VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL PREKIŲ (PASLAUGŲ) PIRKIMO-PARDAVIMO KVITO FORMOS BEI ŠIŲ KVITŲ PILDYMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. gruodžio 31 d. Nr. 379

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos finansų ministro 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatų (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2001, Nr. 85-2991; 2002, Nr. 20-786) 18.11 punktu ir siekdama įgyvendinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 17 d. nutarimo Nr. 1976 „Dėl gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos tvarkos“ (Žin., 2002, Nr. 120-5408) nuostatas:

1. Tvirtinu pridedamus:

1.1. Prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvito FR0508 formą;

1.2. Prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvito FR0508 formos pildymo taisykles.

2. Nustatau, kad gyventojai, įsigiję kurios nors veiklos rūšies verslo liudijimus, gali įsigyti arba naudoti jau įsigytus Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Inspekcija) viršininko 2002 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. 128 „Dėl prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvito formos, šių kvitų pildymo taisyklių ir prekių inventorizavimo akto formos patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 52-2041) patvirtintos FR0332 formos prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitų likučius.

3. Įsakau:

3.1. Inspekcijos Duomenų valdymo skyriui prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvito FR0508 formą įtraukti į Dokumentų formų registrą;

3.2. Inspekcijos Reikalų skyriui organizuoti prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvito FR0508 formos išspausdinimą;

3.3. Inspekcijos viršininko pavaduotojams šio įsakymo vykdymą kontroliuoti pagal kuruojamus klausimus.

4. Pripažįstu netekusia galios Inspekcijos viršininko 2000 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 190 „Dėl prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvito formos, šių kvitų įsigijimo, pildymo ir naudojimo tvarkos“ (2001 m. vasario 14 d. įsakymo Nr. 30 redakcija, Žin., 2002, Nr. 18-570) patvirtintą prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvito FR0212 formą.

 

 

 

VIRŠININKĖ                                                                                                  VIOLETA LATVIENĖ


 

FR0508 forma, patvirtinta Valstybinės

mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 379

 

PREKIŲ (PASLAUGŲ) PIRKIMO─PARDAVIMO KVITAS Nr. 0000000

200___m._________mėn.____d.

 

Eil.

Nr.

Prekės (paslaugos) pavadinimas

Kiekis

Kaina (Lt, ct)

Suma (Lt, ct)

1

2

3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą,                            Prekių (paslaugų) pirkėjo

arba prekių pardavėjo                                                     vardas arba vardo pirmoji raidė, pavardė ____

vardas arba vardo pirmoji raidė, pavardė ______                                                                                   

_______________________________________                                                                                   

Asmens kodas *_______________________

Verslo liudijimo Nr.___________________________ Įmonės pavadinimas____________________

Asmens kodas *______________________________                                                                          

Parašas_____________________________________ Įmonės kodas_________________________

 

* Nurodoma pirkėjo (paslaugos gavėjo) pageidavimu.

1 egz. ─ prekių (paslaugų) pirkėjui.

2 egz. ─ prekių (paslaugų) pardavėjui.

______________


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr.

379

 

PREKiŲ (PASLAUGŲ) PIRKIMO-PARDAVIMO KVITO FR0508 FORMOS PILDYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiose Prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvito FR0508 formos pildymo taisyklėse (toliau – Taisyklės) nustatoma Prekių (paslaugų) pirkimo-pardavimo kvitų FR0508 formos (toliau – Kvitai) įsigijimo, naudojimo ir pildymo tvarka.

2. Šios Taisyklės parengtos remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 17 d. nutarimu Nr. 1976 „Dėl Gyventojų, įsigijusių verslo liudijimus, buhalterinės apskaitos tvarkos“ (Žin., 2002, Nr. 120-5408).

3. Šių Taisyklių reikalavimų turi laikytis gyventojai, kurie pagal Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimu Nr. 1797 „Dėl Verslo liudijimų išdavimo gyventojams tvarkos“ (Žin., 2002, Nr. 112-4992) patvirtintą Verslo liudijimų išdavimo gyventojams tvarką vykdo veiklą įsigiję verslo liudijimus.

4. Kvitus parduoda apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų miestų (rajonų) skyriai (toliau – AVMI).

 

II. KVITŲ ĮSIGIJIMAS

 

5. Kvitai įsigyjami AVMI, kuriuose gyventojai įsigijo verslo liudijimus.

6. Gyventojai, pageidaujantys įsigyti Kvitų, turi pateikti tokius dokumentus:

6.1. laisvos formos prašymą, kuriame turi būti nurodytas gyventojo vardas, pavardė, verslo liudijimo numeris ir įsigytinų Kvitų kiekis;

6.2. verslo liudijimo originalą (dublikatą). Šis dokumentas grąžinamas gyventojui.

 

III. KVITŲ PILDYMAS

 

7. Kvitai pildomi 2 egzemplioriais.

8. Kvitai turi būti pildomi įskaitomai, be trynimų ir braukymų.

9. Ant kiekvieno sugadinto Kvito egzemplioriaus užrašoma „Anuliuota“.

10. Kvite įrašoma jo išrašymo data.

11. Kvito skiltyje „Prekės, paslaugos pavadinimas“ įrašoma parduodamos prekės arba suteiktos paslaugos pavadinimas.

12. Kvito skiltyje „Kiekis“ įrašoma parduotų prekių kiekis vienetais arba mato vienetais.

13. Kvito skiltyje „Kaina“ įrašoma parduotos prekės vieneto, mato vieneto arba suteiktos paslaugos kaina litais ir centais.

14. Kvito skiltyje „Suma“ įrašoma už parduotas prekes ar suteiktas paslaugas gauta suma litais ir centais.

15. Kvito apačioje kairėje pusėje (Taisyklių 17 ir 18 punktuose nurodytais atvejais) įrašomi tokie gyventojo, įsigijusio verslo liudijimą duomenys:

15.1. vardas arba vardo pirmoji raidė, pavardė;

15.2. įsigyto verslo liudijimo numeris;

15.3. asmens kodas (pirkėjo (paslaugų gavėjo) pageidavimu).

16. Kvito apačioje dešinėje pusėje (Taisyklių 17 ir 18 punktuose nurodytais atvejais) įrašomi tokie prekių (paslaugų) pirkėjo duomenys:

16.1. vardas arba vardo pirmoji raidė, pavardė tuo atveju, kai prekės parduodamos arba paslaugos suteikiamos fiziniam asmeniui;

16.2. asmens kodas (pirkėjo (paslaugų gavėjo) pageidavimu) tuo atveju, kai prekės parduodamos arba paslaugos suteikiamos fiziniam asmeniui;

16.3. įmonės pavadinimas (kai prekės parduodamos arba paslaugos teikiamos įmonėms, įstaigoms ar organizacijoms);

16.4. įmonės kodas (kai prekės parduodamos arba paslaugos teikiamos įmonėms, įstaigoms ar organizacijoms).

17. Gyventojai, įsigiję prekybos verslo liudijimus, parduodami prekes gyventojams, įsigijusiems prekybos verslo liudijimus, privalo išrašyti Kvitus visais atvejais, o kitiems pirkėjams – pirkėjų pageidavimu. Šiuo atveju Kvito pirmasis egzempliorius įteikiamas pirkėjui, o antrasis lieka pardavėjui.

18. Gyventojai, įsigiję kitos nei prekybinės veiklos verslo liudijimus, parduodami savos gamybos prekes (išskyrus atvejus, kai savos gamybos prekės parduodamos gyventojams, įsigijusiems verslo liudijimus) arba suteikdami paslaugas Kvitus privalo išrašyti pirkėjams arba paslaugų gavėjams jų pageidavimu. Šiuo atveju Kvito pirmasis egzempliorius įteikiamas pirkėjui arba paslaugų gavėjui, o antrasis lieka pardavėjui arba paslaugų teikėjui.

19. Gyventojai, įsigiję verslo liudijimus, pirkdami iš verslo liudijimą įsigijusio gyventojo (ne PVM mokėtojo) jo pagamintą produkciją arba pirkdami žemės ūkio produkciją iš gyventojo (ne PVM mokėtojo), kuris pats ją išaugino, arba pirkdami iš gyventojo (ne PVM mokėtojo ir neįsigijusio verslo liudijimo) asmeninės nuosavybės teise priklausančius daiktus, privalo išrašyti Kvitus. Šiuo atveju Kvito pirmasis egzempliorius lieka pirkėjui, o antrasis duodamas prekių pardavėjui.

20. Kai gyventojai, įsigiję verslo liudijimus, perka prekes Taisyklių 19 punkte nurodytu atveju, tai šių asmenų duomenys (vardas arba vardo pirmoji raidė, pavardė ir asmens kodas) įrašomi Kvito dešinėje pusėje, o prekių pardavėjo duomenys įrašomi Kvito kairėje pusėje.

21. Kvitą pasirašo gyventojas, įsigijęs verslo liudijimą.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

22. Kvitus draudžiama dauginti, perpardavinėti ir perduoti kitam verslo liudijimą įsigijusiam asmeniui.

23. Paaiškėjus, kad Kvitai dingo, gyventojas nedelsdamas apie tai turi pranešti AVMI, kuriame šie Kvitai buvo įsigyti. Pranešime būtina nurodyti dingusių Kvitų numerius, dingimo priežastis ir aplinkybes.

24. Jeigu Kvitų dingimo faktas buvo užregistruotas teisėsaugos institucijose, tuomet AVMI su pranešimu pristatoma pažymos apie šio fakto užregistravimą kopija.

______________