Valstybinio ginklų registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 82-3750), ir įrašyti 55.3 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro“ žodžius „Lietuvos Respublikos adresų registro“.

26. Pakeisti Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. spalio 9 d. nutarimu Nr. 1255 „Dėl Lietuvos Respublikos miškų valstybės kadastro steigimo ir jo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 97-4348), ir įrašyti 38.1 ir 39.1 punktuose vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro“ žodžius „Lietuvos Respublikos adresų registro“.

27. Pakeisti Juridinių asmenų registro nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. lapkričio 12 d. nutarimu Nr. 1407 „Dėl Juridinių asmenų registro įsteigimo ir Juridinių asmenų registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 107-4810), ir įrašyti 168.5 punkte vietoj žodžių „Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro“ žodžius „Lietuvos Respublikos adresų registro“.

28. Pripažinti netekusiais galios:

28.1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1998 m. birželio 23 d. nutarimą Nr. 767 „Dėl Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir gyvenamųjų vietovių valstybės registro ir Lietuvos Respublikos gatvių registro reorganizavimo“ (Žin., 1998, Nr. 59-1674);

28.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 9 d. nutarimą Nr. 138 „Dėl kai kurių registrų reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 16-420);

28.3. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. kovo 3 d. nutarimo Nr. 279 „Dėl Žemės ir kito nekilnojamojo turto kadastro ir registro valstybės įmonės pavadinimo pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 24-991) 15 ir 17 punktus;

28.4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 2 d. nutarimą Nr. 1112 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 9 d. nutarimo Nr. 138 „Dėl kai kurių registrų reorganizavimo ir Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų, gyvenamųjų vietovių ir gatvių valstybės registro nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2003, Nr. 85-3873).

 

 

 

MINISTRAS PIRMININKAS                                                             ALGIRDAS BRAZAUSKAS

 

 

 

TEISINGUMO MINISTRAS                                                             VYTAUTAS MARKEVIČIUS


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Vyriausybės

2004 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 715

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ADRESŲ REGISTRO NUOSTATAI

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Lietuvos Respublikos adresų registro nuostatai (toliau vadinama – šie Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos Respublikos adresų registro (toliau vadinama – Registras) paskirtį, objektus, Registro tvarkymo įstaigas, jų teises ir pareigas, Registro objektų registravimą, Registro tvarkymą, reorganizavimą ir likvidavimą.

2. Registro paskirtis – registruoti, tvarkyti ir teikti naudotojams Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatyme (Žin., 1994, Nr. 60-1183) ir šiuose Nuostatuose nurodytus duomenis.

3. Registras yra pagrindinis valstybės registras.

4. Registro objektai yra:

4.1. Lietuvos Respublikos teritorijos aukštesnieji administraciniai vienetai (toliau vadinama – apskritys);

4.2. Lietuvos Respublikos teritorijos administraciniai vienetai (toliau vadinama – savivaldybės);

4.3. seniūnijos, esančios savivaldybių administracijų struktūriniais teritoriniais padaliniais – jų filialais;

4.4. gyvenamosios vietovės (miestai, miesteliai, kaimai);

4.5. gatvės;

4.6. adresų objektai, išvardyti Adresų formavimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimu Nr. 2092 (Žin., 2002, Nr. 127-5753), 4 punkte, ir korpusai.

5. Registras tvarkomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės registrų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 86-2043), Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymu, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu (Žin., 1996, Nr. 63-1479; 2003, Nr. 15-597), kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

 

II. REGISTRO TVARKYMO ĮSTAIGOS

 

6. Vadovaujančioji Registro tvarkymo įstaiga yra Teisingumo ministerija.

7. Registro tvarkymo įstaiga yra valstybės įmonė Registrų centras.

8. Vadovaujančioji Registro tvarkymo įstaiga:

8.1. metodiškai vadovauja Registro tvarkymo įstaigai ir įstatymų nustatyta tvarka vykdo jos darbų priežiūrą;

8.2. priima teisės aktus ar rengia ir teikia Lietuvos Respublikos Vyriausybei teisės aktų, susijusių su Registro tvarkymu ir Registro duomenų sauga, projektus;

8.3. tvirtina Registro teikiamų išrašų formas;

8.4. vykdo Registro duomenų saugos reikalavimų laikymosi priežiūrą;

8.5. vykdo kitas teisės aktuose numatytas funkcijas.

9. Registro tvarkymo įstaiga:

9.1. registruoja šių Nuostatų 4 punkte nustatytus objektus;

9.2. kaupia, saugo ir atnaujina Registro duomenis ir tvarko Registro duomenų ir Registrui pateiktų dokumentų archyvą;

9.3. vykdo vadovaujančiosios Registro tvarkymo įstaigos nurodymus, susijusius su Registro tvarkymu;

9.4. administruoja Registro centrinę duomenų bazę, projektuoja, diegia ir naudoja Registro informacinę sistemą;

9.5. nustato Registro duomenų struktūrą ir jų pateikimo būdus;

9.6. užtikrina Registro centrinės duomenų bazės, Registro duomenų ir Registrui pateiktų dokumentų archyvo saugą;

9.7. teikia naudotojams Registro duomenis šių Nuostatų VI skyriuje nustatyta tvarka;

9.8. analizuoja technologines, metodologines ir organizacines Registro funkcionavimo problemas, teikia vadovaujančiajai Registro tvarkymo įstaigai analizės rezultatus ir jų pagrindu parengtus pasiūlymus, kaip tobulinti Registrą;

9.9. užtikrina, kad į Registro centrinę duomenų bazę įrašyti duomenys atitiktų registruoti pateiktus duomenis;

9.10. suderinusi su vadovaujančiąja Registro tvarkymo įstaiga, sprendžia organizacinius ir techninius Registro funkcionavimą užtikrinančius klausimus;

9.11. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

 

III. REGISTRO DUOMENYS

 

10. Registre įrašomi ir saugomi šie tekstiniai ir grafiniai duomenys ir jų pakeitimai:

10.1. apskritį apibūdinantys duomenys:

10.1.1. apskrities identifikavimo kodas;

10.1.2. apskrities pavadinimas;

10.1.3. administracinio vieneto tipas (apskritis);

10.1.4. apskrities teritorijos ribos valstybinėje 1994 metų Lietuvos koordinačių sistemoje (toliau vadinama – LKS-94) ir plotas;

10.1.5. apskrities centro kodas ir pavadinimas;

10.2. savivaldybę apibūdinantys duomenys:

10.2.1. savivaldybės identifikavimo kodas;

10.2.2. savivaldybės pavadinimas;

10.2.3. administracinio vieneto tipas (savivaldybė);

10.2.4. savivaldybės teritorijos ribos valstybinėje LKS-94 koordinačių sistemoje ir plotas;

10.2.5. savivaldybės centro kodas ir pavadinimas;

10.2.6. savivaldybės priklausomybė apskričiai;

10.3. seniūniją apibūdinantys duomenys:

10.3.1. seniūnijos identifikavimo kodas;

10.3.2. seniūnijos pavadinimas (kilmininko linksniu);

10.3.3. seniūnijos pavadinimo kirčiuotė;

10.3.4. seniūnijos aptarnaujamos teritorijos ribos valstybinėje LKS-94 koordinačių sistemoje ir plotas;

10.3.5. seniūnijos centro kodas, išskyrus seniūnijas, apimančias teritoriją, mažesnę negu viena gyvenamoji vietovė, ir pavadinimas;

10.3.6. seniūnijos priklausomybė administraciniam vienetui (savivaldybei);

10.4. gyvenamąją vietovę apibūdinantys duomenys:

10.4.1. gyvenamosios vietovės identifikavimo kodas;

10.4.2. gyvenamosios vietovės pavadinimas (vardininko ir kilmininko linksniu);

10.4.3. gyvenamosios vietovės pavadinimo kirčiuotė;

10.4.4. gyvenamosios vietovės tipas (miestas, miestelis, kaimas). Gali būti vartojami ir kiti faktiškai egzistuojantys tipai (geležinkelio stotis, viensėdis ir kiti);

10.4.5. žyma apie gyvenamajai vietovei suteiktą kurorto statusą;

10.4.6. gyvenamosios vietovės teritorijos ribos valstybinėje LKS-94 koordinačių sistemoje ir plotas;

10.4.7. gyvenamosios vietovės priklausomybė administraciniam vienetui (savivaldybei);

10.4.8. gyvenamosios vietovės priklausomybė seniūnijai, kai seniūniją sudaro viena ar daugiau gyvenamųjų vietovių ir savivaldybės teritorijoje seniūnijos steigiamos;

10.5. gatvę apibūdinantys duomenys:

10.5.1. gatvės identifikavimo kodas;

10.5.2. gatvės pavadinimas;

10.5.3. gatvės tipas, nustatytas Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 1395 (Žin., 1996, Nr. 116-2723; 2003, Nr. 95-4292; 2004, Nr. 88-3225), 3 punkte;

10.5.4. gatvės ašinė linija (fiksuojant pradžią, pabaigą ir posūkio taškus) valstybinėje LKS-94 koordinačių sistemoje;

10.5.5. gatvės priklausomybė gyvenamajai vietovei;

10.6. adresų objektus, nustatytus Adresų formavimo taisyklių 4.1–4.3 punktuose, apibūdinantys duomenys:

10.6.1. adreso objekto identifikavimo kodas;

10.6.2. adreso objekto numeris gatvėje arba gyvenamojoje vietovėje, jeigu numeris suteiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 2092 „Dėl Adresų formavimo taisyklių patvirtinimo“ 2.1 punkte nustatyta tvarka;

10.6.3. adreso objekto antrinis numeris gatvėje (kampinio pastato numeris antroje gatvėje), jeigu suteiktas;

10.6.4. adreso objekto pavadinimas, jeigu suteiktas;

10.6.5. adreso objekto vietą unikaliai išreiškiantys duomenys (taškas) valstybinėje LKS-94 koordinačių sistemoje;

10.6.6. adreso objekto priklausomybė gatvei arba gyvenamajai vietovei, jeigu numeris adreso objektui suteiktas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 23 d. nutarimo Nr. 2092 2.1 punkte nustatyta tvarka;

10.6.7. adreso objekto priklausomybė antrai gatvei (kampiniams pastatams);

10.7. korpusą apibūdinantys duomenys:

10.7.1. korpuso identifikavimo kodas;

10.7.2. korpuso numeris;

10.7.3. korpuso vietą unikaliai išreiškiantys duomenys (taškas) valstybinėje LKS-94 koordinačių sistemoje;

10.7.4. korpuso priklausomybė adreso objektui, nustatytam Adresų formavimo taisyklių 4.1–4.3 punktuose;

10.8. adresų objektą, nustatytą Adresų formavimo taisyklių 4.4 punkte, apibūdinantys duomenys:

10.8.1. adreso objekto identifikavimo kodas;

10.8.2. adreso objekto numeris pastate ar korpuse;

10.8.3. adreso objekto priklausomybė pastatui ar korpusui;

10.9. Lietuvos Respublikos valstybės sienos ribos valstybinėje LKS-94 koordinačių sistemoje;

10.10. teisės akto, kuriuo vadovaujantis formuojamas įrašas, pavadinimas, data;

10.11. valstybės ar savivaldybės institucijos, priėmusios teisės aktą, pavadinimas;

10.12. duomenų teisinis statusas, jų įregistravimo, keitimo ir išregistravimo datos;

10.13. kiti Registro veiklą ir duomenų integralumą užtikrinantys duomenys.

11. Registro duomenims klasifikuoti naudojami:

11.1. administracinių vienetų klasifikatorius;

11.2. seniūnijų klasifikatorius;

11.3. gyvenamųjų vietovių klasifikatorius;

11.4. gatvių klasifikatorius;

11.5. adresų objektų ir korpusų klasifikatorius.

12. Registro tvarkymo įstaiga identifikavimo kodus suteikia pirmą kartą įrašydama Registro duomenis į centrinę duomenų bazę.

 

IV. OBJEKTŲ REGISTRAVIMAS

 

13. Registro objektus registruoja Registro tvarkymo įstaiga.

14. Duomenis, kurių reikia objektams registruoti, teikia:

14.1. Vidaus reikalų ministerija;

14.2. valstybės institucijos, Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą taisyklių nustatyta tvarka inicijavusios Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų dėl pavadinimų valstybei nuosavybės teise priklausantiems statiniams suteikimo priėmimą;

14.3. savivaldybės.

15. Registro duomenų teikėjai, įsigaliojus Lietuvos Respublikos įstatymui, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimui, savivaldybės tarybos ar savivaldybės vykdomosios institucijos sprendimui dėl Registro objektų nustatymo, keitimo ar panaikinimo, per 5 darbo dienas Registro tvarkymo įstaigai pateikia dokumentus ir duomenis įregistruoti arba išregistruoti Registro objektą arba pakeisti duomenis apie jį.

16. Vidaus reikalų ministerija pateikia:

16.1. Lietuvos Respublikos įstatymo dėl administracinio vieneto nustatymo, panaikinimo, taip pat jo teritorijos ribų ir centro nustatymo ar keitimo ir pavadinimo jam suteikimo ar keitimo kopiją;

16.2. Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimo dėl pavadinimo gyvenamajai vietovei suteikimo ir keitimo, gyvenamosios vietovės panaikinimo, jos teritorijos ribų nustatymo ar keitimo kopiją;

16.3. administracinio vieneto ribų nustatymo (keitimo) 1: 100000 arba 1:50000 ir 1:10000 mastelio planus ir skaitmeninius žemėlapius su pažymėtais pakeitimais, kai nustatomos ar keičiamos administracinio vieneto ribos;

16.4. gyvenamosios vietovės 1:10000 mastelio planą, dalies savivaldybės teritorijos 1:50000 mastelio planą ir skaitmeninius žemėlapius su pažymėtais gyvenamųjų vietovių ribų pakeitimais, kai nustatomos ar keičiamos gyvenamųjų vietovių ribos;

16.5. Lietuvos Respublikos įstatymo dėl kurorto statuso gyvenamajai vietovei suteikimo ar panaikinimo kopiją.

17. Šių Nuostatų 14.2 punkte nurodytos institucijos pateikia atitinkamų Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų kopijas.

18. Savivaldybės pateikia:

18.1. kai nustatomos ar keičiamos seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribos, taip pat seniūnijos steigiamos ar naikinamos, – savivaldybės tarybos sprendimo dėl seniūnijų ribų nustatymo ar keitimo, seniūnijos steigimo ar naikinimo kopiją ir kitus teisės aktuose nustatytus dokumentus;

18.2. kai suteikiami, keičiami ar naikinami gatvių pavadinimai, – Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą taisyklių 15 punkte nustatytus dokumentus;

18.3. kai suteikiami numeriai adresų objektams ir korpusams, – Numerių pastatams, patalpoms ir butams suteikimo, keitimo ir apskaitos taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. lapkričio 27 d. nutarimu Nr. 1395, 51 ir 52 punktuose nustatytus dokumentus;

18.4. kai Pavadinimų gatvėms, pastatams, statiniams ir kitiems objektams suteikimo, keitimo ir įtraukimo į apskaitą taisyklių nustatyta tvarka suteikiami pavadinimai savivaldybei nuosavybės teise priklausantiems pastatams, – atitinkamus savivaldybių tarybų sprendimus.

19. Registro tvarkymo įstaiga privalo:

19.1. užregistruoti ar išregistruoti Registro objekto nustatymą, keitimą ar panaikinimą per 10 darbo dienų nuo būtinų duomenų gavimo;

19.2. per 5 darbo dienas pranešti apie atliktą registravimą ar išregistravimą (pateikdama vadovaujančiosios Registro tvarkymo įstaigos patvirtintos formos Registro išrašą):

19.2.1. kai registruojami faktai, susiję su apskritimis, – vadovaujančiajai Registro tvarkymo įstaigai ir suinteresuotų apskričių viršininkams;

19.2.2. kai registruojami faktai, susiję su savivaldybėmis, – suinteresuotos apskrities viršininkui ir suinteresuotų savivaldybių vykdomosioms institucijoms;

19.2.3. kai registruojami faktai, susiję su seniūnijomis, gatvėmis, adresų objektais ir korpusais, – suinteresuotos savivaldybės vykdomajai institucijai.

20. Savivaldybė per vienerius metus nuo teisės akto dėl miesto gyvenamosios vietovės teritorijos ribų nustatymo ar keitimo priėmimo pažymi miestų gyvenamųjų vietovių teritorijų ribas nuolatiniais riboženkliais, atlieka geodezinius matavimus vietovėse, suformuoja ir pateikia Registro tvarkymo įstaigai bylą.

21. Registro tvarkymo įstaiga gautos bylos pagrindu per 10 darbo dienų suformuoja ir atnaujina Registro duomenis. Duomenų teikėjo prašymu Registro tvarkymo įstaiga per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo parengia ir pateikia suinteresuotam asmeniui Registro duomenų išrašą apie atnaujintus Registro duomenis.

22. Registro objektas ar duomenų apie Registro objektą pakeitimai laikomi įregistruotais arba išregistruotais nuo atitinkamo įrašo Registro centrinėje duomenų bazėje padarymo momento.

23. Registro tvarkymo įstaiga turi teisę atsisakyti registruoti Registro objektus ar duomenų apie juos pakeitimus, kai nustatoma, kad:

23.1. registruoti pateikti dokumentai neatitinka teisės aktų, reglamentuojančių Registro objektų nustatymą, reikalavimų;

23.2. pateikiamuose dokumentuose nurodyti klaidingi, nepilni arba neišsamūs duomenys.

24. Atsisakiusi registruoti objektus ar duomenų apie juos pakeitimus, Registro tvarkymo įstaiga privalo apie savo sprendimą nedelsdama pranešti duomenų teikėjui ir nurodyti nustatytus trūkumus.

25. Jeigu į Registro centrinę duomenų bazę įrašyti duomenys dėl Registro tvarkymo įstaigos kaltės neatitinka registruoti pateiktų duomenų, ji privalo per 5 darbo dienas nuo neatitikimo fakto nustatymo ištaisyti klaidą.

26. Kiekvienas Registro duomenų teikėjas turi teisę šių Nuostatų nustatyta tvarka susipažinti su Registre saugomais jo pateiktais duomenimis.

27. Registro duomenų teikėjas, susipažinęs su Registre saugomais jo pateiktais duomenimis, turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti klaidingi arba papildyti neišsamūs ir pašalinti nereikalingi duomenys.

28. Registro tvarkymo įstaiga, gavusi šį reikalavimą, per 10 darbo dienų privalo jį išnagrinėti ir įsitikinusi jo teisėtumu ištaisyti duomenų teikėjo nurodytus trūkumus. Jeigu nustatoma, kad duomenų teikėjo reikalavimas neteisėtas, jis atmetamas. Apie priimtą sprendimą duomenų teikėjas per 10 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo informuojamas raštu. Jeigu įrašai pataisyti, pridedamas Registro išrašas. Duomenų teikėjas Registro tvarkymo įstaigos atsisakymą ištaisyti teikiamus duomenis gali apskųsti teismui.

29. Pakeisti, pataisyti ar panaikinti įrašai ir dokumentai Registre pažymimi kaip archyviniai (nurodoma jų pakeitimo, pataisymo ar išbraukimo data) ir neterminuotai saugomi Registro centrinėje duomenų bazėje ir skaitmeniniame Registro tvarkytojo dokumentų archyve.

 

V. REGISTRO SĄVEIKA SU KITAIS VALSTYBĖS REGISTRAIS IR KADASTRAIS

 

30. Registro veiklai užtikrinti naudojami Lietuvos georeferenciniai (kartografiniai) duomenys ir kartografinės duomenų bazės.

31. Registras informuoja Lietuvos Respublikos gyventojų registrą, Juridinių asmenų registrą, Nekilnojamojo turto registrą, kitus suinteresuotus valstybės registrus apie šiuose Nuostatuose nurodytus Registro objektus, teikimo momentu galiojančius Registro objektų duomenis ir objektų duomenų pakeitimus per Registro ir kitų valstybės registrų (kadastrų, klasifikatorių) sutartyse nustatytą laikotarpį.

32. Duomenys kitų valstybės registrų (kadastrų, klasifikatorių) tvarkymo įstaigoms teikiami, jeigu šie registrai (kadastrai, klasifikatoriai) turi nustatytąja tvarka patvirtintus nuostatus, kuriuose nustatyta gaunamų duomenų naudojimo tvarka. Kitiems registrams (kadastrams ir klasifikatoriams), naudojant Lietuvos Respublikos gyventojų registro, Juridinių asmenų registro ir Nekilnojamojo turto registro duomenis, kartu su kitais duomenimis pateikiami ir naudojami šiuose registruose užfiksuoti adresai.

33. Duomenų pasikeitimo tarp Registro ir kitų valstybės registrų (kadastrų, klasifikatorių) tvarka nustatoma atskiromis registrų tvarkymo įstaigų sutartimis.

 

VI. REGISTRO DUOMENŲ NAUDOJIMAS

 

34. Registro duomenys yra vieši, išskyrus įstatymų nustatytus apribojimus.

35. Registro duomenys teikiami atlygintinai, išskyrus teisės aktų numatytus atvejus, kai Registro tvarkymo įstaigai atlyginama valstybės ar savivaldybių biudžetų tam tikslui skirtomis lėšomis. Atlyginimo už objektų įregistravimą ir apmokėjimo už registro duomenų naudojimą dydžius ir tvarkos aprašą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybė.

36. Registro duomenys naudotojams teikiami šiais pavidalais:

36.1. pilno Registro duomenų išrašo ir pakeitimų išrašų;

36.2. grafinių duomenų;

36.3. peržiūros kompiuterių tinkluose;

36.4. tiesioginio priėjimo prie centrinės duomenų bazės;

36.5. spausdintų išrašų apie atskirus Registro objektus ar jų duomenis;

36.6. spausdintų grafinių duomenų ištraukų.

37. Registro duomenų pilnas tekstinis išrašas ir duomenų pakeitimų išrašas formuojami ir naudotojams teikiami kas 2 savaitės – nuo einamojo mėnesio 1 iki 5 dienos ir nuo einamojo mėnesio 15 iki 20 dienos. Grafiniai duomenys atnaujinami ir naudotojams teikiami 2 kartus per metus – einamųjų metų birželio ir gruodžio trečiąją savaitę. Šie duomenys naudotojams teikiami duomenų teikimo sutarčių pagrindu magnetinėse laikmenose arba elektroniniu paštu.

38. Peržiūros kompiuterių tinkluose pavidalu Registro duomenys teikiami sudarius su Registro tvarkymo įstaiga duomenų teikimo sutartį ir sumokėjus abonentinį mokestį, skiriamą telekomunikacijoms, kompiuterių tinklui, duomenims teikti naudojamai programinei ir techninei įrangai palaikyti ir plėtoti.

39. Tiesioginio priėjimo prie centrinės duomenų bazės pavidalu duomenys naudotojams teikiami duomenų teikimo sutartyse numatytomis sąlygomis.

40. Fizinių ar juridinių asmenų prašymu atsakingo asmens parašu ir antspaudu patvirtinti spausdinti išrašai apie atskirus Registro objektus ar jų duomenis ir grafinių duomenų ištraukos pateikiami ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo prašymo gavimo.

41. Asmuo, pageidaujantis gauti Registro duomenis, turi paštu (galima ir elektroniniu) arba asmeniškai pateikti Registro tvarkymo įstaigai prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę (juridinio asmens kodą, teisinę formą ir pavadinimą), adresą ir apibūdina norimus gauti Registro duomenis – nurodo jų gavimo tikslą, objektus, registruojamų duomenų sąrašą, duomenų pateikimo formą ir nustatytas gaunamų duomenų apsaugos priemones.

 

VII. REGISTRO DUOMENŲ PERDAVIMAS UŽSIENIO VALSTYBĖMS

 

42. Registro duomenys gali būti perduoti užsienio valstybėms tik Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių numatytais atvejais.

43. Registro duomenys tarptautiniais kompiuterių tinklais užsienio valstybėms teikiami tik Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir Lietuvos Respublikos sutarčių su užsienio valstybėmis numatytais atvejais.

 

VIII. REGISTRO DUOMENŲ SAUGA

 

44. Už Registro duomenų saugą atsako Registro tvarkymo įstaiga. Registro tvarkymo įstaiga užtikrina, kad Registre sukaupti duomenys būtų apsaugoti nuo vidinio ir išorinio poveikio.

45. Registro tvarkymo įstaiga nustato ir įgyvendina organizacines, programines, technines ir kitas priemones, užtikrinančias Registro duomenų saugą nuo neteisėto duomenų naudojimo, pakeitimo ir sunaikinimo, taip pat bet kokio kito neteisėto duomenų tvarkymo.

46. Saugos priemonės turi užtikrinti:

46.1. serverio patalpų, į kurias patekimas būtų ribotas, įrengimą;

46.2. naudotojų leidimų dirbti su duomenimis sistemą;

46.3. operacinių sistemų ir duomenų bazių kopijų saugyklos įrengimą;

46.4. duomenų tvarkymą ir tinkamą technologijos funkcionavimą;

46.5. apsikeitimo duomenimis su kitomis informacinėmis sistemomis taisyklių laikymąsi;

46.6. sistemos veiklos atnaujinimą nenumatytais atvejais.

47. Programinėms duomenų apsaugos priemonėms keliami šie reikalavimai:

47.1. kiekvienas duomenų naudotojas turi būti unikaliai identifikuojamas;

47.2. turi būti užtikrinta slaptažodžių sistema;

47.3. naudotojų veiksmai su duomenimis turi būti protokoluojami ir kontroliuojami;

47.4. sisteminės ir taikomosios programos turi užtikrinti duomenų nepažeidžiamumą.

48. Techninės duomenų saugos priemonės turi užkirsti kelią informacijos nutekėjimui ir iškraipymui ryšių linijomis.

49. Registro tvarkymo įstaigos darbuotojams, pažeidusiems Lietuvos Respublikos įstatymus ir šiuos Nuostatus, taikoma Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta atsakomybė.

50. Registro tvarkymo įstaiga, pažeidusi sudarytas duomenų saugos, perdavimo ir naudojimo sutartis, atlygina Registro duomenų naudotojams arba valstybei savo veiksmais padarytą žalą, kurios dydį nustato teismas.

 

IX. REGISTRO FINANSAVIMAS

 

51. Registras finansuojamas iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir lėšų, gautų už naudojimąsi Registro duomenimis.

 

X. REGISTRO LIKVIDAVIMAS

 

52. Registras likviduojamas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

53. Reorganizuojant arba likviduojant Registrą, duomenys ir dokumentai perduodami Lietuvos Respublikos archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389) nustatyta tvarka valstybiniam archyvui arba kitai registro tvarkymo įstaigai, kaip nustatyta sprendime dėl Registro likvidavimo arba reorganizavimo.

______________