LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

 

Į S A K Y M A S

DĖL VALSTYBĖS PARAMOS ORTOPEDIJOS TECHNINĖMS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI ORGANIZAVIMO TVARKOS PATVIRTINIMO

 

2006 m. kovo 31 d. Nr. V-234

Vilnius

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512) 9 straipsnio 3 dalies 4 punktu:

1. Tvirtinu Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos aprašą (pridedama).

2. Laikau netekusiais galios:

2.1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. sausio 6 d. įsakymą Nr. V-1 „Dėl Gyventojų aprūpinimo ortopedijos technikos priemonėmis kompensavimo laikinosios tvarkos ir Ortopedijos technikos priemonių, kompensuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, kainų nustatymo laikinosios metodikos patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. 7-166);

2.2. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. birželio 28 d. įsakymą Nr. V-466 „Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. sausio 6 d. įsakymo Nr. V-1 „Dėl gyventojų aprūpinimo ortopedijos technikos priemonėmis kompensavimo laikinosios tvarkos ir ortopedijos technikos priemonių, kompensuojamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis, bazinių kainų nustatymo laikinosios metodikos patvirtinimo“ pakeitimo“ (Žin., 2004, Nr. 105-3904).

3. Pavedu:

3.1. Valstybinei ligonių kasai prie Sveikatos apsaugos ministerijos parengti ir patvirtinti ortopedijos techninių priemonių kainų skaičiavimo metodiką;

3.2. įsakymo vykdymą kontroliuoti ministerijos sekretoriui pagal administravimo sritį.

 

 

 

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS                                                     ŽILVINAS PADAIGA


PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos

ministro 2006 m. kovo 31d. įsakymu

Nr. V-234

 

VALSTYBĖS PARAMOS ORTOPEDIJOS TECHNINĖMS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo ir apdraustųjų privalomuoju sveikatos draudimu aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis principus bei šių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimo tvarką.

2. Šiuo aprašu privalo vadovautis:

2.1. Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – VLK);

2.2. ortopedijos technines priemones gaminančios įmonės, sudariusios sutartis su VLK ar ketinančios jas sudaryti (toliau – ortopedijos įmonės);

2.3. gydytojai, skiriantys pacientams ortopedijos technines priemones.

3. Šiame apraše vartojamos sąvokos:

3.1. Bazinė ortopedijos techninės priemonės kaina ortopedijos techninės priemonės kaina, kuria ši priemonė kompensuojama apdraustajam ir kuri yra nurodyta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro patvirtintame Ortopedijos techninių priemonių, kompensuojamų iš valstybės biudžeto, ir jų bazinių kainų sąraše.

3.2. Individuali ortopedinė avalynė ortopedinė avalynė, gaminama ant individualaus ruošinio dėl sudėtingos pėdos ir (ar) kitokios patologijos.

3.3. Medicininė reabilitacija kompleksinis medicininių reabilitacijos priemonių (fizioterapijos, kineziterapijos, ergoterapijos, ortopedinių ir techninės pagalbos priemonių, psichologinės pagalbos, gydymo vaistais, pacientų ir jų artimųjų mokymo, gydymo dieta ir kt.) taikymas siekiant kuo daugiau sugrąžinti sutrikusias funkcijas (sveikatos grąžinamasis gydymas) arba, esant negrįžtamiems pakitimams, jas kompensuoti (reabilitacija III, reabilitacija II, ambulatorinė reabilitacija), arba palaikyti pasiektą funkcinio pajėgumo lygį (palaikomoji reabilitacija).

3.4. Neįgalusis asmuo, kuriam Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymo nustatyta tvarka (Žin., 1991, Nr. 36-969; 2004, Nr. 83-2983) pripažintas neįgalumo lygis arba mažesnis negu 55 procentų darbingumo lygis ir (ar) nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė.

3.5. Ortopedijos informacinė sistema privalomojo sveikatos draudimo kompiuterizuotos informacinės sistemos SVEIDRA posistemė, skirta ortopedijos techninių priemonių užsakymų duomenims kaupti, ortopedijos techninių priemonių kompensavimui kontroliuoti, asmens apdraustumui privalomuoju sveikatos draudimu tikrinti.

3.6. Ortopedijos techninės priemonės specialiosios techninės priemonės judėjimo ir atramos aparato sutrikusioms funkcijoms grąžinti, sveikatos sutrikimams gydyti ir jų prevencijai.

3.7. Pagal užsakymą pagamintos ortopedijos techninės priemonės specialiai pagal gydytojo nurodytas charakteristikas konkrečiam pacientui pagamintos ortopedijos techninės priemonės. Tokius nurodymus gali pateikti ir technikas protezuotojas, turintis reikiamą profesinę kvalifikaciją. Pagal užsakymą pagamintos ortopedijos techninės priemonės turi atitikti Medicinos prietaisų saugos techninio reglamento nuostatas.

3.8. Pirminis galūnės protezas pirmasis galūnės protezas, pagamintas reabilitacinio gydymo laikotarpiu po galūnės amputacijos.

3.9. Prevencija priemonės, padedančios išvengti sveikatos blogėjimo ir neįgalumo.

4. Rengiant šios tvarkos aprašą vadovautasi šiais Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais:

4.1. Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512);

4.2. Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 63-1231; 1998, Nr. 112-3099);

4.3. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymu (Žin., 1996, Nr. 66-1572; 1998, Nr. 109-2995);

4.4. Lietuvos Respublikos neįgaliųjų socialinės integracijos įstatymu (Žin., 1991, Nr. 36-969; 2004, Nr. 83-2983);

4.5. Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 102-2317; 2004, Nr. 115-4284);

4.6. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 101 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 4:2001 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ ir medicinos normos MN 100:2001 „Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 15-467; 2005, Nr. 118-4293);

4.7. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-534 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių, kompensuojamų iš valstybės biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 90-3383);

4.8. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. gruodžio 14 d. įsakymas Nr. V-935 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 123:2004 „Fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojas. Teisės, pareigos, kompetencija ir atsakomybė“ patvirtinimo“ (Žin., 2004, Nr. Nr. 184-6820);

4.9. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro ir Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. gegužės 4 d. įsakymu Nr. A1-120/V-346 „Dėl Specialiųjų nuolatinės slaugos, nuolatinės priežiūros (pagalbos), lengvojo automobilio įsigijimo ir jo techninio pritaikymo išlaidų kompensacijos ir transporto išlaidų kompensacijos poreikių nustatymo kriterijų sąrašo, tvarkos aprašo ir pažymų formų patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 60-2130, Nr. 31-1098).

 

II. VALSTYBĖS PARAMOS ORTOPEDIJOS TECHNINĖMS PRIEMONĖMS ĮSIGYTI ORGANIZAVIMO PAGRINDINIAI PRINCIPAI

 

5. Valstybės parama ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti teikiama visiškai ar iš dalies kompensuojant ortopedijos technines priemones.

6. Teisę į valstybės paramą ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti turi tik Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo (Žin., 1996, Nr. 55-1287; 2002, Nr. 123-5512) nustatyta tvarka privalomuoju sveikatos draudimu apdrausti asmenys (toliau – apdraustieji).

7. Ortopedijos techninės priemonės šio aprašo nustatyta tvarka apdraustiesiems kompensuojamos bazinėmis kainomis.

8. Ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidų kompensavimas vykdomas per ortopedijos įmones, sudariusias sutartis su VLK, šio aprašo nustatyta tvarka.

9. Ortopedijos techninės priemonės reikalingumą apdraustajam nustato jį gydantis gydytojas arba ortopedijos įmonės, sudariusios sutartį su VLK, ortopedas-traumatologas.

10. Gydytojas medicinos dokumentų išraše (forma 027/a) ar asmens sveikatos istorijoje (forma 025/a) pažymi, kokios ortopedijos techninės priemonės skiriamos konkrečiam apdraustajam pagal sveikatos apsaugos ministro patvirtintas medicinines indikacijas ligų, traumų bei defektų atvejais.

 

III. ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ BAZINIŲ KAINŲ KOMPENSUOJAMOJI DALIS BEI KOMPENSAVIMO PERIODIŠKUMAS

 

11. Ortopedijos techninių priemonių bazines kainas ir jų kompensuojamąją dalį reglamentuoja Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 30 d įsakymu Nr. V-534 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių, kompensuojamų iš valstybės biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 90-3383) patvirtintas Ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos ar jų dalis kompensuojamos iš valstybės biudžeto, bazinių kainų sąrašas (1 sąrašas) ir Ortopedijos techninių priemonių, kurios skiriamos esant įgimtiems ar įgytiems dėl ligos ar traumos defektams, kurių bazinės kainos kompensuojamos 100 proc. iš valstybės biudžeto, bazinių kainų sąrašas (2 sąrašas).

12. Ortopedijos techninių priemonių bazinės kainos, įrašytos į Ortopedijos techninių priemonių, kurių įsigijimo išlaidos ar jų dalis kompensuojamos iš valstybės biudžeto, bazinių kainų sąrašą (1 sąrašas):

12.1. 100 proc. kompensuojamos šiems apdraustiesiems:

12.1.1. asmenims, pripažintiems nedarbingais, bei asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius ir teisės aktų nustatyta tvarka pripažintas didelių specialiųjų poreikių lygis (I grupės invalidams),

12.1.2. vaikams iki 18 metų,

12.1.3. šeimų, gaunančių socialinę pašalpą, nariams;

12.2. 80 proc. kompensuojamos šiems apdraustiesiems:

12.2.1. asmenims, kuriems pripažintas 30–55 proc. ar 60–100 proc. darbingumas (II ir III grupės invalidams),

12.2.2. asmenims, kuriems yra sukakęs senatvės pensijos amžius;

12.3. 50 proc. kompensuojamos kitiems apdraustiesiems, kurių gydymui, medicininei reabilitacijai ir prevencijai būtinos ortopedijos techninės priemonės.

13. 100 proc. kompensuojamos ortopedijos techninių priemonių, įrašytų į Ortopedijos techninių priemonių, kurios skiriamos esant įgimtiems ar įgytiems dėl ligos ar traumos defektams, kurių bazinės kainos kompensuojamos 100 proc. iš valstybės biudžeto, bazinių kainų sąrašą (2 sąrašas), bazinės kainos apdraustiesiems, kuriems yra nustatyta šiame sąraše nurodyta diagnozė.

14. Jei ortopedijos techninės priemonės kaina yra didesnė nei nustatyta bazinė, kainų skirtumą sumoka apdraustasis, jei mažesnė nei bazinė – kompensuojama visa įmonės nustatyta kaina.

15. Atsižvelgiant į pagal užsakymą pagamintų ortopedijos techninių priemonių aprašymą, kurį ortopedijos įmonės teikia Valstybinei akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybai prie Sveikatos apsaugo ministerijos (toliau – VASPVT), bei į įmonės gaminamų ortopedijos techninių priemonių katalogą, ortopedijos techninės priemonės apdraustajam kompensuojamos šiais terminais:

15.1. kojų, rankų protezinės sistemos – kas dvejus metus;

15.2. bigės mova, kurią ortopedijos įmonė nurodo protezo techniniame aprašyme, – kasmet;

15.3. viršutinių galūnių, apatinių galūnių (išskyrus pėdos įtvarus) bei stuburo įtvarinės sistemos (išskyrus tekstilines) – kas dvejus metus;

15.4. moduliniai protezai – kas trejus metus;

15.5. tekstilinės stuburo įtvarinės sistemos, kraujotakos sistemos gydomosios priemonės, dėvimos apsauginės priemonės, protezai (išskyrus galūnių), pėdos įtvarai – kasmet;

15.6. individuali ortopedinė avalynė – kas pusmetį;

15.7. prietaisų komplekto (ne didesnio kaip 5 įrankių), išduodamo kartu su darbine rankos protezine sistema, – kasmet;

15.8. pirminiai galūnių protezai – kas tris mėnesius.

16. Nenumatytais ligos atvejais ortopedijos techninės priemonės ar jų dalys gali būti keičiamos ir kompensuojamos nepasibaigus šio aprašo nustatytam ortopedijos techninės priemonės kompensavimo laikotarpiui. Šie gaminiai keičiami gydytojo nurodymu pagal ortopedijos įmonės specialistų pasirašytą ir suderintą su VLK aktą, kuriame nurodoma priemonės keitimo priežastis.

17. Vaikams ortopedijos techninės priemonės kompensuojamos 15 punkte numatytais terminais. Jei būtina (kai ortopedijos techninės priemonės neatitinka savo paskirties dėl sparčiai kintančių augančio vaiko kūno proporcijų ar pan.), šios priemonės gali būti keičiamos ir kompensuojamos gydytojo nurodymu pagal įmonės specialistų pasirašytą ir suderintą su VLK aktą, kuriame turi būti nurodoma keitimo priežastis.

18. Jeigu apdraustajam reikalinga ortopedijos techninė priemonė, neįtraukta į ortopedijos techninių priemonių sąrašus, patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2005 m. birželio 30 d. įsakymu Nr. V-534 „Dėl Ortopedijos techninių priemonių, kompensuojamų iš valstybės biudžeto, ir jų bazinių kainų sąrašo patvirtinimo“ (Žin., 2005, Nr. 90-3383), tačiau neabejotinai jam būtina (tai patvirtina gydytojų konsiliumo surašytas paciento sveikatos būklės įvertinimas bei teigiama sveikatos ir gyvenimo kokybės prognozė), gydytojų konsiliumo sprendimu, pagal gydytojo pasirašytą siuntimą ir suderintą su VLK aktą šios priemonės gali būti kompensuojamos.

19. 16–18 punktuose nurodytus atvejus nagrinėja VLK komisija, priimanti sprendimus dėl vaistų ir medicinos pagalbos priemonių labai retoms ligoms ir būklėms gydyti kompensavimo ir dėl nenumatytų atvejų.

20. Kompensuojamos tik pagal užsakymą pagamintų ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidos.

 

IV. APDRAUSTŲJŲ APRŪPINIMO ORTOPEDIJOS TECHNINĖMIS PRIEMONĖMIS BEI JŲ ĮSIGIJIMO IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMO TVARKA

 

21. VLK, pritarus Privalomojo sveikatos draudimo tarybai, ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidoms kompensuoti skiriamas lėšas paskirsto pagal šiuos ortopedijos techninių priemonių poklasius:

21.1. rankų protezinės sistemos;

21.2. kojų protezinės sistemos;

21.3. kiti, ne galūnių, protezai;

21.4. viršutinių galūnių įtvarinės sistemos (nešiojamosios);

21.5. apatinių galūnių įtvarinės sistemos;

21.6. stuburo įtvarinės sistemos;

21.7. kraujotakos sistemos gydomosios priemonės;

21.8. dėvimosios apsauginės priemonės;

21.9. pagalbinės pilvo išvaržų gydomosios priemonės;

21.10. ortopedinė avalynė.

22. Ortopedijos technines priemones apdraustieji gali įsigyti ortopedijos įmonėse, kurios dėl apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis yra pasirašiusios sutartis su VLK (šių įmonių sąrašas, adresai ir kontaktiniai duomenys skelbiami internetinėje VLK svetainėje adresu: www.vlk.lt). Neįgalieji, negalintys atvykti į ortopedijos įmonę dėl sveikatos būklės, taip pat asmenys, besigydantys stacionarines asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančiose įstaigose, ortopedijos techninėmis priemonėmis aprūpinami jų gyvenamojoje arba gydymosi vietoje bei globos namuose.

23. VLK sutartis dėl apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis sudaro su ortopedijos įmonėmis, kurios atitinka šio aprašo 1 priede nustatytus reikalavimus ir pateikia šio aprašo 2 priede nustatytos formos paraišką bei paraiškos formoje nurodytus dokumentus. Sutartyse dėl apdraustųjų aprūpinimo ortopedijos techninėmis priemonėmis lėšų suma šioms priemonėms kompensuoti nenurodoma, tačiau negali būti viršijama metinė suma, numatyta atskiriems ortopedijos techninių priemonių poklasiams. Sutarties galiojimo laikotarpiu ortopedijos įmonė privalo per 5 darbo dienas informuoti VLK apie pasikeitusias sąlygas, dėl kurių nevykdomas bent vienas iš šio aprašo 1 priede nustatytų reikalavimų. Tokiu atveju VLK nustato terminą trūkumams pašalinti. Per nustatytą terminą nepašalinus trūkumų, sutartis su įmone nutraukiama.

24. Vieno mėnesio lėšų suma, skiriama ortopedijos techninėms priemonėms kompensuoti pagal jų poklasius, lygi 1/12 metinės pagal poklasius paskirstytos sumos. Jei per ataskaitinį mėnesį pagal atskirus poklasius buvo panaudotos ne visos lėšos, lėšų likutis skiriamas tų poklasių kito mėnesio lėšų sumai padidinti.

25. Ortopedijos įmonės apdraustųjų užsakymų duomenis jų priėmimo dieną perduoda į Ortopedijos informacinę sistemą. Pasikeitus užsakymo įvykdymo datai ar nustačius kitus duomenų neatitikimus, ortopedijos įmonės privalo skubiai patikslinti perduotus į Ortopedijos informacinę sistemą užsakymo duomenis.

26. Užsakymas gali būti vykdomas tik VLK patikrinus ir patvirtinus jo pagrįstumą.

27. Užsakymų pagrįstumas tvirtinamas, jei neviršijamos tam tikram laikotarpiui skiriamos lėšos ortopedijos techninėms priemonėms kompensuoti pagal jų poklasius.

28. Užsakymo pagrįstumas tvirtinamas automatiniu būdu (t. y. per Ortopedijos informacinę sistemą). Atskirais atvejais VLK turi teisę kai kurių ortopedijos techninių priemonių poklasių užsakymų pagrįstumą tvirtinti ir rankiniu būdu sutartyse su ortopedijos įmonėmis nurodyta tvarka.

29. Užsakymą vykdanti ortopedijos įmonė privalo patikrinti asmens draustumą privalomuoju sveikatos draudimu ir atsako už tai, kad ortopedijos techninės priemonės būtų gaminamos ir kompensuojamos tik apdraustiesiems.

30. Užsakymo lape apdraustasis raštu patvirtina, kad sutinka su užsakymu, nurodo savo vardą, pavardę ir pasirašo.

31. Kai užsakymą pateikia apdraustojo šeimos nariai, artimieji giminaičiai ar kiti pacientų atstovai, kartu jie turi pateikti užsakymą vykdančiai įmonei giminystę ar kitokį atstovavimą patvirtinančius dokumentus. Užsakymo lape šie asmenys nurodo savo vardą, pavardę, savo ryšį su apdraustuoju ir pasirašo.

32. Atsiimantis pagamintą ortopedijos techninę priemonę asmuo užsakymo lape nurodo savo vardą, pavardę ir pasirašo.

33. Ortopedijos įmonė privalo saugoti individualios ortopedinės avalynės ruošinius įmonėje visą individualios ortopedinės avalynės kompensavimo laikotarpį.

 

V. ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ ĮSIGIJIMAS APDRAUSTOJO LĖŠOMIS IR ŠIŲ IŠLAIDŲ KOMPENSAVIMAS

 

34. Kai ortopedijos techninių priemonių poreikis pagal atskirus jų poklasius viršija tam tikram laikotarpiui skiriamas lėšas, ortopedijos įmonės darbuotojas apie tai informuoja apdraustuosius ir nurodo apdraustojo užsakymo registracijos numerį pagal Ortopedijos informacinėje sistemoje registruojamų užsakymų sąrašą bei numatomą ortopedijos techninių priemonių kompensavimo datą.

35. Jei apdraustasis, turintis teisę į ortopedijos techninių priemonių kompensavimą, nutaria nelaukti, kol jam eilės tvarka bus užsakyta ir pagaminta reikiama ortopedijos techninė priemonė, ir nusprendžia ją įsigyti savomis lėšomis, įmonė jį supažindina su ortopedijos techninių priemonių įsigijimo savomis lėšomis procedūra ir pateikia jam užpildyti šio aprašo 3 priede nustatytos formos prašymą pagaminti ortopedijos techninę priemonę apdraustojo lėšomis. Šis prašymas turi būti priklijuotas prie užsakymo priėmimo lapo, o jo kopija atiduodama apdraustajam.

36. Kartu su prašymu pagaminti ortopedijos techninę priemonę ortopedijos įmonė apdraustajam pateikia šio aprašo 4 priede nustatytos formos prašymo kompensuoti savomis lėšomis įsigytą ortopedijos techninę priemonę blanką. Prašymą kompensuoti savomis lėšomis įsigytą ortopedijos techninę priemonę apdraustasis teikia VLK. Su prašymu apdraustasis pateikia apmokėtą sąskaitą, išrašytą ortopedijos įmonės, bei prašymo pagaminti ortopedijos techninę priemonę apdraustojo lėšomis (3 priedas) ir ortopedijos techninės priemonės užsakymo lapo kopijas. Visus šiame punkte nurodytus dokumentus ar jų kopijas apdraustasis nedelsdamas turi pateikti VLK, tačiau ne vėliau, nei sukanka numatyta ortopedijos techninės priemonės kompensavimo data.

37. Kompensacijos skyrimo tvarka ir eiliškumas turi atitikti ortopedijos techninės priemonės užsakymo įvykdymo bendrąja tvarka eiliškumą. Kompensacijos mokamos iš atitinkamo poklasio ortopedijos techninėms priemonėms kompensuoti skiriamų lėšų, neviršijant ortopedijos techninės priemonės kompensuojamosios bazinės kainos dalies. Kompensacija išmokama per 30 dienų nuo ortopedijos techninės priemonės kompensavimo bendrąja tvarka termino suėjimo.

 

VI. GAMINIŲ ATITIKTIS IR GARANTIJOS

 

38. Ortopedijos techninė priemonės iki kito jų kompensavimo laikotarpio remontuojamos nemokamai, t. y. jas pagaminusių ortopedijos įmonių sąskaita.

39. Ortopedijos techninės priemonės turi atitikti Lietuvos medicinos normos MN4:2001 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. 101 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 4:2001 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ ir medicinos normos MN 100:2001 „Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ patvirtinimo“ (Žin., 2001, Nr. 15-467)), reikalavimus, atitinkančius medicinos prietaisų direktyvos 93/42/EEB nuostatas.

 

VII. SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 

40. Apdraustųjų pareiškimai ir skundai dėl valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo pagal kompetenciją nagrinėjami ir sprendžiami Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo (Žin., 1999, Nr. 60-1945) ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

41. Jei apdraustasis skundą ar pretenziją pateikia ortopedijos įmonei, pagaminusiai ortopedijos techninę priemonę, jo kopiją ortopedijos įmonė persiunčia VASPVT ir VLK.

______________


Valstybės paramos ortopedijos techninėms

priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos

aprašo

1 priedas

 

REIKALAVIMAI ORTOPEDIJOS ĮMONEI, VYKDANČIAI GYVENTOJŲ APRŪPINIMĄ ORTOPEDIJOS TECHNINĖMIS PRIEMONĖMIS

 

1. Būti įregistruotai teisės aktų nustatyta tvarka.

2. Turėti leidimą-higienos pasą verstis ortopedijos techninių priemonių gamyba.

3. Turėti licenciją, suteikiančią teisę ortopedijos įmonei teikti ortopedijos traumatologijos paslaugas.

4. Turėti galiojantį privalomojo civilinės atsakomybės draudimo liudijimą.

5. Turėti Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos Pažymą dėl pranešimo (notifikavimo) apie teikiamus į Lietuvos rinką medicinos prietaisus įregistravimo

6. Turėti protezinių gaminių, galūnių ir stuburo kietųjų įtvarinių sistemų, kitų siūtinių įtvarinių sistemų, ortopedinės avalynės ir gydomųjų įdėklų gamybai reikiamus:

6.1. materialinę-techninę bazę: ortopedijos techninėms priemonėms gaminti reikiamas patalpas ir įrengimus, pacientams aptarnauti pritaikytas patalpas;

6.2. kvalifikuotus specialistus ir kitus darbuotojus, kurių bent 2/3 privalo turėti aukštesnįjį ortopedo-techniko išsilavinimą ir ne mažesnį kaip vienerių metų darbo šioje srityje stažą arba kitą išsilavinimą ir ne mažesnį nei penkerių metų pagal užsakymą gaminamų ortopedijos techninių priemonių gamybos darbo stažą;

6.2.1. ortopedą-techniką – ortezavimo specialistą galūnių ir stuburo kietosioms įtvarinėms sistemoms gaminti;

6.2.2. ortopedą-techniką – siūtinių ortopedinių gaminių specialistą kitoms siūtinėms įtvarinėms sistemoms gaminti;

6.2.3. ortopedinės avalynės kurpalio paruošimo, siuvimo, užtraukimo specialistus ortopedinei avalynei ir gydomiesiems įdėklams gaminti.

7. Turėti įmonės vadovo patvirtintą gyventojų aptarnavimo įmonėje tvarkos aprašymą, kuriame būtų reglamentuotas pacientų registravimas, gydytojo konsultacija, gaminių ir (ar) kitų medicinos paslaugų skyrimas, gaminio užsakymo lapo pildymas ir teikimas jį vykdyti, gaminio atidavimas užsakovui, pacientų teisės ir pareigos, kiekvieno pacientų aptarnavimo etapo atsakingieji asmenys, įvykdymo terminai, ginčų sprendimo tvarka. Šis tvarkos aprašymas turi būti suderintas su Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarka bei Lietuvos Respublikos pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymu (Žin., 1996, Nr. 102-2317; 2004, Nr. 115-4284).

8. Turėti gydytoją specialistą, turintį ortopedo-traumatologo licenciją ir dirbantį pagal įmonėje patvirtintą darbo grafiką.

9. Turėti mobiliąją komandą, galinčią aptarnauti apdraustuosius pacientus. Mobiliąją komandą turi sudaryti: ortopedas-traumatologas, ortopedas-technikas ir kiti specialistai.

10. Turėti reabilitacijos padalinį, kuriame gali būti atliekamas pirminis galūnių protezavimas, arba turėti sutartį su reabilitacijos įstaiga dėl pirminio galūnių protezavimo. Minėtas reabilitacijos padalinys ar įstaiga, su kuria sudaryta sutartis, privalo turėti licenciją teikti judamojo-atramos aparato pažeidimų medicininės reabilitacijos paslaugas vaikams ir (ar) suaugusiesiems.

11. Turėti įmonėje pagal užsakymą gaminamų ortopedijos techninių priemonių katalogą su šių priemonių nuotraukomis, kuriame būtų nurodytos tipų grupės (VLK vartojami vidaus informacinės sistemos klasifikatoriaus kodai), tipai, priemonių atliekamų funkcijų aprašymai;

12. Neturėti skolų Valstybinei mokesčių inspekcijai bei SODRAI.

13. Turėti įmonėje gaminamų ortopedijos techninių priemonių etikečių pavyzdžius (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2001 m. vasario 8 d. įsakymas Nr. 101 „Dėl Lietuvos medicinos normos MN 4:2001 „Medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ ir medicinos normos MN 100:2001 „Aktyviųjų implantuojamųjų medicinos prietaisų saugos techninis reglamentas“ patvirtinimo“ (Žin. 2001, Nr. 15-467; 2005, Nr. 118-4293);

______________


Valstybės paramos ortopedijos techninėms

priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos

aprašo

2 priedas

 

PARAIŠKA SUDARYTI SUTARTĮ DĖL GYVENTOJŲ APRŪPINIMO ORTOPEDIJOS TECHNINĖMIS PRIEMONĖMIS

 

1. Paraišką teikiančios įmonės (jos filialų, padalinių) pavadinimas, adresas

................................................................................................................................................................

pašto indeksas,

telefonas............................................................ (mobilusis),..................................................................

faksas,.....................................................................................................................................................

el. paštas,................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................

(įmonės vadovo pareigų pavadinimas, vardas, pavardė, parašas)

 

A. V.

 

2. Su paraiška teikiamų dokumentų ar jų kopijų sąrašas. Kopijas privalo patvirtinti ortopedijos įmonės vadovas ar jo įgaliotasis asmuo:*

2.1. ortopedijos įmonės registravimo pažymėjimo kopija;

2.2. leidimo-higienos paso, nurodančio ūkinės veiklos rūšį, kopija;

2.3. licencijos asmens sveikatos priežiūros veiklai kopija;

2.4. draudimo liudijimo (-ų) kopija;

2.5. pagal užsakymą gaminamų ortopedijos techninių priemonių notifikavimo pažymėjimų kopijos;

2.6. įmonėje dirbančių darbuotojų išsilavinimą ir kvalifikaciją patvirtinančių dokumentų (diplomų, atestatų, licencijų, pažymėjimų, sertifikatų ir kt. dokumentų) kopijos. Būtina nurodyti dirbančiojo veiklos sritį (administracija, asmenų aptarnavimas ir gamyba, tik gamyba). Jei tai gamyba, nurodyti gamybos sritį (galūnių ir stuburo kietųjų įtvarinių sistemų, kitų siūtinių įtvarinių sistemų, ortopedinės avalynės ir gydomųjų įdėklų gamyba);

2.7. įmonės vadovo patvirtintas gyventojų aptarnavimo įmonėje tvarkos aprašymas. Šiame aprašyme turėtų būti reglamentuojamas pacientų registravimas, gydytojo konsultacija, gaminių ir (ar) medicinos paslaugų skyrimas, gaminio užsakymo lapo pildymas ir teikimas jį vykdyti, gaminio atidavimas užsakovui, pacientų teisės ir pareigos, kiekvieno pacientų aptarnavimo etapo atsakingieji asmenys, įvykdymo terminai, ginčų sprendimo tvarka;

2.8. visų įmonėje dirbančių ortopedų-traumatologų darbo grafikas, pagal kurį užtikrinamas pacientų konsultavimas užsakant ortopedijos priemones;

2.9. mobiliosios komandos sudėtį patvirtinančio dokumento kopija;

2.10. įmonės reabilitacijos padalinio licencijos teikti judamojo-atramos aparato pažeidimų medicininės reabilitacijos paslaugas vaikams ir (ar) suaugusiesiems kopija arba reabilitacijos įstaigos, su kuria įmonė yra sudariusi sutartį dėl pirminio protezavimo, sutarties kopija bei licencijos teikti medicininės reabilitacijos paslaugas vaikams ir (ar) suaugusiesiems kopija;

2.11. Valstybinės mokesčių inspekcijos ir SODROS pažymos dėl skolų nebuvimo, išduotos ne anksčiau nei prieš 1 mėn. iki paraiškos padavimo dienos;

2.12. ortopedijos įmonėje gaminamų ortopedijos techninių priemonių žymėjimo pavyzdžiai;

2.13. ortopedijos įmonės vadovo patvirtintas ortopedijos techninių priemonių katalogas.

 

* Įmonės, kurios praėjusiais metais teikė paraišką ir sudarė sutartį su VLK, teikia tik 2.4, 2.8, 2.11 punktuose nurodytus dokumentus bei tuos dokumentus, kurie pasikeitė nuo paskutinės paraiškos teikimo datos arba kurių galiojimo laikas baigėsi.

______________


Valstybės paramos ortopedijos techninėms

priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos

aprašo

3 priedas

 

...............................................................

(ortopedijos įmonės pavadinimas)

 

Direktoriui

 

Vardas, pavardė,.........................................................................................................................

gyvenamosios vietos adresas,.....................................................................................................

telefonas.....................................................................................................................................

 

Apdraustojo vardas, pavardė,.....................................................................................................

asmens kodas,.............................................................................................................................

gyvenamosios vietos adresas,.....................................................................................................

telefonas.....................................................................................................................................

 

                                                        

(data)

 

PRAŠYMAS PAGAMINTI KOMPENSUOJAMĄJĄ ORTOPEDIJOS TECHNINĘ PRIEMONĘ

 

Prašau leisti toliau nurodytas priemones įsigyti savomis lėšomis:

 

Eil. Nr.

Ortopedijos techninės priemonės pavadinimas

Suma, Lt

1.

 

 

2.

 

 

3.

 

 

Iš viso

 

 

 

Esu informuotas (-a) apie tai, kad man reikalingų ortopedijos techninių priemonių įsigijimo išlaidos visiškai ar iš dalies kompensuojamos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis.

Esu susipažinęs (-usi) su Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos aprašu ir žinau, kad kompensaciją už savomis lėšomis įsigytą ortopedijos techninę priemonę galėsiu gauti ne anksčiau kaip 200__ m. _______________ mėn. ___ dieną (įrašoma eilės data).

Sutinku, kad prašyme pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi siekiant išsiaiškinti, ar turiu teisę į ortopedijos techninės priemonės įsigijimo išlaidų kompensavimą teisės aktų nustatyta tvarka, bei su kompensavimo organizavimu susijusiems veiksmams atlikti.

 

...............................................................................

(vardas, pavardė, parašas)

 

(Šis prašymas turi būti įklijuotas užsakymo priėmimo dokumentuose.)

______________


Valstybės paramos ortopedijos techninėms

priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos

aprašo

4 priedas

 

Valstybinės ligonių kasos prie

Sveikatos apsaugos ministerijos

direktoriui

 

Vardas, pavardė,.........................................................................................................................

asmens kodas,.............................................................................................................................

gyvenamosios vietos adresas,.....................................................................................................

telefonas.....................................................................................................................................

 

Apdraustojo vardas, pavardė,.....................................................................................................

asmens kodas,.............................................................................................................................

gyvenamosios vietos adresas,.....................................................................................................

telefonas.....................................................................................................................................

 

...........................

(data)

 

PRAŠYMAS KOMPENSUOTI SAVOMIS LĖŠOMIS ĮSIGYTĄ ORTOPEDIJOS TECHNINĘ PRIEMONĘ

 

Prašau kompensuoti savomis lėšomis įsigytą ortopedijos techninę priemonę ir pervesti kompensaciją į:

banko..................................................... skyriaus,

banko skyriaus kodas,.................................................................................................................

asmeninę sąskaitą Nr. ................................................................................................................

Esu susipažinęs (-usi) su Valstybės paramos ortopedijos techninėms priemonėms įsigyti organizavimo tvarkos aprašu.

Su prašymu pateikiu sąskaitą (originalą), prašymo pagaminti ortopedijos techninę priemonę apdraustojo lėšomis kopiją ir ortopedijos techninės priemonės perdavimą-priėmimą patvirtinančių dokumentų kopijas, lapų.

Sutinku, kad prašyme pateikti asmens duomenys būtų tvarkomi siekiant išsiaiškinti, ar turiu teisę į ortopedijos techninės priemonės įsigijimo išlaidų kompensavimą teisės aktų nustatyta tvarka, bei su kompensavimo organizavimu susijusiems veiksmams atlikti.

 

..............................................................

(vardas, pavardė, parašas)

______________