VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

ĮSAKYMAS

 

DĖL reglamentŲ (EB) Nr. 561/2006 IR (EEB) Nr. 3821/85 PAŽEIDIMŲ, SUSKIRSTYTŲ Į KATEGORIJAS PAGAL SUNKUMĄ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2009 m. gruodžio 8 d. Nr. 2B-453

Vilnius

 

Vykdydamas Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. gegužės 30 d. nutarimo Nr. 546 „Dėl Kelių transporto priemonių vairuotojų vairavimo ir poilsio režimo tikrinimo ir ataskaitų teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2007, Nr. 65-2528; 2009, Nr. 137-6013) 3.8 punktą:

1. Tvirtinu Reglamentų (EB) Nr. 561/2006 ir (EEB) Nr. 3821/85 pažeidimų, suskirstytų į kategorijas pagal sunkumą, sąrašą (pridedama).

2. Įpareigoju Kontrolės koordinavimo skyrių šį įsakymą nustatyta tvarka teikti skelbti „Valstybės žiniose“ ir Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos interneto svetainėje.

 

 

Inspekcijos viršininkas                                                Vidmantas Žukauskas

 

_________________


PATVIRTINTA

Valstybinės kelių transporto inspekcijos

prie Susisiekimo ministerijos viršininko

2009 m. gruodžio 8 d.

įsakymu Nr. 2B-453

 

REGLAMENTŲ (EB) Nr. 561/2006 IR (EEB) Nr. 3821/85 PAŽEIDIMŲ, SUSKIRSTYTŲ Į KATEGORIJAS PAGAL SUNKUMĄ, SĄRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Reglamentų (EB) Nr. 561/2006 ir (EEB) Nr. 3821/85 pažeidimų, suskirstytų į kategorijas pagal sunkumą, sąrašas (toliau – pažeidimų sąrašas) (priedas) suskirsto vairavimo ir poilsio režimo ir apskaitos tvarkymo pažeidimus į kategorijas pagal jų sunkumą. Pažeidimų suskirstymas į kategorijas pagal jų sunkumą naudojamas vertinant vairuotojų ir įmonių daromus pažeidimus, kuriant įmonių rizikos įvertinimo sistemą, kad pažeidimai būtų suprantami ir vertinami vienodai kaip ir kitose Europos Bendrijos valstybėse.

2. Pažeidimų sąrašas parengtas vadovaujantis 2009 m. sausio 30 d. Komisijos direktyva 2009/5/EB, iš dalies keičiančia Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/22/EB dėl būtiniausių sąlygų Tarybos reglamentams (EEB) Nr. 3820/85 ir (EEB) Nr. 3821/85 dėl su kelių transporto veikla susijusių socialinių teisės aktų įgyvendinti ir panaikinančios direktyvos 88/599/EEB III priedą (OL 2009 L 29, p. 45).

3. Šiame pažeidimų sąraše vartojamos sąvokos nurodytos 2006 m. kovo 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 561/2006 dėl tam tikrų su kelių transportu susijusių socialinių teisės aktų suderinimo ir iš dalies keičiančiame Tarybos reglamentus (EEB) Nr. 3821/85 ir (EB) Nr. 2135/98 bei panaikinančiame reglamentą (EEB) Nr. 3820/85 (OL 2006 L 102, p. 1) (toliau – reglamentas (EB) Nr. 561/2006) ir 1985 m. gruodžio 20 d. reglamente (EEB) Nr. 3821/85 dėl kelių transporto priemonėse naudojamų tachografų (OL 2004 m. specialusis leidimas, 7 skyrius, 1 tomas, p. 227) (toliau – reglamentas (EEB) Nr. 3821/85).

4. Pažeidimai, atsižvelgiant į grėsmes eismo saugai keliuose, pasekmes eismo dalyviams, skirstomi į šias kategorijas:

4.1. I kategorijos pažeidimai – nesunkūs pažeidimai, keliantys pavojų eismo saugai, bloginantys vairuotojų darbo sąlygas.

4.2. II kategorijos pažeidimai – tai sunkūs pažeidimai, keliantys didelį pavojų eismo saugai, smarkiai didinantys nesąžiningą konkurenciją ar vairuotojų, vairuojančių transporto priemones, kurioms taikomi reglamentai (EB) Nr. 561/2006 ir (EEB) Nr. 3821/85, sveikatos sutrikdymą.

4.3. III kategorijos pažeidimai – tai labai sunkūs pažeidimai, keliantys labai didelį pavojų eismo saugai, lemiantys sunkius eismo dalyvių kūno sužalojimus, mirtį ar didelę turtinę žalą.

 

_________________


Reglamentų (EB) Nr. 561/2006 ir (EEB)

Nr. 3821/85 pažeidimų, suskirstytų į

kategorijas pagal sunkumą, sąrašo

priedas

 

PAŽEIDIMŲ SĄRAŠas

 

Reglamento (EB) Nr. 561/2006 pažeidimų, suskirstytų į kategorijas pagal sunkumą, sąrašas

Eil. Nr.

Pažeidimo grupė ir pažeidimo kodas

Reglamento (EB) Nr. 561/2006

Pažeidimo rūšis

Trukmė

Pažeidimo kategorija*

I

II

III

1

2

3

4

5

6

7

8

 

A

Ekipažo amžius

 

 

 

1.

A1

5 straipsnio 1 dalis

Konduktorius neturi nustatyto minimalaus amžiaus

 

X

 

 

B

Vairavimo trukmė

 

 

 

2.

B1

6 straipsnio 1 dalis

Vairuotojas viršijo leistiną kasdienio vairavimo trukmę

Ne daugiau kaip 1 val.

X

 

 

3.

B2

Daugiau kaip 1 val., bet ne daugiau kaip 2 val.

 

X

 

4.

B3

Daugiau kaip 2 val.

 

 

X

5.

B4

Vairuotojas viršijo leistiną kasdienio vairavimo, pailginto iki 10 val., trukmę

Ne daugiau kaip 1 val.

X

 

 

6.

B5

Daugiau kaip 1 val., bet ne daugiau kaip 2 val.

 

X

 

7.

B6

Daugiau kaip 2 val.

 

 

X

8.

B7

6 straipsnio 2 dalis

Vairuotojas viršijo leistiną kassavaitinio vairavimo trukmę

Ne daugiau kaip 4 val.

X

 

 

9.

B8

Daugiau kaip 4 val., bet ne daugiau kaip 14 val.

 

X

 

10.

B9

Daugiau kaip 14 val.

 

 

X

11.

B10

6 straipsnio 3 dalis

Vairuotojas viršijo leistiną dviejų savaičių vairavimo trukmę

Ne daugiau kaip 10 val.

X

 

 

12.

B11

Daugiau kaip 10 val., bet ne daugiau kaip 12 val. 30 min.

 

X

 

13.

B12

Daugiau kaip 12 val. 30 min.

 

 

X

 

C

Pertraukos

 

 

 

14.

C1

7 straipsnis

Vairuotojas viršijo leistiną nepertraukiamo vairavimo trukmę

Ne daugiau kaip 30 min.

X

 

 

15.

C2

Daugiau kaip 30 min.,  bet ne daugiau kaip 1 val. 30 min.

 

X

 

16.

C3

Daugiau kaip 1 val. 30 min.

 

 

X

 

D

Poilsio laikotarpiai

 

 

 

17.

D1

8 straipsnio 2 dalis

Vairuotojas nepasinaudojo privalomu pasinaudoti normaliu kasdienio poilsio laikotarpiu

Ne daugiau kaip 1 val.

X

 

 

18.

D2

Daugiau kaip 1 val.,  bet ne daugiau kaip 2 val. 30 min.

 

X

 

19.

D3

Daugiau kaip 2 val. 30 min.

 

 

X

20.

D4

Vairuotojas nepasinaudojo privalomu pasinaudoti sutrumpintu kasdienio poilsio laikotarpiu

Ne daugiau kaip 1 val.

X

 

 

21.

D5

Daugiau kaip 1 val., bet ne daugiau kaip 2 val.

 

X

 

22.

D6

Daugiau kaip 2 val.

 

 

X

23.

D7

Vairuotojas nepasinaudojo kasdienio poilsio laikotarpiu, suskirstytu į du laikotarpius

Ne daugiau kaip 1 val.

X

 

 

24.

D8

Daugiau kaip 1 val., bet ne daugiau kaip 2 val.

 

X

 

25.

D9

Daugiau kaip 2 val.

 

 

X

26.

D10

8 straipsnio 5 dalis

Vairuotojas, dirbantis su porininku, nepasinaudojo privalomu pasinaudoti kasdienio poilsio laikotarpiu

Ne daugiau kaip 1 val.

X

 

 

27.

D11

Daugiau kaip 1 val., bet ne daugiau kaip 2 val.

 

X

 

28.

D12

Daugiau kaip 2 val.

 

 

X

29.

D13

8 straipsnio 6 dalis

Vairuotojas nepasinaudojo privalomu pasinaudoti sutrumpintu kassavaitinio poilsio laikotarpiu

Ne daugiau kaip 2 val.

X

 

 

30.

D14

Daugiau kaip 2 val., bet ne daugiau kaip 4 val.

 

X

 

31.

D15

Daugiau kaip 4 val.

 

 

X

32.

D16

Vairuotojas nepasinaudojo privalomu pasinaudoti normaliu kassavaitinio poilsio laikotarpiu

Ne daugiau kaip 3 val.

X

 

 

33.

D17

Daugiau kaip 3 val., bet ne daugiau kaip 9 val.

 

X

 

34.

D18

Daugiau kaip 9 val.

 

 

X

 

E

Apmokėjimas už vairavimą

 

 

 

35.

E1

10 straipsnio 1 dalis

Už nuvažiuotą atstumą ir (ar) vežamų krovinių kiekį vairuotojui mokamos premijos ar priedai, kuriais skatinama pažeisti reglamentą (EB) Nr. 561/2006

 

 

X

 

Reglamento (EEB) Nr. 3821/85 pažeidimų, suskirstytų į kategorijas pagal sunkumą, sąrašas

Eil.Nr.

Pažeidimo grupė ir pažeidimo kodas

Reglamento (EEB) Nr. 3821/85

Pažeidimo rūšis

Pažeidimo kategorija*

I

II

III

1

2

3

4

5

6

7

 

F

Įrašymo įranga

 

 

 

1.

F1

3 straipsnio 1 dalis

Vairuotojas vairavo transporto priemonę, kurioje įrengtas reglamento (EEB) Nr. 3821/85 nuostatų neatitinkantis tachografas

 

 

X

 

G

Vairuotojo kortelės arba tachografo registracijos lapų naudojimas

 

 

 

2.

G1

13 straipsnis

Vairuotojas vairavo transporto priemonę su neveikiančiu ir (ar) netinkamai naudojamu tachografu ir (ar) tachografu, kuriam neatlikta metrologinė patikra

 

 

X

3.

G2

Vairuotojas vairavo transporto priemonę netinkamai naudodamas tachografą su neatitinkančia nustatytų reikalavimų vairuotojo kortele ir (ar) pažeisdamas vairuotojo kortelės naudojimo tvarką

 

 

X

4.

G3

14 straipsnio 1 dalis

Vairuotojas, vairuodamas transporto priemonę, neturėjo reikiamo kiekio tachografo registracijos lapų, kuriais galėtų pakeisti sugadintus ar tikrinančio pareigūno paimtus tachografo registracijos lapus

 

X

 

1

2

3

4

5

6

7

5.

G4

 

Vairuotojas, vairuodamas transporto priemonę, naudojo tachografo registracijos lapą (-us), kuris (-ie) yra netinkamas (-i) naudoti transporto priemonėje įrengtame tachografe

 

X

 

6.

G5

Vairuotojas, vairuojantis transporto priemonę, patikrinimo metu neturėjo reikalingo kiekio popieriaus, skirto spaudiniams iš skaitmeninio tachografo atspausdinti

X

 

 

7.

G6

14 straipsnio 2 dalis

Įmonėje mažiau kaip metus saugomi tachografo registracijos lapai, spaudiniai ir (ar) duomenys perkelti iš vairuotojo kortelės ir (ar) skaitmeninio tachografo

 

 

X

8.

G7

14 straipsnio 4 dalis

Vairuotojas, vairuodamas transporto priemonę,   naudojo daugiau kaip vieną savo asmeninę vairuotojo kortelę

 

 

X

9.

G8

Vairuotojas, vairuodamas transporto priemonę,   naudojo ne savo asmeninę vairuotojo kortelę

 

 

X

10.

G9

Vairuotojas, vairuodamas transporto priemonę, naudojo sugadintą vairuotojo kortelę ar vairuotojo kortelę, kurios galiojimo laikas yra pasibaigęs

 

 

X

11.

G10

14 straipsnio 5 dalis

Transporto priemonėje įrengtame tachografe privalomi saugoti duomenys nesaugomi 365 dienas

 

 

X

12.

G11

15 straipsnio 1 dalis

Vairuotojas, vairuodamas transporto priemonę, naudojo suteptus ir (ar) sugadintus tachografo registracijos lapus ir (ar) sugadintą vairuotojo kortelę, tačiau rodmenys ir (ar) duomenys yra tinkami analizuoti

X

 

 

13.

G12

Vairuotojas, vairuodamas transporto priemonę, naudojo suteptus ir (ar) sugadintus tachografo registracijos lapus ir (ar) sugadintą vairuotojo kortelę, tačiau rodmenys ir (ar) duomenys yra netinkami analizuoti

 

 

X

14.

G13

Vairuotojas per septynias kalendorines dienas nesikreipė į šalies, kurioje jis nuolat gyvena, kompetentingą instituciją dėl sugadintos, blogai veikiančios, pamestos ar pavogtos vairuotojo kortelės

 

X

 

15.

G14

15 straipsnio 2 dalis

Vairuotojas, perėmęs transporto priemonę, nepradėjo naudoti tachografo registracijos lapo ar vairuotojo kortelės

 

 

X

16.

G15

Vairuotojas, negavęs tikrinančio pareigūno leidimo, išėmė tachografo registracijos lapą ar vairuotojo kortelę iš transporto priemonėje įrengto tachografo anksčiau nei baigėsi darbo laikas ir dėl to buvo prarasti ir (ar) sugadinti rodmenys ir (ar) duomenys

 

 

X

17.

G16

Vairuotojas, negavęs tikrinančio pareigūno leidimo, išėmė tachografo registracijos lapą ar vairuotojo kortelę iš transporto priemonėje įrengto tachografo anksčiau nei baigėsi darbo laikas, tačiau dėl to rodmenys ir (ar) duomenys nebuvo prarasti ir (ar) sugadinti

X

 

 

18.

G17

Vairuotojas, vairuodamas transporto priemonę, tachografo registracijos lapą naudojo viena valanda ilgiau nei nustatyta ir rodmenys yra įskaitomi

X

 

 

19.

G18

Vairuotojas, vairuodamas transporto priemonę,  tachografo registracijos lapą naudojo ilgesnį nei nustatyta laiką ir rodmenys yra neįskaitomi ir netinkami analizuoti

 

 

X

20.

G19

Vairuotojas rašymo priemone įskaitomai nežymėjo savo veiklos laikotarpių tachografo registracijos lape ir (ar) neįrašė savo veiklos laikotarpių į vairuotojo kortelę, naudodamas tachografo rankinio įrašymo mechanizmą

 

 

X

21.

G20

Vairuotojas, dirbdamas su porininku, tachografo registracijos lapą įdėjo į kito vairuotojo tachografo registracijos lapui skirtą vietą ar vairuotojo kortelę – į kito vairuotojo kortelei skirtą angą

 

 

X

22.

G21

15 straipsnio 3 dalis

Vairuotojas vairavo transporto priemonę, kurioje nenustatytas oficialus laikas tos šalies, kurioje įregistruota transporto priemonė

 

X

 

23.

G22

Vairuotojas, registruodamas savo veiklos laikotarpius, netinkamai naudojo tachografo perjungimo mechanizmą

 

 

X

 

H

Tachografo registracijos lapų pildymas

 

 

 

24.

H1

15 straipsnio 5 dalis

Vairuotojas vairavo transporto priemonę į tachografo registracijos lapą neįrašęs savo pavardės

 

 

X

25.

H2

Vairuotojas vairavo transporto priemonę į tachografo registracijos lapą neįrašęs savo vardo

 

 

X

26.

H3

Vairuotojas vairavo transporto priemonę į tachografo registracijos lapą neįrašęs datos (-ų), kada pradėjo ir baigė darbo dieną

 

X

 

27.

H4

Vairuotojas vairavo transporto priemonę į tachografo registracijos lapą neįrašęs vietos, kurioje pradėjo ir baigė darbo dieną

X

 

 

28.

H5

Vairuotojas vairavo transporto priemonę į tachografo registracijos lapą neįrašęs transporto priemonės valstybinio registracijos numerio

X

 

 

29.

H6

Vairuotojas, pradėjęs darbo dieną, į tachografo registracijos lapą neįrašė odometro duomenų

 

X

 

30.

H7

Vairuotojas, pabaigęs darbo dieną, į tachografo registracijos lapą neįrašė odometro duomenų

X

 

 

31.

H8

Vairuotojas vairavo transporto priemonę į tachografo registracijos lapą neįrašęs transporto priemonės pakeitimo laiko

X

 

 

32.

H9

15 straipsnio 5a dalis

Vairuotojas į vairuojamos transporto priemonės skaitmeninį tachografą neįvedė šalies, kurioje pradėjo ir baigė savo darbo dieną, simbolio

X

 

 

 

I

Tachografo registracijos lapų ir (ar) vairuotojo kortelės pateikimas tikrinančiam pareigūnui

 

 

 

33.

I1

15 straipsnio 7 dalis

Vairuotojas atsisakė pateikti tachografo registracijos lapus ir (ar) vairuotojo kortelę

 

 

X

34.

I2

Vairuotojas nepateikė einamosios dienos tachografo registracijos lapo

 

 

X

35.

I3

Vairuotojas nepateikė praėjusių 28 dienų tachografo registracijos lapų

 

 

X

36.

I4

Vairuotojas pateikė savo vairuotojo kortelę, kurioje nėra einamosios dienos ir (ar) prieš tai ėjusių 28 dienų duomenų

 

 

X

37.

I5

Vairuotojas nepateikė ranka darytų įrašų ir (ar) privalomų pateikti einamosios dienos ir prieš tai ėjusių 28 dienų tachografo spaudinių

 

 

X

38.

I6

Vairuotojas nepateikė savo vairuotojo kortelės, nors ji kompetentingos institucijos yra išduota

 

 

X

39.

I7

Vairuotojas nepateikė privalomų pateikti einamosios dienos ir prieš tai ėjusių 28 dienų tachografo spaudinių

 

 

X

 

J

Apskaitos vedimas apgaulės būdu

 

 

 

40.

J1

15 straipsnio 8 dalis

Vairuotojas klastojo, nuslėpė ir (ar) sunaikino tachografo registracijos lapuose ir (ar) spaudiniuose įrašytus, ar vairuotojo kortelėje ir (ar) transporto priemonės tachografe saugomus duomenis

 

 

X

41.

J2

Vairuotojas naudojo įtaisą, pritaikytą tachografo, tachografo registracijos lapų ir (ar) vairuotojo kortelės vairavimo ir poilsio rodmenims ir (ar) duomenims klastoti

 

 

X

42.

J3

Vairuotojas transporto priemonėje laikė įtaisą, pritaikytą tachografo, tachografo registracijos lapų ir (ar) vairuotojo kortelės vairavimo ir poilsio rodmenims ir (ar) duomenims klastoti

 

 

X

 

K

Tachografo gedimų šalinimas

 

 

 

43.

K1

16 straipsnio 1 dalis

Vairuotojas vairavo transporto priemonę, kurios tachografas buvo pataisytas reikiamų įgaliojimų neturinčioje tachografų dirbtuvėje

 

 

X

44.

K2

Vairuotojas vairavo transporto priemonę, kurios tachografas per nustatytą laiką nebuvo suremontuotas

 

X

 

 

L

Vairuotojo duomenų pildymas ranka, kai tachografas veikia netinkamai

 

 

 

45.

L1

16 straipsnio 2 dalis

Vairuotojas tachografo registracijos lape arba lapuose neįrašė pavardės ir (ar) vairuotojo pažymėjimo numerio, kai tachografas netinkamai veikė ir dėl to rodmenų neregistravo

 

 

X

46.

L2

Vairuotojas lape neįrašė vairuotojo kortelės numerio ir (ar) pavardės ir (ar) vairuotojo pažymėjimo numerio, kai tachografas netinkamai veikė ir dėl to duomenų neregistravo

 

 

X

47.

L3

Vairuotojas lape įrašė vairuotojo kortelės numerį ir (ar) pavardę ir (ar) vairuotojo pažymėjimo numerį, kai tachografas netinkamai veikė ir dėl to duomenų neregistravo, tačiau nepasirašė

 

X

 

48.

L4

16 straipsnio 3 dalis

Vairuotojas apie pamestą ar pavogtą vairuotojo kortelę oficialiai nepranešė valstybės,  kurioje tai įvyko, kompetentingoms institucijoms

 

 

X

*I – nesunkus pažeidimas, II – sunkus pažeidimas, III – labai sunkus pažeidimas

 

_________________