LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

 

Į S A K Y M A S

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. GEGUŽĖS 15 D. ĮSAKYMO NR. 170 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOJE PARDUODAMŲ DAIKTŲ (PREKIŲ) ŽENKLINIMO IR KAINŲ NURODYMO TAISYKLIŲ“ PAKEITIMO

 

2004 m. balandžio 27 d. Nr. 4-134

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1180 „Dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų peržiūros, siekiant panaikinti Europos Sąjungos reglamentų reikalavimus perkeliančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas ir užtikrinti reglamentų tiesioginį taikymą, tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 90-4097),

1. Pakeičiu Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 170 „Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių“ (Žin., 2002, Nr. 50-1927), ir išdėstau jas nauja redakcija (pridedama).

2. Vartotojams parduodamų prekių pakavimui ir ženklinimui skirtos pakuotės ir etiketės, kuriose nurodyti prekių ženklinimo rekvizitai pagal Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklių reikalavimus, galiojusius iki 1 punkte nurodytų taisyklių naujos redakcijos įsigaliojimo, kiek tai neprieštarauja Europos Sąjungos reglamentų, sprendimų ir Lietuvos Respublikos konkrečių prekių ženklinimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms, gali būti naudojamos ženklinant prekes.

 

 

 

ŪKIO MINISTRAS                                                                                                  PETRAS ČĖSNA


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2002 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. 170

(Lietuvos Respublikos ūkio ministro

2004 m. balandžio 27 d. įsakymo Nr. 4-134

redakcija)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOJE PARDUODAMŲ Daiktų (PREKIŲ) ŽENKLINIMO ir kainų nurodymo TAISYKLĖS

 

I. Bendrosios nuostatos

 

1. Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo taisyklės (toliau vadinama – šios Taisyklės) nustato bendruosius Lietuvos Respublikoje vartotojui parduoti skirtų daiktų (prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo reikalavimus.

2. Šios Taisyklės privalomos visiems juridiniams ir fiziniams asmenims, teikiantiems į Lietuvos rinką vartotojui skirtas prekes.

3. Pagrindinės šiose Taisyklėse vartojamos sąvokos:

Gamintojas – fizinis ar juridinis asmuo (ar kita organizacija), teisės aktų nustatyta tvarka vykdantis savo veiklą (įsteigtas) Lietuvos Respublikoje ar Europos Bendrijoje (Europos Sąjungoje), kuris: pagamino gaminį arba apie gaminį viešai pareiškė pažymėdamas jį savo pavadinimu, prekės ženklu ar kitu skiriamuoju ženklu, arba gaminį perdirbo; veikia kaip gamintojo atstovas, kai gamintojas nėra įsisteigęs Europos Bendrijoje (Europos Sąjungoje), arba, jei Europos Bendrijoje (Europos Sąjungoje) įsisteigusio gamintojo atstovo nėra, gaminį importuoja; kaip gaminio tiekimo proceso dalyvis gali daryti poveikį teikiamo į rinką gaminio saugai.

Konkrečių prekių (prekių grupių) ženklinimą reglamentuojantis teisės aktas – tiesiogiai Lietuvos Respublikoje taikomi Europos Sąjungos reglamentai, sprendimai, Lietuvos Respublikos įstatymai, Vyriausybės nutarimai, ministerijų, kitų valstybės institucijų ar įstaigų pagal kompetenciją priimti teisės aktai (taisyklės, reglamentai, privalomieji reikalavimai, higienos normos ir kt.), kuriuose nustatyti konkrečių prekių ar prekių grupių privalomieji ženklinimo reikalavimai (priedas).

Prekė – bet kuris kilnojamasis daiktas, parduodamas arba skirtas parduoti vartotojui – fiziniam asmeniui jo asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

Naudota prekė prekė, kuri anksčiau buvo naudota, pakartotinai pateikta pardavimui.

Pakuotė – bet kokia pakuotė, kurioje daiktas (vienas arba keli jo vienetai) parduodamas (skirtas parduoti) vartotojui kaip atskira prekė.

Bendroji pakuotė – bet kokia pakuotė, į kurią įpakuotos kelios atskirai įpakuotos arba neįpakuotos prekės ir kurioje šios prekės pateikiamos pardavėjui.

Pardavimo kaina – galutinė prekės vieneto ar tam tikro prekės kiekio kaina, įskaitant visus mokesčius.

Standartinio vieneto kaina – galutinė prekės vieno kilogramo, vieno litro, vieno metro, vieno kvadratinio metro arba vieno kubinio metro kaina, įskaitant visus mokesčius.

Tinkamumo naudoti terminas – terminas, kuriam suėjus laikoma, kad prekė visiškai arba iš dalies netinka naudoti pagal paskirtį, t. y. prekės savybės yra arba gali būti blogesnės, nei nustatyta tai prekei taikomame techniniame reglamente ir (ar) gamintojo deklaruojamame norminiame dokumente, ir kurių vartotojas galėjo tikėtis iki šio termino pabaigos. Gamintojas, suėjus šiam terminui, už prekės saugą ir kokybinių savybių atitiktį deklaruotosioms neatsako.

Ženklinimas – vartotojui skirtos spausdintinės, rašytinės ar grafinės informacijos apie prekę ir su ja susijusią riziką bei naudojimo saugą pateikimas ant prekės ir (ar) jos pakuotės.

Ženklinimo rekvizitai konkrečios prekės (prekių grupės) ženklinimą reglamentuojančiame teisės akte ar šiose Taisyklėse nustatyta vartotojui skirta informacija, kurią reikalaujama pateikti ženklinant prekes (prekės pavadinimas, gamintojo pavadinimas, prekės ženklas, tinkamumo naudoti terminas, kiekis, įspėjimai dėl rizikos ir atsargumo priemonių, naudojimo ypatumai ir (ar) kita informacija apie prekę).

4. Šios Taisyklės nereglamentuoja vaistų, medicininės paskirties gaminių, UNICEF ženklu paženklintų prekių, karinės paskirties prekių, gyvų gyvūnų, meno dirbinių, kolekcionavimo objektų, antikvarinių daiktų, nekilnojamojo turto, nematerialiojo turto, pinigų, pašto ženklų, vertybinių popierių, inžineriniais tinklais tiekiamo vandens, elektros energijos, kuro ir kitų inžineriniais tinklais tiekiamų prekių, viešojo maitinimo įmonėse pagamintų ir jose parduodamų patiekalų, konfiskuotų prekių, aukcionuose parduodamų prekių, gyventojų (išskyrus besiverčiančius individualia prekybine veikla) parduodamų prekių ženklinimo.

5. Visos Lietuvos Respublikoje vartotojui parduodamos prekės turi būti paženklintos ir atitikti konkrečių prekių (prekių grupių) ženklinimą reglamentuojančiuose teisės aktuose bei šiose Taisyklėse nustatytus prekių ženklinimo reikalavimus.

6. Kai kitas teisės aktas nustato tam tikrus konkrečių prekių (prekių grupių) ženklinimo reikalavimus, taikomi to teisės akto reikalavimai, o šios Taisyklės taikomos tiek, kiek konkrečios prekės (prekių grupės) ženklinimą reglamentuojančiame teisės akte nenustatyta.

Konkrečios prekės (prekių grupės) ženklinimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatos taikomos nuo to teisės akto įsigaliojimo dienos, jeigu šiame teisės akte nenustatyta kitaip.

7. Vartotojui skirtas prekes ženklina (išskyrus pagal šių Taisyklių reikalavimus papildomai ženklinamas naudotas prekes) ir reikiamą vartotojui informaciją prieš perduodamas prekes vartotojui, kad jis galėtų įvertinti prekę ir su ja susijusią riziką per visą nurodytą, įprastą ar numatomą prekės naudojimo laiką, teikia gamintojas.

8. Pagal šiose Taisyklėse nustatytus reikalavimus vartotojui parduodamų prekių kainas nurodo, taip pat pakartotinai parduoti pateiktas naudotas prekes ženklina pardavėjas.

 

II. ženklinimo Reikalavimai

 

9. Ženklinimo rekvizitai pateikiami ant prekės ir (ar) prekės pakuotės. Atsižvelgiant į prekės specifiką, kai kurie ženklinimo rekvizitai gali būti pakartoti ant prekės ir (ar) prekės pakuotės keliose vietose.

10. Jeigu konkrečios prekės (prekių grupės) ženklinimą reglamentuojančiame teisės akte ar gamintojo deklaruojamuose norminiuose dokumentuose nenustatyta kitaip, šios prekės gali būti ženklinamos tik ant bendrosios pakuotės:

10.1. mažos arba iš mažų dalių sudarytos prekės, ant kurių arba ant kurių pakuotės neįmanoma perskaitomai sutalpinti visų teisės aktuose tai prekei nustatytų būtinų ženklinimo rekvizitų;

10.2. prekės, kurios matuojamos (sveriamos) vartotojo akivaizdoje arba jas matuoja (sveria) pats vartotojas;

10.3. kitos neįpakuotos prekės, kurių paskirtis tradiciškai žinoma, jų naudojimas nesusijęs su rizika vartotojų sveikatai ar aplinkai ir (ar) kurių ženklinimas ant prekės fiziškai neįmanomas arba neracionalus (gali sugadinti prekės išvaizdą; neįpakuotos prekės tradiciškai parduodamos dideliais kiekiais ir panašiai);

10.4. 10.1–10.3 punktuose išvardintas prekes parduodant vartotojui, ženklinimo rekvizitai turi būti pateikti kainų etiketėse šalia prekės arba kitaip raštu.

11. Apie gyventojų parduodamas jų asmeniniame pagalbiniame ūkyje, valstiečio (ūkininko) ūkyje ar sodo sklype pagamintas prekes (žemės ūkio produkciją), kurių pardavėjas yra pats gamintojas, informacija gali būti pateikiama žodžiu, jeigu konkrečios prekės ženklinimą reglamentuojančiame teisės akte nenustatyta kitaip.

12. Parduodant konfiskuotas prekes, prekybos vietoje raštu turi būti pateikta informacija, kad tai – konfiskuotos prekės.

13. Prekės ženklinamos spausdinant, priklijuojant etiketes, reljefu, naudojant pritvirtinamą ženklą ar kitu būdu.

14. Ženklinimo rekvizitai, jų forma, dydis, ženklinimo vieta, pateikimo būdas turi atitikti konkrečių prekių (prekių grupių) ženklinimą reglamentuojančių teisės aktų ir gamintojo deklaruojamų norminių dokumentų reikalavimus. Jeigu teisės aktų nėra arba teisės aktai (gamintojo deklaruojami norminiai dokumentai) to nereglamentuoja, tai ženklinimo rekvizitai pateikiami laikantis šiose Taisyklėse nustatytų reikalavimų; jei šios Taisyklės nereglamentuoja – rekvizitų formą, dydį, ženklinimo vietą, pateikimo būdą, vartotojui pateikiamą informaciją gamintojas ar kitas už prekės ženklinimą atsakingas asmuo pasirenka savo nuožiūra.

15. Ženklinimo rekvizitai turi būti gerai matomi, patikimai pritvirtinti, neištrinami ir aiškūs, kad neklaidintų vartotojo. Rekvizitų matmenys turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti informaciją.

16. Jeigu kiti teisės aktai nereglamentuoja kitaip, prekių paskirtis, naudojimo (laikymo) ypatumai, nurodymai dėl prekių priežiūros ir saugos gali būti pateikiami grafiškai – piešiniais, sutartiniais ženklais, simboliais.

17. Lietuvos Respublikoje vartotojui parduodamų prekių pavadinimas, paskirtis, naudojimo (laikymo) ypatumai, naudojimo taisyklės (jei jos turi būti pateikiamos vadovaujantis šių Taisyklių, konkrečios prekės (prekių grupės) ženklinimą reglamentuojančio teisės akto arba deklaruojamo norminio dokumento reikalavimais), tekstiniai įspėjimai dėl su preke susijusios rizikos ir atsargumo priemonių jas naudojant (laikant), tinkamumo naudoti terminas pateikiami ir Lietuvos Respublikos valstybine kalba. Valstybine kalba privaloma pateikti ir kitus, šiame punkte neišvardintus, rekvizitus, jei jų pateikimas valstybine kalba nustatytas konkrečios prekės (prekių grupės) ženklinimą reglamentuojančiame teisės akte.

Jei vadovaujantis konkrečios prekės (prekių grupės) ženklinimą reglamentuojančio teisės akto ar šių Taisyklių nuostatomis turi būti nurodomas prekės pavadinimas, versti šį pavadinimą į valstybinę kalbą nereikalaujama, jei užsienio kalba pateiktas pavadinimas būtų lengvai suprantamas, neklaidintų vartotojo ir jei konkrečios prekės (prekių grupės) ženklinimą reglamentuojančiame teisės akte nenustatyta kitaip.

18. Ženklinant prekes naudojami Tarptautinės vienetų sistemos (SI) matavimo vienetai ir jų išvestiniai, kartotiniai bei daliniai dydžiai, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 m. birželio 12 d. nutarimu Nr. 589 „Dėl nesisteminių matavimo vienetų, susijusių su Tarptautine vienetų sistema (SI) ir leidžiamų naudoti Lietuvos Respublikoje, sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 1997, Nr. 57-1295) leisti naudoti Lietuvos Respublikoje nesisteminiai matavimo vienetai, susiję su Tarptautine vienetų sistema (SI).

19. Ženklinant prekes, be konkrečios prekės (prekių grupės) ženklinimą reglamentuojančiuose teisės aktuose, deklaruojamuose norminiuose dokumentuose ar šiose Taisyklėse nustatytų ženklinimo rekvizitų, gali būti papildomai pateikta ir kita informacija. Gamintojo ar kito už prekių ženklinimą atsakingo asmens nuožiūra pateikiama informacija neturi prieštarauti šių Taisyklių bei kitų prekių ženklinimą reglamentuojančių teisės aktų nuostatoms ir neklaidinti vartotojo.

20. Jeigu ta pati prekė priskiriama kelioms prekių grupėms, ji turi būti ženklinama laikantis visų reikalavimų, nustatytų šių grupių prekių ženklinimui.

 

III. PREKIŲ ŽENKLINIMO rekvizitai

 

21. Ženklinant prekes, turi būti pateikti visi konkrečios prekės (prekių grupės) ženklinimą reglamentuojančiame teisės akte tai prekei (prekių grupei) nustatyti privalomieji ženklinimo rekvizitai.

22. Kai konkrečios prekės (prekių grupės) ženklinimo nereglamentuoja konkretus teisės aktas arba šiame teisės akte nenustatyta, ženklinant prekes, pateikiami šie rekvizitai:

22.1. prekės pavadinimas – jeigu jis neaiškus iš prekės išvaizdos;

22.2. gamintojo pavadinimas ar prekės ženklas, – jeigu prekė ar jos naudojimas susiję su rizika vartotojų sveikatai ir (ar) aplinkai;

22.3. prekės kilmės šalis – jeigu prekė importuota iš Europos Bendrijai (Europos Sąjungai) nepriskiriamų šalių ar teritorijų;

22.4. tinkamumo naudoti terminas – jeigu prekės savybės keičiasi per laiką ir, suėjus nustatytam terminui, ji laikoma visiškai arba iš dalies netinkama naudoti pagal paskirtį;

22.5. pagaminimo data – jeigu pagaminimo datą privaloma nurodyti pagal šių Taisyklių arba gamintojo deklaruojamo norminio dokumento reikalavimus;

22.6. prekės paskirtis – jeigu prekė nėra tradiciškai žinoma arba jos paskirtis neaiški iš prekės pavadinimo ar išvaizdos;

22.7. naudojimo ypatumai – jeigu ši informacija reikalinga saugiam ir tinkamam prekės naudojimui;

22.8. kiti ženklinimo rekvizitai, nustatyti gamintojo deklaruojamame norminiame dokumente.

23. Be šių Taisyklių 21 ir 22 punktuose nustatytų ženklinimo rekvizitų, privaloma pateikti:

23.1. kiekvienos prekės pardavimo ir standartinio vieneto kainą;

23.2. šiuos atskirų prekių (prekių grupių) ženklinimo rekvizitus:

23.2.1. audinių ir tekstilės prekių – matmenis, dydį;

23.2.2. avalynės – dydį;

23.2.3. drabužių:

23.2.3.1. dydį;

23.2.3.2. nurodymus dėl priežiūros (informacija apie gaminio priežiūrą (priežiūros simboliai) pateikiama ant paties gaminio tvirtai pritvirtintose etiketėse, ji turėtų būti lengvai perskaitoma visą gaminio naudojimo laiką);

23.3. kojinių gaminių – dydį;

23.4. pirštinių – dydį;

23.5. statybos produktų ir baldinių medžiagų:

23.5.1. tipą ir (ar) būdingąsias charakteristikas;

23.5.2. tūrį arba masę (neto), arba matmenis;

23.6. mokyklinių baldų – funkcinį dydį;

23.7. trąšų, kurios nepažymėtos kaip „EB trąšos“ („EC fertiliser“):

23.7.1. rūšį ir paskirtį, jeigu ji neaiški iš pavadinimo;

23.7.2. nurodymus dėl laikymo sąlygų, jeigu trąšos yra skystos;

23.7.3. sudedamųjų dalių formą ir (ar) tirpumą, jeigu trąšos yra kompleksinės;

23.7.4. tūrį arba masę (neto/bruto);

23.7.8. maistinių medžiagų (kalio, natrio, fosforo) pavadinimus ir kiekį;

23.7.9. pagaminimo datą.

 

IV. NAUDOTŲ PREKIŲ ŽENKLINIMAS

 

24. Parduodant naudotas prekes šių Taisyklių 22–23, 25–29 punktų nuostatos netaikomos. Naudotos prekės ženklinamos papildomai. Papildomai ženklinant naudotas prekes turi būti pateikti šie rekvizitai:

24.1. prekės pavadinimas, jeigu jis neaiškus iš prekės išvaizdos;

24.2. pardavimo kaina;

24.3. komerciniais tikslais importuotų ir (ar) įvežtų iš Europos Bendrijai (Europos Sąjungai) priskiriamų šalių ir teritorijų drabužių, trikotažo ir tekstilės prekių, avalynės bei minkštų baldų – nukenksminimo (apdorojimo) būdas ir nukenksminimo (apdorojimo) data;

24.4. buitinės technikos, elektros įrenginių, mašinų:

24.4.1. informacija apie pakeitimus ar patobulinimus, jeigu jie buvo atlikti;

24.4.2. informacija, kad prekė tinka (netinka) naudoti pagal paskirtį;

24.4.3. gamintojo parengtos prekės naudojimo taisyklės (jeigu jų nėra – pardavėjo parengtos ir patvirtintos prekės naudojimo taisyklės, kuriose turi būti nurodyti pagrindiniai saugaus ir tinkamo prekės naudojimo reikalavimai).

 

V. Kai kurie prekių ženklinimo rekvizitų pateikimo ypatumai

 

25. Jeigu kiti teisės aktai, reglamentuojantys konkrečių prekių (prekių grupių) ženklinimą, nereglamentuoja kitaip, prekių ženklinimo rekvizitai nurodomi vadovaujantis 26–29 punktų nuostatomis.

26. Kai nurodoma prekės pagaminimo data ir (ar) jos tinkamumo naudoti terminas, minėtosios datos turi būti nurodomos aiškiai ir suprantamai, kad neklaidintų vartotojo.

Jeigu žymint datą ant prekės ir (ar) jos pakuotės metai, mėnesiai, dienos nurodomi skaičių poromis, tai šios skaičių poros turi būti pateiktos tokia seka: diena, mėnuo, metai. Pavyzdžiui: 2004 metų gegužės 3 diena žymima taip: 03 05 04.

27. Tinkamumo naudoti terminas nurodomas taip:

27.1. prekių, kurios suėjus šiam terminui laikomos netinkamomis naudoti pagal paskirtį: „Tinka naudoti iki... (data)“, – datą nurodant dienos tikslumu;

27.2. prekių, kurios suėjus šiam terminui vartotojų nuožiūra dar kurį laiką gali būti naudojamos, tačiau gamintojas už jų kokybinių savybių atitiktį deklaruotosioms neatsako:

27.2.1. „Geriausias iki... (data)“;

27.2.2. „Geriausias iki … pabaigos“ – kai nurodoma mėnuo ir metai arba tik metai;

27.2.3. „Geriausias …(nurodomas skaičius) dienas (mėnesius, metus) nuo pagaminimo dienos“;

27.3. nurodant prekės tinkamumo naudoti terminą, pakanka nurodyti:

27.3.1. dieną ir mėnesį – jeigu prekė tinka naudoti ne ilgiau kaip tris mėnesius;

27.3.2. mėnesį ir metus – jeigu prekė tinka naudoti nuo 3 iki 18 mėnesių;

27.3.3. metus – jeigu prekė tinka naudoti ilgiau kaip 18 mėnesių;

27.4. jeigu prekių tinkamumo naudoti terminas ne ilgesnis kaip 48 valandos – šį terminą rekomenduojama nurodyti valandos tikslumu;

27.5. jeigu tinkamumo naudoti terminas nurodomas konkrečiu laikotarpiu nuo pagaminimo dienos (pvz., „Geriausias 25 dienas (mėnesius, metus) nuo pagaminimo dienos“), privaloma nurodyti prekės pagaminimo datą;

27.6. jeigu tinkamumo naudoti terminas skaičiuojamas metais, laikoma, kad terminas pasibaigia atitinkamą paskutinių metų mėnesį ir dieną dvidešimt ketvirtą valandą nulis minučių. Mėnesiais skaičiuojamas terminas pasibaigia atitinkamą termino paskutinio mėnesio dieną dvidešimt ketvirtą valandą nulis minučių.

Jeigu metais ar mėnesiais skaičiuojamo termino pabaiga tenka mėnesiui, kuris atitinkamos dienos neturi, terminas pasibaigia paskutinę to mėnesio dieną;

27.7. jeigu dėl prekės (jos pakuotės ar etikečių) gamybos, pakavimo ar ženklinimo ypatumų prie žodžių „Tinka naudoti iki…“ arba „Geriausias iki…“ neįmanoma nurodyti prekės tinkamumo naudoti termino (datos), tai po žodžių „Tinka naudoti iki…“ arba „Geriausias iki…“ turi būti pateikta nuoroda į vietą ant prekės ar prekės pakuotės, kurioje šis terminas pažymėtas;

27.8. būtina nurodyti specialias prekės laikymo sąlygas, jeigu nuo jų priklauso tinkamumo naudoti terminas;

27.9. prekės tinkamumo naudoti terminas gali būti nenurodomas:

27.9.1. parduodamų augalų ir jų dalių;

27.9.2. tabako gaminių;

27.9.3. jeigu gamintojas garantuoja, kad prekės tinkamumo naudoti terminas yra ilgesnis kaip 30 mėnesių.

28. Naudojimo (laikymo) ypatumai:

28.1. naudojimo (laikymo) ypatumai pateikiami ant prekės ar jos pakuotės. Jeigu visos, būtinos saugiam ir tinkamam prekės naudojimui (laikymui), informacijos ant prekės ar jos pakuotės sutalpinti neįmanoma arba ši informacija ant prekės pateikta užsienio kalba (kalbomis), turi būti pateiktos prekės naudojimo taisyklės, kurios įdedamos į prekės pakuotę, o jeigu to padaryti neįmanoma, taisyklės turi būti pateiktos vartotojui kartu su preke. Naudojimo taisyklės pateikiamos valstybine kalba;

28.2. prekių, kurias parduodant vartotojui būtina pateikti naudojimo taisykles, etiketėse galimos nuorodos, kad atskiri prekių rekvizitai (būdingosios charakteristikos ir kt.) pateikiami prekės naudojimo taisyklėse.

29. Prekės pardavimo kaina ir standartinio vieneto kaina:

29.1. privaloma nurodyti kiekvienos vartotojui parduodamos prekės ar vienos prekių rūšies pardavimo kainą ir tos prekės standartinio vieneto kainą;

29.2. prekės pardavimo ir standartinio vieneto kainas nurodo pardavėjas kainų etiketėje prie prekės arba ant prekės (jos pakuotės);

29.3. prekės pardavimo ir standartinio vieneto kainos turi būti gerai matomos, lengvai perskaitomos, suprantamos ir atskiriamos;

29.4. bet kokiu būdu reklamuojant vartotojui parduoti skirtą prekę, jeigu nurodoma pardavimo kaina, taip pat turi būti nurodyta ir tos prekės standartinio vieneto kaina, išskyrus šių Taisyklių 29.5 ir 29.6 punktuose nustatytus atvejus, kada standartinio vieneto kainos nurodyti nebūtina;

29.5. prekės pardavimo ir standartinio vieneto kainos gali būti nenurodytos:

29.5.1. kai prekė pateikiama teikiant paslaugas;

29.5.2. kai prekė parduodama aukcione;

29.5.3. kai parduodamas meno dirbinys arba antikvarinis daiktas;

29.6. standartinio vieneto kaina gali būti nenurodyta:

29.6.1. kai prekės pardavimo kaina sutampa su standartinio vieneto kaina;

29.6.2. kai prekės pardavimo kaina nepriklauso nuo prekės masės, tūrio, ilgio, ploto arba jos grynasis kiekis (neto kiekis) yra mažesnis kaip 5 g ar 5 ml;

29.6.3. kai prekė parduodama naudojant automatus;

29.7. jeigu vadovaujantis kitais teisės aktais yra reikalaujama nurodyti kai kurių fasuotų produktų grynąją masę (neto masę) ir filtruoto produkto grynąją masę (masę be skystos terpės, kuri gali būti užšaldyta arba greitai užšaldyta), nurodant kainas, pakanka nurodyti filtruoto produkto grynosios masės (neto masės) standartinio vieneto kainą;

29.8. jeigu prekės neįpakuotos ir (ar) jų grynasis kiekis (neto kiekis) nustatomas vartotojo akivaizdoje, pakanka nurodyti tik prekės standartinio vieneto kainą.

 

VI. Atsakomybė

 

30. Asmenys, pažeidę šių Taisyklių reikalavimus, atsako įstatymų nustatyta tvarka.

______________


Lietuvos Respublikoje parduodamų daiktų

(prekių) ženklinimo ir kainų nurodymo

taisyklių priedas (informacinis)

 

Konkrečių prekių (Prekių grupių) ženklinimą reglamentuojančių teisės aktų sąrašas

 

I. maisto ir ne maisto prekėms taikomi Lietuvos respublikos Įstatymai, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai Ir Kiti teisės aktai

 

1. Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas (Žin., 2000, Nr. 74-2262);

2. Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymas (Žin., 1994, Nr. 94-1833; 2000, Nr. 85-2581).

3. Lietuvos Respublikos produktų saugos įstatymas (Žin., 1999, Nr. 52-1673; 2001, Nr. 64-2324).

4. Lietuvos Respublikos maisto įstatymas (Žin., 2000, Nr. 32-893).

5. Lietuvos Respublikos tauriųjų metalų ir brangakmenių valstybinės priežiūros įstatymas (Žin., 1995, Nr. 61-1528).

6. Lietuvos Respublikos cheminių medžiagų ir preparatų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 36-987).

7. Lietuvos Respublikos nuodingųjų medžiagų kontrolės įstatymas (Žin., 2001, Nr. 64-2330).

8. Lietuvos Respublikos pašarų įstatymas (Žin., 2000, Nr. 34-952).

9. Lietuvos Respublikos genetiškai modifikuotų organizmų įstatymas (Žin., 2001, Nr. 56-1976).

10. Lietuvos Respublikos augalų sėklininkystės įstatymas (Žin., 2001, Nr. 102-3623).

11. Lietuvos Respublikos augalų apsaugos įstatymas (Žin., 1998, Nr. 56-1545; 2003, Nr. 102-4583).

12. Lietuvos Respublikos civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymas (Žin., 2002, Nr. 62-2496; 2004, Nr. 53-1790).

13. Mažmeninės prekybos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. birželio 11 d. nutarimu Nr. 697 „Dėl Mažmeninės prekybos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 51-1778).

14. Genetiškai modifikuotų organizmų, jų produktų ir gaminių Lietuvos Respublikoje klasifikavimo ir ženklinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 682/688/754 „Dėl Genetiškai modifikuotų organizmų, jų produktų ir gaminių Lietuvos Respublikoje klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 12-457).

15. Fasuotų produktų kiekio ir matavimo indų kontrolės techninis reglamentas, patvirtintas Valstybinės metrologijos tarnybos prie Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos direktoriaus 2003 m. lapkričio 19 d. įsakymu Nr. V-145 (Žin., 2003, Nr. 113-5097).

 

II. Maisto prekių ženklinimą reglamentuojantys teisės aktai

 

1. Lietuvos higienos norma HN 119:2002 „Maisto produktų ženklinimas“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. 677 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 119 „Maisto produktų ženklinimas“ tvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 13-530, Nr. 60-2741).

2. Greitai užšaldytų maisto produktų techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. 33 „Dėl Greitai užšaldytų maisto produktų techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 12-309).

3. Lietuvos higienos norma HN 53:2003 „Leidžiami vartoti maisto priedai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. V-793 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 53:2003 „Leidžiami vartoti maisto priedai“ (Žin., 2004, Nr. 45-1491).

4. Lietuvos higienos norma HN 53-1:2001 „Leidžiami vartoti maisto priedai, leidžiamos vartoti kvapiosios medžiagos ir kvapiųjų medžiagų gamybos žaliavos“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 682 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 53-1:2001 „Leidžiami vartoti maisto priedai, leidžiamos vartoti kvapiosios medžiagos ir kvapiųjų medžiagų gamybos žaliavos“ tvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 24-891; 2004, Nr. 21-648).

5. Lietuvos higienos norma HN 107:2001 „Specialios paskirties maisto produktai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 666 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 107:2001 „Specialios paskirties maisto produktai“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 5-199; 2003, Nr. 12-447, Nr. 99-4451).

6. Lietuvos higienos norma HN 17:2003 „Maisto papildai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-772 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 17:2003 „Maisto papildai“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 7-158).

7. Lietuvos higienos norma HN 106:2001 „Nauji maisto produktai ir nauji maisto ingredientai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 683 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 106:2001 „Nauji maisto produktai ir nauji maisto ingredientai“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 26-945; 2003, Nr. 99-4456).

8. Kai kurių naujų maisto produktų ir naujų maisto ingredientų pateikimo į rinką reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-575 „Dėl Kai kurių naujų maisto produktų ir naujų maisto ingredientų pateikimo į rinką reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 99-4454).

9. Maisto ir jo ingredientų apdorojimo jonizuojančiąja spinduliuote reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. V-393 „Dėl Maisto ir jo ingredientų apdorojimo jonizuojančiąja spinduliuote reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 70-3206).

10. Žemės ūkio ir maisto produktų kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsaugos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 499 „Dėl Žemės ūkio ir maisto produktų kilmės vietos nuorodų ir geografinių nuorodų apsaugos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 1-12). *

11. Specifinėmis savybėmis pasižyminčių žemės ūkio ir maisto produktų įregistravimo ir sertifikatų suteikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 500 „Dėl Specifinėmis savybėmis pasižyminčių žemės ūkio ir maisto produktų įregistravimo ir sertifikatų suteikimo taisyklių taikymo“ (Žin., 2003, Nr. 1-13). *

12. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 29 d. įsakymas Nr. 3D-560 „Dėl mėsos gaminių kokybės reglamentavimo“ (Žin., 2003, Nr. 124-5651).

13. Ekologinio žemės ūkio taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 375 „Dėl Ekologinio žemės ūkio taisyklių patvirtinimo ir ekologiškų žemės ūkio produktų gamybos proceso ir produkcijos sertifikavimo“ (Žin., 2001, Nr. 1-21; 2002, Nr. 84-3658).

14. Šviežios mėsos paruošimo ir tiekimo į rinką taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos valstybinės veterinarijos tarnybos 2004 m. vasario 10 d. įsakymu Nr. B1-126 „Dėl Šviežios mėsos paruošimo ir tiekimo į rinką taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 27-854).

15. Mėsos ir žuvies produktų tvarkymo prekybos įmonėse taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 246 „Dėl Mėsos ir žuvies produktų tvarkymo prekybos įmonėse taisyklių“ (Žin., 2002, Nr. 56-2290).

16. Veterinarijos reikalavimai mėsos gaminiams, patvirtinti Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 288 „Dėl Veterinarijos reikalavimų mėsos gaminiams patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 70-2966).

17. Mėsos gaminių perpakavimo centrų veterinarinio patvirtinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 324 „Dėl Mėsos gaminių perpakavimo centrų veterinarinio patvirtinimo taisyklių“ (Žin., 2002, Nr. 77-3329).

18. Kiaulių skerdenų kokybės įvertinimo ir klasifikacijos techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. liepos 29 d. įsakymu Nr. 279 „Dėl Kiaulių skerdenų kokybės įvertinimo ir klasifikacijos techninio reglamento“ (Žin., 2002, Nr. 79-3351, Nr. 115-5175; 2004, Nr. 54-1869).

19. Sūdytos jautienos konservų techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 359 „Dėl Sūdytos jautienos konservų techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 109-3499). *

20. Šviežios paukštienos techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 356 „Dėl Šviežios paukštienos techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 1-19; 2003, Nr. 92-4173). *

21. Šviežios paukštienos paruošimo ir tiekimo į rinką taisyklės, patvirtintos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. B1-793 „Dėl Šviežios paukštienos paruošimo ir tiekimo į rinką taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 14-441).

22. Mėsos ir kitų gyvūninių produktų ruošimo ir tiekimo į rinką taisyklės, patvirtintos Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2000 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 377 „Dėl Mėsos ir kitų gyvūninių produktų ruošimo ir tiekimo į rinką taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 1-26).

23. Galvijų skerdenų kokybės įvertinimo ir klasifikacijos techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. 216 „Dėl Galvijų skerdenų kokybės įvertinimo ir klasifikacijos techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 57-2055; 2002, Nr. 33-1262),– nuo 2004 m. gegužės 1 d. vietoj šio įsakymo taikomi Europos Sąjungos reglamentai, nurodyti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 8 d. įsakyme Nr. 3D-157 (Žin., 2004, Nr. 54-1868).

24. Jautienos ir veršienos ženklinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 486/658 „Dėl Jautienos ir veršienos ženklinimo taisyklių“ (Žin., 2002, Nr. 127-5762). *

25. Sumedžiotų laukinių paukščių ir žvėrių mėsos tiekimo į rinką veterinarijos reikalavimai, patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. B1-500 „Dėl Sumedžiotų laukinių paukščių ir žvėrių mėsos tiekimo į rinką veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 55-2483).

26. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2000 m. gruodžio 15 d. įsakymu Nr. 376 „Dėl veterinarijos reikalavimų ir taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 16-517) patvirtintos:

26.1. Šviežios triušienos ir fermose auginamos laukinės faunos paruošimo ir tiekimo į rinką taisyklės;

26.2. Smulkintos mėsos ir mėsos pusgaminių gamybos ir teikimo į rinką taisyklės;

26.3. Veterinarijos reikalavimai žvejybos laivams;

26.4. Veterinarijos taisyklės žuvininkystės produktams;

26.5. Gyvų dvigeldžių moliuskų paruošimo ir tiekimo į rinką taisyklės.

27. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus 2003 m. birželio 3 d. įsakymu Nr. B1-497 „Dėl Veterinarijos reikalavimų dvigeldžiams moliuskams patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 55-2482).

28. Žuvininkystės produktų ženklinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. 3D-398 „Dėl Žuvininkystės produktų ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 97-4370). *

29. Privalomieji žuvų ir žuvų produktų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. 204 „Dėl Privalomųjų žuvų ir žuvų produktų kokybės reikalavimų“ (Žin., 1999, Nr. 47-1500). *

30. Komercinių žuvų rūšių pavadinimų sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 3D-267 „Dėl komercinių žuvų rūšių pavadinimų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 65-2984).

31. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. gegužės 20 d. įsakymu Nr. 210 „Dėl privalomųjų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 46-1467; 2001, Nr. 32-1078; 2002, Nr. 93-4010) patvirtinti:

31.1. Privalomieji termiškai apdoroto geriamojo pieno kokybės reikalavimai; *

31.2. Privalomieji fermentinių sūrių kokybės reikalavimai; *

31.3. Privalomieji lydytų sūrių kokybės reikalavimai; *

31.4. Privalomieji pieno riebalų produktų kokybės reikalavimai; *

31.5. Privalomieji valgomųjų ledų kokybės reikalavimai;

31.6. Privalomieji raugintų pieno gėrimų kokybės reikalavimai.

32. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. 54 „Dėl privalomųjų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 18-453) patvirtinti:

32.1. Privalomieji riebalų mišinių kokybės reikalavimai; *

32.2. Privalomieji jogurto kokybės reikalavimai.

33. Pieno terminų vartojimo techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gegužės 22 d. įsakymu Nr. 156 „Dėl Pieno terminų vartojimo techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 42-1214). *

34. Dehidratuoto konservuoto pieno, skirto žmonėms vartoti, techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. birželio 19 d. įsakymu Nr. 188 „Dėl Dehidratuoto konservuoto pieno ir Laktoproteinų (kazeinų ir kazeinatų), skirtų žmonėms vartoti, techninių reglamentų patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 52-1514; 2003, Nr. 38-1747).

35. Privalomieji varškės ir varškės gaminių kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 488 „Dėl Privalomųjų varškės ir varškės gaminių kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 119-5366).

36. Kiaušinių teikimo į rinką techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu Nr. 3D-396 „Dėl Kiaušinių teikimo į rinką techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 98-4418). *

37. Kiaušinių produktų ir jų teikimo į rinką veterinarijos reikalavimai, patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2003 m. lapkričio 18 d. įsakymu Nr. B1-911 „Dėl Kiaušinių produktų gamybos ir jų teikimo į rinką veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 22-687).

38. Tam tikrų maistinių kiaušinių tiekimo į rinką veterinarijos reikalavimai, patvirtinti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2001 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 565 „Dėl Tam tikrų maistinių kiaušinių tiekimo į rinką veterinarijos reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 1-24). *

39. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 476 „Dėl privalomųjų abrikosų, salotų, endivijų ir salotinių cikorijų kokybės reikalavimų“ (Žin., 2000, Nr. 3-86) patvirtinti:

39.1. Privalomieji abrikosų kokybės reikalavimai; *

39.2. Privalomieji salotų ir endivijų kokybės reikalavimai; *

39.3. Privalomieji salotinių cikorijų kokybės reikalavimai. *

40. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 176 „Dėl privalomųjų porų, cukinijų, baklažanų ir pomidorų kokybės reikalavimų“ (Žin., 2000, Nr. 48-1413; 2001, Nr. 18-562, Nr. 32-1082; 2003, Nr. 60-2738) patvirtinti:

40.1. Privalomieji porų kokybės reikalavimai; *

40.2. Privalomieji cukinijų kokybės reikalavimai; *

40.3. Privalomieji baklažanų kokybės reikalavimai; *

40.4. Privalomieji pomidorų kokybės reikalavimai. *

41. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. lapkričio 2 d. įsakymu Nr. 306 „Dėl Briuselio kopūstų, negliaudytų žirnių ir šparagų privalomųjų kokybės reikalavimų“ (Žin., 2000, Nr. 98-3126) patvirtinti:

41.1. Briuselio kopūstų privalomieji kokybės reikalavimai; *

41.2. Negliaudytų žirnių privalomieji kokybės reikalavimai; *

41.3. Šparagų privalomieji kokybės reikalavimai. *

42. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. lapkričio 27 d. įsakymu Nr. 328 „Dėl privalomųjų česnakų, šparaginių pupelių, špinatų ir lapkotinių salierų kokybės reikalavimų“ (Žin., 2000, Nr. 104-3301) patvirtinti:

42.1. Privalomieji česnakų kokybės reikalavimai; *

42.2. Privalomieji šparaginių pupelių kokybės reikalavimai; *

42.3. Privalomieji špinatų kokybės reikalavimai; *

42.4. Privalomieji lapkotinių salierų kokybės reikalavimai. *

43. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. vasario 13 d. įsakymu Nr. 27 „Dėl privalomųjų svogūnų, kopūstų ir morkų kokybės reikalavimų“ (Žin., 2001, Nr. 17-534) patvirtinti:

43.1. Privalomieji svogūnų kokybės reikalavimai; *

43.2. Privalomieji kopūstų kokybės reikalavimai; *

43.3. Privalomieji morkų kokybės reikalavimai. *

44. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. vasario 23 d. įsakymu Nr. 37 „Dėl privalomųjų obuolių, kriaušių ir agurkų kokybės reikalavimų“ (Žin., 2001, Nr. 18-563, Nr. 32-1083; 2003, Nr. 98-4417) patvirtinti:

44.1. Privalomieji obuolių ir kriaušių vaisių kokybės reikalavimai;

44.2. Privalomieji ilgavaisių agurkų kokybės reikalavimai;

44.3. Privalomieji trumpavaisių agurkų kokybės reikalavimai – nuo 2004 m. gegužės 1 d. vietoj šio įsakymo taikomi Europos Sąjungos reglamentai, nurodyti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 14 d. įsakyme Nr. 3D-168 (Žin., 2004, Nr. 57-2019).

45. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 221 „Dėl privalomųjų braškių, žemuogių, vyšnių ir trešnių kokybės reikalavimų“ (Žin., 2001, Nr. 58-2109; 2003, Nr. 92-4167) patvirtinti:

45.1. Privalomieji braškių ir žemuogių uogų kokybės reikalavimai; *

45.2. Privalomieji vyšnių ir trešnių vaisių kokybės reikalavimai. *

46. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. 257 „Dėl privalomųjų slyvų, žiedinių kopūstų ir artišokų kokybės reikalavimų“ (Žin., 2001, Nr. 66-2421) patvirtinti:

46.1. Privalomieji slyvų vaisių kokybės reikalavimai; *

46.2. Privalomieji žiedinių kopūstų kokybės reikalavimai; *

46.3. Privalomieji artišokų kokybės reikalavimai. *

47. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 296 „Dėl saldžiųjų paprikų, persikų ir nektarinų privalomųjų kokybės reikalavimų“ (Žin., 2001, Nr. 75-2655) patvirtinti:

47.1. Privalomieji saldžiųjų paprikų kokybės reikalavimai; *

47.2. Privalomieji persikų ir nektarinų kokybės reikalavimai. *

48. Privalomieji arbūzų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. lapkričio 5 d. įsakymu Nr. 375 „Dėl Privalomųjų arbūzų kokybės reikalavimų“ (Žin., 2001, Nr. 93-3294). *

49. Privalomieji melionų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. lapkričio 21 d. įsakymu Nr. 409 „Dėl Privalomųjų melionų kokybės reikalavimų“ (Žin., 2001, Nr. 99-3570). *

50. Desertinių vynuogių privalomieji kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gruodžio 6 d. įsakymu Nr. 425 „Dėl Desertinių vynuogių privalomųjų kokybės reikalavimų“ (Žin., 2001, Nr. 104-3726). *

51. Privalomieji kivių vaisių kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 458 „Dėl Privalomųjų kivių vaisių kokybės reikalavimų“ (Žin., 2002, Nr. 1-16). *

52. Privalomieji citrusinių vaisių kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 7 „Dėl Privalomųjų citrusinių vaisių kokybės reikalavimų“ (Žin., 2002, Nr. 4-141). *

53. Privalomieji avokadų vaisių kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. sausio 8 d. įsakymu Nr. 8 „Dėl Privalomųjų avokadų vaisių kokybės reikalavimų“ (Žin., 2002, Nr. 4-142). *

54. Privalomieji razinų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. rugsėjo 28 d. įsakymu Nr. 340 „Dėl Privalomųjų razinų kokybės reikalavimų“ (Žin., 2001, Nr. 85-3002) – nuo 2004 m. gegužės 1 d. vietoj šio įsakymo taikomi Europos Sąjungos reglamentai, nurodyti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 16 d. įsakyme Nr. 3D-181 (Žin., 2004, Nr. 58-2068).

55. Bananų vaisių kokybės bei kokybės kontrolės techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 106 „Dėl Bananų vaisių kokybės bei kokybės kontrolės techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 37-1346). *

56. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. 450 „Dėl Privalomųjų konservuotų kaulavaisių ir Privalomųjų konservuotų pomidorų produktų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 1-13, Nr. 112-5021) patvirtinti:

56.1. Privalomieji konservuotų kaulavaisių kokybės reikalavimai; *

56.2. Privalomieji konservuotų pomidorų produktų kokybės reikalavimai. *

57. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 174 „Dėl Privalomųjų konservuotų braškių ir Privalomųjų konservuotų obuolių padažo kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 49-1917; 2003, Nr. 106-4766) patvirtinti:

57.1. Privalomieji konservuotų braškių kokybės reikalavimai;

57.2. Privalomieji konservuotų obuolių padažo kokybės reikalavimai.

58. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. lapkričio 11 d. įsakymu Nr. 436 „Dėl privalomųjų konservuotų agurkų, konservuotų morkų ir konservuotų kultūrinių grybų kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 112-5019) patvirtinti:

58.1. Privalomieji konservuotų agurkų kokybės reikalavimai;

58.2. Privalomieji konservuotų morkų kokybės reikalavimai;

58.3. Privalomieji konservuotų kultūrinių grybų kokybės reikalavimai.

59. Maistinių bulvių kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 193 „Dėl Maistinių bulvių kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 53-2097).

60. Raudonųjų burokėlių kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugpjūčio 19 d. įsakymu Nr. 310 „Dėl Raudonųjų burokėlių kokybės reikalavimų“ (Žin., 2002, Nr. 82-3536).

61. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. kovo 8 d. įsakymu Nr. 52 „Dėl privalomųjų grūdų, miltų ir kruopų kokybės reikalavimų“ (Žin., 2001, Nr. 22-746) patvirtinti:

61.1. Privalomieji maistinių grūdų kokybės reikalavimai;

61.2. Privalomieji miltų kokybės reikalavimai;

61.3. Privalomieji kruopų kokybės reikalavimai.

62. Techninis reglamentas, nustatantis kavos ekstraktų ir cikorijos ekstraktų sudėtį ir analizės metodus, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. kovo 19 d. įsakymu Nr. 60 „Dėl Techninio reglamento, nustatančio kavos ekstraktų ir cikorijos ekstraktų sudėtį ir analizės metodus, patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 25-840).

63. Privalomieji maistinio augalinio aliejaus kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. balandžio 15 d. įsakymu Nr. 155 „Dėl Privalomųjų maistinio augalinio aliejaus kokybės reikalavimų“ (Žin., 1999, Nr. 37-1134; 2003, Nr. 116-5296). *

64. Alyvuogių ir alyvuogių išspaudų aliejaus kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 3D-132 „Dėl Alyvuogių ir alyvuogių išspaudų aliejaus kokybės reikalavimų“ (Žin., 2003, Nr. 33-1389) – nuo 2004 m. gegužės 1 d. vietoj šio įsakymo taikomi Europos Sąjungos reglamentai, nurodyti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 16 d. įsakyme Nr. 3D-185 (Žin., 2004, Nr. 57-2024).

65. Privalomieji margarino ir jo produktų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 66 „Dėl Privalomųjų margarino ir jo produktų kokybės reikalavimų“ (Žin., 2000, Nr. 23-595) – nuo 2004 m. gegužės 1 d. vietoj šio įsakymo taikomi Europos Sąjungos reglamentai, nurodyti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 16 d. įsakyme Nr. 3D-183 (Žin., 2004, Nr. 57-2022).

66. Privalomieji cukraus kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 152 „Dėl Privalomųjų cukraus kokybės reikalavimų“ (Žin., 1999, Nr. 37-1133; 2000, Nr. 88-2733). *

67. Cukraus, skirto žmonėms vartoti, techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 368 „Dėl Cukraus, skirto žmonėms vartoti, techninio reglamento“ (Žin., 2000, Nr. 110-3541; 2003, Nr. 97-4373; 2004, Nr. 12-342). *

68. Privalomieji kakavos ir šokolado produktų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 288 „Dėl Privalomųjų kakavos ir šokolado produktų kokybės reikalavimų“ (Žin., 1999, Nr. 60-1964; 2000, Nr. 110-3542; 2001, Nr. 55-1966).

69. Džemų ir panašių produktų techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. 60 „Dėl Džemų ir panašių produktų techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 20-517; 2001, Nr. 104-3728; 2003, Nr. 101-4564).

70. Vaisių sulčių ir panašių produktų techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. vasario 29 d. įsakymu Nr. 61 „Dėl Vaisių sulčių ir panašių produktų techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 20-518; 2003, Nr. 101-4564).

71. Privalomieji majonezo ir jo produktų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. 65 „Dėl Privalomųjų majonezo ir jo produktų kokybės reikalavimų“ (Žin., 2000, Nr. 23-594) – nuo 2004 m. gegužės 1 d. vietoj šio įsakymo taikomi Europos Sąjungos reglamentai, nurodyti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 16 d. įsakyme Nr. 3D-184 (Žin., 2004, Nr. 57-2023). *

72. Lietuvos higienos norma HN 28:2003 „Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-758 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 28:2003 „Natūralaus mineralinio vandens ir šaltinio vandens naudojimo ir pateikimo į rinką reikalavimai“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 7-154).

73. Vaisių ir uogų vyno, vaisių ir uogų vyno gėrimų ir kokteilių apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gegužės 25 d. įsakymu Nr. 171 „Dėl Vaisių ir uogų vyno taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 45-1605, Nr. 50-1757).

74. Techninis reglamentas dėl alkoholinių gėrimų terminų, apibrėžimų bei procesų apibūdinimo ir prekinio pateikimo nuostatų, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 222 „Dėl Techninio reglamento dėl alkoholinių gėrimų terminų, apibrėžimų bei procesų apibūdinimo ir prekinio pateikimo nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 60-2171; 2002, Nr. 3-85, Nr. 120-5444; 2004, Nr. 32-1035). *

75. Privalomieji acto kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. rugpjūčio 13 d. įsakymu Nr. 282 „Dėl Privalomųjų acto kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 71-2537).

76. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 927 „Dėl apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis“ (Žin., 2002, Nr. 64-2589, Nr. 80-3434; 2003, Nr. 58-2590). *

77. Alaus apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. 487 „Dėl Alaus apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 127-5761; 2003, Nr. 35-1522).

78. Sidrų apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. balandžio 8 d. įsakymu Nr. 3D-146 „Dėl Sidrų apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 35-1520).

79. Spiritinių gėrimų gamybos, tvarkymo ir prekinio pateikimo techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr. 3D-139 „Dėl Spiritinių gėrimų gamybos, tvarkymo ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 36-1600, Nr. 49-2184).

80. Midaus ir spiritinių gėrimų, pagamintų iš midaus, apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugsėjo 26 d. įsakymu „Dėl Midaus ir spiritinių gėrimų, pagamintų iš midaus, apibūdinimo, gamybos ir prekinio pateikimo techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 92-4174).

81. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu Nr. 3D-353 „Dėl privalomųjų greitai užšaldytų žiedinių kopūstų ir greitai užšaldytų braškių kokybės reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 87-3946, Nr. 106-4766) patvirtinti:

81.1. Privalomieji greitai užšaldytų žiedinių kopūstų kokybės reikalavimai;

81.2. Privalomieji greitai užšaldytų braškių kokybės reikalavimai.

 

III. Ne maisto prekių ženklinimą reglamentuojantys teisės aktai

 

1. Lietuvos higienos norma HN 16:2003 „Medžiagos ir gaminiai, besiliečiantys su maistu“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. gruodžio 24 d. įsakymu Nr. V-771 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 16:2003 „Medžiagos ir gaminiai, besiliečiantys su maistu“ tvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 45-1486).

2. Privalomieji reikalavimai vaisinių ir uoginių sodo augalų sodmenims, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 1999 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 383 „Dėl Privalomųjų reikalavimų vaisinių ir uoginių sodo augalų sodmenims“ (Žin., 1999, Nr. 88-2606).

3. Privalomieji reikalavimai sėklinėms bulvėms, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 215 „Dėl Privalomųjų reikalavimų sėklinėms bulvėms“ (Žin., 2000, Nr. 56-1673; 2002, Nr. 49-1918).

4. Privalomieji kokybės reikalavimai javų sėklai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 274 „Dėl Privalomųjų kokybės reikalavimų javų sėklai“ (Žin., 2000, Nr. 86-2640).

5. Privalomieji kokybės reikalavimai runkelių sėklai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. rugsėjo 29 d. įsakymu Nr. 275 „Dėl Privalomųjų kokybės reikalavimų runkelių sėklai“ (Žin., 2000, Nr. 86-2641).

6. Privalomieji grikių sėklos kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 374 „Dėl Privalomųjų grikių sėklos kokybės reikalavimų“ (Žin., 2001, Nr. 3-55).

7. Privalomieji aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 3D-563 „Dėl žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymo Nr. 381 „Dėl Privalomųjų aliejinių ir pluoštinių augalų sėklos kokybės reikalavimų“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 10-267).

8. Augalų dauginamosios medžiagos tiekimo į rinką taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. vasario 20 d. įsakymu Nr. 55 „Dėl Augalų dauginamosios medžiagos tiekimo į rinką taisyklių“ (Žin., 2002, Nr. 20-782).

9. Privalomieji pašarinių augalų sėklos kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 382 „Dėl Privalomųjų pašarinių augalų sėklos kokybės reikalavimų“ (Žin., 2001, Nr. 5-145, Nr. 105-4721).

10. Gėlių, kai kurių daržovių bei prieskoninių ir vaistinių augalų sėklos kokybės privalomieji reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. birželio 4 d. įsakymu Nr. 218 „Dėl Gėlių, kai kurių daržovių bei prieskoninių ir vaistinių augalų sėklos kokybės privalomųjų reikalavimų“ (Žin., 2002, Nr. 62-2529).

11. Privalomieji forsibilių svogūnų, gumbasvogūnių ir gumbų kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. 21 „Dėl Privalomųjų forsibilių svogūnų, gumbasvogūnių ir gumbų kokybės reikalavimų“ (Žin., 2001, Nr. 13-413) – nuo 2004 m. gegužės 1 d. vietoj šio įsakymo taikomi Europos Sąjungos reglamentai, nurodyti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2004 m. balandžio 14 d. įsakyme Nr. 3D-169 (Žin., 2004, Nr. 57-2020).

12. Privalomieji daržovių sėklos kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 224 „Dėl Privalomųjų daržovių sėklos kokybės reikalavimų“ (Žin., 2001, Nr. 58-2110; 2002, Nr. 16-639).

13. Daržovių dauginamosios medžiagos, išskyrus sėklą, privalomieji reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 365 „Dėl Privalomųjų reikalavimų daržovių dauginamajai medžiagai, išskyrus sėklą“ (Žin., 2002, Nr. 95-4131).

14. Privalomieji dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. rugsėjo 23 d. įsakymu Nr. 371 „Dėl Privalomųjų dekoratyvinių augalų dauginamosios medžiagos reikalavimų“ (Žin., 2002, Nr. 95-4132).

15. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 439 „Dėl privalomųjų dekoratyvinių žalumynų, tankiažiedžio smidro ir plunksnašakio smidro kokybės reikalavimų“ (Žin., 2001, Nr. 107-3886) patvirtinti:

15.1. Privalomieji dekoratyvinių žalumynų kokybės reikalavimai; *

15.2. Privalomieji tankiažiedžio smidro (asparagus densiflorus) kokybės reikalavimai; *

15.3. Privalomieji plunksnašakio smidro (asparagus setaccus) kokybės reikalavimai.

16. Privalomieji skintų gėlių kokybės reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. gruodžio 13 d. įsakymu Nr. 440 „Dėl Privalomųjų skintų gėlių kokybės reikalavimų“ (Žin., 2001, Nr. 107-3887). *

17. Pašarų teikimo į rinką taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 209 „Dėl Pašarų teikimo į rinką taisyklių“ (Žin., 2000, Nr. 60-1787, Nr. 106-3385; 2003, Nr. 65-2979).

18. Pašarų klasifikatorius, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2000 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 205 „Dėl Pašarų klasifikatoriaus įsigaliojimo“ (Žin., 2000, Nr. 69-2064; 2003, Nr. 65-2980).

19. Pašarinių fermentų, mikroorganizmų ir jų preparatų gamybos, naudojimo ir prekybos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2001 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 334 „Dėl Pašarinių fermentų, mikroorganizmų ir jų preparatų gamybos, naudojimo ir prekybos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 83-2914; 2003, Nr. 39-1803).

20. Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio veterinarijos inspektoriaus 2002 m. liepos 3 d. įsakymas Nr. I-17 „Dėl Žuvų miltų, hidrolizuotų baltymų, dikalcio fosfato, pagaminto iš kaulų su pašalintais riebalais, importo, gamybos, prekybos, naudojimo pašarų gamybai ir gyvūnų šėrimui tvarkos“ (Žin., 2002, Nr. 71-3002).

21. Pašarų priedų gamybos, naudojimo ir prekybos jais tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos 2001 m. rugsėjo 21 d. įsakymu Nr. 332/395 „Dėl Pašarų priedų gamybos, naudojimo ir prekybos jais tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 84-2951; 2003, Nr. 39-1803, Nr. 55-2473).

22. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. birželio 19 d. nutarimas Nr. 927 „Dėl apdoroto tabako, etilo alkoholio ir alkoholinių gėrimų ženklinimo specialiais ženklais – banderolėmis“ (Žin., 2002, Nr. 64-2589, Nr. 80-3434; 2003, Nr. 58-2590). *

23. Cigarų, cigarilių ir rūkomojo tabako ženklinimo banderolėmis taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. 1K-165 „Dėl Cigarų, cigarilių ir rūkomojo tabako ženklinimo banderolėmis taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 60-2731).

24. Įspėjamųjų užrašų apie tabako gaminių kenksmingą poveikį sveikatai, tabako gaminių partijos ir kenksmingų medžiagų kiekio nuorodų pateikimo, ženklinant Lietuvos Respublikoje parduodamus tabako gaminius, taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 4-195 „Dėl Įspėjamųjų užrašų apie tabako gaminių kenksmingą poveikį sveikatai, tabako gaminių partijos ir kenksmingų medžiagų kiekio nuorodų pateikimo, ženklinant Lietuvos Respublikoje parduodamus tabako gaminius, taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 51-2301; 2004, Nr. 36-1202).

25. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. balandžio 7 d. įsakymas Nr. 4-104 „Dėl trąšų techninio reglamentavimo“ (Žin., 2004, Nr. 54-1863).

26. Statybos techninis reglamentas STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. balandžio 18 d. įsakymu Nr. 187 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.01.04:2002 „Statybos produktai. Atitikties įvertinimas ir „CE“ ženklinimas“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 54-2140; 2003, Nr. 51-2295).

27. Lietuvos higienos norma HN 62 „Kosmetikos gaminiai. Bendrieji reikalavimai. Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. liepos 12 d. įsakymu Nr. 384 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 62 „Kosmetikos gaminiai. Bendrieji reikalavimai. Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 64-2372; 2002, Nr. 60, Nr. 62; 2004, Nr. 21-647).

28. Lietuvos higienos norma HN 116:2002 „Kosmetikos gaminiai. Ingredientų inventorius ir bendroji nomenklatūra, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. birželio 26 d. įsakymu Nr. 308 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 116:2002 „Kosmetikos gaminiai. Ingredientų inventorius ir bendroji nomenklatūra“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 76-3266).

29. Ploviklių techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 430 „Dėl Ploviklių techninio reglamento“ (Žin., 2000, Nr. 4-115; 2001, Nr. 104-3733).

30. Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1999 m. gegužės 7 d. įsakymu Nr. 196/134/225 „Dėl Augalų apsaugos priemonių naudojimo taisyklių ir registracijos nuostatų patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 45-1454) patvirtintos:

30.1. Augalų apsaugos priemonių naudojimo taisyklės;

30.2. Augalų apsaugos priemonių registracijos nuostatai.

31. Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2001 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. 358 „Dėl Apvaliosios medienos klasifikavimo ir ženklinimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 61-2198).

32. Tekstilės pavadinimų techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. 440 „Dėl Tekstilės pavadinimų techninio reglamento ir Tekstilės pluoštų mišinių kiekybinės analizės techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 10-246; 2002, Nr. 79-3373).

33. Lietuvos Respublikoje parduodamos avalynės ženklinimo, nurodant medžiagas, iš kurių pagamintos jos sudedamosios dalys, taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 448 „Dėl Lietuvos Respublikoje parduodamos avalynės ženklinimo, nurodant medžiagas, iš kurių pagamintos jos sudedamosios dalys, taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 10-247).

34. Krištolo stiklo gaminių ženklinimo techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. 388 „Dėl Krištolo stiklo gaminių ženklinimo techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 99-2866).

35. Žaislų saugos techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 450 „Dėl Žaislų saugos techninio reglamento“ (Žin., 2000, Nr. 10-248; 2004, Nr. 11-300).

36. Lietuvos higienos norma HN 41:2003 „Mokyklinės prekės“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. rugsėjo 25 d. įsakymu Nr. V-556 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 41:2003 „Mokyklinės prekės“ patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 94-4261).

37. Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos aplinkos ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gruodžio 19 d. įsakymu Nr. 532/742 „Dėl Pavojingų cheminių medžiagų ir preparatų klasifikavimo ir ženklinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 16-509; 2002, Nr. 81-3501; 2003, Nr. 81-3703).

38. Darbo su asbestu taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. gegužės 6 d. įsakymu Nr. 87/236 „Dėl Darbo su asbestu taisyklių tvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 44-1225).

39. Lietuvos higienos norma HN 36:2002 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“, patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 239 „Dėl Lietuvos higienos normos HN 36:2002 „Draudžiamos ir ribojamos medžiagos“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 59-2404; 2003, Nr. 35-1506)“.

40. Prekybos pavojingomis cheminėmis medžiagomis taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 1998 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 271 „Dėl Prekybos pavojingomis cheminėmis medžiagomis taisyklių“ (Žin., 1999, Nr. 30-869).

41. Biocidų autorizacijos ir registracijos taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. rugpjūčio 14 d. įsakymu Nr. 421 „Dėl Biocidų autorizacijos ir registracijos taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 87-3760).

42. Techninis reglamentas „Asmeninės apsauginės priemonės“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. liepos 3 d. įsakymu Nr. 69 „Dėl techninio reglamento „Asmeninės apsauginės priemonės“ patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 65-1967).

43. Techninis reglamentas „Mašinų sauga“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 28 „Dėl techninio reglamento „Mašinų sauga“ patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 23-601; 2001, Nr. 37-1266; 2002, Nr. 58-2358).

44. Elektrotechninių gaminių saugos techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos standartizacijos departamento direktoriaus 1999 m. spalio 19 d. įsakymu Nr. 351/61 „Dėl Elektrotechninių gaminių saugos techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 90-2663; 2001, Nr. 54-1932).

45. Elektromagnetinio suderinamumo techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro ir Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. 184/183 „Dėl Elektromagnetinio suderinamumo techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 47-1637, Nr. 52-1850).

46. Techninis reglamentas „Liftai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 1999 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 106 „Dėl techninio reglamento „Liftai“ patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 28-785; 2001, Nr. 15-471, Nr. 37-1268, Nr. 58-2103).

47. Techninis reglamentas „Kėlimo reikmenys. Sertifikavimas ir ženklinimas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2000 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. 113 „Dėl techninio reglamento „Kėlimo reikmenys. Sertifikavimas ir ženklinimas“ patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 3-57).

48. Techninis reglamentas „Keleiviniai lynų keliai“, patvirtintas Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 137/559 „Dėl techninio reglamento „Keleiviniai lynų keliai“ patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 108-4801).

49. Pramoginių laivų projektavimo, statybos, teikimo į rinką ir naudoti techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1999 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 447 „Dėl Pramoginių laivų projektavimo, statybos, teikimo į rinką ir naudoti techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 1-23).

50. Pagrindiniai techniniai reikalavimai kelių transporto priemonėms, patvirtinti Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1998 m. rugsėjo 11 d. įsakymu Nr. 348 „Dėl Kelių transporto priemonių gamybos ir perdirbimo tvarkos ir jų techninės ekspertizės atlikimo norminių dokumentų tvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 84-2360).

51. Transporto priemonių ir sudėtinių transporto priemonių dalių atitikties įvertinimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2001 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 130 „Dėl Transporto priemonių ir sudėtinių transporto priemonių dalių atitikties įvertinimo tvarkos“ (Žin., 2001, Nr. 36-1221).

52. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2004 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 4-97 „Dėl Automobilių remonto paslaugų teikimo tvarkos ir Naudotų automobilių sudėtinių dalių tinkamumo toliau vartoti ir realizavimo tvarkos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 52-1755) patvirtintos:

52.1. Automobilių remonto paslaugų teikimo tvarka;

52.2. Naudotų automobilių sudėtinių dalių tinkamumo toliau vartoti ir realizavimo tvarka.

53. Baterijų ir akumuliatorių, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų, tiekimo į rinką reikalavimai, patvirtinti Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. balandžio 19 d. įsakymu Nr. 4-117/D3-196 „Dėl Baterijų ir akumuliatorių, kuriuose yra pavojingų cheminių medžiagų, tiekimo į rinką reikalavimų patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 59-2097).

54. Techniniai reikalavimai suskystintų naftos dujų įrangai ir šios įrangos montavimui į motorines kelių transporto priemones, patvirtinti Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2003 m. birželio 24 d. įsakymu Nr. 2B-227 „Dėl Techninių reikalavimų suskystintų naftos dujų įrangai ir šios įrangos montavimui į motorines kelių transporto priemones patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 68-3104).

55. Tachografų įrengimo ir naudojimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 3-736 „Dėl Tachografų įrengimo ir naudojimo taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 11-303).

56. Žemės ir miškų ūkio ratinių traktorių tipo patvirtinimo techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2002 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. 507 „Dėl traktorių atitikties įvertinimo“ (Žin., 2003, Nr. 5-220).

57. Paprastų slėginių indų saugos techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 431 „Dėl Paprastų slėginių indų techninio reglamento tvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 7-197; 2001, Nr. 54-1931).

58. Aerozolių balionėlių saugos techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 433 „Dėl Aerozolių balionėlių saugos techninio reglamento tvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 7-199).

59. Slėginių indų ir jų kontrolės metodų bendrųjų nuostatų techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 109 „Dėl Slėginių indų ir jų kontrolės metodų bendrųjų nuostatų techninio reglamento tvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 42-1473, Nr. 54-1931).

60. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl dujų balionų techninių reglamentų patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 47-1638) patvirtinti:

60.1. Plieninių besiūlių dujų balionų techninis reglamentas;

60.2. Nelegiruotojo aliuminio ir aliuminio lydinio besiūlių dujų balionų techninis reglamentas;

60.3. Suvirintųjų nelegiruotojo plieno dujų balionų techninis reglamentas.

61. Slėginių įrenginių techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2000 m. spalio 6 d. įsakymu Nr. 349 „Dėl Slėginių įrenginių techninio reglamento tvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 88-2726).

62. Suskystintų dujų kuro sistemos įrengimo automobiliuose taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 1999 m. spalio 7 d. įsakymu Nr. 334/374 „Dėl Suskystintų dujų kuro sistemos įrengimo automobiliuose taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1999, Nr. 85-2550).

63. Dujinį kurą deginančių prietaisų saugos techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 449 „Dėl Dujas deginančių prietaisų saugos techninio reglamento tvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 8-218; 2002, Nr. 68-2793; 2003, Nr. 124-5644).

64. Naujų karšto vandens katilų, deginančių skystąjį arba dujinį kurą, techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. vasario 11 d. įsakymu Nr. 45 „Dėl Naujų karšto vandens katilų, deginančių skystąjį arba dujinį kurą, techninio reglamento tvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 115-5164).

65. Suskystintų angliavandenilinių dujų tiekimo vartotojams taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1998 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 426 „Dėl Suskystintų angliavandenilinių dujų tiekimo vartotojams taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 1998, Nr. 115-3263).

66. Įrangos ir apsaugos sistemų, naudojamų potencialiai sprogioje aplinkoje, techninis reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 1999 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. 432 „Dėl Įrangos ir apsaugos sistemų, naudojamų potencialiai sprogioje aplinkoje, techninio reglamento tvirtinimo“ (Žin., 2000, Nr. 7-198; 2002, Nr. 56-2279).

67. Statybos techninis reglamentas STR 2.01.08.2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“, patvirtintas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. 325 „Dėl STR 2.01.08:2003 „Lauko sąlygomis naudojamos įrangos į aplinką skleidžiamo triukšmo valdymas“ patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 90-4086).

68. Prekybos naftos produktais, biokuru, bioalyva ir kitais degiaisiais skystais produktais Lietuvos Respublikoje taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2001 m. balandžio 26 d. įsakymu Nr. 147 „Dėl Prekybos naftos produktais, biokuru, bioalyva ir kitais degiaisiais skystais produktais Lietuvos Respublikoje taisyklių patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 37-1269, Nr. 88-3103; 2003, Nr. 36-1596, Nr. 121-5506; 2004, Nr. 39-1277).

69. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2002 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. 163 „Dėl reglamentų tvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 48-2135, Nr. 55-2464) patvirtinti:

69.1. Buitinių prietaisų energijos ir kitų išteklių suvartojimo ženklinimo ir standartinės informacijos apie šiuos prietaisus pateikimo techninis reglamentas;

69.2. Buitinių elektrinių šaldytuvų, šaldiklių ar jų derinių suvartojamos energijos ženklinimo techninis reglamentas;

69.3. Buitinių skalbimo mašinų suvartojamos energijos ženklinimo techninis reglamentas;

69.4. Buitinių elektrinių būgninių džiovintuvų suvartojamos energijos ženklinimo techninis reglamentas;

69.5. Energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų, taikomų liuminescencinio apšvietimo balastiniams įtaisams, techninis reglamentas;

69.6. Buitinių lempų suvartojamos energijos ženklinimo techninis reglamentas;

69.7. Buitinių indaplovių suvartojamos energijos ženklinimo techninis reglamentas;

69.8. Buitinių kombinuotųjų skalbimo mašinų su džiovintuvais suvartojamos energijos ženklinimo techninis reglamentas;

69.9. Energijos vartojimo efektyvumo reikalavimų, taikomų buitiniams elektriniams šaldytuvams, šaldikliams ir jų deriniams, techninis reglamentas.

70. Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2003 m. gegužės 23 d. įsakymu Nr. 4-193 „Dėl reglamentų patvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 55-2464) patvirtinti:

70.1. Buitinių oro kondicionierių suvartojamos energijos ženklinimo techninis reglamentas;

70.2. Buitinių elektrinių orkaičių suvartojamos energijos ženklinimo techninis reglamentas.

71. Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninis reglamentas, patvirtintas Ryšių reguliavimo tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2002 m. spalio 14 d. įsakymu Nr. 138 „Dėl Radijo ryšio įrenginių ir telekomunikacijų galinių įrenginių techninio reglamento patvirtinimo“ (Žin., 2002, Nr. 104-4683; 2003, Nr. 88-4022).

______________

* Teisės aktas parengtas pagal Europos Sąjungos (Europos Parlamento ir Tarybos, Europos Tarybos, Europos Komisijos) reglamentą (-us), sprendimą (-us).

Šis teisės aktas, vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. rugsėjo 18 d. nutarimu Nr. 1180 „Dėl Lietuvos Respublikos teisės aktų peržiūros, siekiant panaikinti Europos Sąjungos reglamentų reikalavimus perkeliančių Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatas ir užtikrinti reglamentų tiesioginį taikymą, tvarkos tvirtinimo“ (Žin., 2003, Nr. 90-4077), iki 2004 m. gegužės 1 dienos bus peržiūrėtas ir atitinkamai pakeistas arba panaikintas; nuo 2004 m. gegužės 1 d. vietoj šio teisės akto tiesiogiai bus taikomas Europos Sąjungos reglamentas (-ai), sprendimas (-ai).

______________