LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

ĮSAKYMAS

 

DĖL APLINKOS MINISTRO 2002 M. LAPKRIČIO 19 D. ĮSAKYMO NR. 599 „DĖL PAVOJINGŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ IR PREPARATŲ PAKUOTĖS REIKALAVIMŲ BEI PAKAVIMO TVARKOS“ PAKEITIMO

 

2008 m. gegužės 6 d. Nr. D1-237

Vilnius

 

Atsižvelgdamas į 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (EB) Nr. 2006/121, iš dalies keičiančią Tarybos direktyvą 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo, siekiant suderinti ją su Reglamentu (EB) Nr. 1907/ 2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančiu Europos cheminių medžiagų agentūrą (OL 2006 L 396, p. 851),

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. lapkričio 19 d. įsakymą Nr. 599 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų pakuotės reikalavimų bei pakavimo tvarkos“ (Žin., 2002, Nr. 115-5161):

1.1. įrašau įsakymo antraštėje vietoj žodžio „tvarkos“ žodžius „tvarkos aprašo“ (toliau – Tvarkos aprašas);

1.2. įrašau įsakymo 1 punkte vietoj žodžio „tvarką“ žodžius „tvarkos aprašą“.

2. Nurodytuoju įsakymu patvirtintame Tvarkos apraše:

2.1. įrašau pavadinime vietoj žodžio „tvarka“ žodžius „tvarkos aprašas“;

2.2. išdėstau 1 punktą taip:

1. Įgyvendinant Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymo pagrindines nuostatas dėl pavojingų cheminių medžiagų pakavimo parengtas Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų pakuotės reikalavimų bei pakavimo tvarkos aprašas.“;

2.3. Tvarkos aprašo 2.1 punktą išdėstau taip:

2.1. 1967 m. birželio 27 d. Tarybos direktyva 67/548/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, reglamentuojančių pavojingų medžiagų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą etiketėmis, suderinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 1 tomas, p. 27) su paskutiniais pakeitimais, padarytais 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/121/EB (OL 2006 L 396, p. 851);“;

2.4. Tvarkos aprašo 2.2 punktą išdėstau taip:

2.2. 1999 m. gegužės 31 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 1999/45/EB dėl pavojingų preparatų klasifikavimą, pakavimą ir ženklinimą reglamentuojančių valstybių narių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų derinimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 13 skyrius, 24 tomas, p. 109) su pakeitimais, padarytais 2004 m. balandžio 26 d. Tarybos direktyva 2004/66/EB (OL 2004 L 168, p. 35);“;

2.5. Tvarkos aprašo 4.1 punktą išdėstau taip:

4.1. chemines medžiagas, kurios, įvertinus jas pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 27 d. įsakymo Nr. 345/313 redakcija) patvirtintos Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos (Žin., 2002, Nr. 81-3501) 4.2, 4.3, 4.4 skyriuose išdėstytus klasifikavimo kriterijus, laikomos pavojingomis;“;

2.6. papildau Tvarkos aprašą 4.6 punktu ir šį punktą išdėstau taip:

4.6. kaip nurodyta Tvarkos aprašo II ir III skyriuose, cheminius preparatus, kurie pagal Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkoje išdėstytus kriterijus neklasifikuojami kaip pavojingi, bet gali sukelti tam tikrą pavojų;“;

2.7. papildau Tvarkos aprašą 4.7 punktu ir šį punktą išdėstau taip:

4.7. registruotas pagal 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) 1907/2006 dėl cheminių medžiagų registracijos, įvertinimo, autorizacijos ir apribojimų (REACH), įsteigiančio Europos cheminių medžiagų agentūrą, iš dalies keičiančio Direktyvą 1999/45/EB bei panaikinančio Tarybos reglamentą (EEB) Nr. 793/ 93, Komisijos reglamentą (EB) Nr. 1488/94, Tarybos direktyvą 76/769/EEB ir Komisijos direktyvas 91/155/EEB, 93/ 67/EEB, 93/105/EB bei 2000/21/EB (OL 2006 L 396, p. 1), reikalavimus chemines medžiagas ir (arba) cheminius preparatus, turinčius savo sudėtyje šių medžiagų, išskyrus Tvarkos aprašo 6 punkte nurodytus preparatus.“;

2.8. išdėstau Tvarkos aprašo 5 punktą taip:

5. Specialūs reikalavimai, išdėstyti šio Tvarkos aprašo III skyriuje, taikomi pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų pakuotei, tiekiant juos plačiajai visuomenei, taip pat tiekiant plačiajai visuomenei cheminius preparatus, kurie pagal Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkoje išdėstytus kriterijus neklasifikuojami kaip pavojingi, bet gali sukelti tam tikrą pavojų.“;

2.9. išdėstau 9.1 punktą taip:

9.1. Pakuotė turi būti suprojektuota ir sukonstruota taip, kad jos turinys, t. y. joje patalpintos cheminės medžiagos ir preparatai nepatektų į aplinką – neiškristų, neišbyrėtų, neišsilietų, neišgaruotų (šis reikalavimas netaikomas, jei yra specialios saugos priemonės – įtaisai).“;

2.10. išdėstau 9.2 punktą taip:

9.2. Pakuotė ir įtvirtinimai turi būti saugūs visą numatomą naudojimo ir saugojimo laikotarpį numatytomis laikymo sąlygomis.“;

2.11. išdėstau 9.4 punktą taip:

9.4. Cheminių medžiagų ir preparatų pakuotė, uždarymai ir įtvirtinimai privalo būti visą laiką kieti ir patvarūs, kad būtų užtikrinta, jog jie neatsipalaiduos ir saugiai atlaikys krūvį (įtempimą-spaudimą) tvarkant šias medžiagas normaliomis sąlygomis.“;

2.12. išdėstau 9.6 punktą taip:

9.6. Talpyklos su cheminėmis medžiagomis ar su cheminiais preparatais, nurodytais šio Tvarkos aprašo 4 ir 5 punktuose, kurie siūlomi ar parduodami plačiajai visuomenei, negali būti:“;

2.13. išdėstau 9.8 punktą taip:

9.8. Cheminių medžiagų ir preparatų pakuotė privalo būti paženklinta pagal cheminei medžiagai ar preparatui priskirtas pavojingumo kategorijas, laikantis pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų bendrųjų klasifikavimo ir ženklinimo reikalavimų. Registruotos cheminės medžiagos ir cheminiai preparatai, turintys savo sudėtyje šių medžiagų, gali būti tiekiami rinkai tik supakuoti ir paženklinti atsižvelgus į duomenis ir (arba) informaciją, gautą pagal Reglamente (EB) Nr. 1907/2006 nustatytus informacijos rinkimo cheminių medžiagų registracijos tikslais reikalavimus. Detalius cheminių medžiagų ir preparatų pakuotės ženklinimo reikalavimus nustato Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos 7 skyrius.“;

2.14. išdėstau 11.2 punktą taip:

11.2. Cheminės medžiagos ir preparatai, klasifikuojami ir ženklinami kaip kenksmingi (Xn), prarijus galintys pakenkti plaučiams, išskyrus chemines medžiagas ir preparatus, tiekiamus rinkai aerozolių pavidalu arba talpyklose su hermetišku purškimo įtaisu.“;

2.15. pripažįstu netekusiu galios Tvarkos aprašo 11.3 punktą;

2.16. išdėstau 12.1 punktą taip:

12.1. Darinėjamosiose pakuotėse naudojami uždarymai, kurių vaikai negali atidaryti, turi atitikti Lietuvos standartą LST EN 28317+AC:2004 „Vaikų sunkiai atidaroma pakuotė. Darinėjamųjų pakuočių reikalavimai ir bandymo metodai (ISO 8317:1989) bei jo pakeitimus.“;

2.17. išdėstau 19 punktą taip:

19. Tam tikriems cheminiams preparatams, kaip metalų lydiniai, polimerų turintys preparatai, elastomerų turintys preparatai, kurie nors ir klasifikuojami kaip pavojingi, bet kai jie tiekiami rinkai tokia forma, kad nesukelia pavojaus žmonių sveikatai įkvepiant, praryjant arba patenkant ant odos, taip pat nekelia pavojaus vandens organizmams, aukščiau išdėstyti pakavimo reikalavimai gali būti netaikomi.. Informacija apie tokių preparatų klasifikavimą turi būti pateikiama profesionaliam naudotojui to preparato saugos duomenų lape.“

3. Nustatau, kad šis įsakymas įsigalioja 2008 m. birželio 1 d.

 

 

 

APLINKOS MINISTRAS                                                             ARTŪRAS PAULAUSKAS

 

SUDERINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos

2008 m. balandžio 24 d. raštu Nr. 10-2402