VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL ETILO ALKOHOLIO PARDAVIMO BE AKCIZŲ APSKAITOS ŽURNALŲ IR PAŽYMŲ BEI DUOMENŲ PATEIKIMO FORMŲ PATVIRTINIMO

 

2002 m. rugpjūčio 13 d. Nr. 242

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Etilo alkoholio, kurį sveikatinimo reikmėms įsigyja ir naudoja farmacijos įmonės ir (arba) sveikatos priežiūros įstaigos, atleidimo nuo akcizų tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 960 (Žin., 2002, Nr. 64-2620) ir Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų, skirtų acto gamybai, atleidimo nuo akcizų tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 251 (Žin., 2002, Nr. 79-3368), bei 1997 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 110 patvirtintų Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nuostatų (Žin., 1997, Nr. 87-2212; 2001, Nr. 85-2991; 2002, Nr. 20-786) 18.11 punktu:

1. Tvirtinu pridedamas:

1.1. Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų pardavimo be akcizų akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje apskaitos žurnalo formą;

1.2. Įmonės, akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje laikančios ir parduodančios be akcizų etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų pardavimo be akcizų apskaitos žurnalo formą;

1.3. Vaistų platinimo įmonės etilo alkoholio pardavimo be akcizų apskaitos žurnalo formą;

1.4. Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų pardavimo be akcizų iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio pažymos FR0432 formą;

1.5. Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų pardavimo be akcizų pažymos FR0433 formą;

1.6. Duomenų apie etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų pardavimą be akcizų FR0434 formą;

1.7. Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų pardavimo be akcizų apskaitos žurnalų pildymo taisykles;

1.8. Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų pardavimo be akcizų iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio pažymos FR0432 formos ir etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų pardavimo be akcizų pažymos FR0433 formos užpildymo taisykles;

1.9. Duomenų apie etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų pardavimą be akcizų FR0434 formos užpildymo taisykles.

2. Įsakau:

2.1. Apskričių valstybinių mokesčių inspekcijų (toliau – AVMI) viršininkams užtikrinti, kad akcizais apmokestinamų prekių sandėlių savininkai, įmonės, akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje laikančios ir be akcizų etilo alkoholį ir/ar alkoholinius gėrimus parduodančios, bei vaistų platinimo įmonės pildytų šiuo įsakymu patvirtintus apskaitos žurnalus.

2.2. AVMI akcizų administravimo skyriams duomenis apie akcizais apmokestinamų prekių sandėlių, vaistus platinančių įmonių per praėjusį ketvirtį parduotą etilo alkoholį Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Inspekcija) Akcizų administravimo skyriui pateikti FR0434 formoje.

2.3. Inspekcijos Duomenų valdymo skyriui pagal nustatytą tvarką FR0432, FR0433 ir FR0434 formas įtraukti į Dokumentų formų registrą.

2.4. Inspekcijos viršininko pavaduotojui, kuruojančiam Inspekcijos Akcizų administravimo skyrių, ir AVMI viršininkams kontroliuoti šio įsakymo vykdymą.

 

 

 

Viršininkas                                                                                              Jurgis Gurauskas


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2002 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu

Nr. 242

 

ETILO ALKOHOLIO ir alkoholinių gėrimų Pardavimo be akcizų apskaitos žurnalų pildymo taisyklės

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų pardavimo be akcizų žurnalų pildymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato, kaip turi būti pildomi Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų pardavimo be akcizų iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio, Įmonės, akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje laikančios ir parduodančios etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų pardavimo be akcizų ir Vaistų platinimo įmonės etilo alkoholio pardavimo be akcizų apskaitos žurnalai (toliau – Žurnalai).

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Etilo alkoholio, kurį sveikatinimo reikmėms įsigyja ir naudoja farmacijos įmonės ir (arba) sveikatos priežiūros įstaigos, atleidimo nuo akcizų tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 960 (Žin., 2002, Nr. 64-2620) ir Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų, skirtų acto gamybai, atleidimo nuo akcizų tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 251 (Žin., 2002, Nr. 79-3368).

3. Taisyklių turi laikytis akcizais apmokestinamų prekių sandėlių (toliau – Sandėlis) savininkai ir jų įgalioti asmenys, įmonės, Sandėlyje laikančios ir parduodančios etilo alkoholį ir/ar alkoholinius gėrimus (toliau – Įmonė), ir vaistų platinimo įmonės, kurioms privaloma tvarkyti centrinio mokesčių administratoriaus (toliau – Inspekcija) nustatytos formos Žurnalus.

4. Visos Taisyklėse vartojamos sąvokos atitinka galiojančiuose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II. ETILO ALKOHOLIO ir alkoholinių gėrimų Pardavimo be akcizų iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio apskaitos ŽURNALO PILDYMAS

 

5. Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų pardavimo be akcizų iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio apskaitos žurnalą (toliau šiame skyriuje – Žurnalas) pildo Sandėlio savininko įgaliotas asmuo.

6. Žurnalo tituliniame lape įrašomas Žurnalo pavadinimas, Sandėlio savininko pavadinimas, Sandėlio atskiras identifikacinis numeris ir Sandėlio adresas.

7. Žurnalas įregistruojamas AVMI miesto (rajono) skyriuje, kurio teritorijoje yra Sandėlis.

8. Kai Sandėlyje laikomas kelioms Įmonėms priklausantis etilo alkoholis ir/ar alkoholiniai gėrimai, pildomas bendras etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų pardavimo be akcizų iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio apskaitos žurnalas ir atskirai turi būti registruojami įmonių, kurios laiko šiuose Sandėliuose etilo alkoholį ir/ar alkoholinius gėrimus, etilo alkoholio ir /ar alkoholinių gėrimų pardavimai be akcizų. Kiekvienos Įmonės pardavimai gali būti nurodomi skirtinguose vieno Žurnalo lapuose.

9. Laukelyje „Sandėlio“ nurodomas Inspekcijos suteiktas atskiras Sandėlio identifikacinis numeris, Inspekcijos, sandėlio savininko pavadinimas arba vardas, pavardė, mokesčių mokėtojo kodas ir adresas.

10. Laukelyje „Įmonės, akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje laikančios ir parduodančios etilo alkoholį ir/ar alkoholinius gėrimus be akcizų“ nurodomas įmonės, iš Sandėlio be akcizų parduodančios etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus, pavadinimas, kodas, buveinės adresas. Jeigu be akcizų parduodamas etilo alkoholis ir/ar alkoholiniai gėrimai priklauso Sandėlio savininkui, laukelyje nurodomas Sandėlio savininko pavadinimas, kodas, buveinės adresas.

11. Stulpelyje „Data“ nurodoma etilo alkoholio ir /ar alkoholinių gėrimų pardavimo data (metai, mėnuo ir diena).

12. Stulpelyje „Subjekto, kuriam parduotas etilo alkoholis arba alkoholiniai gėrimai“ nurodomas etilo alkoholio arba alkoholinius gėrimus be akcizo įsigijusio juridinio asmens kodas, pavadinimas, buveinės adresas, jeigu įsigijo fizinis asmuo – asmens kodas, vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas.

13. Stulpelyje „Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinės grupės kodas“ nurodomas kodas pagal atskirą Akcizų įstatyme nurodytą akcizais apmokestinamų prekių tarifinę grupę (pvz., tarpinių produktų, kurie atitinka Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą vaisių – uogų vynų apibūdinimą ir kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra ne didesnė kaip 15 procentų tūrio, kodas – 260, jei didesnė kaip 15 procentų tūrio, kodas – 270, etilo alkoholio kodas – 280). Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodų klasifikatorius (toliau – klasifikatorius) yra patvirtintas Inspekcijos viršininko 2002 m. birželio 14 d. įsakymu Nr. 156 (Žin., 2002, Nr. 61-2489).

14. Stulpelio „Parduoto etilo alkoholio arba alkoholinių gėrimų kiekis litrais“ skiltyje „sveikatinimo reikmėms“ nurodomas faktinis be akcizų parduoto etilo alkoholio kiekis, faktinė parduoto etilo alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ir parduotas kiekis, perskaičiuotas į gryną etilo alkoholį prie +200 C temperatūros, litrais.

15. Stulpelio „Parduoto etilo alkoholio arba alkoholinių gėrimų kiekis litrais“ skiltyje „actui gaminti“ nurodomas faktinis be akcizų parduoto etilo alkoholio kiekis, faktinė parduoto etilo alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ir parduotas kiekis, perskaičiuotas į gryną etilo alkoholį prie +200 C temperatūros, litrais arba faktinis be akcizų parduotų alkoholinių gėrimų kiekis, litrais ir faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais.

16. Nurodant parduoto etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų kiekius būtina nurodyti parduoto etilo alkoholio ir/ar alkoholinių gėrimų paskirtį (atitinkamai pildyti skiltį sveikatinimo reikmėms arba skiltį actui gaminti).

17. Stulpelyje „Dokumento serija ir numeris“ nurodomas iš Sandėlio parduodant etilo alkoholį ir/ar alkoholinius gėrimus išrašytos PVM sąskaitos faktūros arba sąskaitos faktūros serija ir numeris ir/ar išgabenant prekes iš Sandėlio išrašyto gabenimo dokumento numeris, o jeigu šis dokumentas turi ir seriją, tai ir serija.

18. Stulpelyje „Sandėlio savininko atsakingo asmens“ asmuo, kurį Sandėlio savininkas įgaliojo pildyti Žurnalą, turi įrašyti savo vardą, pavardę ir pasirašyti.

 

III. ĮMONĖS, AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLYJE LAIKANČIOS IR PARDUODANČIOS ETILO ALKOHOLĮ IR ALKOHOLINIUS GĖRIMUS, ETILO ALKOHOLIO PARDAVIMO BE AKCIZŲ APSKAITOS ŽURNALO PILDYMAS

 

19. Įmonės, akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje laikančios ir parduodančios etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus, etilo alkoholio pardavimo be akcizų apskaitos žurnalą (toliau šiame skyriuje – Žurnalas) pildo Įmonės įgaliotas asmuo.

20. Žurnalo tituliniame lape įrašomas Žurnalo pavadinimas, Įmonės pavadinimas, kodas ir buveinės adresas.

21. Žurnalas įregistruojamas AVMI miesto (rajono) skyriuje, kurio teritorijoje Įmonė registruota mokesčių mokėtoja.

22. Laukelyje „Įmonės, akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje laikančios ir parduodančios etilo alkoholį be akcizų“ nurodomas Įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas. Įmonės etilo alkoholio ir/ar alkoholinių gėrimų pardavimai be akcizų iš skirtingų Sandėlių nurodomi viename Žurnale.

23. Stulpelyje „Data“ nurodoma etilo alkoholio ir /ar alkoholinių gėrimų pardavimo data (metai, mėnuo ir diena).

24. Stulpelyje „Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio atskiras identifikacinis numeris“ nurodomas Sandėlio, iš kurio Įmonė be akcizų parduoda etilo alkoholį ir/ar alkoholinius gėrimus, atskiras identifikacinis numeris, suteiktas Inspekcijos.

25. Stulpelyje „Subjekto, kuriam parduotas etilo alkoholis arba alkoholiniai gėrimai“ nurodomas etilo alkoholio arba alkoholinius gėrimus be akcizo įsigijusio juridinio asmens kodas, pavadinimas, buveinės adresas, jeigu įsigijo fizinis asmuo – asmens kodas, vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas.

26. Stulpelyje „Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinės grupės kodas“ nurodomas kodas iš klasifikatoriaus (pvz., tarpinių produktų, kurie atitinka Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą vaisių – uogų vynų apibūdinimą ir kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra ne didesnė kaip 15 procentų tūrio, kodas – 260, jei didesnė kaip 15 procentų tūrio, kodas – 270, etilo alkoholio kodas – 280).

27. Stulpelio „Parduoto etilo alkoholio arba alkoholinių gėrimų kiekis litrais“ skiltyje „sveikatinimo reikmėms“ nurodomas faktinis be akcizų parduoto etilo alkoholio kiekis, faktinė parduoto etilo alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ir parduotas kiekis, perskaičiuotas į gryną etilo alkoholį prie +200 C temperatūros, litrais.

28. Stulpelio „Parduoto etilo alkoholio arba alkoholinių gėrimų kiekis litrais“ skiltyje „actui gaminti“ nurodomas faktinis be akcizų parduoto etilo alkoholio kiekis, faktinė parduoto etilo alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ir parduotas kiekis, perskaičiuotas į gryną etilo alkoholį prie +200 C temperatūros, litrais arba faktinis be akcizų parduotų alkoholinių gėrimų kiekis litrais ir faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais.

29. Nurodant parduoto etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų kiekius būtina nurodyti parduoto etilo alkoholio ir/ar alkoholinių gėrimų paskirtį (atitinkamai pildyti skiltis sveikatinimo reikmėms arba skiltis actui gaminti).

30. Stulpelyje „Dokumento serija ir numeris“ nurodomas PVM sąskaitos faktūros arba sąskaitos faktūros serija ir numeris ir gabenimo dokumento numeris, o jeigu šis dokumentas turi ir seriją, tai ir serija.

31. Stulpelyje „Pardavėjo atsakingo asmens“ asmuo, kurį Įmonės savininkas įgaliojo pildyti Žurnalą, turi įrašyti savo vardą, pavardę ir pasirašyti.

 

IV. VAISTŲ PLATINIMO ĮMONĖS ETILO ALKOHOLIO PARDAVIMO BE AKCIZŲ APSKAITOS ŽURNALO PILDYMAS

 

32. Vaistų platinimo įmonės etilo alkoholio pardavimo be akcizų apskaitos žurnalą (toliau šiame skyriuje – Žurnalas) pildo vaistų platinimo įmonės, kurios parduoda etilo alkoholį be akcizų asmenims, besiverčiantiems sveikatinimo veikla.

33. Žurnalas įregistruojamas AVMI miesto (rajono) skyriuje, kurio teritorijoje vaistų platinimo įmonė registruota mokesčių mokėtoja.

34. Žurnalo tituliniame lape įrašomas Žurnalo pavadinimas, vaistų platinimo įmonės pavadinimas, kodas ir buveinės adresas.

35. Laukelyje „Vaistų platinimo įmonės“ nurodomas vaistų platinimo įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas.

36. Stulpelyje „Data“ nurodoma etilo alkoholio pardavimo data (metai, mėnuo ir diena).

37. Stulpelyje „Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio atskiras identifikacinis numeris“ nurodomas Sandėlio, iš kurio vaistų platinimo įmonė be akcizų parduoda etilo alkoholį, atskiras identifikacinis numeris, suteiktas Inspekcijos. Jeigu vaistų platinimo įmonė etilo alkoholį parduoda ne iš Sandėlio, šis stulpelis nepildomas.

38. Stulpelyje „Subjekto, kuriam parduotas etilo alkoholis“ nurodomas etilo alkoholio be akcizo įsigijusio juridinio asmens kodas, pavadinimas, buveinės adresas, jeigu įsigijo fizinis asmuo, – asmens kodas, vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas.

39. Stulpelyje „Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinės grupės kodas“ nurodomas kodas iš Inspekcijos patvirtinto Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodų klasifikatoriaus (etilo alkoholio kodas – 280).

40. Stulpelyje „Sveikatinimo reikmėms parduoto etilo alkoholio kiekis litrais“ nurodomas faktinis be akcizų parduoto etilo alkoholio kiekis, faktinė parduoto etilo alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, ir parduotas kiekis, perskaičiuotas į gryną etilo alkoholį prie +200 C temperatūros, litrais.

41. Stulpelyje „Dokumento serija ir numeris“ nurodomas PVM sąskaitos faktūros arba sąskaitos faktūros ir gabenimo dokumento numeris, o jeigu šis dokumentas turi ir seriją, tai ir serija.

42. Stulpelyje „Atsakingo asmens vardas, pavardė, parašas“ asmuo, kurį vaistų platinimo įmonės savininkas įgaliojo pildyti Žurnalą, turi įrašyti savo vardą, pavardę ir pasirašyti.

 

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

43. Žurnalus Sandėlio savininkai, Įmonės arba vaistų platinimo įmonės įsigyja savo nuožiūra (spausdina ar kitaip). Žurnalo puslapiai turi būti sunumeruoti, perverti virvele ir užantspauduoti Sandėlio savininko, Įmonės arba vaistų platinimo įmonės antspaudu (priklausomai nuo pildomo Žurnalo).

44. Įrašas, nurodantis žurnalo puslapių skaičių (skaičiais ir žodžiais), tvirtinamas Sandėlio savininko arba Įmonės ar vaistų platinimo įmonės bei apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos darbuotojų parašais. Žurnalas turi būti užregistruotas ir užantspauduotas apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos antspaudu. Sandėlio savininkas, Įmonė bei vaistų platinimo įmonė turi teisę Žurnalą papildyti stulpeliais ir skiltimis.

Jeigu Sandėlis arba Įmonė parduoda be akcizų etilo alkoholį tik sveikatinimo reikmėms, Žurnale gali nebūti skilties „actui gaminti“ ir atvirkščiai, jeigu be akcizų etilo alkoholį ir/ar alkoholinius gėrimus parduoda tik actui gaminti, Žurnale gali nebūti skilties „sveikatinimo reikmėms“.

45. Jeigu Sandėlyje, Įmonėje arba vaistų platinimo įmonėje yra įdiegta kompiuterinė parduoto etilo alkoholio ir /ar alkoholinių gėrimų apskaita, tai suderinus su AVMI, kurios veiklos teritorijoje yra Sandėlis arba vaistų platinimo įmonė, šiose Taisyklėse nurodytų Žurnalų pildyti neprivaloma. Žurnaluose nurodyta informacija kasdien išspausdinama lapuose, kurie numeruojami, patvirtinami Sandėlio savininko, Įmonės arba vaistų platinimo įmonės vadovo įgalioto asmens parašu ir segami į atskiras kiekvieno mėnesio bylas.

46. Žurnalas turi būti pildomas tušinuku, rašalu, techninėmis arba kompiuterinėmis priemonėmis. Trynimai ir nepatvirtinti taisymai Žurnaluose draudžiami. Taisymai turi būti patvirtinti taisytojo parašu.

47. Žurnalai (jeigu tvarkomi kompiuteriniai Žurnalai, tai kiekvieno mėnesio bylos su įsegta Žurnalų informacija) saugomi laikantis Lietuvos archyvų departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytų dokumentų saugojimo terminų.

48. Sandėlio savininko, Įmonės arba vaistų platinimo įmonės vadovai arba jų įgalioti asmenys, tvarkantys etilo alkoholio ir/ar alkoholinių gėrimų pardavimo be akcizų apskaitą, privalo užtikrinti, kad apskaitos žurnalai būtų pildomi teisingai.

49. Už šių Taisyklių pažeidimus asmenys atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

______________


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2002 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu

Nr. 242

 

ETILO ALKOHOLIO IR ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ PARDAVIMO IŠ AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLIO PAŽYMOS FR0432 FORMOS IR ETILO ALKOHOLIO IR ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ PARDAVIMO BE AKCIZŲ PAŽYMOS FR0433 FORMOS UŽPILDYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų pardavimo iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio pažymos FR0432 formos ir Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų pardavimo be akcizų pažymos FR0433 formos užpildymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų pardavimo iš akcizais apmokestinamų prekių sandėlio FR0432 formos pažymos (toliau – FR0432 forma) ir Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų pardavimo be akcizų FR0433 formos pažymos (toliau – FR0433 forma) pildymo ir pateikimo apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai (toliau – AVMI) tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Etilo alkoholio, kurį sveikatinimo reikmėms įsigyja ir naudoja farmacijos įmonės ir (arba) sveikatos priežiūros įstaigos, atleidimo nuo akcizų tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 960 (Žin., 2002, Nr. 64-2620) ir Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų, skirtų acto gamybai, atleidimo nuo akcizų tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 251 (Žin., 2002, Nr. 79-3368).

3. Taisyklių turi laikytis akcizais apmokestinamų prekių sandėlių (toliau – Sandėlis) savininkai, įmonės, Sandėlyje laikančios ir parduodančios etilo alkoholį ir/ar alkoholinius gėrimus (toliau – Įmonė) ir vaistų platinimo įmonės, kurioms privaloma pateikti apskričių valstybinėms mokesčių inspekcijoms pažymas apie per ketvirtį sveikatinimo reikmėms parduotą etilo alkoholį ir pažymas apie per ketvirtį acto gamybai parduotą etilo alkoholį ir/ar alkoholinius gėrimus.

 

II. FR0432 FORMOS UŽPILDYMAS

 

4. Laukelyje „Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio“ nurodomas akcizais apmokestinamų prekių sandėlio savininko pavadinimas, atskiras identifikacinis numeris ir adresas.

5. Eilutėje „apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai“ Sandėlio savininkas nurodo tą AVMI, kurios teritorijoje yra Sandėlis.

6. Stulpelyje „Sandėlio savininko arba įmonės, iš Sandėlio pardavusios etilo alkoholį ir/ar alkoholinius gėrimus“ nurodomas Įmonės (įskaitant ir Sandėlio savininko įmonę), iš Sandėlio pardavusios be akcizų etilo alkoholį ir/ar alkoholinius gėrimus, kodas, pavadinimas ir adresas.

Jeigu viena Įmonė yra pardavusi etilo alkoholį ir/ar alkoholinius gėrimus keliems subjektams, nurodomas tos įmonės kodas, pavadinimas ir adresas, o stulpeliuose „Subjekto, kuriam parduotas etilo alkoholis arba alkoholiniai gėrimai“ nurodomi visi subjektai, kuriems be akcizo buvo parduotas etilo alkoholis ir/ar alkoholiniai gėrimai.

7. Stulpelyje „Subjekto, kuriam parduotas etilo alkoholis arba alkoholiniai gėrimai“ nurodomas etilo alkoholio arba alkoholinius gėrimus be akcizo įsigijusio juridinio asmens kodas, pavadinimas, buveinės adresas, jeigu įsigijo fizinis asmuo, – asmens kodas, vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas.

8. Stulpelyje „Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinės grupės kodas“ nurodomas kodas iš Inspekcijos patvirtinto Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodų klasifikatoriaus (pvz., tarpiniai produktai, kurie atitinka Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą vaisių – uogų vynų apibūdinimą, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra ne didesnė kaip 15 procentų tūrio – 260, jei didesnė kaip 15 procentų tūrio – 270, etilo alkoholis –280).

9. Stulpelyje „Parduoto etilo alkoholio arba alkoholinių gėrimų kiekis, litrais“ nurodomas faktinis be akcizų parduoto etilo alkoholio kiekis, perskaičiuotas į gryną etilo alkoholį prie +200 C temperatūros, litrais arba faktinis be akcizų parduotų alkoholinių gėrimų kiekis litrais.

10. Nurodant parduoto etilo alkoholio ir/ar alkoholinių gėrimų kiekius, būtina nurodyti parduoto etilo alkoholio ir/ar alkoholinių gėrimų paskirtį (atitinkamai pildyti skiltis sveikatinimo reikmėms arba skiltis actui gaminti).

11. Pažymą pasirašantis Sandėlio savininko įgaliotas asmuo turi nurodyti savo pareigas, vardą, pavardę ir pasirašyti. Pažyma turi būti patvirtinta Sandėlio savininko antspaudu.

 

III. FR0433 FORMOS UŽPILDYMAS

 

12. Laukelyje „Etilo alkoholį ir/ar alkoholinius gėrimus akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje laikančios ir parduodančios arba vaistus platinančios“ nurodomas Įmonės arba vaistų platinimo įmonės pavadinimas, kodas, buveinės adresas.

13. Eilutėje „apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai“ Įmonė nurodo tą apskrities valstybinę mokesčių inspekciją (toliau – AVMI), kurios teritorijoje yra Sandėlis, kuriame ji laiko ir parduoda etilo alkoholį ir/ar alkoholinius gėrimus (jeigu Įmonė laiko ir parduoda etilo alkoholį ir/ar alkoholinius gėrimus keliuose Sandėliuose, kurie yra skirtingose AVMI teritorijose, ji teikia kelias Pažymas atitinkamai tai AVMI, kurios teritorijoje yra Sandėlis), vaistų platinimo įmonė nurodo tą AVMI, kurios teritorijoje ji registruota mokesčių mokėtoju.

14. Stulpelyje „Subjekto, kuriam parduotas etilo alkoholis arba alkoholiniai gėrimai“ nurodomas etilo alkoholio arba alkoholinius gėrimus be akcizo įsigijusio juridinio asmens kodas, pavadinimas, buveinės adresas, jeigu įsigijo fizinis asmuo, – asmens kodas, vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas.

15. Stulpelyje „Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio atskiras identifikacinis numeris“ nurodomas Inspekcijos suteiktas Sandėlio, iš kurio parduotas etilo alkoholis ir/ar alkoholiniai gėrimai, atskiras identifikacinis numeris. Jeigu vaistų platinimo įmonė etilo alkoholį parduoda ne iš Sandėlio, šis stulpelis nepildomas.

16. Stulpelyje „Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinės grupės kodas“ nurodomas kodas iš Inspekcijos patvirtinto Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodų klasifikatoriaus (pvz., tarpiniai produktai, kurie atitinka Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos patvirtintą vaisių-uogų vynų apibūdinimą, kurių faktinė tūrinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais, yra ne didesnė kaip 15 procentų tūrio – 260, jei didesnė kaip 15 procentų tūrio – 270, etilo alkoholis –280).

17. Stulpelyje „Parduoto etilo alkoholio arba alkoholinių gėrimų kiekis litrais“ nurodomas faktinis be akcizų parduoto etilo alkoholio kiekis, perskaičiuotas į gryną etilo alkoholį prie +200 C temperatūros, litrais arba faktinis be akcizų parduotų alkoholinių gėrimų kiekis, litrais.

18. Nurodant parduoto etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų kiekius, būtina nurodyti parduoto etilo alkoholio ir/ar alkoholinių gėrimų paskirtį (atitinkamai pildyti skiltis sveikatinimo reikmėms arba skiltis actui gaminti).

19. Pažymą pasirašantis Įmonės arba vaistų platinimo įmonės įgaliotas asmuo turi nurodyti savo pareigas, vardą, pavardę ir pasirašyti. Pažyma turi būti patvirtinta Įmonės arba vaistų platinimo įmonės antspaudu.

 

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

20. Ketvirčiui pasibaigus, Sandėlių savininkai FR0432 formos pažymą, o Įmonės ir vaistų platinimo įmonės FR0433 formos pažymą, ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 20 dienos turi pateikti apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai. Pažymos papildomai turi būti pateiktos ir elektroniniu būdu.

21. Šių Taisyklių nesilaikantys asmenys atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

______________


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2002 m. rugpjūčio 13 d.

įsakymu Nr. 242

 

DUOMENŲ APIE ETILO ALKOHOLIO IR ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ PARDAVIMĄ BE AKCIZŲ FR0434 FORMOS UŽPILDYMO TAISYKLĖS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Duomenų apie etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų pardavimą be akcizų FR0434 formos (toliau – FR0434 formos) užpildymo taisyklės (toliau – Taisyklės) nustato Duomenų apie etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų pardavimą be akcizų FR0434 formos užpildymo ir pateikimo Valstybinei mokesčių inspekcijai prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau – Inspekcija) tvarką.

2. Taisyklės parengtos vadovaujantis Etilo alkoholio, kurį sveikatinimo reikmėms įsigyja ir naudoja farmacijos įmonės ir (arba) sveikatos priežiūros įstaigos, atleidimo nuo akcizų tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 960 (Žin., 2002, Nr. 64-2620) ir Etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų, skirtų acto gamybai, atleidimo nuo akcizų tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2002 m. rugpjūčio 2 d. įsakymu Nr. 251 (Žin., 2002, Nr. 79-3368).

3. Duomenis Inspekcijai turi teikti tos apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau – AVMI), kurių teritorijoje yra akcizais apmokestinamų prekių sandėlis (toliau – Sandėlis), iš kurio parduodamas be akcizų etilo alkoholis ir/ar alkoholiniai gėrimai arba kurių teritorijoje vaistų platinimo įmonė registruota mokesčių mokėtoja.

 

 

II. FR0434 FORMOS UŽPILDYMAS

 

4. Formos preambulėje įrašomas AVMI pavadinimas, žemiau nurodomi tokie AVMI rekvizitai: AVMI kodas, gatvės pavadinimas, pašto indeksas, miestas, telefonas ir faksas.

5. Stulpelyje „Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio atskiras identifikacinis numeris“ nurodomas Sandėlio, iš kurio Sandėlio savininkas, įmonė, Sandėlyje laikanti ir parduodanti be akcizų etilo alkoholį ir/ar alkoholinius gėrimus (toliau – Įmonė) arba vaistų platinimo įmonė pardavė etilo alkoholį ir/ar alkoholinius gėrimus, atskiras identifikacinis numeris, suteiktas Inspekcijos.

Jeigu pateikiami Duomenys apie vaistų platinimo įmonės ne iš Sandėlio be akcizų parduotą etilo alkoholį, šis stulpelis nepildomas.

6. Stulpelyje „Pardavusios etilo alkoholį ir/ar alkoholinius gėrimus įmonės“ nurodomas įmonės tipas, Sandėlio savininko, Įmonės arba vaistus platinančios įmonės kodas ir pavadinimas.

Jeigu Įmonė yra pardavusi etilo alkoholį ir/ar alkoholinius gėrimus keliems subjektams, stulpelyje nurodomas įmonės kodas, pavadinimas ir adresas, o stulpeliuose „Subjekto, kuriam parduotas etilo alkoholis arba alkoholiniai gėrimai“ nurodomi visi subjektai, kuriems be akcizo buvo parduotas etilo alkoholis ir/ar alkoholiniai gėrimai.

7. Stulpelyje „Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinės grupės kodas“ nurodomas parduoto etilo alkoholio ir/ar alkoholinių gėrimų kodas iš Inspekcijos patvirtinto Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinių grupių kodų klasifikatoriaus.

8. Stulpelyje „Subjekto, kuriam parduotas etilo alkoholis arba alkoholiniai gėrimai“ nurodomas subjektų, kuriems buvo parduotas etilo alkoholis ir/ar alkoholiniai gėrimai, juridinio – asmens kodas ir pavadinimas arba fizinio asmens – asmens kodas, vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas.

9. Stulpelyje „Be akcizų parduoto gryno etilo alkoholio arba alkoholinių gėrimų kiekis litrais“ nurodomas faktinis be akcizų parduoto etilo alkoholio kiekis, perskaičiuotas į gryną etilo alkoholį prie +200 C temperatūros, litrais arba faktinis be akcizų parduotų alkoholinių gėrimų kiekis litrais.

Nurodant parduoto etilo alkoholio ir/ar alkoholinių gėrimų kiekius, būtina nurodyti parduoto etilo alkoholio ir/ar alkoholinių gėrimų paskirtį (atitinkamai pildyti skiltį sveikatinimo reikmėms arba skiltį actui gaminti).

10. Duomenis užpildęs AVMI darbuotojas nurodo savo pareigas, vardą, pavardę ir telefono numerį.

 

III. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

11. Ketvirčiui pasibaigus, AVMI FR0434 formos pažymą, ne vėliau kaip iki kito ketvirčio pirmojo mėnesio 30 dienos turi pateikti Inspekcijai. Pažyma turi būti pateikta ir elektroniniu būdu.

______________


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2002 m. rugpjūčio 13 d.

įsakymu Nr. 242

 

ETILO ALKOHOLIO IR ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ PARDAVIMO BE AKCIZŲ AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLYJE APSKAITOS ŽURNALAS

 

Sandėlio:

atrskiras idenfikacinis numeris_______________________________________________________

pavadinimas_____________________________________________________________________

kodas__________________________________________________________________________

adresas _________________________________________________________________________

 

Įmonės, akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje laikančios ir be akcizų parduodančios etilo alkoholį ir/ar alkoholinius gėrimus:

pavadinimas_____________________________________________________________________

kodas__________________________________________________________________________

adresas_________________________________________________________________________

 

Eil. Nr.

Data

Subjekto, kuriam parduotas etilo alkoholis arba alkoholiniai gėrimai

Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinės grupės kodas

Parduoto etilo alkoholio arba alkoholinių gėrimų kiekis (litrais)

Dokumento serija ir numeris

Sandėlio savininko atsakingo asmens

sveikatinimo reikmėms

actui gaminti

kodas arba asmens kodas

pavadinimas arba vardas, pavardė

adresas

faktinis kiekis

faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais

gryno etilo alkoholio kiekis

faktinis kiekis

faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais

gryno etilo alkoholio kiekis

PVM sąskaitos faktūros arba sąskaitos faktūros

gabenimo dokumento

pareigos

vardas, pavardė

parašas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

______________

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2002 m. rugpjūčio 13 d.

įsakymu Nr. 242

 

ĮMONĖS, AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLYJE LAIKANČIOS IR PARDUODANČIOS ETILO ALKOHOLĮ IR ALKOHOLINIUS GĖRIMUS, ETILO ALKOHOLIO IR ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ PARDAVIMO BE AKCIZŲ APSKAITOS ŽURNALAS

 

Įmonės, akcizais apmokestinamų prekių sandėlyje laikančios ir be akcizų parduodančios etilo alkoholį ir/ar alkoholinius gėrimus:

pavadinimas_____________________________________________________________________

kodas__________________________________________________________________________

adresas_________________________________________________________________________

 

 

Eil. Nr.

Data

Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio atskiras identifikacinis numeris

Subjekto, kuriam parduotas etilo alkoholis arba alkoholiniai gėrimai

Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinės grupės kodas

Parduoto etilo alkoholio arba alkoholinių gėrimų kiekis (litrais)

Dokumento serija ir numeris

Pardavėjo atsakingo asmens

sveikatinimo reikmėms

actui gaminti

kodas arba asmens kodas

pavadinimas arba vardas, pavardė

adresas

faktinis kiekis

faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais

gryno etilo alkoholio kiekis

faktinis kiekis

faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais

gryno etilo alkoholio kiekis

PVM sąskaitos faktūros arba sąskaitos faktūros

gabenimo dokumento

pareigos

vardas, pavardė

parašas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

______________

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės mokesčių inspekcijos

prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

viršininko 2002 m. rugpjūčio 13 d.

įsakymu Nr. 242

 

VAISTŲ PLATINIMO ĮMONĖS ETILO ALKOHOLIO PARDAVIMO BE AKCIZŲ

APSKAITOS ŽURNALAS

 

Vaistų platinimo įmonės:

pavadinimas_____________________________________________________________________

kodas__________________________________________________________________________

adresas_________________________________________________________________________

 

 

Eil. Nr.

Data

Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio atskiras identifikacinis numeris

Subjekto, kuriam parduotas etilo alkoholis

Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinės grupės kodas

Sveikatinimo reikmėms parduoto etilo alkoholio kiekis (litrais)

Dokumento serija ir numeris

Pardavėjo atsakingo asmens

kodas arba asmens kodas

pavadinimas arba vardas, pavardė

adresas

faktinis kiekis

faktinė alkoholio koncentracija, išreikšta tūrio procentais

gryno etilo alkoholio kiekis

PVM sąskaitos faktūros arba sąskaitos faktūros

gabenimo dokumento

pareigos

vardas, pavardė

parašas

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

______________


 

Forma FR0432 patvirtinta Valstybinės

mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2002 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 242

 

 

AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLIO:

savininko pavadinimas_____________________________________________________________ ,

atskiras identifikacinis Nr.__________________________________________________________ ,

adresas__________________________________________________________________________ .

 

 

 

______________________________________________ apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai

 

ETILO ALKOHOLIO IR ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ PARDAVIMO BE AKCIZŲ IŠ AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PREKIŲ SANDĖLIO PAŽYMA

 

20___m. ____________mėn. ____ d. Nr.____

 

 

PER 20____ M. ____KETVIRTĮ

 

Eil. Nr.

Sandėlio savininko arba Įmonės, iš Sandėlio pardavusios etilo alkoholį ir/ar alkoholinius gėrimus,

Subjekto, kuriam parduotas etilo alkoholis ir/ar alkoholiniai gėrimai

Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinės grupės kodas

Parduoto gryno etilo alkoholio arba alkoholinių gėrimų kiekis (litrais)

kodas

pavadinimas

adresas

kodas arba asmens kodas

pavadinimas arba vardas, pavardė

adresas

sveikatinimo reikmėms

actui gaminti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandėlio savininko įgaliotas asmuo:

 

_______________                          _______________              _________________

            (pareigos)                 (A. V.)                     (parašas)                    (vardas, pavardė)

______________

 


 

Forma FR0433 patvirtinta Valstybinės

mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2002 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 242

 

 

ETILO ALKOHOLĮ IR/AR ALKOHOLINIUS GĖRIMUS AKCIZAIS APMOKESTINAMŲ PEKIŲ SANDĖLYJE LAIKANČIOS IR PARDUODANČIOS ARBA VAISTUS PLATINANČIOS ĮMONĖS (reikalingą pabraukti):

Pavadinimas_____________________________________________________________________ ,

Kodas__________________________________________________________________________ ,

Adresas_________________________________________________________________________ .

 

 

______________________________________________ apskrities valstybinei mokesčių inspekcijai

 

ETILO ALKOHOLIO IR ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ PARDAVIMO BE AKCIZŲ

PAŽYMA

 

20___m. ____________mėn. ____ d. Nr.____

 

 

PER 20____ M. ____KETVIRTĮ

 

 

Eil. Nr.

Subjekto, kuriam parduotas etilo alkoholis ir/ar alkoholiniai gėrimai

Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio atskiras identifikacinis numeris

Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinės grupės kodas

Parduoto gryno etilo alkoholio arba alkoholinių gėrimų kiekis (litrais)

kodas arba asmens kodas

pavadinimas arba vardas, pavardė

adresas

sveikatinimo reikmėms

actui gaminti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įmonės įgaliotas asmuo:

 

____________                                                   ____________       ______________

            (pareigos)                           (A. V.)                      (parašas)              (vardas, pavardė)

_____________


 

Forma FR0434 patvirtinta Valstybinės

mokesčių inspekcijos prie Lietuvos

Respublikos finansų ministerijos viršininko

2002 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 242

 

 

VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

_______________APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA

Įstaigos duomenys

 

___________________________________

                                                                                                  (data)                            (registracijos numeris)

 

Valstybinei mokesčių inspekcijai prie

Lietuvos Respublikos finansų ministerijos

Akcizų administravimo skyriui

 

DUOMENYS APIE ETILO ALKOHOLIO IR ALKOHOLINIŲ GĖRIMŲ PARDAVIMĄ BE AKCIZŲ

 

PER 20____ M. ____KETVIRTĮ

 

 

Akcizais apmokestinamų prekių sandėlio atskiras identifikacinis numeris

Pardavusios etilo alkoholį ir/ar alkoholinius gėrimus įmonės

Akcizų įstatyme nurodytų akcizais apmokestinamų prekių tarifinės grupės kodas

Subjekto, kuriam parduotas etilo alkoholis arba alkoholiniai gėrimai

Be akcizų parduoto gryno etilo alkoholio arba alkoholinių gėrimų kiekis (litrais)

kodas arba asmens kodas

pavadinimas arba vardas, pavardė

adresas

sveikatinimo reikmėms

actui gaminti

tipas*

kodas

pavadinimas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ataskaitą užpildė       ____________                                                                      __________

                                        (pareigos)                (parašas)          (vardas, pavardė)      (telefonas)

 

nurodyti įmonės tipą: SS – Sandėlio savininkas

ĮS – įmonė, Sandėlyje laikanti ir parduodant etilo alkoholį ir/ar alkoholinius gėrimus.

VP – vaistų platinimo įmonė

______________