LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL SUTARTIES DĖL ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO PASTATUOSE PAVYZDINĖS FORMOS PATVIRTINIMO

 

2008 m. spalio 27 d. Nr. 4-511

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 56-2224; 2003, Nr. 69-3118) 6 straipsnio 3 punktu bei įgyvendindamas 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2006/32/EB dėl energijos galutinio vartojimo efektyvumo ir energetinių paslaugų, panaikinančios Tarybos direktyvą 93/76/EEB (OL 2006 L 114, p. 64), 9 straipsnio 2 dalį ir siekdamas paskatinti energijos vartotojus sudaryti sutartis su energetinių paslaugų teikėjais dėl energijos vartojimo efektyvumo:

1. Tvirtinu Sutarties dėl energijos vartojimo efektyvumo pastatuose pavyzdinę formą (pridedama).

2. Nustatau, kad šio įsakymo 1 punktu patvirtintos sutarties pavyzdinės formos laikymasis sutarties šalims sudarant sandorius nėra privalomas.

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                          VYTAUTAS NAVICKAS

 

_________________


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2008 m. spalio 27 d. įsakymu Nr. 4-511

 

SUTARTIES DĖL ENERGIJOS VARTOJIMO EFEKTYVUMO PASTATUOSE PAVYZDINĖ FORMA

 

20__ m. ________ mėn. ____ d. Nr. _____

 

________________________

(sudarymo vieta)

______________________________________________________________________

(fizinio asmens vardas ir pavardė arba juridinio asmens ar kito asmens, neturinčio juridinio asmens teisių, arba juridinio asmens ar kito asmens, neturinčio juridinio asmens teisių, atstovybės ar filialo pavadinimas)

(atstovaujamas _______________, veikiančio pagal ____________________________)

(asmens pareigos, vardas ir pavardė)                          (atstovavimo teisinis pagrindas)

(toliau – Teikėjas) ir _____________________________________________________

(pastato savininko (-ų) ar pastato savininko (-ų) įgaliotojo atstovo vardas ir pavardė arba daugiabučio namo savininkų bendrijos ar daugiabučio namo administratoriaus pavadinimas ar jungtinės veiklos sutarties įgaliotojo atstovo (-ų) vardas (-ai) ir pavardė (-ės))

(atstovaujamas _______________, veikiančio pagal ____________________________)

(asmens pareigos, vardas ir pavardė)                          (atstovavimo teisinis pagrindas)

(toliau – Gavėjas) (Teikėjas ir Gavėjas toliau kartu vadinami Šalimis, o atskirai – Salimi) sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis):

 

1. SĄVOKOS IR JŲ APIBRĖŽTYS

 

1.1. Energijos sutaupymo garantinis raštas – dokumentas, patvirtinantis Teikėjo garantuojamą Gavėjui jo pastate sutaupyti energijos išteklių ir (arba) energijos kiekį, Teikėjui įgyvendinus energijos taupymo priemones Gavėjo pastate.

1.2. Energijos taupymo priemonė – priemonė, skirta energijos išteklių ir (arba) energijos suvartojimui mažinti arba tokio vartojimo efektyvumui didinti (atitvarų šiltinimas, langų, išorinių durų keitimas, inžinerinių sistemų automatizavimas ar naujų įrengimas ir pan.).

1.3. Energijos vartojimo auditas – procedūra, skirta energijos išteklių ir (arba) energijos sąnaudoms pastate nustatyti ir įvertinti, siūlomoms įgyvendinti energijos taupymo priemonėms parinkti ir ekonomiškai pagrįsti bei energijos vartojimo audito ataskaitai parengti.

1.4. Norminės sąlygos – norminiuose dokumentuose nurodytos atitinkamos vietovės išorės oro temperatūros ir higienos normų reikalavimus atitinkančios patalpų vidaus oro temperatūros.

1.5. Norminimas – faktiškai suvartoto energijos išteklių ir (arba) energijos kiekio perskaičiavimas pagal normines sąlygas, tai yra suvartotas energijos išteklių ir (arba) energijos kiekis, apskaičiuojamas vietoj faktinių išorės oro ir patalpų vidaus oro temperatūrų naudojant normines sąlygas atitinkančias temperatūras.

1.6. Pastatas – stogu dengtas statinys, kuriame yra vienas ar daugiau kambarių ar kitų patalpų, išdėstytų tarp sienų ir pertvarų ir naudojamų žmonėms gyventi arba žemės ūkio, prekybos, kultūros, transporto ir kitai veiklai.

1.7. Stebėsena – procesas, kurio metu nustatomas įgyvendinus energijos taupymo priemones sutaupytas energijos kiekis. Sis procesas apima įgyvendintų energijos taupymo priemonių apžiūrą jų veikimo režimų analizę, suvartojamo energijos išteklių ir (arba) energijos kiekio matavimus ir skaičiavimus.

1.8. Sutartis dėl energijos vartojimo efektyvumo – Gavėjo ir Teikėjo susitarimas dėl energijos taupymo priemonių, kai į tas priemones investuojama atsižvelgiant į Šalių susitartą energijos vartojimo efektyvumo didinimo lygį.

1.9. Sutaupytas energijos kiekis – energijos išteklių ir (arba) energijos kiekis, nustatomas matuojant ir (arba) apskaičiuojant energijos išteklių ir (arba) energijos suvartojimą prieš ir po to, kai buvo įgyvendintos viena ar daugiau energijos taupymo priemonių, tuo pat metu užtikrinant norminimą dėl energijos suvartojimą veikiančių išorės sąlygų.

 

2. SUTARTIES DALYKAS

 

2.1. Teikėjas teikia Gavėjui energijos taupymo paslaugas, tai yra įgyvendina energijos taupymo priemones, nurodytas Sutarties 1 priede, Gavėjo pastate (-uose) adresu:

____________________________________________________________ (toliau – energijos

(tikslus adresas)

taupymo priemonės, energijos taupymo paslaugos), o Gavėjas už jas atsiskaito su Teikėju.

 

3. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

 

3.1. Teikėjas įsipareigoja:

3.1.1. tinkamai įgyvendinti energijos taupymo priemones Gavėjo pastate (-uose);

3.1.2. garantuoti Gavėjui, kad jis, Teikėjui įgyvendinus energijos taupymo priemones Gavėjo pastate (-uose), sutaupys Energijos sutaupymo garantiniame rašte (Sutarties 2 priedas) nurodytą energijos išteklių ir (arba) energijos kiekį;

3.1.3. įgyvendinus energijos taupymo priemones Gavėjo pastate (-uose), savo lėšomis organizuoti ir atlikti stebėseną kiekvieną mėnesį, kol Gavėjas atsiskaitys su Teikėju už suteiktas energijos taupymo paslaugas;

3.1.4. sumontavęs naują įrangą, kaip energijos taupymo priemonę, raštu pateikti Gavėjui leidimą naudotis šia įranga. Gavėjas gali naudoti šią įrangą tik gavęs pirmiau nurodytą leidimą iš Teikėjo;

3.1.5. valstybės institucijose, įstaigose, įmonėse, organizacijose tvarkyti Sutarčiai vykdyti reikalingus dokumentus (statybos leidimus, pažymas ir kt.);

3.1.6. informuoti Gavėją apie suteiktas ir numatomas teikti energijos taupymo paslaugas ir atliekamos stebėsenos rezultatus ne rečiau kaip kartą per mėnesį vienu iš Sutarties 11.1 punkte nustatytų informavimo būdų;

3.1.7. šalinti energijos taupymo paslaugų trūkumus;

3.1.8. vykdydamas sutartį laikytis galiojančių Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų.

3.2. Gavėjas įsipareigoja:

3.2.1. sudaryti sąlygas Teikėjui teikti energijos taupymo paslaugas;

3.2.2. sumokėti Teikėjui už suteiktas energijos taupymo paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka.

 

4. SUTAUPYTO ENERGIJOS KIEKIO SKAIČIAVIMO TVARKA

 

4.1. Gavėjas, gavęs sąskaitą (-as) už per praėjusį mėnesį jo pastate (-uose) suvartotą energijos išteklių ir (arba) energijos kiekį, per 5 (penkias) darbo dienas Teikėjui pateikia šios (-ių) sąskaitos (-ų) kopiją (-as) arba deklaruoja energijos apskaitos prietaiso (-ų) rodmenis vienu iš Sutarties 11.1 punkte nustatytų informavimo būdų.

4.2. Teikėjas, gavęs Sutarties 4.1 punkte nurodytos (-ų) sąskaitos (-ų) kopiją (-as) arba informaciją apie deklaruojamus energijos apskaitos prietaisų rodmenis, per _______ (______________________) darbo dienas (-ų) apskaičiuoja Gavėjo pastate (-uose) sutaupytą

(skaičius žodžiais)

energijos kiekį, vadovaudamasis energijos vartojimo audito* ataskaitoje (Sutarties 3 priedas) nurodyta sutaupyto energijos kiekio skaičiavimo formule. Šiems skaičiavimams atlikti naudojama paskutinę ataskaitinio mėnesio dieną galiojusi energijos išteklių ir (arba) energijos kaina.

 

5. ŠALIŲ TEISĖS

 

5.1. Teikėjas turi teisę gauti iš Gavėjo Sutarčiai vykdyti reikalingą informaciją apie Gavėjo pastatą (-us) ir jo (jų) konstrukcijas, pastato (-ų) inžinerines sistemas ir jų būklę, apie energijos išteklių ir (arba) energijos suvartojimą kitą Gavėjo turimą informaciją reikalingą Sutarčiai tinkamai vykdyti.

5.2. Sutarčiai vykdyti Teikėjas gali pasitelkti trečiuosius asmenis, tai yra gali sudaryti sutartis su Sutarčiai įvykdyti reikalingas paslaugas (įrangą darbus, mechanizmus, medžiagas ir pan.) teikiančiais kitais fiziniais arba juridiniais asmenimis ar kitais asmenimis, neturinčiais juridinio asmens teisių, arba juridinių asmenų ar kitų asmenų, neturinčių juridinio asmens teisių, atstovybėmis ar filialais.

5.3. Gavėjas turi teisę gauti išsamią informaciją iš Teikėjo apie jo teikiamas energijos taupymo paslaugas.

5.4. Sutarties galiojimo laikotarpiu Gavėjas be Teikėjo raštiško sutikimo neturi teisės pats įgyvendinti energijos taupymo priemonių.

5.5. Gavęs Gavėjo raštišką sutikimą, Teikėjas turi teisę keisti, tobulinti esamą įrangą arba įgyvendinti naujas energijos taupymo priemones, kurios nebuvo nurodytos Sutarties 1 priede, siekdamas užtikrinti arba padidinti Teikėjo garantuojamą sutaupyti energijos kiekį.

 

6. TERMINAI

 

6.1. Teikėjas įsipareigoja iki 20___ m. ___________ mėn. ___ d. įgyvendinti energijos taupymo priemones. Energijos taupymo priemonių įgyvendinimo data gali būti pratęsta Šalių raštišku sutarimu.

6.2. Teikėjas, įgyvendinęs energijos taupymo priemones, raštu apie tai praneša Gavėjui ir pateikia energijos taupymo paslaugų perdavimo–priėmimo aktą. Gavėjas pasirašytą energijos taupymo paslaugų perdavimo–priėmimo aktą arba skundą dėl netinkamai suteiktų arba nesuteiktų energijos taupymo paslaugų (toliau – skundas) turi pateikti raštu Teikėjui per 10 (dešimt) darbo dienų nuo energijos taupymo paslaugų perdavimo–priėmimo akto gavimo dienos. Jei per 10 (dešimt) darbo dienų nuo energijos taupymo paslaugų perdavimo–priėmimo akto gavimo dienos Gavėjas nepateikė pasirašyto energijos taupymo paslaugų perdavimo–priėmimo akto arba skundo, laikoma, kad Gavėjas priėmė Teikėjo suteiktas energijos taupymo paslaugas.

6.3. Teikėjas per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo skundo gavimo dienos turi pašalinti skunde nurodytus energijos taupymo paslaugų trūkumus savo lėšomis. Teikėjas, pašalinęs skunde nurodytus energijos taupymo paslaugų trūkumus, raštu apie tai praneša Gavėjui ir pateikia energijos taupymo paslaugų perdavimo–priėmimo aktą. Gavėjas per 10 (dešimt) darbo dienų nuo Teikėjo pranešimo gavimo dienos turi pasirašyti energijos taupymo paslaugų perdavimo–priėmimo aktą jeigu sutinka, kad energijos taupymo paslaugų trūkumai pašalinti.

 

7. ENERGIJOS TAUPYMO PASLAUGŲ KAINA IR MOKĖJIMO TVARKA

 

7.1. Gavėjas kas mėnesį nuo energijos taupymo paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo iki 20___ m. _________ mėn. ___ d. moka Teikėjui už suteiktas energijos taupymo paslaugas. Mėnesio mokėjimo dydis yra lygus per praėjusį mėnesį sutaupyto energijos kiekio, apskaičiuojamo Sutarties 4 skyriuje nustatyta tvarka, kainai.

7.2. Jei per praėjusį mėnesį sutaupytas energijos kiekis yra mažesnis nei nurodytas energijos sutaupymo garantiniame rašte, Gavėjo mokamas mokestis už energijos taupymo paslaugas Teikėjui sumažinamas dydžiu, lygiu Gavėjo patirtoms išlaidoms dėl nesutaupyto energijos kiekio.

7.3. Jei per praėjusį mėnesį sutaupytas energijos kiekis yra didesnis nei nurodytas energijos sutaupymo garantiniame rašte, Gavėjo mokamas mokestis už energijos taupymo paslaugas Teikėjui padidinamas dydžiu, lygiu Gavėjo nepatirtoms išlaidoms dėl didesnio sutaupyto energijos kiekio.

7.4. Gavėjas, gavęs iš Teikėjo sąskaitą už suteiktas energijos taupymo paslaugas, per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų ją apmoka.

 

8. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ IR GINČŲ SPRENDIMŲ TVARKA

 

8.1. Teikėjas atsako už visus pagal Sutartį prisiimtus įsipareigojimus, įskaitant ir tuos, kuriems vykdyti jis pasitelkia trečiuosius asmenis.

8.2. Jei viena iš Šalių nevykdo Sutartyje nustatytų įsipareigojimų arba netinkamai juos vykdo, kita Šalis turi teisę nutraukti Sutartį ir reikalauti atlyginti dėl Sutartyje nustatytų įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo patirtus nuostolius.

8.3. Jei Teikėjas vėluoja įgyvendinti energijos taupymo priemones arba jas įgyvendina laiku, tačiau Gavėjas nepriima šių priemonių dėl jų trūkumų, Teikėjas moka Gavėjui _________ (_____________) Lt delspinigių atitinkamai už kiekvieną pavėluotą arba trūkumų

(skaičius žodžiais)

šalinimo dieną.

8.4. Jei Gavėjas vėluoja sumokėti Teikėjui už suteiktas energijos taupymo paslaugas, Gavėjas moka Teikėjui _______ (___________) Lt delspinigių už kiekvieną pavėluotą dieną.

(skaičius žodžiais)

8.5. Visi kilę ginčai sprendžiami Šalių derybomis. Nepavykus ginčų išspręsti derybomis per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo derybų pradžios, jie sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos teismuose.

 

9. NENUGALIMA JĖGA

 

9.1. Bet kuri Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą jei įrodo, kad toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas buvo nulemtas nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių. Tokiu atveju Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu bei Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 (Žin., 1996, Nr. 68-1652).

9.2. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių negali įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo tokių aplinkybių atsiradimo ar paaiškėjimo raštu apie tai informuoti kitą Šalį, nurodyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, kurios trukdo jai vykdyti savo sutartinius įsipareigojimus, ir sutartinius įsipareigojimus, kurių ji negalės vykdyti. Tokiu atveju sutartinių įsipareigojimų vykdymas sustabdomas, kol išnyks pirmiau nurodytos aplinkybės. Jeigu šio pranešimo kita Šalis negauna per protingą laiką po to, kai Sutarties neįvykdžiusi Šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, tai pastaroji Šalis privalo atlyginti kitai Šaliai dėl negauto pranešimo susidariusius nuostolius.

9.3. Pasibaigus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Šalis, dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių negalėjusi vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, privalo nedelsdama pranešti apie tai kitai Šaliai ir atnaujinti savo sutartinių įsipareigojimų vykdymą. Kai dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių Šalis nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų daugiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, kita Šalis turi teisę nutraukti Sutartį, raštu apie tai pranešusi Sutarties nevykdančiai Šaliai.

 

10. KITOS SĄLYGOS

 

10.1. Energijos taupymo priemonės, įgyvendintos pagal Sutartį, yra Teikėjo nuosavybė iki energijos taupymo paslaugų perdavimo–priėmimo akto pasirašymo. Gavėjui priėmus iš Tiekėjo jo įgyvendintas energijos taupymo priemones, jos tampa pastato (-ų) savininko (-ų) nuosavybe, jei teisės aktuose nenustatyta kitaip.

10.2. Pastato (-ų) savininkui (-ams) perleidus nuosavybės teisę į pastatą (-us) ar jo (jų) dalį (-is), jis (jie) automatiškai netenka Sutarties dalyvio (-ių) statuso, o jo (jų) įsipareigojimus pagal Sutartį perima naujasis (-ieji) pastato (-ų) ar jo (jų) dalies (-ių) savininkas (-ai).

 

11. INFORMACIJA IR KORESPONDENCIJA

 

11.1. Visi Šalių pranešimai (sąskaitos faktūros, informacija apie deklaruojamus energijos apskaitos prietaisų rodmenis, reikalavimai ir kt.) išdėstomi lietuvių kalba ir kitai Šaliai siunčiami paštu, faksu, per pašto kurjerį, elektroniniu paštu arba įteikiami Šalies įgaliotajam atstovui asmeniškai pasirašytinai**.

11.2. Keičiantis Šalies įgaliotajam atstovui, buveinės adresui, banko sąskaitos ar kitiems rekvizitams, Šalis apie tai privalo raštu informuoti kitą Šalį ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki numatomų pasikeitimų dienos.

 

12. SUTARTIES GALIOJIMAS, KEITIMAS IR NUTRAUKIMAS

 

12.1. Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja iki Šalių visų įsipareigojimų pagal Sutartį įvykdymo arba Sutarties nutraukimo.

12.2. Sutartis gali būti pakeista tik Šalių raštišku susitarimu.

12.3. Sutartis gali būti nutraukta:

12.3.1. abipusiu Šalių susitarimu;

12.3.2. Sutarties 8.2 ir 9.3 punktuose nustatytais atvejais.

12.4. Sutartis sudaryta 2 (dviem) egzemplioriais lietuvių kalba, turinčiais vienodą juridinę galią – po 1 (vieną) egzempliorių kiekvienai Šaliai.

 

13. SUTARTIES PRIEDAI

 

13.1. Šalių parašais ir antspaudais patvirtinti Sutarties priedai, jų pakeitimai arba papildymai yra galiojantys ir tampa neatskiriama Sutarties dalimi. Sutarties priedai yra:

13.1.1. Energijos taupymo priemonių sąrašas (Sutarties 1 priedas);

13.1.2. Energijos sutaupymo garantinis raštas (Sutarties 2 priedas);

13.1.3. Energijos vartojimo audito ataskaita (Sutarties 3 priedas)***.

 

14. JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

 

Teikėjas:

 

Gavėjas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.V.

 

A.V.

 

__________________

*Energijos vartojimo auditą Gavėjo pastate (-uose) viena iš Šalių turi užsakyti atlikti iki Sutarties sudarymo ir sudarant Sutartį pateikti atlikto energijos vartojimo audito ataskaitą, kuri pridedama kaip priedas prie Sutarties.

**Konkretūs informavimo būdai pasirenkami sudarant Sutartį.

***Sutarties 3 priedas prie Sutarties pavyzdinės formos nepridėtas.

 

_________________


Sutarties dėl energijos vartojimo

efektyvumo pastatuose pavyzdinės

formos

1 priedas

 

(Energijos taupymo priemonių sąrašo pavyzdys)

 

ENERGIJOS TAUPYMO PRIEMONIŲ SĄRAŠAS

 

Sutarties Šalys susitaria, kad Teikėjas įgyvendins šias lentelėje nurodytas energijos taupymo priemones Gavėjo pastate adresu: _______________________________________________________________

(tikslus adresas)

 

Energijos taupymo priemonių grupės pavadinimas

Konkrečios energijos taupymo priemonės

Energijos taupymo priemonių techniniai kriterijai

Šilumos nuostolių per atitvaras mažinimas

Sienų šiltinimas

Šiluminė varža R, m2K/W,

arba tipiniai sutaupymo rodikliai, proc.

Stogo šiltinimas

Šiluminė varža R, m2K/W,

arba sutaupytas energijos kiekis, proc.

Perdangų šiltinimas

Šiluminė varža R, m2K/W,

arba sutaupytas energijos kiekis, proc.

Langų keitimas

Šiluminė varža R, m2K/W,

arba tipiniai sutaupymo rodikliai, proc.

Išorės durų keitimas

Šiluminė varža R, m2K/W,

arba tipiniai sutaupymo rodikliai, proc.

Inžinerinių sistemų atnaujinimas arba įrengimas

Šildymo sistemos atnaujinimas ir (arba) įrengimas

Sutaupytas energijos kiekis, proc.

Karšto vandens ruošimo sistemos atnaujinimas ir (arba) įrengimas

Sutaupytas energijos kiekis, proc.

Vėdinimo sistemos atnaujinimas ir (arba) įrengimas

Sutaupytas energijos kiekis, proc.

Vėsinimo sistemų atnaujinimas ir (arba) įrengimas

Sutaupytas energijos kiekis, proc.

Apšvietimo sistemos atnaujinimas ir (arba) įrengimas

Sutaupytas energijos kiekis, proc.

Šilumos punkto atnaujinimas ir (arba) įrengimas

Sutaupytas energijos kiekis, proc.

Katilų atnaujinimas ir (arba) įrengimas

Sutaupytas energijos išteklių kiekis, proc.

Inžinerinių sistemų automatizavimas

Šildymo sistemos automatizavimas

Sutaupytas energijos kiekis, proc.

Karšto vandens sistemos automatizavimas

Sutaupytas energijos kiekis, proc.

Vėdinimo sistemos automatizavimas

Sutaupytas energijos kiekis, proc.

Vėsinimo sistemų automatizavimas

Sutaupytas energijos kiekis, proc.

Apšvietimo sistemos automatizavimas

Sutaupytas energijos kiekis, proc.

Katilų automatizavimas

Sutaupytas energijos kiekis, proc.

Šilumos punkto automatizavimas

Sutaupytas energijos kiekis, proc.

 

Teikėjas:

 

Gavėjas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.V.

 

A.V.

 

_________________


Sutarties dėl energijos vartojimo

efektyvumo pastatuose pavyzdinės

formos

2 priedas

 

(Energijos sutaupymo garantinio rašto formos pavyzdys)

 

ENERGIJOS SUTAUPYMO GARANTINIS RAŠTAS

 

Teikėjas garantuoja, kad, įgyvendinus 20__ m. ___________ mėn. ___ d. Sutarties dėl energijos vartojimo efektyvumo pastatuose Nr. ___ (toliau – Sutartis) 1 priede nurodytas energijos taupymo priemones, Gavėjo pastate adresu: _____________________________________________________________________

(tikslus adresas)

bus sutaupoma _____________ (___________) proc. (arba ________ (____________) kWh)

(skaičius žodžiais)                                               (skaičius žodžiais)

energijos išteklių ir (arba) energijos per norminius metus. Teikėjas garantuoja, kad kas mėnesį Gavėjas sutaupys šiuos lentelėje nurodytus energijos išteklių ir (arba) energijos kiekius:

 

Eil. Nr.

Mėnuo

Garantuojamas sutaupyti energijos išteklių ir (arba) energijos kiekis per norminį mėnesį, proc. (arba kWh)

1.

Sausis

 

2.

Vasaris

 

3.

Kovas

 

4.

Balandis

 

5.

Gegužė

 

6.

Birželis

 

7.

Liepa

 

8.

Rugpjūtis

 

9.

Rugsėjis

 

10.

Spalis

 

11.

Lapkritis

 

12.

Gruodis

 

 

Teikėjas:

 

Gavėjas:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A.V.

 

A.V.

 

_________________