LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL STR 2.06.02:2001 „TILTAI IR TUNELIAI. BENDRIEJI REIKALAVIMAI“ PATVIRTINIMO

 

2001 m. birželio 15 d. Nr. 319

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nuostatų (Žin., 1998, Nr. 84-2353) 6.4 punktu:

1. Tvirtinu statybos techninį reglamentą STR 2.06.02:2001 „Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai“ (pridedama).

2. Laikau netekusiais galios statybos normų ir taisyklių SNirT 2.05.03-84* „Tiltai ir pralaidos“ tiltų ir tunelių reikalavimus.

3. Aplinkos ministerijos informacijos kompiuterinėje sistemoje vadovautis reikšminiais žodžiais: „projektavimas“, „reglamentas“.

 

 

Aplinkos Ministras                                                                      Henrikas Žukauskas

______________


Patvirtinta

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro

2001 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. 319

 

STATYBOS TECHNINIŲ REIKALAVIMŲ REGLAMENTAS STR 2.06.02:2001

„Tiltai ir tuneliai. Bendrieji reikalavimai“

 

I. TAIKYMO SRITIS IR BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šis statybos techninis reglamentas (toliau – reglamentas) nustato susisiekimo statinių (toliau – statiniai) – geležinkelio ir automobilių kelių, gatvių bei pėsčiųjų tiltų, viadukų ir estakadų (toliau – tiltai), pėsčiųjų ir transporto tunelių, vandens pralaidų – projektavimo bendruosius reikalavimus. Šie reikalavimai taikomi visų rūšių gelžbetoniniams, plieniniams, kompozitiniams plieno ir betono, mūriniams bei mediniams statiniams.

2. Reglamentas privalomas visiems tiltų savininkams bei įmonėms, organizacijoms ir asmenims, projektuojantiems naujus ar rekonstruojantiems esamus statinius 1 520 mm vėžės pločio geležinkelyje, visų kategorijų keliuose bei gatvėse.

3. Šis reglamentas netaikomas geležinkelio statiniams, kuriais traukiniai važiuoja didesniu kaip 160 km/h greičiu.

4. Pramonės įmonių (rajonų), uostų ir aerodromų vidaus keliuose, kuriais gali važiuoti specialiosios paskirties transporto priemonės, statiniai projektuojami ir statomi vadovaujantis šiuo reglamentu bei statytojo užduotyje nurodytomis projektavimo specialiosiomis sąlygomis.

5. Šiame reglamente pateikiami bendrieji techniniai reikalavimai, kurie taikomi projektuojamiems ar rekonstruojamiems statiniams. Kartu būtina atsižvelgti į teritorijos [9.2] susisiekimo sistemų [9.6] geležinkelio linijų [9.12] ir automobilių kelių [9.5] planavimo reikalavimus. Projektai rengiami vadovaujantis statybos pagrindimo [9.8] ir projektų rengimo tvarkos [9.9] reikalavimais.

6. Susisiekimo statinių konstrukcijos ir elementai projektuojami pagal normatyvinius statybos techninius dokumentus, Lietuvos standartus (LST) ar laikinuoju Lietuvos standartu perimtus laikinuosius Europos standartus (LST L ENV).

7. Susisiekimo statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarką nustato reglamentas [9.10], o jų naudojimo ir priežiūros tvarką – reglamentas [9.11].

8. Reglamente įprastu šriftu išspausdintuose punktuose pateikiama reikalavimų esmė, o pasvirusiu šriftu – metodinės ar rekomendacinės nuostatos.

 

II. NUORODOS

 

Šiame reglamente pateiktos nuorodos į:

9.1. Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos įstatymą (Žin., 1992, Nr. 5-75; 1996, Nr. 57-1335; 1997, Nr. 65-1540; 2000, Nr. 39-1093);

9.2. Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymą (Žin., 1995, Nr. 107-2391; 1997, Nr. 65-1548, Nr. 96-2427; 2000, Nr. 34-953, Nr. 42-1195, Nr. 58-1708, Nr. 92-2881; 2001, Nr. 39-1358);

9.3. Lietuvos Respublikos statybos įstatymą (Žin., 1996, Nr. 32-788; 1997, Nr. 65-1551; 2000, Nr. 84-2533);

9.4. Lietuvos Respublikos kelių įstatymą (Žin., 1995, Nr. 44-1076; 1997, Nr. 96-2424);

9.5. Automobilių kelių projektavimo normas ir taisykles PNT-K 95, patvirtintas Statybos ir urbanistikos ministerijos bei Susisiekimo ministerijos 1996 04 22 įsakymu Nr. 42/121;

9.6. Statybos techninį reglamentą STR 2.06.01:1999 „Miestų, miestelių ir kaimų susisiekimo sistemos“ (Žin., 1999, Nr. 27-773);

9.7. Techninio geležinkelio naudojimo nuostatus, patvirtintus Susisiekimo ministerijos 1996 09 20 įsakymu Nr. 297 (Žin., 1996, Nr. 98-2251);

9.8. Organizacinį tvarkomąjį statybos techninį reglamentą STR 1.05.04:1998 „Statinio statybos pagrindimas“ (Žin., 1998, 71-2084; 1999, Nr. 83-2480);

9.9. Organizacinį tvarkomąjį statybos techninį reglamentą STR 1.05.01: 1997 „Statinio projekto rengimo tvarka“ (Žin., 1997, Nr. 32-807, Nr. 114-2902);

9.10. Organizacinį tvarkomąjį statybos techninį reglamentą STR 1.11.01:2000 „Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka“ (Žin., 2000, 79-2401);

9.11. Organizacinį tvarkomąjį statybos techninį reglamentą „Tiltų naudojimo tvarka ir priežiūra“ STR 1.12.02:1998 (Žin., 1998, Nr. 23-587);

9.12. Įmonių statybos taisykles ST 1005384.1-1996 „1 520 mm vėžės pločio geležinkelio linijos, kai keleivinių traukinių važiavimo greitis iki 160 km/h“;

9.13. Įmonių statybos taisykles ST 1005384.2:1996 „1 520 mm vėžės pločio geležinkelio linijos viršutinė konstrukcija, kai keleivinių traukinių važiavimo greitis iki 160 km/h“.

 

III. TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI

 

10. Šiame reglamente vartojami pagrindiniai terminai atitinka apibrėžimus, pateiktus Statybos [9.3] ir Kelių [9.4] įstatymuose, Automobilių kelių projektavimo normose ir taisyklėse [9.5] statybos techniniame reglamente [9.6] ir statybos organizaciniame tvarkomajame reglamente [9.11].

11. Kiti šiame reglamente vartojami terminai:

11.1. tiltasstatinys per vandens telkinį;

11.2. viadukasstatinys per kelią ar gatvę skirtingų lygių eismo sankryžoje;

11.3. estakada – statinys per daubą, griovą, slėnį, virš gatvių, aikščių ar pastatų, pakeičiantis kelią (gatvę);

11.4. tunelisstatinys, pakeičiantis kelią, gatvę, pėsčiųjų ar dviračių taką po žeme, pastatais, vandens telkiniais;

11.5. vandens pralaida – statinys po keliu vandeniui tekėti;

11.6. prietiltiskelio (gatvės) atkarpa, sujungianti tiltą per krantinės atramas su kelio ar gatvės sankasa;

11.7. prietunelis – prie tunelio esanti nuožulni kelio, gatvės, pėsčiųjų ar dviračių tako atkarpa iškasoje, kurios šlaitai sustiprinti atraminėmis ar prilaikančiomis konstrukcijomis;

11.8. pandusas – nuožulnuma tarp skirtingų aukščių kelio (gatvės) ar tako atkarpos automobiliams, dviračiams ir vežimėliams važiuoti, pėstiesiems eiti;

11.9. laikančiosios konstrukcijos – tilto ar tunelio elementai, atliekantys atsparumo ir stabilumo funkciją;

11.10. tilto paklotasant tilto perdangos laikančiųjų konstrukcijų esantys elementai (danga, hidroizoliacija, deformaciniai pjūviai, atitvarai, šalitilčiai, turėklai);

11.11. atraminis guolis – elementas tarp tilto perdangos ir atramos, perduodantis perdangos apkrovas į atramas, prireikus, ir poslinkius;

11.12. lankstas – tilto elementas, leidžiantis tilto perdangos galų poslinkius ir posūkius;

11.13. deformacinis pjūvis – tilto pakloto elementas, atskiriantis visus pakloto ir perdangos konstrukcinius elementus viename pjūvyje ir leidžiantis perdangai pasislinkti;

11.14. konstrukcijų artumo gabaritas – transporto važiavimo krypčiai statmenas kontūras skirtas tik transporto reikmėms;

11.15. inžinerinės sistemossusisiekimo statinių sistemos, skirtos užtikrinti transporto ir pėsčiųjų saugų bei patogų eismą, naudoti statinį pagal paskirtį ir jį prižiūrėti;

11.16. balastas – biri, drenuojanti, tam tikros granuliometrinės sudėties medžiaga (skalda, smėlis, žvyras), atspari smūgiams, dilimui, atmosferos poveikiams, skirta geležinkelio kelio balasto prizmei sudaryti;

11.17. balasto prizmė – nustatytos formos ir dydžio balasto sankasa pabėgiams atremti, užtikrinanti reikiamą geležinkelio kelio stiprumą, normalų naudojimą ir ilgaamžiškumą;

11.18. tilto ilgis – atstumas išilgai tilto ašies tarp galinių jo konstrukcijos kraštų, įskaitant ramtus, be pereinamųjų gelžbetoninių plokščių ties tilto sąsaja su prietilčiu (šiame reglamente nustatyta tokia sąlyginė tiltų klasifikacija pagal ilgį: mažieji tiltai – kai jų ilgis iki 25 m, vidutinieji – 25-100 m ilgio ir didieji – ilgesni kaip 100 m arba kai atskiras tarpatramis yra ilgesnis nei 60 m).

 

IV. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

 

12. Susisiekimo statiniai projektuojami ir statomi per vandens telkinius, daubas, skirtingų lygių sankryžose ir sankirtose remiantis susisiekimo sistemų planavimo sprendiniais [9.5], [9. 6], [9.12].

Statiniai rekonstruojami tada, kai jie netenkina funkcinių ar konstrukcinių reikalavimų, o jų remontas ir tolesnis naudojimas techniškai ar ekonomiškai nėra pagrįstas:

12.1. remontuojant senus statinius ir keičiant kai kuriuos jų elementus (pavyzdžiui, pakloto), rekomenduojama, techniškai ir ekonomiškai pagrindus, keisti esamo plano ar profilių elementus, kai šie netenkina šio reglamento reikalavimų.

13. Statinių projektavimo tvarka:

13.1. nustatoma statinio statybos vieta; sudėtingesniais atvejais numatomi keli kelio trasos ar jo atkarpos variantai;

13.2. projektuojamas statinio planas, išilginis bei skersinis profiliai pagal šio reglamento 5 skyriaus reikalavimus;

13.3. pagrindžiamas kelio trasos variantas, statinio tipas (antžeminis ar požeminis), jų skaičius (vienas ar du statiniai skirtingoms eismo kryptims);

13.4. kartu su statiniu projektuojamos inžinerinės sistemos pagal šio reglamento 6 skyriaus reikalavimus ir statinių priežiūros įrenginiai pagal šio reglamento 7 skyriaus reikalavimus.

14. Projektuojant antžeminius ar požeminius (tunelius) statinius, būtina įvertinti, didesnes požeminių statinių įrengimo išlaidas, sudėtingesnę jų konstrukciją ir statybą, priežiūrą bei naudojimą. Kita vertus, yra ir tam tikrų privalumų:

- vienodesnės eismo sąlygos, mažesnė eismo nelaimių tikimybė;

- sumažėja triukšmas ir oro tarša;

- mažesnis teritorijos poreikis susisiekimo reikmėms;

- sumažėja lipimo aukštis pėstiesiems (lipimo aukštis tuneliuose 3,5 – 4 m; viadukuose virš kelių ar gatvių – 5 – 5,5 m; virš geležinkelio – 7 – 7,5 m);

- nuo neigiamo transporto poveikio išsaugomos nekilnojamosios kultūros vertybės, urbanistikos paminklai, jų teritorijos.

15. Rekomenduojama rengiant techninį ir ekonominį projektuojamo statinio pagrindimą taikyti alternatyvų projektavimą. Alternatyvos palyginamos pagal:

- kainą;

- priežiūros ir remonto išlaidas;

- eismo saugą;

- statinio elementų ilgaamžiškumą;

- statinio estetinę išvaizdą;

- statybos būdą ir jos trukmę;

- nuostolius, susijusius su statinio statybos ir naudojimo poveikiu gamtai bei aplinkai, ir kitus faktorius.

16. Projektuojant naujus ir rekonstruojant esamus statinius, būtina atsižvelgti į perspektyvinį kelių ir gatvių tinklo, inžinerinių komunikacijų, miestų, miestelių ir kaimų sutvarkymą bei plėtrą.

17. Susisiekimo statiniai, kurie pagal ENV 1991-1 ir LST L ENV 1991-1 (rengiamas) priskiriami ketvirtajai statinių ilgaamžiškumo klasei ir kurių projektinis eksploatavimo laikotarpis yra 100 metų, per visą naudojimo laikotarpį turi užtikrinti:

17.1. nenutrūkstamą, patogų ir saugų eismą didžiausiais greičiais, nustatytais šiame ruože;

17.2. patogią ir nereikalaujančią daug sąnaudų priežiūrą bei remontą ir saugų techninių prižiūrėtojų darbą;

17.3. aplinkos ir gamtos apsaugą.

18. Statinių plano ir profilio elementai bei laikančiosios konstrukcijos projektuojamos įvertinus statinio projektinį eksploatavimo laikotarpį, o pakloto elementai – jų tarpremontinį periodą.

19. Transporto projektinis greitis statiniais ar po jais turi būti toks pat kaip jungiamuosiuose keliuose ar gatvėse. Statiniai ir jo aplinka neturi trukdyti eismo dalyviams (upeiviams, vairuotojams, traukinių mašinistams) orientuotis ir saugiai važiuoti tiltais bei tuneliais. Iš matomumo lauko būtina pašalinti statinius, medžius, krūmus vadovaujantis reglamentu [9.11].

20. Projektuojamų statinių architektūriniai sprendiniai turi derėti prie miesto aplinkos ar landšafto.

21. Statybos vietos inžineriniai-geologiniai ar hidrogeologiniai tyrinėjimai atliekami vadovaujantis atitinkamo statybos techninio reglamento (rengiamas) reikalavimais.

22. Sankasos prie tiltų projektuojamos pagal [9.5].

23. Projektuojant ar rekonstruojant tiltus ir vandens pralaidas per vandens telkinius, būtina numatyti vagos sutvarkymą (gilinimą, stiprinimą) bei vandens tėkmės reguliavimo statinius (žemės sankasas, dambas ir pan.).

 

V. PLANAS IR PROFILIAI

 

24. Projektuojant statinio plano, skersinio ir išilginio profilio elementus, būtina atsižvelgti į:

24.1. eismo rūšį ir intensyvumą;

24.2. kelio ar gatvės kategoriją;

24.3. kertamos kliūties pobūdį;

24.4. gruntines, geologines bei hidrogeologines sąlygas;

24.5. landšaftą ir kitas vietovės sąlygas.

25. Tiltų ir tunelių planas ir profiliai turi būti priderinti prie geležinkelio [9.12] ir automobilių [9.5] kelių bei gatvių [9.6] atitinkamos kategorijos pagrindinių parametrų:

25.1. projektų sprendiniai rengiami vadovaujantis šiomis nuostatomis:

25.1.1. kiek galint statesnį statinio ir kliūties ašių susikirtimą (ašių stataus kampo nuokrypa iki 100), tiesiosiose gatvės, kelio ar vandens tėkmės atkarpose;

25.1.2. požeminius statinius kaip galima arčiau žemės paviršiaus;

25.1.3. neprojektuoti statinių susikirtimo su esamomis inžinerinėmis komunikacijomis vietose ir užstatytose teritorijose. Tokiu atveju statiniui yra naudojamos paprastesnės ir pigesnės konstrukcijos, mažiausios statybos darbų apimtys, priežiūros išlaidos, geresnis matomumas ir vėdinimas, mažiausias pėsčiųjų lipimo aukštis;

25.2. tam tikrais atvejais gali būti statomi įstriži ar kreivo profilio statiniai. Jų statyba grindžiama bendrojo ar susisiekimo sistemos specialiojo plano sprendiniais.

26. Statinio išilginis profilis turi būti be lūžių, vienašlaitis, dvišlaitis ar išgaubtos kreivės formos:

26.1. mažiausi leistini skersinių ir išilginių profilių nuolydžiai ribojami, kad galima būtų geriau nuleisti vandenį, didžiausi – kad būtų saugus eismas, nereikėtų sudėtingų statinio konstrukcinių sprendinių, didelių priežiūros bei remonto išlaidų.

27. Projektuojant, rekonstruojant ir naudojant statinius, būtina laikytis šio reglamento nustatytų konstrukcijų artumo gabaritų reikalavimų (A ir B priedai).

28. Požeminėms konstrukcijoms apsaugoti nuo transporto neigiamo poveikio grunto sluoksnio storis nuo pralaidos, pėsčiųjų tunelio ir užpilamo skliautinio tilto perdangos viršaus iki geležinkelio bėgių apačios arba automobilių ir pėsčiųjų kelio dangos apačios turi būti ne mažesnis už reikšmes, nurodytas lentelėje.

 

Kelio tipas

Sluoksnio storis, m virš

 

gelžbetoninių pralaidų ir tunelių

gofruoto metalo pralaidų

tiltų skliautų

Geležinkelio:

 

 

 

 

- bendrojo tinklo ir privažiavimo

1,0

1,2

0,7

prie įmonių keliai

 

 

 

- vidaus įmonių keliai

0,4

1,0

0,7

Automobilių keliai ir gatvės, pramonės įmonių

0,5

0,51

0,2

automobilių keliai

 

 

 

Ūkininkų ir žemės ūkio įmonių vidaus keliai

0,22

 

 

Šaligatviai ir želdiniai

0,3

 

 

Pastabos: 1) Ne mažiau kaip 0,8 m iki kelio dangos viršaus.

2) Ne mažiau kaip 0,5 m iki žemės sankasos viršaus.

 

29. Projektuojant ir rekonstruojant statinius, būtina atsižvelgti į specifinį žmonių su negalia eismą. Būtina įvykdyti statybos techninių reikalavimų reglamento STR 2.03.01:2001 „Statiniai ir teritorijos. Reikalavimai žmonių su negalia reikmėms“ specialiuosius reikalavimus, taikomus statinių įėjimams, praėjimams, laiptams bei pandusams.

 

Automobilių ir geležinkelio kelių tiltai

 

30. Tiltų skersinio ir išilginio profilių parametrai nustatomi atsižvelgiant į automobilių kelių [9.5], gatvių [9.6] ir geležinkelio kelių kategorijas bei konstrukcijų artumo gabaritus, kurie pateikti A priedo A.1 ir A.2 paveiksluose bei A.1 ir A.2 lentelėse.

31. Eismo juostų skaičius ir jų plotis ant tilto turi būti toks pat kaip jungiamuosiuose keliuose (gatvėse). Automobilių kelių (gatvių) tiltų vieno šalitilčio plotis turi būti ne mažesnis kaip 0,75 m, kuris apskaičiuojamas imant vienos 0,75 m pločio juostos pralaidumą iki 1 000 pėsčiųjų per valandą viena kryptimi:

31.1. rekomenduojama miestų, miestelių ir kaimų tiltų šalitilčius įrengti ne siauresnius kaip 1,5 m. Jeigu tiltu eina mažiau kaip 200 pėsčiųjų per parą, galima įrengti tik 0,75 m pločio praėjimą.

32. Tilto ir gatvės skersiniai profiliai turi sutapti, jeigu tiltas yra gatvės tęsinys. Kai tiltu leidžiamas kelių gatvių eismas, jo profilis turi atlikti gatvės bendro eismo intensyvumo reikalavimus.

33. Patiltės gabaritai turi tenkinti po tiltais esančio kelio, gatvės, vandens telkinio ir paties tilto saugaus naudojimo reikalavimus.

34. Geležinkelio ir automobilių kelius bei gatves kertančių statinių patiltės gabaritai pateikti A priedo A.2 ir B priedo B.1 paveiksluose, o kertančių upes, kurios tinka laivybai – B.1 lentelėje.

35. Lauko keliams ir praginoms, kai nenumatyti specialieji reikalavimai, būtina taikyti tokius mažiausius konstrukcijų artumo gabaritus:

- lauko kelių atveju – 6 m pločio ir 4,5 m aukščio;

- galvijų bandų atveju – 4 m pločio ir 2,5 m aukščio.

36. Patiltės gabaritai per vandens telkinius, kuriuose nevyksta laivyba, patikrinami hidrauliniais bei hidrogeologiniais skaičiavimais, vadovaujantis šio reglamento 64 -73 punktų reikalavimais.

37. Tiltų per vandens telkinius atraminiai guoliai ir perdangos elementai įrengiami tokiame aukštyje, kad jų nesiektų banguojantis potvynių vanduo ir ledai ledonešio metu. Mažiausi tilto elementų atstumai virš vandens ir ledonešio ledų viršūnių nustatomi įvertinus vietines sąlygas bei pasirinktą tilto konstrukciją ir turi būti ne mažesni už nurodytuosius šio reglamento B priedo B.2 lentelėje.

38. Tilto kelio dangos išilginio profilio nuolydis turi būti ne didesnis kaip:

38.1. 3% – didelių automobilių kelių tiltų;

38.2. 4% – didelių miestų tiltų;

38.3. 0,4% – geležinkelio tiltų, kai bėgių kelias nutiestas ne ant balasto;

38.4. 2% – visų tiltų su medine danga.

38.5. rekomenduojama automobilių kelių (gatvių) dangos išilginį nuolydį įrengti ne didesnį kaip 2%, kai kelio danga dažnai apledėja.

39. Automobilių kelių (gatvių) tiltų dangos išilginio profilio nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,5%. Skersinis profilis įrengiamas vienšlaitis arba dvišlaitis, kurio nuolydis ne mažesnis kaip 2%. Šalitilčių danga įrengiama vienšlaitė su 2% nuolydžiu į kelio (gatvės) važiuojamąją dalį.

40. Geležinkelio tiltus su bėgių keliu ant balasto, mažus ir vidutinius automobilių kelių (gatvių) tiltus, taip pat pralaidas leidžiama įrengti bet kokio profilio kelio (gatvės) atkarpoje, atitinkančioje projektuojamo kelio (gatvės) nustatytus reikalavimus.

41. Medinius tiltus su bėgių keliu ne ant balasto leidžiama įrengti, kai išilginis nuolydis ne didesnis kaip 1,5% ir horizontalios kreivės spindulys ne mažesnis kaip 250 m.

 

Automobilių ir geležinkelio kelių tuneliai

 

42. Tunelio erdvės gabaritai turi atitikti elektrifikuoto geležinkelio arba automobilių kelių (gatvių) patiltės gabaritus pagal šio reglamento A priedo A.2 pav. ir B priedo B.1 pav. b reikalavimus:

42.1. tunelių išilginis profilis projektuojamas vienšlaitis arba dvišlaitis. Kai automobilių tunelio ilgis – iki 300 m, rekomenduojamas vienšlaitis profilis.

43. Kai tunelis projektuojamas kreivo plano, tunelio erdvės gabarito plotis, nurodytas A.2 pav. ir B.1 pav. b, didinamas ir kelias įrengiamas su viražu pagal [9.5], [9.6] ar kitų normatyvinių statybos techninių dokumentų reikalavimus.

44. Kelio dangos išilginio profilio nuolydis turi būti:

44.1. ne mažesnis kaip 0,3% ir

44.2. ne didesnis kaip:

44.3. automobilių tunelių ir prietunelių – 4%;

44.4. iki 300 m ilgio geležinkelio tunelių – 1,2%;

44.5. ilgesnių kaip 300 m ilgio geležinkelio tunelių – 1%;

44.6. rekomenduojama automobilių tunelių išilginio profilio nuolydį projektuoti kaip galima mažesnį, o prietunelio – kaip galima didesnį (tada bendras tunelio ilgis bus mažiausias).

45. Automobilių kelių (gatvių) tiltų dangos skersinio profilio nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 2%.

46. Tunelio išilginės ašies kreivės spindulys plane turi būti ne mažesnis kaip:

46.1. automobilių kelių tunelių – 300 m;

46.2. geležinkelio tunelių – 2000 m.

47. Prietuneliai aptveriami parapetiniais atitvarais, kurių aukštis nuo šaligatvio paviršiaus turi būti ne mažesnis kaip 0,9 m.

 

Pėsčiųjų tiltai ir tuneliai

 

48. Pėsčiųjų eismas organizuojamas:

- transporto tiltų šalitilčiais iš vienos ar abiejų važiuojamosios dalies pusių;

- atskirais pėsčiųjų tiltais, viadukais ar tuneliais.

Bendri transporto ir pėsčiųjų tuneliai neprojektuojami:

48.1. tiltas ar tunelis projektuojamas pagal šio reglamento 25 reikalavimus. Pėsčiųjų tunelius po gatvėmis, sankryžomis ar aikštėmis taip pat galima įrengti T, X, Y ir kitokios formos.

49. Pėsčiųjų ir dviratininkų saugiam eismui užtikrinti tunelio aukštis turi būti ne mažesnis kaip 2,5 m. Techniškai ir ekonomiškai pagrindus vertikalų atstumą nuo tunelio grindų paviršiaus iki labiausiai išsikišusių perdangos statybinių elementų apačios, jį leidžiama sumažinti iki 2,30 m.

50. Ant tiltų užlipti ir į tunelius įeiti įrengiami laiptai, o vaikiškiems vežimėliams ir dviračiams, taip pat žmonių su negalia vežimėliams važiuoti – pandusai:

50.1. kai tunelio gylis didesnis kaip 5 m, rekomenduojama įrengti eskalatorius arba liftus, o kai tunelis ilgesnis kaip 150 m – slenkančią juostą. Įėjimai į tunelius gali būti atviri arba dengti, šaligatviuose arba esamų pastatų pirmuosiuose aukštuose.

51. Tiltų ir tunelių plotis nustatomas skaičiuojant, kad 1,0 m pločio juosta gali praeiti vidutiniškai 2 000, o laiptais – 1 500 pėsčiųjų per valandą:

51.1. rekomenduojamas mažiausias tilto plotis – 2,25 m, tunelio – 3,0 m, pandusų – 1 m ir laiptų – 1,5 m. Laiptų ir panduso pločių suma yra lygi tunelio ar tilto pločiui.

52. Laiptų statumas gali būti nuo 1:2,3 (pakopa 14x32 cm) iki 1:3,3 (pakopa 12x40 cm). Viename laiptatakyje turi būti ne daugiau kaip 14 pakopų. Kai pakopų daugiau, tarp laiptatakių įrengiamos 1,5 m ilgio aikštelės. Tunelių laipto viršutinė pakopa turi būti 6-15 cm aukščiau šaligatvio paviršiaus.

53. Tunelių atviros laiptinės aptveriamos parapetiniais atitvarais, kurių aukštis nuo šaligatvio paviršiaus turi būti ne mažesnis kaip 0,7 m. Laiptuose ir aikštelėse įrengiami 1,1 m aukščio turėklai.

54. Tako dangos nuolydis turi būti:

54.1. išilginis ir skersinis – ne mažesnis kaip 0,4%;

54.2. išilginis – ne didesnis kaip 4%;

54.2. skersinis – ne didesnis kaip 1%;

54.3. laiptų pakopų ir aikštelių nuolydis – 1,5%;

54.4. tam tikrais atvejais dangos išilginio nuolydžio galima neįrengti, kai vandeniui tinkamai nuleisti pakanka skersinio nuolydžio.

55. Mažiausias tunelio konstrukcijų gylis nustatomas pagal šio reglamento 28 punkto reikalavimus.

 

Vandens pralaidos

 

56. Pralaidos projektuojamos atsižvelgiant į hidrologines ir geologines vietovės sąlygas bei kelio, po kuriuo įrengiama statoma pralaida, geometrinius parametrus. Pralaidos neprojektuojamos, kai vyksta ledonešis:

56.1. pralaidos planas įrengiamas vadovaujantis šio reglamento 25 punkto reikalavimais. Esant būtinybei projektuoti kreivo profilio pralaidą, jos išilginės ašies posūkio kampas rekomenduojamas ne didesnis kaip 15°, o atstumas tarp posūkių-ne mažesnis kaip 15 m.

57. Pralaidos angos forma (dažniausiai apskrita ar stačiakampė, rečiau – kitų formų) ir matmenys, kurie priklauso nuo vandens srauto parametrų, sankasos aukščio, inžinerinių geologinių sąlygų, turi būti nustatyti hidrauliniais skaičiavimais, atsižvelgiant į šio reglamento 64-73 punktų reikalavimus:

57.1. įvertinus vandens tekėjimo sąlygas, pralaidos gali būti patvenktosios, nepatvenktosios arba pusiau patvenktosios. Rekomenduojama projektuoti nepatvenktąsias pralaidas, o patvenktąsias arba pusiau patvenktąsias – tik išimtiniais atvejais, esant maksimaliam vandens debitui.

58. Nepatvenktosios pralaidos aukščiausias vidinio paviršiaus taškas turi būti virš didžiausio skaičiuojamojo patvinusio vandens lygio ne mažiau kaip:

58.1. apskritose ir skliautinėse pralaidose:

- kai h ≤ 3 m, tai 1/4 h (h – pralaidos aukštis);

- kai h > 3 m, tai 0,75 m;

58.2. stačiakampėse pralaidose:

- kai h ≤ 3 m, tai 1/6 h (h – pralaidos aukštis);

- kai h > 3 m, tai 0,5 m.

59. Projektuojant patvenktąsias ar pusiau patvenktąsias pralaidas, būtina numatyti:

- po žiedais ir antgaliu – pamatus;

- specialios formos įtekamąjį antgalį;

- tarp žiedų, žiedų ir antgalio – vandeniui nelaidžias sandūras;

- vagos sustiprinimą;

- atsparią patvankai ir vandens filtracijai žemės sankasą:

59.1. metalines gofruotas pralaidas galima įrengti be antgalių. Tokiu atveju vamzdžio apačia iš sankasos turi būti išsikišusi ne mažiau kaip 0,2 m, kai vamzdžio galas vertikalus, ir ne mažiau kaip 0,5 m, kai vamzdžio galas įstrižas.

60. Pralaidoms apžiūrėti, valyti ir remontuoti jų angos aukštis turi būti ne mažesnis kaip:

- 1,0 m, kai pralaidos ilgis iki 20 m;

- 1,25 m, kai pralaida ilgesnė kaip 20 m.

61. Žemesnės kaip antrosios kategorijos automobilių keliuose pralaidos angos aukštį leidžiama sumažinti:

61.1. iki 1,0 m, kai pralaidos ilgis iki 30 m;

61.2. iki 0,75 m, kai pralaidos ilgis iki 15 m;

61.3. iki 0,5 m, kai pralaidos ilgis iki 10 m.

62. Pralaidos išilginis nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 0,2% ir ne didesnis kaip 2%.

63. Mažiausias pralaidos įgilinimo gylis turi tenkinti šio reglamento 28 punkto reikalavimus.

 

Hidrologiniai ir hidrauliniai skaičiavimai

 

64. Projektuojant ar rekonstruojant statinius per vandens telkinius, hidrologiniais ir hidrauliniais skaičiavimais būtina užtikrinti saugų tilto ar pralaidos naudojimą, kad nebūtų pakenkta normaliam vandens tekėjimo režimui, landšaftui, augmenijai bei gyvūnijai:

64.1. tiltų, pralaidų ir salpų sankasų būtinų matmenų nustatymas vandens srauto poveikiui įvertinti atliekamas pagal skaičiuojamųjų potvynių hidrografus ir potvynių vandens matavimo grafikus, kurie sąlyginai vadinami didžiausiais, įvertinus jų viršijimo tikimybę.

65. Geležinkelio tiltams ir pralaidoms projektuoti skaičiuojamųjų bei didžiausių potvynių debitų viršijimo tikimybė nurodyta lentelėje.

 

Kelio kategorija

Potvynių maksimalių debitų viršijimo tikimybė, %

skaičiuojamųjų

didžiausių

Bendrojo tinklo I ir II

1

0,33

Bendrojo tinklo III ir IV

2

1

Privažiavimo kelių IV ir V

2

-

Pramonės įmonių vidaus keliai

2

-

 

66. Automobilių kelių ir gatvių tiltams bei pralaidoms projektuoti skaičiuojamųjų debitų viršijimo tikimybė imama pagal [9.5] nuorodą.

67. Potvynių hidrografai ir vandens matavimo grafikai sudaromi atsižvelgiant į normatyviniais statybos techniniais dokumentais nustatytus specialius norminius reikalavimus. Skaičiuojant būtina taikyti tokius (lietaus ar tirpstančio sniego potvynio) debitus, kuriems esant, įvertinus nustatytą jų viršijimo tikimybę, statinys eksploatuotinas nepalankiausiomis sąlygomis. Reikia atsižvelgti į kitų, netoli ant upės esančių statinių eksploatacijos sąlygas, į šių ir kitų numatomų ant upės pastatyti statinių poveikį projektuojamam statiniui.

68. Mažų tiltų ir pralaidų angų dydį galima apskaičiuoti pagal vandens tekėjimo vidutinius greičius, leidžiamus vandens telkinio dugno gruntui vandens įtekėjimo ir ištekėjimo vietose, taip pat atsižvelgiant į dugno ir šlaitų sustiprinimo pobūdį. Kai mažų tiltų ir pralaidų angos projektuojamos įvertinus lietaus nuotėkį, esamai vandens sankaupai prie statinio apskaičiuoti prie šių statinių esančio vandens telkinio debitą leidžiama sumažinti, bet ne daugiau kaip 3 kartus.

69. Didelių ir vidutinių tiltų angų matmenys apskaičiuojami atsižvelgiant į:

69.1. vandens patvanką;

69.2. natūralias vagos deformacijas;

69.3. patiltės vagos padidinimą dėl nuokasų;

69.4. bendrąjį ir vietinį grunto prie atramų išplovimą;

69.5. šlaitus ir reguliuojančius statinius.

Miesto tiltų patiltės angos matmenys nustatomi atsižvelgiant į numatomą upės reguliavimą bei krantinių projektavimo reikalavimus. Vagos po tiltu bendrojo išplovimo koeficiento dydį būtina pagrįsti techniniais-ekonominiais skaičiavimais ir imti ne didesnį kaip 2. Būtina atsižvelgti į grunto rūšį, tilto atramų konstrukciją ir įgilinimą, tilto suskirstymą į tarpatramius, patvankos lygį, galimą vagos paplatinimą, vandens tekėjimo greitį, leidžiamą laivybai, žuvų migracijai, bei kitas vietovės sąlygas.

70. Statant tiltą ir siaurinant upės vagą, toje vandens telkinio vietoje, kurioje vyksta laivyba, srovės greitis gali padidėti ne daugiau kaip 20%, kai natūralus srovės greitis iki 2 m/s, ir ne daugiau kaip 10%, kai srovės greitis didesnis nei 2,4 m/s.

71. Vandens tėkmės skerspjūvio plotą po tiltu galima padidinti iškasant gruntą. Iškasos turi būti pakankamo ilgio, į abi tilto puses, įvertinus hidrologines sąlygas, ir sklandžiai sujungtos su esama upės vaga, kad būtų sudarytos palankios sąlygos vandens bei dugną formuojančių dalelių tėkmei.

72. Patiltės vagos dugno, šlaitų, salpų sutvirtinimo klausimus būtina spręsti įvertinant grunto savybes, didžiausią vandens tekėjimo greitį, aplinkosaugos bei kitus reikalavimus.

73. Prie tilto vandens tėkmės reguliuojančių sankasų viršaus aukštis virš skaičiuojamojo vandens lygio, atsižvelgus į bangos aukštį ir patvanką, turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m. Žemės sankasos briaunos aukštis, įvertinus patvanką ir vandens susikaupimą prie mažų tiltų virš skaičiuojamojo vandens lygio, turi būti ne mažesnis kaip 0,5 m, o patvenktų ir pusiau patvenktų pralaidų atveju – ne mažesnis kaip 1,0 m.

 

VI. KONSTRUKCINIAI SPRENDINIAI

 

74. Statinių konstrukciniai sprendiniai turi atitikti statybos techninių reglamentų bei standartų reikalavimus. Konstrukcinės sistemos turi tenkinti gamybos, statybos, montavimo ir priežiūros reikalavimus. Statiniai ir jo dalys turi būti prieinamos apžiūrėti, tvarkyti bei remontuoti:

74.1. rekomenduojama, techniškai ir ekonomiškai pagrindus, statiniams taikyti kartotinius konstrukcinius sprendinius, unifikuotas konstrukcijas.

75. Statinių statybinės konstrukcijos projektuojamos vadovaujantis šio reglamento 6 punkto reikalavimais. Konstrukcijos turi atitikti stiprumo, stabilumo, patvarumo, tinkamumo eksploatuoti ir ilgaamžiškumo reikalavimus gamybos, statybos bei naudojimo metu:

75.1. statinių konstrukcinės sistemos, konstrukcijos bei jų medžiagos parenkamos atsižvelgiant į statinio paskirtį, vietovės sąlygas, statybos būdą bei kitus faktorius, taikant alternatyvų projektavimą pagal šio reglamento 15 punktą;

75.2. projektuojant naujus transporto bei pėsčiųjų tunelius, rekomenduojama naudoti surenkamąsias gelžbetonines konstrukcijas. Vandeninguose gruntuose bei užtvindomose teritorijose tinkamesnis naudoti yra monolitinis gelžbetonis.

76. Galimiems statinio konstrukcijų dėl aplinkos veiksnių deformacijos atvejams, projektuojant tiltus bei tunelius, būtina numatyti:

76.1. deformacinius pjūvius;

76.2. lankstus;

76.3. atraminius guolius;

76.4. temperatūrines ir sėdimo sandūras.

77. Tilto suskirstymas deformaciniais pjūviais ir jų konstrukcija turi atitikti parengtą tilto schemą, kad būtų užtikrintas tilto normalus naudojimas įvairiu metų laikotarpiu, kad juos būtų galima patogiai prižiūrėti, remontuoti ir pakeisti tilto naudojimo metu.

78. Transporto ir pėsčiųjų tuneliuose, ne rečiau kaip kas 40 m, o surenkamosiose iš žiedų vandens pralaidose – ne rečiau kaip kas 6 m, turi būti įrengiamos temperatūrinės bei sėdimo sandūros.

 

Automobilių kelių tiltų paklotas

 

79. Paklotas turi apsaugoti tilto konstrukcijas nuo mechaninio, drėgmės bei kito poveikio, užtikrinti saugų eismą tiltu. Pakloto konstrukcija turi būti tokia, kad ją būtų patogu įrengti ir prižiūrėti, naudojant naujausias technologijas.

80. Tilto važiuojamosios dalies danga klojama ant gelžbetoninės ar metalinės paklotą laikančios plokštės ir bendruoju atveju susideda iš išlyginamojo, hidroizoliacinio, apsauginio bei viršutinio sluoksnių. Sluoksnių storis turi būti ne mažesnis kaip:

80.1. išlyginamojo betoninio – 30 mm;

80.2. apsauginio betoninio ar gelžbetoninio – 40 mm;

80.3. viršutinio asfalbetoninio (cementbetoninio) – 80 mm;

80.4. techniškai ir ekonomiškai pagrindus, galima naudoti ir kitokias dangų konstrukcijas, kurių atskiri sluoksniai atliktų kelių įprastinių dangos sluoksnių funkcijas.

81. Šalitilčių betoninė ar asfalbetoninė danga įrengiama lieta ar surenkama iš atskirų gaminių (plytelių, trinkelių). Dangos storis turi būti ne mažesnis kaip 40 mm.

82. Transporto ir pėsčiųjų eismo saugumo sumetimais, ant tilto turi būti įrengti atitvarai, o šalitilčių išorinėje pusėje – turėklai (A priedo A.1 ir B priedo B.1 paveikslai). Jų aukštis turi būti ne mažesnis kaip:

82.1. parapetinių atitvarų – 0,50 m;

82.2. barjerinių atitvarų – 0,75 m;

82.3. turėklų – 1,1 m;

82.4. mažesnysis angos tarp turėklo elementų matmuo turi būti ne didesnis kaip 150 mm;

82.5. atitvarų forma bei konstrukcijos parenkamos tokios, kad automobiliai neužvažiuotų ant šalitilčių, nenukristų nuo tilto, nesugadintų laikančiųjų tilto konstrukcijų. Sugadinti atitvarų elementai turi būti lengvai ir greitai suremontuojami arba pakeičiami. Tilto ir prietilčio atitvarai bei turėklai tarpusavyje sujungiami viena linija;

82.6. rekomenduojama tarp važiuojamosios dalies ir pėsčiųjų ar dviračių šalitilčio įrengti barjerinius atitvarus.

83. Atitvarai įrengiami:

83.1. visuose miestų ir AM, I, II, III kategorijų automobilių kelių tiltuose;

83.2. viadukuose virš AM, I ir II kategorijų automobilių kelių;

83.3. viadukuose virš geležinkelio;

83.4. po viadukais, kai viaduko atramos yra arčiau kaip 9 m nuo važiuojamosios kelio (gatvės) dalies krašto (B priedo B.1 pav. b); prošvaisa tarp šių atitvarų ir atramų turi būti ne mažesnė už dinaminį atitvaro įlinkį nuo 95 km/h greičiu važiuojančio automobilio smūgio 250 kampu ir visais atvejais ne mažesnė kaip 1,25 m;

83.5. tiltų skiriamojoje juostoje, kai atitvarai įrengti jungiančiame kelyje (gatvėje) arba skiriamojoje juostoje, turi būti įrengti tilto (viaduko) konstrukciniai elementai, apšvietimo ar kontaktinio tinklo stulpai.

84. Automobilių IV ir V kategorijų kelių tiltuose gali būti įrengiami tik bordiūrai, ne žemesni kaip 0,35 m aukščio, įmonių vidaus keliuose – ne žemesni kaip 0,30 m. Medinių tiltų bordiūrinio tašo aukštis turi būti ne mažesnis kaip 0,25 m.

85. Pramonės įmonių kelių tiltuose, kuriais važiuoja ypač dideli automobiliai, atitvarų aukštis turi būti ne mažesnis kaip automobilio rato pusė skersmens ir ne mažesnis kaip nurodytas ir šio reglamento 82 punkte.

 

Geležinkelio tiltų paklotas

 

86. Geležinkelio kelias ant tiltų įrengiamas ant skaldos pagrindo, kurio matmenys ir sudėtis turi atitikti [9.12] ir [9.13] reikalavimus. Suderinus su įmone, atsakinga už geležinkelio naudojimą, galima taikyti mažesnių matmenų balasto prizmę, taip pat kloti bėgių kelius tiesiog ant metalinės tilto plokštės, medinių tašų, specialių gelžbetoninių plokščių.

87. Trumpuose tiltuose, taip pat visuose tiltuose geležinkelio stočių teritorijų ribose, ant horizontalios kreivės arba, kai išilginis tilto nuolydis didesnis kaip 0,4%, kelią būtina tiesti tik ant balasto prizmės.

88. Tilto pakloto konstrukcija turi užtikrinti:

- galimybę traukiniui važiuoti avarijos atveju;

- prižiūrėti ir remontuoti geležinkelio kelią, naudojant mechaninius motorizuotus įrenginius.

89. Po balastu turi būti įrengta hidroizoliacija, kuri klojama ant išlyginamojo sluoksnio ir padengiama armuotu betono arba cemento skiedinio apsauginiu sluoksniu.

90. Geležinkelio tilto kraštuose įrengiami šalitilčiai, o kai reikia – ir šalitilčių vietiniai praplatinimai (saugos aikštelės) su 1,1 m aukščio turėklais pagal šio reglamento 139 punkto reikalavimus. Kai ant tilto yra keletas geležinkelio kelių, tai pėsčiųjų takai įrengiami ir tarpkeliuose, bet be turėklų.

 

Tilto sąsaja su prietilčiais

 

91. Tilto sąsaja su prietilčiu turi užtikrinti lygų kelio paviršių, eismo dalyviai neturi jausti nepatogumų ir būti saugūs, pereidami per prietiltį. Tilto ir prietilčio sąsaja turi būti atspari transporto, savojo svorio, potvynio vandens, ledonešio ir kitam atmosferos poveikiui per visą tilto naudojimo laikotarpį.

92. Prietilčių žemės sankasos viršaus plotis 10 m ilgyje nuo ramto galinės briaunos platinamas:

- prie geležinkelio tiltų – 0,5 m iš abiejų kelio pusių;

- prie automobilių kelių ir miestų tiltų – 0,5 m nuo turėklų iš abiejų kelio (gatvės) pusių.

Padidintas žemės sankasos viršaus plotis sumažinamas iki normalaus tolygiai per 15-25 m.

93. Automobilių kelių ir miesto tiltų sąsajos su prietilčiu vietoje būtina įdėti pereinamąsias iki 8 m ilgio gelžbetonines plokštes. Jų ilgis priklauso nuo grunto sėdimo po plokščių gulekšniu. Po plokščių gulekšniu turi būti įrengtas žvyro ir smėlio padėklas, atremtas į drenuojantį gruntą arba žemiau įšalo gylio.

94. Tilto sąsaja su prietilčio sankasa turi tenkinti šias sąlygas:

94.1. dalis ramto turi būti įkišta į prietilčio sankasą ne mažiau kaip 0,75 m ilgio, kai sankasos aukštis iki 6 m, ir ne mažiau kaip 1,0 m, kai sankasa aukštesnė nei 6 m;

94.2. tilto perdangos atrėmimo aikštelės turi būti aukščiau sankasos šlaito ne mažiau kaip 0,5 m geležinkelio tiltuose ir ne mažiau kaip 0,4 m automobilių kelių bei miesto tiltuose;

94.3. sankasos šoninis šlaitas, atskaitant nuo prietilčio, turi būti ne tolesnis kaip ištisinių ramtų priekinis paviršius;

94.4. spragotinių ramtų priekinio paviršiaus ir sankasos kūgio šlaito susikirtimo linija turi būti aukščiau skaičiuojamojo aukščiausio vandens lygio ne mažiau kaip per 0,5 m;

94.5. prie ištisinių ramtų sankasos kūgio šlaitai turi būti ne statesni kaip 1:1,25 per 6 m aukštį, atskaitant nuo sankasos viršaus, ir ne statesni kaip 1:1,5 – kitame 6 m aukštyje; kai sankasa yra aukštesnė kaip 12 m, jos kūgio šlaito stabilumą būtina patikrinti skaičiavimais ir šlaitą daryti ne statesnį kaip 1:1,75;

94.6. sankasų prie spragotinių, rėminių ir polinių ramtų, taip pat prie visų tiltų, esančių salpoje, sankasų konusų šlaitai turi būti ne statesni kaip 1:1,5, o kai sankasa aukštesnė kaip 12 m – įvertinami skaičiavimais.

95. Už ramto sankasos daliai, kurios ilgis viršuje yra lygus sankasos aukščiui, padidintam 2 metrais, ir 2 m – sankasos apačioje, įrengti būtina naudoti smėlio arba kitokį drenuojantį gruntą, kurio filtracijos koeficientas būtų ne mažesnis kaip 2 m/parą po sutankinimo.

96. Kūgio šlaitus prie tiltų būtina sustiprinti per visą aukštį. Sustiprinimo būdas turi būti parenkamas įvertinus vandens tekėjimo greitį, atitinkantį maksimalų debitą, nustatytą geležinkelio tiltų atveju, ir skaičiuojamąjį debitą – kitų tiltų atveju, įvertinus šlaitų nuolydį bei kitas sąlygas. Sustiprinamasis viršus turi būti aukščiau skaičiuojamojo vandens lygio, įvertinus patvanką bei bangavimą, per 0,5 m didelių ir vidutinių tiltų atveju ir per 0,25 m, mažų tiltų bei pralaidų atveju.

VII. INŽINERINĖS SISTEMOS

 

97. Įrengiant statinius, bendruoju atveju būtina suprojektuoti:

97.1. paviršinio vandens nuleidimo sistemą;

97.2. drenažą gruntinio vandens lygiui pažeminti arba jam nuleisti;

97.3. apšvietimą;

97.4. vėdinimą (tuneliuose);

97.5. eismo reguliavimo priemones (signalizaciją, kelio ženklus);

97.6. apsaugos nuo gaisro priemones.

98. Tuneliuose ir ilguose tiltuose būtina numatyti inžinerinių sistemų (elektros skydinės, vandentiekio įvado ir t. t.) bei priežiūros inventoriaus specialiąsias patalpas.

99. Draudžiama tiltais tiesti:

- naftotiekį ir didesnės kaip 1 000 V įtampos elektros tinklų linijas;

- pėsčiųjų tuneliuose ir tiltų šalitilčiuose – tranzitinius inžinerinius tinklus;

- geležinkelio tiltais – dujotiekio bei kanalizacijos vamzdynus.

100. Leidžiama visais tiltais tiesti ryšių linijas, šilumos tinklų bei vandentiekio vamzdynus; automobilių kelių ir pėsčiųjų tiltais – taip pat ir kanalizacijos vamzdynus bei iki 0,6 MPa slėgio dujotiekį.

101. Vidutiniuose ir dideliuose automobilių kelių (gatvių) bei visuose geležinkelio tiltuose, kuriais nutiestos komunikacijos, abiejuose tilto galuose komunikacijų gedimo atveju turi būti numatytos jų išjungimo priemonės.

102. Statinių laikančiosiose konstrukcijose būtina numatyti komunikacijų tvirtinimo priemones (metalines įdėtines detales, gembes, tiltelius, pakabas).

 

Vandens nuleidimas ir hidroizoliacija

 

 

103. Statiniai ir jų dalys, ant kurių gali patekti paviršinis ar gruntinis vanduo, turi būti apsaugoti nuo drėgmės. Tam tikslui įrengiami dangų ar konstrukcijų paviršiai su nuolydžiais bei hidroizoliacija ar drenažo sistema.

104. Vanduo nuleidžiamas latakais ar vamzdžiais, surenkamas šuliniuose. Jų skaičius ir matmenys turi būti nustatyti skaičiavimais.

105. Vamzdžio viršus ar latako dugnas visada turi būti žemiau paviršiaus, nuo kurio vanduo nuleidžiamas ne mažiau kaip per 1 cm.

106. Mažiausi kelio dangos skersinio ir išilginio profilio nuolydžiai turi atitikti šio reglamento reikalavimus:

- 39 punkto – transporto tiltų;

- 44 ir 45 punktų – transporto tunelių;

- 54 punkto – pėsčiųjų tiltų ir tunelių.

Geležinkelio tiltų dangos po balastu nuolydis turi būti ne mažesnis kaip 3%.

107. Automobilių kelių (gatvių) tiltų skersinį nuolydį leidžiama sumažinti, kai išilginis nuolydis yra didesnis kaip 1%, tačiau visais atvejais abiejų krypčių nuolydžių suma turi būti ne mažesnė kaip 2%.

108. Vanduo nuo trumpesnių kaip 12 m tiltų nuleidžiamas ant kelio (gatvės) dangos prie bordiūro. Vanduo nuteka į griovius ar pakeles, o miestuose – į lietaus vandens kanalizaciją. Prietilčio sankasoje įrengiami atviri betoniniai ar gelžbetoniniai latakai.

109. Ilgesnių kaip 12 m tiltų perdangose įrengiami vandens surinkimo šulinėliai, tarp kurių atstumas išilgai tilto turi būti ne didesnis kaip 12 m:

109.1. viename tarpatramyje rekomenduojama įrengti ne mažiau kaip 3 šulinėlius.

110. Vandens surinkimo šulinėlių skersmuo tiltuose turi būti ne mažesnis kaip 150 mm. Šulinėliai uždengiami grotelėmis. Šulinėliai iškišami žemiau perdangos apačios ne mažiau kaip per 100 mm:

110.1. šulinėlių vieta perdangoje ir jų ilgis po perdanga parenkami taip, kad vanduo, ištekėdamas 45° kampu nuo vertikalės, nedrėkintų žemiau esančių konstrukcijų, nesilietų ant kelių (gatvių), geležinkelio bėgių, pėsčiųjų ar dviračių takų;

110.2. kai 110.1. punkto nuoroda netenkinama, rekomenduojama vandenį nuo tilto nuleisti lietvamzdžiais. Lietvamzdžių skersmuo turi būti ne mažesnis kaip 200 mm, jų nuolydis – ne mažesnis kaip 8%, sujungimo alkūnės – ne smailesnės kaip 45°.

111. Tiltų gelžbetoninių konstrukcijų (kraštinių sijų gembinių plokščių, šalitilčio blokų, atramų rygelių) apatiniams paviršiams nuo drėkimo apsaugoti juose būtina įrengti laštakas.

112. Atramų rygelių viršutinis paviršius ir atraminių guolių įrengimo aikštelės, ant kurių gali patekti vanduo, daromi ne mažesnio kaip 5% nuolydžio.

113. Vanduo iš tunelių nuleidžiamas ant kelio (gatvės) dangos, į lietaus vandens kanalizaciją arba drenažo sistemą. Drenažas įrengiamas tada, kai gruntinis vanduo yra aukščiau tunelio pamato pado arba po tuneliu yra vandeniui nelaidus gruntas.

114. Vanduo nuo tunelio kelio nuleidžiamas į išilgai sienų įrengtus latakus, kurių nuolydis dažniausiai sutampa su išilginiu tunelio nuolydžiu. Vandeniui surinkti pėsčiųjų tuneliuose kas 30 – 40 m, o transporto tuneliuose kas 50 – 100 m įrengiami šulinėliai su purvo sėsdintuvais.

115. Pėsčiųjų tuneliuose per visą laiptų plotį turi būti įrengta 1,5 m gylio ir 2,5 m ilgio prieduobė vandeniui iš tunelio ir nuo laiptų surinkti.

116. Kai tunelių vandens pašalinimo sistema yra aukščiau miesto lietaus kanalizacijos, vanduo iš šulinių nubėga savitaka. Priešingu atveju įrengiama siurblinė su ne mažiau kaip dviem vandens siurbliais transporto tuneliuose ir vienu siurbliu pėsčiųjų tuneliuose.

117. Tunelių ir pralaidų surenkamosios konstrukcijos turi būti sutvirtintos vandeniui nelaidžiu betonu. Perdangos ir sienos, o kai gruntinis vanduo yra aukščiau kelio paviršiaus, – ir dugnas turi būti hidroizoliuoti teptinėmis arba klijuotomis ruloninėmis (lakštinėmis) medžiagomis ar gaminiais. Hidroizoliacinio sluoksnio savybės ir įrengimas turi atitikti specialiųjų standartų reikalavimus.

118. Tunelių ir pralaidų hidroizoliacija turi būti apsaugota nuo mechaninio pažeidimo:

- ant vertikalių paviršių – betoninėmis ar mūrinėmis sienelėmis;

- ant perdangos – ne mažiau kaip 4 cm storio betono sluoksniu;

- po pagrindu – ne mažiau kaip 10 cm storio betono sluoksniu po hidroizoliacija ir ne mažiau kaip 3 cm storio sluoksniu ant hidroizoliacijos.

 

Apšvietimas

 

119. Ant visų gyvenamųjų vietovių tiltų ir visų rūšių tuneliuose turi būti įrengtas elektrinis apšvietimas. Tiltai ir trumpesni kaip 30 – 50 m tuneliai dienos metu gali būti neapšviesti:

119.1. dideli užmiesčio tiltai tamsiuoju paros metu turi būti apšviesti.

120. Vidutinis šviesos ryškumas važiuojamosios dalies viduryje turi būti ne mažesnis kaip 15 – 20 liuksų, o maksimalaus ir minimalaus ryškumo santykis neturi būti didesnis kaip 3.

121. Šviestuvų atramos įrengiamos tiltų šalitilčiuose. Šviesos ir šviesos signalizacijos prietaisai, įrengti ant statinių, neturi trikdyti vandens kelių, automobilių ir geležinkelio kelių ženklų matomumo.

122. Tunelių kelio dangos apšvietimas turi būti ne mažesnis kaip (liuksais):

transporto tuneliuose -

naktį

30;

dieną iki 100 m atstumu nuo portalų:

 

ties įvažiavimu

750-30*;

ties išvažiavimu

400-30*;

tunelyje

30;

pėsčiųjų tuneliuose -

 

naktį

10;

vakare

20;

dieną

50:

 

122.1. * vairuotojo akinimui išvengti transporto tuneliuose ties įvažiavimais, 0,8 v metrų ilgio ruože (čia v – automobilio greitis km/h), turi būti laipsniškai keičiamas apšvietimo intensyvumas, keičiant šviestuvų skaičių ar galingumą, įrengiant nuo saulės spindulių apsauginius stogelius, šviesos filtrus.

123. Tuneliams apšviesti naudojamos liuminescencinės ir kaitrinės lempos. Šviesa neturi akinti vairuotojų, todėl ji nukreipiama į sienas ir lubas, o kelio danga apšviečiama išsklaidyta šviesa. Lubos ir sienos dažomos šviesiomis spalvomis. Prietuneliai apšviečiami gatvių šviestuvais.

 

Vėdinimas ir šildymas

 

124. Tuneliuose turi būti sudarytos sąlygos reikiamam oro apykaitos vyksmui, kuris užtikrintų šilumos, drėgmės ar degimo produktų pertekliaus pašalinimą.

125. Ilgesniuose kaip 400 m tuneliuose, o esant nepakankamam natūraliam vėdinimui – ir ilgesniuose kaip 150 m tuneliuose, turi būti įrengta privalomoji vėdinimo sistema.

126. Transporto tuneliuose oro apykaita turi būti ne mažesnė kaip 3 kartai per valandą.

127. Tunelio išorės ir aplinkos temperatūrų skirtumas turi būti ne didesnis kaip 10 – 15°C:

127.1. kai aplinkos temperatūra žemesnė kaip 0°C, pėsčiųjų tunelių laiptai turi būti apšildomi.

128. Tarnybinių patalpų skaičiuojamoji temperatūra šaltuoju metų laiku imama +5°C. Į tarnybines patalpas tiekiamo oro kiekis nustatomas skaičiavimais, įvertinus išsiskiriančią šilumą ir drėgmę.

 

Priešgaisrinė ir eismo reguliavimo įranga

 

129. Vidutiniuose ir dideliuose geležinkelio tiltuose bei ilgesniuose kaip 300 m tuneliuose turi būti gaisro gesinimo priemonės, kurių rūšis ir kiekis nustatytas tipinėse priešgaisrinės saugos taisyklėse bei instrukcijose.

130. Geležinkelio, o esant reikalui, – ir automobilių kelių bei miestų statiniai aptveriami kontroliniais įrenginiais su įspėjamąja signalizacija bei atitveriančiais šviesoforais.

131. Ilguose geležinkelio statiniuose (ant tiltų ir tuneliuose) turi būti tiesioginis telefono ar radijo ryšys su traukinių mašinistais, artimiausia stotimi arba postu, kuriuose įrengta eismo valdymo signalizacija.

132. Prie automobilių kelių (gatvių) statinių turi būti įrengti kelio ženklai bei paženklintos dangos, vadovaujantis Kelių eismo taisyklėmis ir Lietuvos standartais (LST 1335:1994; LST 1379:1995; LST 1405:1995):

132.1. atstumas nuo kelio (gatvės) dangos iki informacinių skydų ar eismą reguliuojančių ženklų, kurie tvirtinami ant tilto virš važiuojamosios dalies, turi būti ne mažesnis kaip patiltės gabarito aukštis, padidintas 0,3 m.

 

VIII. PRIEŽIŪROS ĮRENGINIAI

 

133. Statinių konstrukcijoms saugiai prižiūrėti ir remontuoti ant tiltų turi būti įrengti pakabinamieji takai, kopėčios ar apžiūros liukai, numatytos įdėtinės detalės laikiniems pastoliams ar lopšiams tvirtinti. Lipimo zonos turi būti aptvertos ne mažesnio kaip 1,1 m aukščio turėklais.

134. Tilto ir pralaidos abiejuose galuose, sankasos šlaite, būtina įrengti 0,75 m pločio tarnybinius laiptus:

- geležinkelyje, kai sankasa aukštesnė kaip 2 m;

- keliuose (gatvėse), kai sankasa aukštesnė kaip 4 m.

135. Statiškai neišsprendžiamose tiltų konstrukcijose, taip pat kitais projekte nurodytais atvejais būtina įrengti žymeklius ar kitus įtaisus poslinkiams matuoti.

136. Projektuojant tiltų sijines perdangas būtina numatyti galimybę atraminius guolius reguliuoti, remontuoti ar pakeisti.

137. Statinių metalinės konstrukcijos turi būti įžemintos, kai jų atstumas iki elektrifikuoto geležinkelio nuolatinės srovės kontaktinio tinklo mažesnis kaip 5 m arba iki kintamos srovės kontaktinio tinklo – mažesnis kaip 10 m. Būtina įžeminti gelžbetoninius statinius, prie kurių tvirtinami kontaktiniai tinklai.

138. Elektrifikuoto geležinkelio statiniuose, kuriais numatytas pėsčiųjų eismas, būtina ties turėklais virš laidų įrengti 2 m aukščio vertikalų arba ne trumpesnį nei 1,5 m pločio horizontalų vielos tinklą arba sienelę.

139. Geležinkelio tiltuose ir tuneliuose, kurie ilgesni nei 50 m, būtina įrengti priežiūros darbuotojams saugos aikšteles:

- kas 50 m prie vieno kelio krašto, kai statinio ilgis iki 100 m;

- kas 50 m iš abiejų kelio pusių šachmatine tvarka, kai statinys ilgesnis kaip 100 m.

Kai traukinių greitis didesnis kaip 120 km/h, saugos aikštelės įrengiamos kas 25 m.

______________


A priedas

(privalomasis)

 

AUTOMOBILIŲ KELIŲ, GATVIŲ IR GELEŽINKELIO TILTŲ KONSTRUKCIJŲ ARTUMO GABARITAI

 

 

 

A.1 pav. Automobilių kelių ir gatvių važiuojamosios dalies skersinio profilio schemos

 

Pastabos:

1. Juostos plotis atitvarams bei priežiūros tarnyboms K = 0,5 m.

2. P – šalitilčio plotis.

3. Tiltams su skiriamąja juosta rekomenduojama taikyti 2 schemą, statant du tiltus greta kiekvienos eismo krypties. Skersinio profilio 1 schemos taikymas turi būti techniškai bei ekonomiškai pagrįstas.

4. Kai tiltai plane kreivi, jų važiuojamoji dalis platinama ir daroma su viražu pagal [9.5] ar [9.6] reikalavimus.

 

A.1 lentelė. Automobilių kelių tiltų konstrukcijų artumo gabaritų parametrai

Kelio

kategorija

Gabarito

plotis, m

Eismo

juostų

skaičius,

Pločiai, m

 

 

 

 

Eismo

juostos,

 

Važiuojamosios

dalies,

Mažiausias

skiriamosios

Kraštinės juostos

 

w

nl

wl

nlwl

juostos, c

išorinės,

Hex

vidinės,

Hin

AM

AM

AM

AM

 

35,50

2x15,75

28,00

2x12

2x3

2x3

2x2

2x2

3,75

3,75

3,75

3,75

 

2x11,25

2x11,252x7,50

2x7,50

4,00

4,00

4,00

4,00

3,50

3,50

3,50

3,50

1,00

1,00

1,00

1,00

AI

AI

27,0

2x11,75

2x2

2x2

3,75

3,75

2x7,50

2x7,50

3,50

3,50

3,50

3,50

0,75

0,75

 

BI

17,00

4

3,75

15,00

-

1,00

 

-

AII

BII

CII

 

10,00

2

3,75

7,50

-

1,25

-

AIII

BIII

CIII

 

9,00

2

3,50

7,00

-

1,0

-

AIV

BIV

CIV

 

8,00

2

3,25

6,50

-

0,75

-

AV

 

7,00

2

3,00

6,00

-

0,5

-

 

Pastaba. Prie didelių miestų tiltų skiriamosios juostos plotis c gali būti padidintas pagal [9.5] nuorodos 18 punkto reikalavimus.

 

 

A.2 pav. Geležinkelio tiltu ir tuneliu konstrukcijų artumo gabaritai.

Gabaritai pavaizduoti ištisine linija, įskaitant arba pakeičiant atskirus ruožus:  naujai statomų statinių ruožus pagal I, II ir III tarpstočiuose bei stotyse, kai riedmenų stovėjimas nenumatytas, ir pagal Ia, Ib, IIa ir IIIa kituose stočių keliuose;  keliai, kurių elektrifikavimas nenumatytas (į skaitiklį imami matmenys, kai kontaktinė linija daroma su laikančiu lynu, o vardiklyje – kai be laikančiojo lyno);  tunelių ir tiltų, viadukų, estakadų atitvarų;  statinių pamatų.

 

 

A.2 lentelė. Miestų, miestelių ir kaimų gatvių tiltų konstrukcijų artumo gabaritai

Gatvės

skersinis

Gabarito

plotis,

m

 

 

w

Eismo

juostų

skaičius,

 

 

nl

Pločiai, m

profilis

Eismo

juostos,

 

wl

Važiuojamosios

dalies,

Mažiausias

skiriamosios

juostos, c

Kraštinės juostos

 

nlwl

išorinės,

Hex

vidinės,

Hin

M29,00/100

M36,50/100

28,00

35,50

2x2

2x3

3,75

3,75

 

2x7,50

2x11,25

6,00

6,00

3,00

3,00

0,50

0,50

M24,00/80

M31,50/80

 

23,00

30,50

2x2

2x3

 

3,75

3,75

2x7,50

2x11,25

6,00

6,00

0,50

0,50

0,50

0,50

M20,50/70

M25,00/70

M27,50/70

19,50

24,00

26,50

2x2

2x2

2x3

3,50

3,50

3,50

2x7,00

2x7,00

2x10,5

3,50

3,50

3,50

0,50

0,50

0,50

0,50

2,75

0,50

 

M9,00/60

M16,00/60

M20,00/60

8,00

15,00

19,00

2

4

4

3,50

3,50

3,50

7,00

14,00

14,00

-

-

-

0,50

0,50

2,50

-

-

-

 

M23,00/60

M26,00/60

M30,00/60

22,00

25,00

29,00

6

6

6

3,50

3,50

3,50

21,00

21,00

21,00

-

2,00

2,00

0,50

0,50

0,50

-

0,50

2,50

 

M8,00/60

M13,00/60

M11,50/60

7,50

12,00

10,50

2

2

3

3,50

3,50

3,50

7,00

7,00

10,50

-

-

-

0,25

2,50

-

-

-

 

M15,75/60

M20,25/60

14,75

19,25

4

4

3,50

3,50

14,00

14,00

0,25

0,25

0,25

2,50

-

-

 

M7,50/50

M212,50/50

M10,75/50

6,50

11,50

9,75

2

2

3

3,25

3,25

3,25

6,50

6,50

9,75

-

-

-

-

2,50

-

-

-

-

 

M14,00/50

M19,00/50

13,00

18,00

4

4

3,25

3,25

13,00

13,00

-

-

-

2,50

-

-

 

M7,00/40

M12,00/40

6,00

11,00

2

2

3,00

3,00

6,00

6,00

-

-

-

2,50

-

-

 

M6,50/30

M4,50/30

M7,25/30

5,50

3,50

6,25

2

1

1

2,75

3,50

3,50

5,50

3,50

3,50

-

-

-

-

-

2,75

-

-

-

 

 

______________


B priedas

(privalomasis)

 

AUTOMOBILIŲ KELIŲ, GATVIŲ IR GELEŽINKELIO TILTŲ

PATILČIŲ GABARITAI

 

 

B.1 pav. Automobilių kelių ir gatvių tiltų patiltės gabaritai: a – kai patiltės erdvė neapribota ir b – kai patiltės erdvė apribota (žymėjimus žr. A.1 pav. ir A.1 lentelėje)

 

Pastabos: 1. Techniškai ir ekonomiškai pagrindus gelžbetoninių viadukų per C kategorijų automobilių kelių konstrukcinius sprendinius, aukštį galima sumažinti iki 4,5 m.

2. Pėsčiųjų tilto per automobilių kelią (gatvę) patiltės aukštis turi būti ne mažesnis kaip 5,3 m.

3. Rekomenduojama tiltų patiltės gabarito aukštį padidinti 0,2-0,5 m, kad būtų galima įrengti naują kelio (gatvės) dangą arba paaukštinti bėgių altitudę.

4. B.1, b pav. tuneliuose šalitiltis neįrengiamas, t. y. P + K - 1,25 = 0.

 

B.1 lentelė. Tiltų tarpatramių patiltės gabaritai

Vandens

kelio

Laivų vandens kelio gylis, m

Patiltės

aukštis,

Patiltės plotis, m

klasė

 

m

nepakeliamo

tarpatramio

pakeliamo

tarpatramio

 

garantuotas

vidutinis

 

pagrindinio

gretimo

 

IV

V

VI

VII

per 1,5 iki 1,9

per 1,1 iki 1,5

per 0,7 iki 1,1

per 0,5 iki 0,7

per 1,7 iki 2,3

per 1,3 iki 1,7

per 0,9 iki 1,3

per 0,6 iki 0,9

11,5

10,0

7,5

5,0

120

100

60

40

80

60

40

30

40

30

-

-

 

Pastabos: 1. Lentelėje pateikti duomenys galioja tik toms vandens kelių klasėms, kurios šiuo metu nustatytos Lietuvoje.

2. Nepakeliamų tiltų patiltės pagrindinio ir gretimo tarpatramių pločius leidžiama sumažinti ne daugiau kaip 10 m, kai upe nenumatoma plukdyti sujungtų plaustų.

 

B.2 lentelė. Tiltų per vandens telkinius elementų mažiausi atstumai nuo vandens paviršiaus ir ledonešio atžvilgiu

 

Elementų atstumas, m, nuo

Tilto elementas

vandens paviršiaus, atsižvelgiant į patvankos ir bangavimo poveikį didžiausio

potvynio metu

didžiausio ledonešio

lygio

 

skaičiuojamojo, kai tiltai

maksimalus

 

 

bendrųjų

geležinkelio

linijų

kitų

geležinkelio

ir visų

automobilių

kelių

Perdangos apatinis kraštas:

·      kai patvenkto vandens gylis

ne didesnis už 1 m

* kai šis gylis didesnis už 1 m

* kai upėje būna ledų sangrūda

·      kai gali būti plukdomi krūmai

bei kelmai

* kai plukdomi sieliai

Atraminių guolių aikštelės viršus

Arkų ir skliautų atramos

Medinių tiltų perdangų

ar ryšių apatinis kraštas

 

 

0,50

0,75

1,00

 

1,50

 

0,25

0,25

 

0,25

 

 

0,50

0,50

0,75

 

1,00

1,00

0,25

-

 

0,25

 

 

0,25

0,25

0,75

 

1,00

1,00

-

-

 

-

 

 

 

-

0,75

1,00

 

-

-

0,75

0,25

 

0,75

______________