LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 13 D. ĮSAKYMO Nr. A1-499 „DĖL AKTYVIOS DARBO RINKOS POLITIKOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO SĄLYGŲ IR TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2010 m. rugsėjo 27 d. Nr. A1-442

Vilnius

 

 

P a k e i č i u Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių sąlygų ir tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2009 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. A1-499 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2009, Nr. 98-4133; 2010, Nr. 85-4471):

1. Išdėstau 3 punkto vienuoliktąją pastraipą taip:

„įsiteisėja teismo nutartis iškelti bankroto bylą subsidijos gavėjui arba kreditorių susirinkimas priima nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka ir dėl šios priežasties atleidžiami už subsidijos lėšas įsteigtose darbo vietose dirbę asmenys, o jeigu už subsidijos lėšas įsteigtos darbo vietos nebuvo užpildytos, darbo vieta laikoma panaikinta nuo teismo nutarties iškelti bankroto bylą įsiteisėjimo dienos arba kreditorių susirinkimui priėmus nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka; kai priimamas sprendimas subsidijos gavėją likviduoti, darbo vieta laikoma panaikinta nuo likviduojamos įmonės statuso Juridinių asmenų registre įregistravimo dienos.“

2. Išdėstau 10.7 punktą taip:

10.7. įsiteisėjus teismo nutarčiai iškelti bankroto bylą subsidijos gavėjui arba kreditorių susirinkimui priėmus nutarimą bankroto procedūras vykdyti ne teismo tvarka; įregistravus likviduojamos įmonės statusą Juridinių asmenų registre.“

3. Išdėstau 51 punktą taip:

51. Darbdaviai, kurie darbo įgūdžių įgijimui organizuoti tiesiogiai darbo vietoje numato paskirti atsakingus asmenis, darbo biržai pateikia darbo įgūdžių įgijimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimo aprašymą. Šiame aprašyme turi būti nurodytos ir pagrįstos darbo įgūdžių įgijimui tiesiogiai darbo vietoje organizuoti reikalingos išlaidos ir nurodyta, kokią darbdavio paskirto atsakingo už darbo įgūdžių įgijimo organizavimą asmens tiesioginio darbo laiko dalį sudarys darbo įgūdžių įgijimo organizavimas.“

4. Išdėstau 721 punktą taip:

721. Tas pats darbdavys per kalendorinius metus gali įgyvendinti tik vieną šio Aprašo 71.2 punkte nurodytų projektų.“

5. Išdėstau 165 punktą taip:

165. Dokumentai, patvirtinantys teisę į nekilnojamąjį turtą, būtiną darbo vietoms steigti (pritaikyti), gali būti pateikiami prieš pasirašant savarankiško užimtumo rėmimo sutartį.

Subsidijos gavėjas, išskyrus asmenis, nurodytus Užimtumo rėmimo įstatymo 4 straipsnio 1 dalies 1 ir 2 punktuose, prieš pasirašydamas sutartį, pateikia jos galiojimo užtikrinimą – banko garantiją arba draudimo bendrovės laidavimo raštą (kartu su laidavimo draudimo polisu) – visai pagal sutartį darbo vietai steigti skiriamai subsidijai sutarties galiojimo laikotarpiu.“

6. Išdėstau 169 punktą taip:

169. Subsidijos gavėjas, planuojantis patalpų, reikalingų darbo vietoms įrengti, remonto darbus, prieš pasirašydamas savarankiško užimtumo rėmimo sutartį, pateikia dokumentus, patvirtinančius nuosavybės teisę į nekilnojamąjį turtą, būtiną darbo vietoms įsteigti ir joms išlaikyti ne trumpiau kaip 3 metus po numatomo darbo vietos įsteigimo dienos.“

7. Išdėstau 1952 punktą taip:

1952. Subsidija individualiai veiklai pagal verslo liudijimą gali būti mokama, kai verslo liudijimas išduodamas ne trumpesniam kaip vieno mėnesio laikotarpiui ir (ar) jį tęsiant iki 12 mėnesių, taip pat tai pačiai veiklai metų pradžioje (nuo sausio 1 dienos) įsigijus kitą verslo liudijimą, jeigu ankstesnis verslo liudijimas buvo išduotas iki kalendorinių metų pabaigos, bet neviršijant numatyto 12 mėnesių nuo veiklos pagal verslo liudijimą pradėjimo laikotarpio.“

8. Išdėstau 10 priedą nauja redakcija (pridedama).

9. Įrašau 15 priedo lentelės 5 stulpelyje vietoj žodžių „Darbo valandų/dienų skaičius per mėnesį*“ žodžius „Darbo valandų/dienų skaičius per mėnesį“.

10. Išdėstau 16 priedo 7.1 punktą taip:

7.1. Darbo vietų (-os) steigimo išlaidos

Eil. Nr.

Darbo vietos steigimo išlaidos

Iš viso išlaidų,

Lt

Iš jų

Subsidijos

Paraiškos teikėjo lėšos

Suma,

Lt

Struktūra, proc.

Suma,

Lt

Struktūra, proc.

1.

Darbo priemonių, reikalingų veiklai užtikrinti, pirkimas, pristatymas, pritaikymas ir montavimas

 

 

 

 

 

2.

Mokymo išlaidos (jeigu teritorinė darbo birža neorganizuoja mokymo, mokymas darbo vietoje)

 

 

 

 

 

3.

Patalpų remontas, pritaikymas

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

PASTABA. Kiekvieną eilutę išskaidykite, nurodydami konkretų išlaidų elementą (pavyzdžiui, jeigu reikalingas tam tikras įrengimas, jį nurodykite). Visos išlaidos turi būti nurodytos su mokesčiais, išskyrus PVM, kai paramos gavėjai, kaip PVM mokėtojai, yra registruoti Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.“

 

11. Išdėstau 17 priedo 5.1 punktą taip:

5.1. Darbo vietos steigimo išlaidos:

Eil. Nr.

Darbo vietos steigimo išlaidos

Iš viso išlaidų,

Lt

Iš jų

Subsidijos

Paraiškos teikėjo lėšos

Suma,

Lt

Struktūra, proc.

Suma,

Lt

Struktūra, proc.

1.

Darbo priemonių, reikalingų veiklai užtikrinti, pirkimas, pristatymas, pritaikymas ir montavimas

 

 

 

 

 

2.

Mokymo išlaidos (jeigu teritorinė darbo birža neorganizuoja mokymo darbo vietoje)

 

 

 

 

 

3.

Patalpų remontas, pritaikymas

 

 

 

 

 

 

Iš viso

 

 

 

 

 

 

PASTABA. Kiekvieną eilutę išskaidykite, nurodydami konkretų išlaidų elementą (pavyzdžiui, jeigu reikalingas tam tikras įrengimas, jį nurodykite). Visos išlaidos turi būti nurodytos su mokesčiais.“

 

12. Išdėstau 32 priedo pirmąją pastraipą taip:

„20___ m. ______________ mėn. _____ d. pradėjus individualią veiklą pagal verslo liudijimą man buvo skirta subsidija individualiai veiklai pagal verslo liudijimą

______________________mėnesių laikotarpiui.“

(nurodyti skaičiais ir žodžiu)

 

 

 

Socialinės apsaugos ir darbo ministras             Donatas Jankauskas

 

Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių įgyvendinimo sąlygų ir tvarkos aprašo

10 priedas

(Lietuvos Respublikos

socialinės apsaugos ir darbo  ministro

2010 m. rugsėjo 27 d.

įsakymo Nr. A1-442 redakcija)

 

(Pažymos apie darbo įgūdžių įgijimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimo išlaidas forma)

 

PAŽYMA

apie darbo įgūdžių įgijimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimo  išlaidas

už 20_____ m ___________________ mėn.

 

_______________________

(vieta)

(darbdavio pavadinimas)

 

(kodas)

(adresas)

 

 

 

 

(kontaktinio asmens telefonas, el. pašto adresas, faksas)

 

 

 

(banko pavadinimas ir kodas, sąskaitos Nr.)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eil. Nr.

 

Paskirto atsakingo už darbo įgūdžių organizavimą darbuotojo vardas, pavardė

 

Darbo įgūdžių įgijimo rėmimo finansavimo sutarties data ir Nr.

 

Įsakymo dėl asmens paskyrimo darbo įgūdžiams organizuoti data, Nr.

 

Atsakingo asmens dirbtų darbo valandų sk.

 

Iš jų skirta darbo įgūdžių įgijimui organizuoti

 

Darbo įgūdžių įgijimo tiesiogiai darbo vietoje organizavimo išlaidos, Lt*

 

valandų sk.

 

procentas nuo dirbtų valandų skaičiaus

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(pažyma pristatoma  ne vėliau kaip iki 15 d. mėnesiui  pasibaigus)

*būtina pateikti išlaidas pagrindžiančius dokumentus

______________

(darbdavys ar  jo įgaliotas asmuo, pareigos)

_____________

(parašas)

________________

(vardas, pavardė)

 

Užpildymo data 20____ m.      _____________________ d.

A.V.

 

_________________