LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO

Į S A K Y M A S

 

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2001 M. BIRŽELIO 25 D. ĮSAKYMO Nr. 217 „DĖL SKERDENŲ KLASIFIKAVIMO SISTEMOS ADMINISTRAVIMO IR KONTROLĖS“ PAKEITIMO

 

2009 m. spalio 22 d. Nr. 3D-792

Vilnius

 

 

1. P a k e i č i u Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymą Nr. 217 „Dėl skerdenų klasifikavimo sistemos administravimo ir kontrolės“ (Žin., 2001, Nr. 57-2056; 2008, Nr. 126-4818) ir išdėstau jį nauja redakcija:

 

„LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO

MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SKERDENŲ KLASIFIKAVIMO SISTEMOS ADMINISTRAVIMO IR KONTROLĖS

 

Vadovaudamasis 2007 m. spalio 22 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 1234/2007, nustatančio bendrą žemės ūkio rinkų organizavimą ir konkrečias tam tikriems žemės ūkio produktams taikomas nuostatas (Bendras bendro žemės ūkio rinkų organizavimo reglamentas) (OL 2007 L 299, p. 1), su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2009 m. gegužės 25 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 491/2009 (OL 2009 L 154, p. 1), ir 2008 m. gruodžio 10 d. Komisijos reglamento (EB) Nr. 1249/2008, kuriuo nustatomos išsamios Bendrijos galvijų, kiaulių ir avių skerdenų klasifikavimo skalių taikymo ir pranešimo apie tų skerdenų kainas taisyklės (OL 2008 L 337, p. 3), nuostatomis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2009 m. rugsėjo 2 d. nutarimu Nr. 1071 „Dėl funkcijų įgyvendinant gyvulių skerdenų klasifikavimo sistemą paskirstymo“ (Žin., 2009, Nr. 110-4665) bei siekdamas, kad gyvulių skerdenų klasifikavimo ir apmokėjimo už nupirktus gyvulius pagal skerdenos svorį ir kokybę sistemos administravimas bei kontrolė būtų efektyvūs:

1. N u s t a t a u, kad:

1.1. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – VMVT) patvirtinta skerdykla, kurioje vidutinis metinis paskerstų gyvulių skaičius ne mažesnis kaip 75 suaugę galvijai arba 200 kiaulių per savaitę, turi būti įtraukta į gyvulių (galvijų, kiaulių) skerdenas klasifikuojančių skerdyklų sąrašą (toliau – klasifikuojančių sąrašas), tvirtinamą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro, ir privalo klasifikuoti visų paskerstų gyvulių skerdenas:

1.1.1. skerdykloje paskerstų gyvulių skaičius nustatomas remiantis VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro Rinkos informavimo sistemos duomenimis, kurie perduodami Žemės ūkio ministerijai (toliau – ŽŪM) už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 30 dienos;

1.1.2. skerdykloje vidutinis metinis paskerstų gyvulių skaičius per savaitę skaičiuojamas kas mėnesį, sudedant paskerstų gyvulių kiekį per paskutinius 12 mėnesių ir dalijant iš 52;

1.1.3. ŽŪM per 10 kalendorinių dienų raštu informuoja VMVT apie kiekvieną skerdyklą, kurioje vidutinis 9 mėnesių paskerstų gyvulių skaičius ne mažesnis kaip nurodyta 1.1 punkte, o tą skerdyklą – apie ketinimą po 3 mėnesių įtraukti ją į klasifikuojančių sąrašą;

1.1.4.VMVT, gavusi informaciją apie skerdyklą, atitinkančią 1.1.3 punkto nuostatas, per 10 kalendorinių dienų atlieka skerdyklos patikrą, nustato trūkumus, trukdančius klasifikuoti skerdenas, ir surašo patikros aktą, kurio vieną kopiją palieka skerdyklos vadovui, o kitą pateikia ŽŪM;

1.1.5. skerdykla per 20 dienų nuo patikros datos sudaro ir pateikia trūkumų šalinimo planą VMVT, kurį įsipareigoja įvykdyti per 2 mėnesius;

1.1.6. skerdykla per 2 mėnesius nuo patikros datos parengia savo darbuotoją vykdyti gyvulių skerdenų klasifikavimą, jeigu reikia darbuotoją siunčia įgyti atitinkamą kvalifikaciją;

1.1.7. ŽŪM informuoja VMVT ir skerdyklą apie jos įtraukimą į klasifikuojančių skerdyklų sąrašą;

1.1.8. skerdykla, numatanti stabdyti gyvulių skerdimą, apie tai raštu informuoja VMVT ir ŽŪM;

1.1.9. ŽŪM priima sprendimą dėl 1.1.8 punkte nurodytos ar vidutiniškai per 9 mėnesius skerdžiančios mažiau nei nustatyta 1.1 punkte skerdyklos išbraukimo iš klasifikuojančių skerdyklų sąrašo.

1.2. Gyvulių skerdenų klasifikavimą atlieka skerdyklos darbuotojas (toliau – vertintojas), turintis gyvulių skerdenų vertintojo kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą ir privalantis kelti kvalifikaciją ne rečiau kaip kartą per metus.

1.3. Skerdykla, kurioje pradėjus veiklą ar įvykdžius rekonstrukciją numatytas ne mažesnis kaip 1.1 punkte nurodytas skerdimo pajėgumas, gali kreiptis į ŽŪM dėl jos įtraukimo į klasifikuojančiųjų sąrašą neatsižvelgiant į 1.1.3 punkte nurodytas nuostatas.

1.4. Skerdykla, atitinkanti 1.1 punkto nuostatas, gali neklasifikuoti kiaulių skerdenų, jei skerdžia tik savo užaugintas kiaules ir išpjausto visas kiaulių skerdenas.

1.5. Skerdenas klasifikuojanti skerdykla privalo:

1.5.1. užtikrinti vertintojui saugią, sanitarijos ir higienos reikalavimus atitinkančią darbo vietą;

1.5.2. savo lėšomis įrengti vertintojo darbo vietoje kiaulių skerdenų raumeningumo nustatymo prietaisą bei vykdyti jo techninę priežiūrą;

1.5.3. užtikrinti, kad paskerstų gyvulių skerdenos būtų tinkamai paruoštos klasifikuoti bei klasifikuojamos ir ženklinamos pagal Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktų reikalavimus;

1.5.4. gyvulių augintojui ar jį atstovaujančios organizacijos atstovui pageidaujant, leisti dalyvauti klasifikuojant parduodamų gyvulių skerdenas;

1.5.5. užtikrinti, kad gyvulio augintojui ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo gyvulio paskerdimo būtų išsiųsta rašytinė informacija (pasirašyta skerdyklos vadovo ar jo įgalioto asmens) apie gyvulio skerdenos klasifikavimo rezultatus (nepriklausomai nuo to, ar buvo apmokėta pagal gyvąjį svorį, ar pagal skerdenos svorį ir kokybę, ar klasifikuota grąžintiniais pagrindais skersto gyvulio skerdena), nurodant pinigų kiekį, kurį augintojas būtų gavęs už parduotą gyvulį, jei šis būtų nupirktas pagal skerdenos svorį ir kokybę;

1.5.6. sudaryti kontroliuojančių institucijų darbuotojams tinkamas sąlygas kontroliuoti skerdyklą ir prireikus teikti pagalbą.

1.6. Skerdykla, skerdžianti mažiau nei nurodyta 1.1 punkte, pageidaujanti klasifikuoti gyvulių skerdenas, privalo raštu apie tai pranešti VMT ir vykdyti visus 1.5 punkte nustatytus reikalavimus.

1.7. VMVT kontroliuoja:

1.7.1. skerdenų paruošimą klasifikuoti skerdyklose – ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius;

1.7.2. vertintojų, klasifikuojančių ir ženklinančių gyvulių skerdenas, darbą – ne rečiau kaip du kartus per tris mėnesius.“

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2010 m. vasario 1 d.

 

 

Žemės ūkio ministras                                                           Kazys Starkevičius

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos valstybinės maisto

ir veterinarijos tarnybos 2009-10-12

raštu Nr. B6-(1.19)-1749